Теорія зоряних спектрів (неперервне випромінювання)

Тип: Нормативний

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Ваврух М. В.ФзАм-61м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзАм-61мпрофесор Ваврух М. В.

Опис навчальної дисципліни

Курс “Теорія зоряних спектрів (неперервне випромінювання)” є одним з основних у підготовці фахівців з астрономії. Його завданням є вивчення основних методів і способів опису процесів взаємодії фотонів з мікрочастинками у фотосферах зір, опису процесу переносу випромінювання, врахування впливу різних факторів на формування коефіцієнта поглинання і розрахунок інтенсивності неперервного випромінювання зір типу Сонця.

Мета:
засвоєння методів теоретичного опису процесу переносу випромінювання в атмосферах зір, розрахунку коефіцієнта поглинання та інших характеристик явища переносу випромінювання.

Завдання:
ознайомити студентів з основними елементарними процесами, що відбуваються у фотосферах зір, методами опису процесу переносу випромінювання, виведення рівнянь переносу як кінетичних рівнянь для фотонів, способами розрахунку і контролю основних характеристик процесу переносу випромінювання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:
1. фізику процесів взаємодії фотонів з атомно-молекулярними об’єктами частково іонізованої плазми;
2. співвідношення квантової механіки, що визначають матричні елементи операторів фізичних величин та імовірності швидкостей переходів між квантовими станами, хвильові функції та енергетичні рівні одно-, дво- та багатоелектронних атомних систем;
3. виведення кінетичних рівнянь для фотонів у наближенні одно- та двофотонних процесів;
4. розрахунок поперечних перерізів та коефіцієнта поглинання, сил осциляторів;
5. основні механізми формування коефіцієнта неперервного поглинання;
6. розрахунок іонізаційної рівноваги у фотосферах зір;
7. інтенсивність випромінювання у неперервному спектрі.

Вміти:
1. розраховувати характеристики процесу переносу випромінювання як функції температури, хімічного складу та загальної густини речовини у фотосфері;
2. розраховувати рівноважні концентрації атомів, електронів та іонів у зоряних фотосферах зір типу Сонця;
3. визначати внески основних механізмів у формування коефіцієнта неперервного поглинання Сонця та зір;
4. виконувати розрахунки поперечних перерізів процесів взаємодії фотонів з атомно- молекулярними системами.

Рекомендована література

Базова:
1. Аллер Л. Атомы, звезды и туманности М.: Мир, 1976.
2. Ваврух М.В. Решение уравнения Шредингера для одного класса центрально-симметрических потенциалов // Укр. физ. журнал. – 1973. – Т. 18, № 12.
3. Ваврух М.В., Смеречинский С.В., Стельмах О.Н. Самосогласованный учет среды при расчете коэффициентов непрерывного поглощения в звездных фотосферах // Кинематика и физика небесных тел. – 2009. – Т. 25, № 6.
4. Ваврух М.В., Стельмах О.М., Смеречинський С.В. Екранування взаємодій та іонізаційна рівновага у зоряних фотосферах // Журн. фіз. досліджень. – 2009. – Т.13, № 3.
5. Ваврух М.В., Стельмах О.М. Поперечні перерізи основних процесів, що формують коефіцієнт неперервного поглинання у фотосферах зір типу Сонця // Журн. фіз. досліджень. – 2013. – Т.17, № 4.
6. Ваврух М.В., Стельмах О.М. Поперечний переріз фотоіонізації від’ємних іонів водню // Вісник Львів. Ун-ту. Серія фізична. – 2012. Випуск 47.
7. Стельмах О.М. Розрахунок іонізаційної рівноваги у зоряних фотосферах // Вісник Львів. Ун-ту. Серія фізична. – 2014. Випуск 49.
8. Вакарчук І.О. Теорія зоряних спектрів. Львів: Вид-во Львів. yн-ту, 2002.
9. Chandrasekhar S. On the continuous absorption coefficient of the negative hydrogen ion // Astrophys. Jorn. – 1945. – V. 102, P. 223.
10. Ваврух М.В., Васильева И.Э. , Стельмах О.Н., Тышко Н.Л. Непрерывное поглощение и депрессия в спектре Солнца в области 6500-8200 А. // Кинематика и физика небесных тел. – 2016. – Т. 32, № 3. – С. 40.

Допоміжна:
1. Geltman S. The bound-free absorption coefficient of the hydrogen negative ion // Phys. Rev. – 1962. – V.136, P. 935.
2. Karzas W.J. , Latter R. Electron radiative transitions in a Coulomb field // Ap. JS. – 1961. – V.6, P. 167.
3. Neckel H., Labs D. The solar radiation between 3300 and 12500 A. // Solar Physics. – 1984. – V.74, N 90, P.205.
4. Stewart A.L. A perturbation-variation study of photodetachment from H- // Jorn. Phys. B: Atom. Molec. Phys. – 1978. – V. 11, P. 3851.
5. Бурлов-Васильев К.А., Васильева И.Э., Матвеев Ю.Б. Новые измерения солнечного спектра в абсолютных энергетических единицах в спекральной области 6500 – 10700 А // Кинематика и физика небесных тел. – 1996. – Т. 12, № 3. – С.75

Інформаційні ресурси:
Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Матеріали

Вакарчук І.О. Теорія зоряних спектрів. Львів; Вид-во Львів. Ун-ту, 2002.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму