Вступ до класичної електродинаміки (104 Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Ровенчак А. А.ФзФ-31, ФзК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзФ-31
ФзК-31

Опис навчальної дисципліни

Це перша частина фундаментального розділу основного курсу теоретичної фізики, яким є електродинаміка.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із електромагнітним полем. Це передбачає виклад основ теорії електромагнітних процесів у вакуумі, поглиблення знань, одержаних в загальному курсі «Електрика», вивчення теорії електромагнітного поля Максвелла. Предмет навчальної дисципліни включає основні поняття та закони класичної електродинаміки, що стосуються зарядів і струмів у вакуумі та теорії випромінювання.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач електродинаміки. Студент повинен усвідомити, що численні явища і закони, вивчені в загальному курсі фізики, є наслідками фундаментальних загальних принципів і рівнянь.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття предмету; фундаментальні закони електро­магнітного поля; основні положення теорії електромагнітного поля у вакуумі; основні положення теорії випромінювання електромагнітних хвиль.

вміти: отримати рівняння Максвелла у вакуумі; вивести рівняння електромагнітного поля в потенціалах; записувати рівняння електродинаміки в 3-вимірному вигляді; сформулювати суть мультипольних розкладів для електромагнітного поля; застосувати методи класичної електродинаміки до розв’язку конкретних задач; розв’язувати основні типи задач класичної електродинаміки.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, електрика.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. В. М. МигальВипромінювання електромагнітних хвиль (Методичні вказівки до розв’язування задач з вибраних розділів електродинаміки для студентів III курсу фізичного факультету) Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999. 32 стор.
 2. Збірник задач з електродинамікиМ. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький та ін. ; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 112 стор.
  [Частина 1]

Базова

 1. М. М. Бредов, В. В. Румянцев, И. Н. Топтыгин, Классическая электродинамика, 1985.
 2. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Теория поля, 1988.
 3. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, Электродинамика сплошних сред, 1982.
 4. И. В. Савельев, Основы теоретической физики, т. 1, 1975.
 5. Я. П. Терлецкий, Ю. П. Рыбаков, Электродинамика, 1990.
 6. А. М. Федорченко, Теоретична фізика, т. 1, 1988.

Допоміжна

 1. В. В. Батыгин, И. Н. Топтыгин. Сборник задач по электродинамике. Москва: РХД, 2002.
 2. Е. Г. Векштейн, Сборник задач по электродинамике. Москва: Высшая школа, 1966.
 3. В. А. Головацький. Електродинаміка: навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2011.
 4. В. В. Обуховський. Збірка задач для контрольних робіт з електродинаміки. Київ: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2003.

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics
 2. http://www.wikipedia.org
 3. The Feynman Lectures on Physics

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму