Вступ до теоретичної механіки (104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Стецко М. М.ФзФ-21, ФзК-21, ФзП-21, ФзН-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФзФ-21
ФзК-21
ФзП-21
ФзН-21

Опис навчальної дисципліни

Курс “Вступ до теоретичної механіки” є першою частиною фундаментального курсу теоретичної механіки. Даний курс є базовим для інших курсів теоретичної фізики

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із макросвітом, а саме із механічним рухом тіл. Це передбачає виклад основ механіки та поглиблення знань отриманих в загальному курсі “Механіка”, а також вивчення основ механіки для систем з в’язями та варіаційних принципів механіки, оскільки останні є базовими як для подальшого вивчення та поглиблення знань з класичної механіки, так і для інших курсів теоретичної фізики.

Завдання: навчити студентів розуміти основні принципи та закони механіки та самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач теоретичної механіки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття, закони та рівняння предмету викладені у програмі курсу

вміти: застосовувати знання теоретичної механіки для розв’язування задач теоретичної механіки, володіти апаратом теоретичної механіки та розв’язувати відповідні рівняння

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка (загальний курс фізики).

Рекомендована література

Базова

 1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Механика. М.: “Наука”, 1988, 215 с.
 2. А. М. Федорченко. Теоретична механіка. Київ: “Вища школа”, 1975, 516 с.
 3. Д.тер Хаар. Основи гамильтоновой механики. М.: “Наука”, 1975, 223 с.
 4. Н. Н. Ольховский. Курс теоретической механики для физиков. М.: “Наука”, 1975, 574 с.
 5. Ю. Г. Павленко. Лекции по теоретической механике. М.: Изд. МГУ, 1991, 336с.
 6. Гаральд Іро. Класична Механіка, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999, 464с.
 7. С. М. Єжов, М. В. Макарець, О. В. Романенко, Класична механіка, Київ: вид-во “Київський університет”, 2008, 480с.
 8. М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька та ін. Збірник задач з теоретичної механіки, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2011, 68с.

Допоміжна

 1. Г. Голдстейн. Классическая механика. М.: “Наука”, 1975, 415 с.
 2. В. И. Арнольд, Математические методы классической механики. М.: “Наука”, 1979, 432с.
 3. V. Jose, E. J. Saletan, Classical Dynamics: a contemporary approach, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1998.

Матеріали

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма курсу, робоча навчальна програма, тексти лекцій і перелік задач для модульного контролю в електронному вигляді, збірник задач для практичних занять:

 1. М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька та ін. Збірник задач з теоретичної механіки, Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2011, 68с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму