Коваленко Марія Василівна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта: mariya.kovalenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • -зонно-енергетична структура;
 • -електронні, оптичні, сенсорні властивості  наноструктур на основі оксиду цинку.

Публікації

 

 1. Бовгира О.В. Вплив тиску на електронний спектр галогенідів індію і талію / М.В. Охримчук, А.В. Франів // Український фізичний журнал. – 2010. – Т.55, № 9. – C. 1013-1019.
 2. Бовгира О.В. Зонно-енергетичний спектр кристала InCl у різних структурних типах / О.В. Бовгира, М.В. Охримчук, А.В. Франів // Вісн. Львів. ун-ту. Серія фізична. – 2010.– Вип.45. – С.3-15.
 3. Дослідження з перших принципів сенсорних властивостей нанотрубок оксиду цинку / М.В. Коваленко, О.В. Бовгира, А.В. Франів, Р.В. Бовгира / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. Випуск 29. – 2011. – С. 47-53.
 4. Бовгира О.В. Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини / О.В. Бовгира, М.В. Коваленко, Д.І. Попович, А.С. Середницький // Журнал нано- та електронної фізики. – 2013. – Т. 5, № 1. – С. 01027 (6cc).
 5. Бовгира О.В. Електронно-адсорбційні властивості неполярної поверхні ZnO / О.В. Бовгира, М.В. Коваленко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15, №1. – С. 39-47.
 6. Бовгира О. Електронна структура легованих нанотрубок ZnO / О. Бовгира, М. Коваленко, Р. Бовгира // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика. – 2014. – № 35. – С. 123–130.
 7. Бовгира О.В. Електронна структура, оптичні та сенсорні властивості нанодротиків ZnO /О.В. Бовгира, М.В. Коваленко//Журнал нано- та електронної фізики. – 2016. – т. 8, № 2. – С. 02031-1–02031-5.
 8. Bovgyra O.V. DFT Study of Electronic and Magnetic Properties of Bare and Substitutionally Doped ZnO Nanoribbons/ O.V. Bovgyra, M.V. Kovalenko// IEEE Xplore, Applied Physics (YSF), 2015 International Young Scientists Forum. – 2015.
 9. Кашуба А.І. Зонно-енергетична структура (N(CH3)4)2ZnCl4 / І.М. Куньо, А.І. Кашуба, І.В. Карпа, В.Б.Стахура, С.А. Свелеба, І.М. Катеринчук, І.С. Голинський, Т.І. Возняк, М.В. Коваленко // Журнал фізичних досліджень. – 2018.– Вип. 22, № 3. – С. 3301:1-5.
 10. Якібчук П.М. Зонна структура невпорядкованих твердих розчинів заміщення Si1−xSnx / П.М. Якібчук, О.В. Бовгира, М.В. Коваленко, І.В. Куца // Журнал фізичних досліджень. – 2019.– т. 23, № 2. – С. 2703 (4с.).
 11. Bovgyra O. Electronic Properties of Al-, Ga-, and In-Doped Armchair ZnO Nanoribbons / O. Bovgyra, M. Kovalenko, V. Dzikovskyi, M. Moroz // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON-2019): Conference Proceedings. – 2019. – P. 726-731.

 

Біографія

У 2009 році закінчила фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2012 році закінчила аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка, а у 2017 році захистила дисертацію на тему “Зонно-енергетична структура, оптико-спектральні та сенсорні властивості наноструктур на основі ZnO “.

З 2018 р. – доцент кафедри фізики твердого тіла.

Досліджує зонно-енергетичну структуру, оптичні, магнітні та сенсорні властивості тонких плівок і нанострукткр на основі оксиду цинку.

Розклад