Міжкафедральна лабораторія практикуму з загальної фізики (кафедра загальної фізики)

 • Про лабораторію
 • Співробітники
 • Методичні матеріали

Міжкафедральна лабораторія практикуму з загальної фізики фізичного факультету складається з:

 • лабораторний практикум з механіки (к. 101);
 • лабораторний практикум з молекулярної фізики (к. 103);
 • лабораторний практикум з електромагнетизму (к. 104);
 • лабораторний практикум з оптики (к. 102).

Роботи з фізичного практикуму проводяться для студентів фізичного, біологічного, географічного, хімічного факультетів.

В лабораторії для студентів першого курсу фізичного факультету у першому семестрі проводять фізичний практикум з навчальної дисципліни Механіка для наступних спеціальностей:

 • 104 Фізика та астрономія (Фізика та астрофізика, Комп’ютерна фізика, Квантові комп’ютери та квантове програмування);
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали (Комп’ютерні технології у прикладній фізиці, Нанофізика та наноматеріали);
 • 08 Середня освіта (Фізика).

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ В ЛАБОРАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ПРАКТИКУМУ

 1. Визначення густини тіл правильної геометричної форми.
 2. Вивчення обертального руху на маятнику Обербека.
 3. Визначення моменту інерції тіла за допомогою маятника Максвелла.
 4. Дослідження залежності моменту інерції дволанкової системи від її геометричних параметрів.
 5. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою фізичного маятника.
 6. Дослідження процесу пружної деформації розтягу дротини.
 7. Визначення модуля зсуву динамічним методом.
 8. Дослідження процесу пружної деформації кручення.
 9. Вивчення коливних процесів.
 10. Визначення швидкості звуку в повітрі методом стоячої хвилі.
 11. Дослідна перевірка рівняння Бернуллі.
 12. Застосування законів збереження до вивчення непружного зіткнення на крутильному балістичному маятнику.

Рис.1. Фотографія лабораторії механіки

Рис.2. Фотографія лабораторії механіки

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

 1. Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса.
 2. Дослідження залежності коефіцієнта в’язкості рідини від температури.
 3. Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за допомогою капілярного віскозиметра Оствальда.
 4. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом відривання кільця.
 5. Дослідження залежності коефіцієнта поверхневого натягу рідини від температури методом максимального тиску в бульбашці.
 6. Дослідження теплового розширення металів.
 7. Визначення питомої теплоємності металів методом охолодження.
 8. Визначення сталої Больцмана та універсальної газової сталої.
 9. Визначення середньої довжини вільного пробігу та ефективного діаметра молекул повітря.
 10. Визначення співвідношення теплоємностей повітря Cp/Cv методом Клемана-Дезорма.
 11. Визначення співвідношення теплоємностей повітря Cp/Cv методом стоячої хвилі.
 12. Вимірювання вологості повітря психрометром.
 13. Дослідження критичного стану речовини.
 14. Дослідження процесу плавлення кристалічних речовин.

Рис.3. Фотографія лабораторії молекулярної фізики

Рис.4. Фотографія лабораторії молекулярної фізики

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

 1. Перевірка законів Кірхгофа.
 2. Вимірювання напруг і опорів з допомогою універсального вольтметра.
 3. Дослідження температурної залежності опру металів.
 4. Дослідження температурної залежності опру напівпровідників.
 5. Дослідження змінної напруги за допомогою електронного осцилографа.
 6. Перевірка закону Ома для змінного струму.
 7. Вивчення явища резонансу напруг.
 8. Вивчення явища резонансу струмів.
 9. Вимірювання потужності змінного струму і визначення зсуву фаз між коливаннями струму та напруги.
 10. Дослідження загасаючих електричних коливань.
 11. Визначення питомого опору резистивної дротини технічним методом.
 12. Дослідження електростатичного поля.
 13. Дослідження явища електромагнітної індукції і самоіндукції.
 14. Визначення силових характеристик магнітного поля електродинамометром.
 15. Визначення точки Кюрі феромагнітних сплавів металів.
 16. Визначення горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі.
 17. Визначення диференціальної термоелектрорушійної сили і градуювання термопари.
 18. Дослідження роботи напівпровідникового випрямляча.
 19. Дослідження транзистора.

Рис.5. Фотографія лабораторії електромагнетизму

Рис. 6. Фотографія лабораторії електромагнетизму

ОПТИКА

 1. Визначення показника заломлення рідини за допомогою рефрактометра Аббе.
 2. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля.
 3. Визначення радіуса кривизни лінзи і довжини світлової хвилі за допомогою кілець Ньютона.
 4. Вивчення дифракційної гратки.
 5. Дослідження лінійчастого спектра випромінювання.
 6. Вивчення явища природного повертання площини поляризації світла.
 7. Вивчення законів зовнішнього фотоефекту.
 8. Визначення червоної межі фотоефекту.
 9. Визначення сталої в законі Стефана-Больцмана.
 10. Перевірка закону Малюса.

Рис.7. Фотографія лабораторії оптики

Рис.8. Фотографія лабораторії оптики


Лабораторні та практичні заняття проводяться в лабораторії методики викладання фізики для студентів за предметною спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика) з наступних навчальних дисциплін:

 • Основи педагогічних досліджень (4 сем., 2 курс);
 • Методика викладання фізики (5–7 сем., 3 та 4 курси);
 • Лабораторний практикум в середній школі (8 сем., 4 курс).

Також для студентів-магістрантів (спеціальності 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали) відбуваються лабораторні роботи з навчальної дисципліни Методика викладання фізики у закладах вищої освіти.

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ В ЛАБОРАТОРІЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

 1. Навчальні експерименти з кінематики.
 2. Навчальні експерименти з динаміки.
 3. Навчальні експерименти з молекулярної фізики і термодинаміки.
 4. Навчальні експерименти з електростатики.
 5. Навчальні експерименти з постійним струмом.
 6. Навчальні експерименти з електромагнетизму.
 7. Навчальні експерименти зі змінним струмом.
 8. Навчальні експерименти з геометричної оптики.
 9. Навчальні експерименти з дисперсії та поляризації світла.
 10. Навчальні експерименти з інтерференції та дифракції світла.
 11. Навчальні експерименти з квантової фізики.
 12. Використання електронного осцилографа в демонстраційному експерименті з механічних та електромагнітних коливань.
 13. Використання проекційної апаратури в демонстраційному експерименті з фізики.
 14. Використання персонального комп’ютера у навчальному експерименті з фізики.

Рис. 1. Фотографія обладнання для виконання лабораторної роботи № 3: “Навчальні експерименти з молекулярної фізики і термодинаміки”

Рис.2. Фотографія обладнання для виконання лабораторної роботи № 4: “Навчальні експерименти з електростатики”

Рис.3. Фотографія обладнання для виконання лабораторної роботи № 7: “Навчальні експерименти зі змінним струмом”

Співробітники

завідувачКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач
провідний інженерШВЕЙДІГУЛА Віталій Віленовичпровідний інженер
інженер 1 категоріїКОДРЕАНУ Марія Георгіївнаінженер 1 категорії

Методичні матеріали

 1. Вакарчук С. О. Фізика : підручник : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / С. О. Вакарчук, Т. М. Демків, С. В. Мягкота. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 458 с.
 2. Кушнір Р. М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика : навч. посіб. : [для студ. нефізич. спеціал. вищ. навч. закл.] / Р. М. Кушнір. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 404 с.
 3. Стадник В. Й. Оптика, елементи атомної та ядерної фізики : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с.
 4. Антоняк О. Т. Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 240 с.
 5. Антоняк О. Т. Загальна фізика : підґрунтя оптики : навч. посіб. / О. Т. Антоняк, В. Й. Стадник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 216 с.
 6. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. – 2-е вид., зі змін. та доповн./ О. І. Конопельник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 220 с.
 7. Антоняк О. Т. Оптика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. природн. ф-тів] / О. Т. Антоняк, Я. І. Шопа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 156 с.
 8. Демків Т. М. Основи теорії похибок фізичних величин. Методичні матеріали для загального фізичного практикуму / Т. М. Демків, О. І. Конопельник, Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 40 с.
 9. Пастернак Н. В. Методика викладання фізики. Навчальні експерименти : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак, О. І. Конопельник, О. В. Радковська. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 106 с.