Вісник Львівського університету. Серія фізична 56 (2019) с. 3-10
DOI: https://doi.org/10.30970/vph.56.2019.3

Залежність спектрів фотолюмінесценції КТ CdS від стехіометрії

К.О. Вергелес, В.А. Сминтина, В.М. Скобєєва, М.В. Малушин

Досліджено процеси синтезу квантових точок (КТ) CdS колоїдно-хімічним методом. Показано, що спектри оптичного поглинання та люмінесценції КТ CdS залежать від концентрації іонів кадмію та сірки в розчині. Встановлено, що в КТ CdS в процесі росту створюються дефекти, які обумовлюють широкий спектр люмінесценції в видимій області. Контур смуги люмінесценції залежить від співвідношення вихідних компонентів реакції синтезу, що проявляється у стехіометричному складі власних дефектів поверхні КТ. Встановлено вплив концентрацій кадмію і сірки на розмір та дисперсію розміру КТ CdS.

Текст статті (pdf)


Список посилань
  1. Природа центров люминесценции в нанокристаллах CdS/[ В. Г. Клюев, Фам Тхи Хан Мьен, Ю. С. Бездетко]. -- Конденсированные среды и межфазные границы, Т. 16, № 1, 2014. -- 27 с.
  2. Особенности формирования нанокристаллов CdS при фиксированном времени синтеза/[Ю. С. Бездетко, В. Г. Клюев]. -- Вестник ВГУ. Серия: Физика. Математика, № 1, 2014. -- 6 с.
  3. Morphological and Optical Properties of CdS Quantum Dots Synthesized with different pH values /[ Akeel M. Kadim, Wasan R. Saleh]. -- Iraqi Journal of Science, Vol. 58, No.3A, 2017. --1207 p. DOI: 10.24996/ijs.2017.58.3A.4
  4. Оптические свойства нанокристаллов сульфида кадмия, полученных золь-гель методом /[Фам Тхи Хаи Мьен, В. Г. Клюев, Нгуен Тхи Ким Чунг]. -- Конденсированные среды и межфазные границы, Том 13, № 4, 2011. -- 515 с.
  5. Synthesis of CdS Nanocrystalsin the Gelatin Matrix with Different рН Values and their Optical Properties/[V.I. Boshernitsan, V.A. Smyntyna, V.M. Skobeeva, N.V. Malushin]. -- Physics and chemistry of solid state V. 16, № 4, 2015. -692 p. DOI: 10.15330/pcss.16.4.692-694
  6. Вплив органічних молекул на люмінісцентні властивості композитів на основі квантових точок CdS / [В.А. Сминтина, В.М. Скобєєва, К.О. Вергелес, М.В. Малушин]. -- Фізика і хімія твердого тілаТ. 18, №4, 2017. -- 426 с. DOI: 10.15330/pcss.18.4.426-430