Вісник Львівського університету. Серія фізична 57 (2020) с. 114-121
DOI: https://doi.org/10.30970/vph.57.2020.114

Сумарний фотоіндукований дихроїзм кубічних кристалів

А. Кульчицький, А. Пушак, О. Семотюк

Проведено аналіз спектрів поглинання та фотоіндукованого дихроїзму кристалу SrCl2-Eu-K після рентгенівського опромінення при 150 К. Поглинання МА-центрів в областях 2,80 еВ, 2,32 еВ, 1,64 еВ позначено як \alpha-, \beta-, \gamma-смуги, відповідно. Для порівняння як площ під смугами поглинання, так і площ під смугами фотоіндукованого дихроїзму, результати експериментів представлено як графічні залежності D від h\nu (еВ) та 1D-2D від h\nu (еВ), відповідно. Індекси 1 та 2 означають вимірювання в поляризованому світлі з електричним вектором Е||[100] та Е||[010], відповідно. Площі під \alpha-, \beta-, \gamma-смугами поглинання співпадають з точністю до 5-8\%. При оптичному збудженні в \beta-смузі плоско поляризованим світлом з електричним вектором Е||[100] алгебраїчна сума усіх трьох площ під \alpha-, \beta-, \gamma-смугами дихроїзму приблизно дорівнює нулю. Тобто, сумарний дихроїзм МА-центра забарвлення в кубічному кристалі не індукується, хоча в кожній смузі зокрема він може існувати. Зроблено узагальнені теоретичні розрахунки сумарного фотоіндукованого оптичного дихроїзму кубічних кристалів в синглетних взаємно перпендикулярних \alpha, \beta-, \gamma-смугах поглинання довільного центра забарвлення при підсвітці лінійно поляризованим світлом в будь-якій його оптично активній смузі. Розрахунки показали, що (при рівних частотних факторах відповідних дипольних переходів) A\Sigma=A\alpha+A\beta+A\gamma=0 незалежно від способів (дисоціація або реорієнтація) та часу наведення оптичного дихроїзму.

Текст статті (pdf)


Список посилань
  1. Krochuk A. S., Onufriv O. R., Chornyi Z. P. (1989) Characteristik Properties of the Radiation Colouring Mechanism in MeFX Compounds (Me = Sr, Ba; X = Cl, Br). Phys. Stat. Sol. (b). 154(1), P.K9-K12.
  2. З. Чорній (1999) Реорієнтація та термодисоціація домішково-вакансійних комплексів у кристалах SrCl2-Me+. Журнал Фізичних досліджень. 3(4), 513-518.
  3. Феофилов П. П. (1959) Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов. Москва: Физматгиз, 289 с.
  4. Чорній З. П., Кульчицький А.Д., Пірко І. Б., Белянінова Н. П. (2007) Центри забарвлення в кристаллах SrCl2-K+-Br-. Наукові записки [Українська академія друкарства], 1 (11), 86-94 (in Ukrainian).
  5. Феофилов П. П., Каплянский А. А. (1962) Скрытая оптическая анизотропия кубических кристаллов, содержащих локальные центры и методы ее исследования. Успехи физических наук. 76, 201-238.
  6. Каплянский А. А. (1964) Некубические центры в кубических кристаллах и их пьезоспектроскопические исследования. Оптика и спектроскопия. 16(4), 602-614.
  7. Кульчицький А. Д. (2014) Оптичний дихроїзм МА-центрів забарвлення в кристалах SrCl2-Me+. Поліграфія і видавнича справа [Українська академія друкарства], 3(67), 47-50.
  8. Sastry Sastry M. D., Dalvi A.G.I., Page A.G., Joshi B.D. (1975) Termoluminescence and EPR of rare-earth-doped SrCl2. J. Phys. Ser. C. Solid. State Phys. 8(5), 3232- 3240.
  9. Kulchytskyi A. D., Pirko I.B., Salapak V. M. (2017) Metodyka rozrakhunku fotoindukovanoi optychnoi anizotropii kubichnykh krystaliv: Naukovi zapysky UAD, 1(54), 40-44 (in Ukrainian).
  10. Kulchytskyi A. D., Pirko I.B., Salapak V. M., Semotiuk O. V. (2018). Photoinduced anisotropy in absorption band of MA+-color center for SrCl2-K crystal: Naukovi zapysky UAD, 1(56), 107-115 (in Ukrainian).