Student Government

Student Council of Physical Faculty

1. Mykhailo Klepach, FZN-31 – chairman
2. Scriabin Vyacheslav, FZN-21 – deputy
3. Prikhodko Sofiya, FZI-21 – secretary
4. Shalavilo Karina-Stefania, FZF-31
5. Kateryna Starushenko, FZFM-22
6. Dmytro Bizhik, FZI-31
7. Vitaly Borovych, FZN-31
8. Piven Ilya, FZK-41
9. Mayor Sofia, FZI-31
10. Burlaka Stanislav, FZF-31
11. Danilo Kyrylchuk, FZP-11
12. Natalia Shipka, FZF-31
13. Shchudlo Marta, FZP-31
14. Anastasia Hryshiny, FZN-31
15. Lydia Zaparenko, FZI-11
16. Oleksandr Isayenko, FZP-11
17. Kondakova Anastasia, FZF-21
18. Palyony Dmytro, FZP-11
19. Senitovych Oksana, FZN-31
20. Maria Senyak, FZI-21
21. Ivantsivska Victoria, FZF-21
22. Prunitsa Alina FzP-31

Website


Students’ Bureau of Physical Faculty

1. Maria Senyak, FzI-21 – head
2. Kateryna Starushenko, FZFM-22 – adviser
3. Valeriya Pinchuk, FzI-21 – deputy
4. Kondakova Anastasia, FzF-21 – secretary
5. Shalavilo Karina-Stefania, FzF-31 – head of the media department
6. Palyonny Dmytro, FzP-11
7. Danilo Kyrylchuk, FzP-11
8. Olena Stepanyak, FzI-11
9. Natalya Tolochko, FzI-11
10. Lydia Zaparenko, FzI-11
11. Bagel Ostap, FzO-11
12. Scriabin Vyacheslav, FzP-21
13. Ivanyukha Maria, FzF-21
14. Kasyuta Alina, FzF-21
15. Ivantsivska Victoria, FzF-21
16. Maksym Vishnevsky, FzK-21
17. Andriy-Dmytro Bobush, FzI-21
18. Anastasia Hryshiny, FzN-31
19. Vitaly Borovych, FzN-31
20. Klepach Mykhailo, FzN-31
21. Senitovych Oksana, FzN-31
22. Tabachynska Albina, FzN-31
23. Shchudlo Marta, FzP-31
24. Prunitsa Alina, FzP-31
25. Burlaka Stanislav, FzF-31
26. Dmytro Bizhik, FzI-31
27. Kyhym Vladyslav, FzF-41

Website