Student Government

Student Council of Physical Faculty

 1. Sichevskyi Myhaylo (FzF-42, Head)
 2. Goynets Yuriy (FzP-31)
 3. Valkovets Yuliya (FzO-11)
 4. Flyud Vitaliy (FzK-21)
 5. Kochnyeva Svitlana (FzF-42)
 6. Shobey Mykola (FzP-41)
 7. Starushenki Kateryna (FzF-21)
 8. Melnyk Alina (FzF-31)
 9. Lyulka Vitaliya (FzK-11)
 10. Dzhyryk Lybomyr (FzF-41)
 11. Oliynyk Oleksandr (FzF-21)
 12. Kyrylyuk Roman (FzF-41)

Website


Students’ Bureau of Physical Faculty

 1. Goynets Yuriy (FzP-31, Head)
 2. Shobey Mykola (FzP – 41)
 3. Flyud Vitaliy (FzK – 21)
 4. Sichevskyi Myhaylo (FzF-42)
 5. Starushenko Kateryna (FzF – 21)
 6. Melnyk Alina (FzF-31)
 7. Lyulka Vitaliya (FzK – 11)
 8. Dzhuryk Lyubomyr (FzF – 41)
 9. Kyrylyuk Roman (FzF – 41)
 10. Polkanov Vasyl (FzF – 41)

Website