Student Government

Student Council of Physical Faculty

 1. Vladyslav Kygym – FZF-31c – Head
 2. Illya Piven – FZK-31c
 3. Mariya Ivanyuha – FZF-11c
 4. Yevgeniya Hromyeyeva – FZI-11c
 5. Karina-Stefaniya Shalavylo – FZF-21c
 6. Myhaylo Klepach – FZN-21c
 7. Vitaliy Borovych – FZN-21c
 8. Albina Tabachynska – FZP-21c
 9. Anastasiya Grynyshyn – FZN-21c
 10. Lmytro Bizhyk – FZI-21c
 11. Kateryna Starushenko – FZFM-12c
 12. Mariya Senyak – FZI-11c
 13. Kateryna Faychuk – FZI-11c

Website


Students’ Bureau of Physical Faculty

 1. Kateryna Starushenko – FZFM-12c – Head
 2. Karina-Stefaniya Shalavylo – FZF-21c
 3. Mariya Kodreanu – FZPM-21c
 4. Mariya Ivahyuha – FZF-11c
 5. Yevgeniya Hromyeyeva – FZI-11c
 6. Myhaylo Klepach – FZN-21c
 7. Vitaliy Borovych – FZN-21c
 8. Albina Tabachynska – FZP-21c
 9. Anastasiya Grynyshyn – FZN-21с
 10. Illya Piven – FZK-31c
 11. Dmytro Bizhyk – FZI-21c
 12. Vladyslav Kygym – FZF-31c
 13. Mariya Senyak – FZI-11c
 14. Kateryna Faychyk – FZI-11c

Website