Viktor Prysyazhnyuk

Position: Lecturer,
Metal Physics Department
Phone (office): (032) 239-43-06
Web page: prysjan.ucoz.ua
Google Scholar profile: scholar.google.com
Scopus profile: www.scopus.com
Web of Science (Publons) profile: publons.com
Academia.edu profile: lnulviv.academia.edu
Facebook profile: www.facebook.com
LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

 • Sputtering of amorphous, polycrystalline and microstructured thin films.
 • Electrophysical and magnetic researches of thin films.

Publications

 1. Миколайчук О.Г. Структурні перетворення в плівках системи GaSb-Sn / Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С., Луцик Н.Ю., Присяжнюк В.І. // Фізика і технологія тонких плівок: матеріали VI міжнародної конференції, –Івано-Франківськ, 1997. –С.31-32.
 2. Присяжнюк В.І. Структура та електропровідність невпорядкованих плівок ScCu4/ Присяжнюк В.І., Деркач В.О., Марголич І.І. // Фізика і технологія тонких плівок: матеріали IV міжнародної конференції, –Івано-Франківськ, –1997. –С.41.
 3. Миколайчук О. Кінетика формуванн та розплаву метастабільних твердих розчинів в плівках системи Ge-GaSb / О.Миколайчук, Н.Луцик, В.Присяжнюк. // Конструкційні та функціональні матеріали: матеріали ІІ міжнародної конференції, –Львів, –1997. –С.159.
 4. Дуцяк І.С. Вплив умов одержання на структуру та електрофізичні властивості аморфних тонких плівок ScCu4 / Дуцяк І.С., Присяжнюк В.І., Козловський Ю.М. // Фізика конденсованих систем: тези доповідей міжрегіональної науково-практичної конференції, –Ужгород, –1998. –С.91
 5. Присяжнюк В.І. Структурні особливості та та електричні властивості тонких плівок ScCu4 / Присяжнюк В.І. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –1998. –Вип.30. –С.129-131.
 6. Дуцяк І.С. Фотоелектричні властивості гамма-опромінених аморфних плівок монохалькогенідів германію / Дуцяк І.С., Павлишин А.З., Присяжнюк В.І., Марголич І.І. // Фізика і технологія тонких плівок: тези доповідей VII Міжнародної конференції, –Івано-Франківськ, –1999. –C.126.
 7. Миколайчук А.Г. Структурные релаксации в аморфных и кристаллических пленках систем А3В5-Ge / Миколайчук А.Г., Луцык Н.Ю., Присяжнюк В.И. // Релаксационные явления в твердых телах: тезисы докладов ХХ Международной конференции, –Воронеж, –1999. –C.298-299.
 8. Присяжнюк В.І. Дослідження термо-ЕРС аморфних плівок системи Fe-Gd / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. // Фізика і хімія твердого тіла: тези доповідей VI міжнародного семінару, –Львів, –2000. –С.47.
 9. Присяжнюк В.І. Дослідження термо-ЕРС аморфних плівок системи Fe-Gd / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –2000. –Вип.33. –С.150-152.
 10. Присяжнюк В.І. Електрофізичні властивості тонких плівок хімічних з’єднань системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. // Фізика і технологія тонких плівок: матеріали VIII міжнародної конференції, –Івано-Франківськ, –2001. –С.99-100.
 11. Mykolaychuk О. Influence of conditions of evaporation on the strukture of condensates Gd-Fe / O.Mykolaychuk, N.Lutsyk, V.Prysyazhnyuk, O.Bubernyak. // Physics and Chemistry of Solids: Book of Abstr. VIII Int. Sem., –Lviv, –2002. –P.41.
 12. Присяжнюк В.І. Електрофізичні властивості тонких плівок хімічних з’єднань системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. // Фізика і хімія твердого тіла. –2003 –Т.4, №2. –С.271-275.
 13. Присяжнюк В.І. Структурні особливості, кінетика кристалізації та фізичні властивості плівок сполуки GdFe2 / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Фізики і технологія тонких плівок: тези доповідей IX міжнародної конференції, –Івано-Франківськ, –2003. –Т.1. -С.109-110.
 14. Присяжнюк В.І. Особливості структури та фізичні властивості аморфних і кристалічних плівок сполуки Gd2Fe17 / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Фізика невпорядкованих систем: матеріали ІІ міжнародної наукової конференції, –Львів, –2003. –С.63-64.
 15. Присяжнюк В.І. Температурні залежності питомого електоопору в аморфних плівках систем Gd-Fe i Sc-Cu / Присяжнюк В.І. // Фізика невпорядкованих систем: матеріали ІІ міжнародної наукової конференції, –Львів, –2003. –С.98-99.
 16. Присяжнюк В.І. Структурні особливості, кінетика кристалізації та фізичні властивості плівок сполуки GdFe2 / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Фізика і хімія твердого тіла. –2003 –Т.4, №4 –С.648-652.
 17. Миколайчук О. Вплив умов осадження на структуру конденсатів Gd-Fe / О.Миколайчук, Н.Луцик, В.Присяжнюк, О.Буберняк. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –2003. –Вип.36. –С.24-29.
 18. Prysyazhnyuk V. Structure, processes of regulating and physical properties of some intermetallic compounds / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // Physics and Chemistry of Solids: Book of Abstr. X Int. Sem., –Lviv, –2004. –P.93.
 19. Присяжнюк В.І. Трансформація структури в плівках Gd2Fe17 в залежності від умов одержання / В.І. Присяжнюк, О.Г.Миколайчук. // Фізика і технологія тонких плівок: тези доповідей X міжнародної конференції, –Івано-Франківськ, –2005. –Т.1. –С.210-211.
 20. Присяжнюк В. Вплив величини питомого опору на температурні коефіцієнти опору аморфних плівок сполук типу РЗМ-ПМ / В. Присяжнюк, О.Полюга. // Евріка 2005: матер. міжнар. конф. студентів і молодих вчених з теор. і експер. фізики, –Львів, –2005. –С.128-129.
 21. Prysyazhnyuk V. Influence of temperature on structure formation of Gd2Fe17 amorphous films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // Physics and Chemistry of Solids: Book of Abstr. XI Int. Sem., –Czestochow, Poland, –2005. –P.36.
 22. Prysyazhnyuk V. Features of formation of structure in films of systems Gd-Fe / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // Physics of Disordered Systems: Abstr. book 3rd Int. Conf., –Gdansk-Sobieszevo, Poland, –2005. –P.50.
 23. Prysyazhnyuk V. Influence of temperature on structure formation of Gd2Fe17 amorphous films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // Prace naukowe Wyzsza szkola pedagogichna w Czestochowie, Chemia i Ochrona rodowiska. –2005. –V.10. –P.45-49.
 24. Prysyazhnyuk V. Structure formation in Gd-Fe thin films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // J. of Non-Cristalline Solids. –2006. –V.352. –P.4299-4302.
 25. Присяжнюк В. Вплив зовнішніх умов на формування структури в плівках окремих інтерметалічних сполук / В.Присяжнюк. // Фізики і хімія твердого тіла: тези доповідей XII міжнародного семінару, –Львів, 2006. –С.68.
 26. Присяжнюк В.І. Вплив розмірних ефектів на електрофізичні властивості плівок інтерметалічних сполук / Присяжнюк В.І. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: матеріали ХІ Міжнар. конф., –Івано-Франківськ, –2007. – Т.1 –С.133.
 27. Присяжнюк В.І. Структурні перетворення в тонких шарах бінарних сполук типу РЗМ-Fe / Присяжнюк В.І. Миколайчук О.Г. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: матеріали ХІ Міжнар. конф., –Івано-Франківськ, –2007. – Т.1 –С.133-134.
 28. Prysyazhnyuk V. Influence of thickness and conditions of precipitation on electrophysical properties of intermetallic compounds films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // Physics and Chemistry of Solids: Abstr. book XIII Int. Sem., –Ustron Slaski, –2007. –P.45.
 29. Prysyazhnyuk V. Stability and Phase Changes in Thin Layers of Rare-earth metals/iron and Other Binary Compounds / V.Prysyazhnyuk. // The 4th Int. Workshop on Functional and Nanostructured Materials. –2007. Gdansk and Hel Peninsula. Poland. The 8th Conf. on Inretmolecular and magnetic Interactions in Matter. –2007. Gdansk. Poland. –P.170.
 30. Prysyazhnyuk V. Stability and phase changes in thin layers of rare-earth metals/iron and other binary compounds / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // J. of Non-Cristalline Solids. –2008. –V.354. –P.4458-4460.
 31. Венгльовська С.Ю. Електрофізичні властивості плівок подвійних інтерметалічних сполук / Венгльовська С.Ю., Присяжнюк В.І. // Фізика невпорядкованих систем: матеріали IV міжнародної наукової конференції, –Львів, –2008. –С.122-123.
 32. Prysyazhnyuk V. Structure transformation in Gd2Fe17 thin films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk // Physics of Disordered Systems: Proceedings of IV International Conference, –Lviv, –2008. –P.140-141.
 33. Prysyazhnyuk V. Electrophysicsl properties of thin layers of intermetallic compounds / V.Prysyazhnyuk, S.Mydry, O.Mykolaychuk // The 5th Int. Workshop on Functional and Nanostructured Materials. –Lviv, –2008. –P.134.
 34. Prysyazhnyuk V. Influence of conditions formation on structure and physical properties of Gd-Fe amorphous films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk // Physics and Chemistry of Solis: Abstr. book XV Int. Sem., –L’viv, –2010. –P.81.
 35. Prysyazhnyuk V.I. Investigation of magnetic properties of films of Gd-Fe system / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: матеріали ХІII Міжнар. конф., –Івано-Франківськ, –2011. –Т.2 –С.187.
 36. Присяжнюк В.І. Вплив процесів старіння на структуру та фізичні властивості аморфних плівок системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Структурна релаксація в твердих тілах: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф., –Вінниця, –2012. –С.146.
 37. Присяжнюк В.І. Вплив структурних перетворень на магнітні властивості аморфних плівок системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: матеріали міжнародної наук. конф., –Київ, –2012. –С.176.
 38. Prysyazhnyuk V.I. Influence Of Ageing Processes On Structure And Physical Properties Of Amorphous-Crystalline Films Of Gd-Fe System / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk //Functional materials, –2013. –V.20, №1. –Р.64–67.
 39. Prysyazhnyuk V.I. Structural transfomations and magnetic properties of amorphous films of Gd-Fe system / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: матеріали ХIV Міжнар. конф., –Івано-Франківськ, –2013. –С.415.
 40. Prysyazhnyuk V. I. Structural transformations and magnetik properties of amorphous films of Gd–Fe system / Prysyazhnyuk V. I., Mykolaychuk O. G. // The 10th Conference on International and Magnetic Interactions in Matter. The 12th Conference on Intemolecular and Magnetic Interactions in Matter. Abstract book. – Poroz Island, Greece. –2013. – P.108.
 41. Prysyazhnyuk V.I. Magnetic properties of Gd-Fe system (Films and Bulk) / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. / Proceedings of VI international Conference “Physics of disordered systems”, –Lviv, –2013. –P.119.
 42. Prysyazhnyuk V.I. Influence of ageing processes on the structure and physical properties of amorphous-crystalline films of Gd-Fe system / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. / Proceedings of VI international Conference “Physics of disordered systems”, –Lviv, –2013. – P.122.
 43. Prysyazhnyuk V.I. Investigation of formation of structure in Gd-Fe films / V.I.Prysyazhnyuk, O.G. Mykolaychuk / Abstr. book of Summer school and 2nd International research and practice conference: “Nanotechnology and Nanomaterial”, –Yaremche-Lviv, –2014. – P.108.
 44. Prysyazhnyuk V.I. Magnetism of Gd-Fe system / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: матеріали ХV Міжнар. конф., –Івано-Франківськ, –2015. –С.285.
 45. Prysyazhnyuk V.I. The structure formation of film systems based on Gd, Fe and their compounds / V.I.Prysyazhnyuk, O.G. Mykolaychuk / Abstr. book 3-rd International research and practice conference: “Nanotechnology and Nanomaterials”, –Lviv, –2015. – P.13.
 46. Prysyazhnyuk V. Magnetic properties of Gd-Fe system / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk // Physics and Chemistry of Solis: Abstr. book XX Int. Sem., –L’viv, –2015. –P.107.
 47. Присяжнюк В.І. Структурні перетворення та магнітні властивості аморфних плівок системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Мікро та нанонеоднорідні матеріали:моделі та експеримент: Матеріали науково-технічної конф., –Львів, –2015. –С.111.
 48. Prysyazhnyuk V.I. Influence of requirements of formation on magnetic properties of thin films of Gd-Fe system / V.I.Prysyazhnyuk, O.G. Mykolaychuk / Abstr. book 4-th International research and practice conference: “Nanotechnology and Nanomaterials”, –Lviv, –2016. –P.16.
 49. Prysyazhnyuk V.I. Magnetic properties of films of Gd-Fe compounds and Gg/Fe multilayers / V.~Prysyazhnyuk, O.~Mykolaychuk / Abstr. book 13-th Conference on Functional and Nanostructured Materials, –Swornegacie, –Poland, –2016, –P.97.
 50. Присяжнюк В. Структурнi перетворення та магнiтнi властивостi аморфних плiвок системи Gd-Fe / В.Присяжнюк О.Миколайчук // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. –2016. –Вип.51. –С. 44-51.
 51. Prysyazhnyuk V.I. Temporary stability of structure and physical properties of films of Gd-Fe system / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: матеріали ХIV Міжнар. конф., –Івано-Франківськ, –2017. –С.303.
 52. Prysyazhnyuk V.I. Structural and magnetic properties of Gd-Fe films / V.I.Prysyazhnyuk, O.G. Mykolaychuk / Abstr. book 5-th International research and practice conference: “Nanotechnology and Nanomaterials”, –Chernivtsi, –2017. –P.9
 53. Prysyazhnyuk V.I. Stability of structure and physical properties of Gd-Fe films / V.I.Prysyazhnyuk, O.G. Mykolaychuk / Abstr. book 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials & 7th International Conference on Physics of Disordered Systems, –Lviv & Yaremche, –2017. –P.127.
 54. Присяжнюк В., Миколайчук О., Трач К. Процеси намагнічування в плівках системи Gd-Fe / В.Присяжнюк О.Миколайчук // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. –2017. –Вип.54. –С. 88-99.
 55. Prysyazhnyuk V.I. Usage of property-stabile gadolinium-iron thin films / Prysyazhnyuk V.I., Trach K.O. / Abstr. book XI International Conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials”, – Ivano-Frankivsk, –2018, –P.100.
 56. Романюк Р. Часова стабільність гамма-індукованих змін краю поглинання аморфних плівок GeSe / Р.Романюк, О.Миколайчук, В.Присяжнюк / Матер. наук. конф. «Фізика невпорядкованих систем» Львів-2018, ЖФД, Персоналії, хроніка, бібліографії. –2019. –Том 23, №2. –С.2998(10-11).
 57. Prysyazhnyuk V.I. Stability of structure and magnetic properties of Gd-Fe films / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: матеріали ХVII Міжнар. конф., –Івано-Франківськ, –2019. –С.165.
 58. Присяжнюк В.І. Магнітні властивості аморфних і полікристалічних плівок системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Матер. ІІІ міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми фундаментальних наук», –Луцьк-Світязь, –2019. –С.104-106.
 59. Присяжнюк В. Магнітні властивості плівок системи Gd-Fe / В.Присяжнюк, О.Миколайчук / ЖФД. –2019. –Том 23, №2. –С.2701(3).

Biography

persfot_prysjan

Date of Birth – 09.02.1971

Education – Faculty of Physics, Ivan Franko State University of Lviv (1990-1995)

Teaching materials

 1. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301 ‑ «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 19 с.; Освітньо-професійна програма / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 32 с.; Засоби діагностики / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 62 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!