Лев Іванків

Енциклопедія Львівського університету
istperson_ivankivІВАНКІВ Лев Іванович (12.VI.1930, с. Черче Рогатинського р-ну Івано-Франк. обл.) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Хемосорбційні властивості деяких напівпровідникових сполук, 1967), доц. (1968), д-р фіз.-мат. наук (Дослідження хемосорбції на поверхні напівпровідників і явищ, які її супроводжують, 1987), проф. (1989). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1955), аспірантуру (1964). У 1955-61 учителював; 1965-2003 викл. каф. заг. фізики, 1990-95 декан фіз. ф-ту, з 2003 проф. каф. фіз. і біомед. електроніки Львів. ун-ту. Наук. інтереси: фіз.-хім. процеси на поверхні напівпровідників, хемосорбція акцепторних і донорних молекул на поверхні окислів низки металів. Експерим. вивчив і розкрив механізм хемосорбції кисню на оксидах, його дисоціацію й утворення озону, виготовив сенсори для визначення кисню в газовій фазі. Бл. 150 наук. праць, зокр., Эмиссионные явления на начальных стадиях окисления тонких пленок магния (Изв. АН СССР. Сер. физ. 1985. Т. 49. № 9; с соавт.); Механізм адсорбції та дисоціації кисню на термічно активованій поверхні оксиду магнію (Укр. фіз. журн. 2000. Т. 45. № 10; зі співавт.); Формы адсорбции, диссоциация и адсорболюминесценция кислорода на термически активированной поверхности оксида магния (Журн. физ. химии. 2000. Т. 74. № 12; с соавт.); Correlatiou between the atomic and electronic structura in Dy(Mo(112) and Gd/Mo(112) adsystems (Vacuum. 2001. Vol. 63; with co-auth.). Співзасновник і співголова Т-ва укр. мови на фіз. ф-ті, НРУ на ф-ті й ун-ті, конгресу укр. інтелігенції, засл. працівник нар. освіти України.