Аспірантура

Загальна інформація

На фізичному факультеті підготовка на денній, вечірній і заочній формі навчання фахівців за освітньо-науковим рівнем доктора філософії за спеціальностями:

  • 104 – Фізика та астрономія
  • 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

В Україні аспірантура та докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна).

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та  доктора наук у вищих навчальних закладах регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”

Програма вступного іспиту до аспірантури (спеціальність: 104 / 105)

Інформаційний звіт аспіранта

Детальнішу інформацію про аспірантуру можна знайти на сайті відділу аспірантури

Освітньо-наукові програми та навчальні плани підготовки доктора філософії


Обговорення проектів змін та доповнень до освітньо-наукових програм

Пропонуємо до обговорення проекти змін та доповнень до Освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спеціальностями “104 Фізика та астрономія” і “105 Прикладна фізика та наноматеріали”, які запроваджуватимуться з 2020-2021 навчального року.

Зміни та доповнення розроблені на основі проведення зустрічей та опитувань аспірантів, роботодавців та інших стейкхолдерів.

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми за спеціальністю 104 Фізика та астрономія просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту програми проф. Ткачуку В.М. (volodymyr.tkachuk@lnu.edu.ua).

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту програми проф. Волошиновському А.С. (anatoliy.voloshinovskii@lnu.edu.ua).

Навчальні курси

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 104 Фізика та астрономія


Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Список аспірантів фізичного факультету

Рік закінчення – 2020

Прізвище, ім’я, по батькові Шифр і назва спеціальності Науковий керівник Тема дисертаційної роботи
1 Ткач Ольга Романівна 104 Фізика та астрономія Плевачук Ю.О. Вплив наночастинок на структуру та структурно-чутливі властивості евтектичних сплавів
2 Олійник Захарій Максимович 104 Фізика та астрономія Мудрий С.І. Структурні особливості металевих розплавів з проміжним порядком в атомному розподілі
3 Грицак Андрій Михайлович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Капустяник В.Б. Вплив умов отримання на термо- і фото стимульовані процеси в кристалах групи молібдатів і йодиту цезію
4 Цюмра Володимир Богданович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Вістовський В.В. Багатоколірні неорганічні люмінесцентні маркери для біомедичних досліджень
5 Булик Лев-Іван Ігорович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Демків Т.М. Люмінесцентні властивості рідкісно-земельних елементів у кристалах фторидів
6 Топоровська Лілія Романівна 105 Прикладна фізика та наноматеріали Капустяник В.Б. Синтез і характеризація матеріалів з різною розмірністю на основі ZnO

Рік закінчення – 2021

Прізвище, ім’я, по батькові Шифр і назва спеціальності Науковий керівник Тема дисертаційної роботи
1 Дуфанець Марта Василівна 105 Прикладна фізика та наноматеріали Плевачук Ю.О. Електрофізичні і структурно-чутливі властивості високоентропійних сплавів
2 Карасенко Федір Віталійович 104 Фізика та астрономія Мелех Б.Я. Вміст первинного гелію та хімічна еволюція Всесвіту

Рік закінчення – 2022

  Прізвище, ім’я, по батькові Шифр і назва спеціальності Науковий керівник Тема дисертаційної роботи
1 Кашеба Мирослав Дмитрович 104 Фізика та астрономія Мелех Б.Я. Просторовий розподіл густини речовини в оболонках планетарних туманностей
2 Дендебера Микола Петрович 104 Фізика та астрономія Волошиновський А.С. Електронні та екситонні стани в напівпровідниках ABX3 зі структурою перовськіта
3 Матвіїв Роман Богданович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Стадник В.Й. Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів
4 Карнаушенко Владислав Олександрович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Чорнодольський Я.М. Енергетичні положення 4f та 5d рівнів іонів лантанідів у фторидних сполуках
5 Собко Богдана Юріївна 104 Фізика та астрономія Ровенчак А.А. Термодинамічні функції систем із дробовими статистиками
6 Татарин Михайло Богданович 104 Фізика та астрономія Стецко М.М. Термодинаміка чорних дір із нелінійними матеріальними полями
7 Овсяник Роман Євгенович 104 Фізика та астрономія Мудрий С.І. Поверхневі властивості розплавів Ga-Bi(Pb) в околі критичної температури розшарування
8 Плечистий Валерій Станіславович 104 Фізика та астрономія Мудрий С.І. Вивчення процесів фазоутворення на межі рідина-кристал в нанокомпозитах з металевою матрицею
9 Чорній Юрій Володимирович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Капустяник В.Б. Вплив модифікації метал-галогенних комплексів на структуру та оптико-спектральні властивості кристалів [(CH3)2CHNH3]4Cd3Cl10:Cu і [NH2(C2H5)2]2CuCl4
10 Дзіковський Віктор Євгенович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Бовгира О.В. Вплив домішок і дефектів на електронні та оптичні властивості наноструктур на основі ZnO
11 Рудко Микола Степанович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Капустяник В.Б. Вплив легування на термостимульовані процеси та оптико-спектральні властивості телуриду і оксиду цинку

Рік закінчення – 2023

Аспірант Шифр і назва спеціальності Науковий керівник Тема дисертаційної роботи
1 Гольський Юрій Зеновійович 104 Фізика та астрономія Ткачук В.М. Квантові системи на графах
2 Кириленко Катерина Станіславівна 104 Фізика та астрономія Стецко М.М. Квазінормальні моди для чорних дір у скалярно-тензорних теоріях гравітації
3 Костецький Олег Ярославович 104 Фізика та астрономія Брезвін Р.С. Баричні зміни електронної поляризовності домішкових кристалів групи A2ВХ4
4 Пруніца Віталій Віталійович 104 Фізика та астрономія Мудрий С.І. Нанокристалізація в аморфних сплавах на основі алюмінію
5 Хмілевська Ольга Андріївна 104 Фізика та астрономія Кошмак І.О. Моделювання світіння оболонок планетарних туманностей з урахуванням дії зоряного вітру
6 Мостовой Устим Романович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Капустяник В.Б. Прояв легування і розмірних ефектів в електрофізичних і оптико-спектральних властивостях тонкоплівкових і наноструктурованих систем на основі ZnO
7 Кільдіяров Роман Олександрович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Стадник В.Й. Оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи ABSO4 з домішками перехідних металів
8 Кофлюк Ірина Миколаївна 105 Прикладна фізика та наноматеріали Бордун О.М. Електронні збудження і люмінесценція в тонких плівках на основі оксиду ітрію, активованих тривалентними іонами

Розклад занять

Акредитаційні матеріали

ПРОГРАМА Дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» у Львівському національному університеті імені Івана Франка  (з 08 по 10 липня 2020 р.)