Аспірантура і докторантура

Загальна інформація про аспірантуру

На фізичному факультеті ведеться підготовка на денній, вечірній і заочній формі навчання фахівців за освітньо-науковим рівнем доктора філософії за спеціальностями:

  • 104 – Фізика та астрономія
  • 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

В Україні аспірантура та докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна).

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та  доктора наук у вищих навчальних закладах регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”

Програма вступного іспиту до аспірантури (спеціальність: 104 / 105)

Інформаційний звіт аспіранта

Детальнішу інформацію про аспірантуру можна знайти на сайті відділу аспірантури

Освітньо-наукові програми та навчальні плани підготовки доктора філософії


Обговорення проектів змін та доповнень до освітньо-наукових програм

Пропонуємо до обговорення проекти змін та доповнень до Освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спеціальностями “104 Фізика та астрономія” і “105 Прикладна фізика та наноматеріали”, які запроваджуватимуться з 2020-2021 навчального року.

Зміни та доповнення розроблені на основі проведення зустрічей та опитувань аспірантів, роботодавців та інших стейкхолдерів.

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми за спеціальністю 104 Фізика та астрономія просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту програми проф. Ткачуку В.М. (volodymyr.tkachuk@lnu.edu.ua).

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту програми проф. Волошиновському А.С. (anatoliy.voloshinovskii@lnu.edu.ua).

Навчальні курси

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 104 Фізика та астрономія


Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Список аспірантів фізичного факультету

Рік закінчення – 2022

  Прізвище, ім’я, по батькові Шифр і назва спеціальності Науковий керівник Тема дисертаційної роботи
1 Кашеба Мирослав Дмитрович 104 Фізика та астрономія Мелех Б.Я. Просторовий розподіл густини речовини в оболонках планетарних туманностей
2 Дендебера Микола Петрович 104 Фізика та астрономія Волошиновський А.С. Електронні та екситонні стани в напівпровідниках ABX3 зі структурою перовськіта
3 Матвіїв Роман Богданович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Стадник В.Й. Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів
4 Карнаушенко Владислав Олександрович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Чорнодольський Я.М. Енергетичні положення 4f та 5d рівнів іонів лантанідів у фторидних сполуках
5 Собко Богдана Юріївна 104 Фізика та астрономія Ровенчак А.А. Термодинамічні функції систем із дробовими статистиками
6 Татарин Михайло Богданович 104 Фізика та астрономія Стецко М.М. Термодинаміка чорних дір із нелінійними матеріальними полями
7 Овсяник Роман Євгенович 104 Фізика та астрономія Мудрий С.І. Поверхневі властивості розплавів Ga-Bi(Pb) в околі критичної температури розшарування
8 Плечистий Валерій Станіславович 104 Фізика та астрономія Мудрий С.І. Вивчення процесів фазоутворення на межі рідина-кристал в нанокомпозитах з металевою матрицею
9 Чорній Юрій Володимирович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Капустяник В.Б. Вплив модифікації метал-галогенних комплексів на структуру та оптико-спектральні властивості кристалів [(CH3)2CHNH3]4Cd3Cl10:Cu і [NH2(C2H5)2]2CuCl4
10 Дзіковський Віктор Євгенович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Бовгира О.В. Вплив домішок і дефектів на електронні та оптичні властивості наноструктур на основі ZnO
11 Рудко Микола Степанович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Капустяник В.Б. Вплив легування на термостимульовані процеси та оптико-спектральні властивості телуриду і оксиду цинку

Рік закінчення – 2023

Аспірант Шифр і назва спеціальності Науковий керівник Тема дисертаційної роботи
1 Кириленко Катерина Станіславівна 104 Фізика та астрономія Стецко М.М. Квазінормальні моди для чорних дір у скалярно-тензорних теоріях гравітації
2 Костецький Олег Ярославович 104 Фізика та астрономія Брезвін Р.С. Баричні зміни електронної поляризовності домішкових кристалів групи A2ВХ4
3 Пруніца Віталій Віталійович 104 Фізика та астрономія Мудрий С.І. Нанокристалізація в аморфних сплавах на основі алюмінію
4 Хмілевська Ольга Андріївна 104 Фізика та астрономія Кошмак І.О. Моделювання світіння оболонок планетарних туманностей з урахуванням дії зоряного вітру
5 Мостовой Устим Романович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Капустяник В.Б. Прояв легування і розмірних ефектів в електрофізичних і оптико-спектральних властивостях тонкоплівкових і наноструктурованих систем на основі ZnO
6 Кільдіяров Роман Олександрович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Стадник В.Й. Оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи ABSO4 з домішками перехідних металів
7 Кофлюк Ірина Миколаївна 105 Прикладна фізика та наноматеріали Бордун О.М. Електронні збудження і люмінесценція в тонких плівках на основі оксиду ітрію, активованих тривалентними іонами

Рік закінчення – 2024

Аспірант Шифр і назва спеціальності Науковий керівник Тема дисертаційної роботи
1 Мелех Дмитро Романович 104 Фізика та астрономія Смеречинський С.В. Фотоіонізаційне моделювання планетарних туманностей складної морфології
2 Попільовський Назар Богданович 104 Фізика та астрономія Мудрий С.І. Комп’ютерне моделювання процесів структурної саморганізації в аморфних металічних сплавах на основі заліза
3 Крижова Анастасія Вікторівна 104 Фізика та астрономія Гнатенко Х.П. Властивості спінових систем та їх дослідження на квантових комп’ютерах
4 Горон Богдан Ігорович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Стадник В.Й. Оптико-спектральні параметри кристалів групи фторберилату амонію
5 Орихівський Іван Віталійович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Стадник В.Й.,

Влох Р.О.

П’єзо, акустооптика та обмін моменту імпульсу в низькосиметричних кристалах
6 Козаченко Олег Володимирович 105 Прикладна фізика та наноматеріали Бовгира О.В. Енергетична структура, оптико-фізичні і магнітні властивості фероїків з органічними катіонами
7 Біляк Катерина Любомирівна 105 Прикладна фізика та наноматеріали Бордун О.М.

Розклад занять та іспитів

  • аспірантів фізичного факультету (очна, вечірня форма) спеціальності 104 Фізика та астрономія 
  • аспірантів фізичного факультету (очна, вечірня форма) спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

Розклад занять та іспитів

Акредитаційні матеріали

ПРОГРАМА Дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» у Львівському національному університеті імені Івана Франка  (з 08 по 10 липня 2020 р.)

Загальна інформація про докторантуру

Докторантура – форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

В Україні докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Результатом трирічної діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття ступеня доктора наук, а після привселюдного захисту роботи – затвердження її ВАК України та присвоєння наукового ступеня. Вступити до докторантури може громадянин України, який має ступінь кандидата наук, не раніше, ніж через 5 років після захисту відповідної дисертації.

Діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів регламентується «Положенням про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309. Виділяючи державне замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, держава велику увагу приділяє раціональному використанню бюджетних коштів. Основним критерієм ефективності діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час навчання в аспірантурі. У зв’язку з цим велика відповідальність лягає безпосередньо на аспірантів.