Аспірантура і докторантура

Загальна інформація про аспірантуру

На фізичному факультеті ведеться підготовка на денній, вечірній і заочній формі навчання фахівців за освітньо-науковим рівнем доктора філософії за спеціальностями:

  • 104 – Фізика та астрономія
  • 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

В Україні аспірантура та докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна).

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та  доктора наук у вищих навчальних закладах регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”

Програма вступного іспиту до аспірантури (спеціальність: 104 / 105)

Інформаційний звіт аспіранта

Детальнішу інформацію про аспірантуру можна знайти на сайті відділу аспірантури

Освітньо-наукові програми та навчальні плани підготовки доктора філософії


Обговорення проектів змін та доповнень до освітньо-наукових програм

Пропонуємо до обговорення проекти змін та доповнень до Освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спеціальностями “104 Фізика та астрономія” і “105 Прикладна фізика та наноматеріали”, які запроваджуватимуться з 2020-2021 навчального року.

Зміни та доповнення розроблені на основі проведення зустрічей та опитувань аспірантів, роботодавців та інших стейкхолдерів.

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми за спеціальністю 104 Фізика та астрономія просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту програми проф. Ткачуку В.М. (volodymyr.tkachuk@lnu.edu.ua).

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту програми проф. Волошиновському А.С. (anatoliy.voloshinovskii@lnu.edu.ua).

Навчальні курси

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 104 Фізика та астрономія


Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Список аспірантів фізичного факультету

Рік закінчення – 2022

 Прізвище, ім’я, по батьковіШифр і назва спеціальностіНауковий керівникТема дисертаційної роботи
1Кашеба Мирослав Дмитрович104 Фізика та астрономіяМелех Б.Я.Просторовий розподіл густини речовини в оболонках планетарних туманностей
2Дендебера Микола Петрович104 Фізика та астрономіяВолошиновський А.С.Електронні та екситонні стани в напівпровідниках ABX3 зі структурою перовськіта
3Матвіїв Роман Богданович105 Прикладна фізика та наноматеріалиСтадник В.Й.Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів
4Карнаушенко Владислав Олександрович105 Прикладна фізика та наноматеріалиЧорнодольський Я.М.Енергетичні положення 4f та 5d рівнів іонів лантанідів у фторидних сполуках
5Собко Богдана Юріївна104 Фізика та астрономіяРовенчак А.А.Термодинамічні функції систем із дробовими статистиками
6Татарин Михайло Богданович104 Фізика та астрономіяСтецко М.М.Термодинаміка чорних дір із нелінійними матеріальними полями
7Овсяник Роман Євгенович104 Фізика та астрономіяМудрий С.І.Поверхневі властивості розплавів Ga-Bi(Pb) в околі критичної температури розшарування
8Плечистий Валерій Станіславович104 Фізика та астрономіяМудрий С.І.Вивчення процесів фазоутворення на межі рідина-кристал в нанокомпозитах з металевою матрицею
9Чорній Юрій Володимирович105 Прикладна фізика та наноматеріалиКапустяник В.Б.Вплив модифікації метал-галогенних комплексів на структуру та оптико-спектральні властивості кристалів [(CH3)2CHNH3]4Cd3Cl10:Cu і [NH2(C2H5)2]2CuCl4
10Дзіковський Віктор Євгенович105 Прикладна фізика та наноматеріалиБовгира О.В.Вплив домішок і дефектів на електронні та оптичні властивості наноструктур на основі ZnO
11Рудко Микола Степанович105 Прикладна фізика та наноматеріалиКапустяник В.Б.Вплив легування на термостимульовані процеси та оптико-спектральні властивості телуриду і оксиду цинку

Рік закінчення – 2023

АспірантШифр і назва спеціальностіНауковий керівникТема дисертаційної роботи
1Кириленко Катерина Станіславівна104 Фізика та астрономіяСтецко М.М.Квазінормальні моди для чорних дір у скалярно-тензорних теоріях гравітації
2Костецький Олег Ярославович104 Фізика та астрономіяБрезвін Р.С.Баричні зміни електронної поляризовності домішкових кристалів групи A2ВХ4
3Пруніца Віталій Віталійович104 Фізика та астрономіяМудрий С.І.Нанокристалізація в аморфних сплавах на основі алюмінію
4Хмілевська Ольга Андріївна104 Фізика та астрономіяКошмак І.О.Моделювання світіння оболонок планетарних туманностей з урахуванням дії зоряного вітру
5Мостовой Устим Романович105 Прикладна фізика та наноматеріалиКапустяник В.Б.Прояв легування і розмірних ефектів в електрофізичних і оптико-спектральних властивостях тонкоплівкових і наноструктурованих систем на основі ZnO
6Кільдіяров Роман Олександрович105 Прикладна фізика та наноматеріалиСтадник В.Й.Оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи ABSO4 з домішками перехідних металів
7Кофлюк Ірина Миколаївна105 Прикладна фізика та наноматеріалиБордун О.М.Електронні збудження і люмінесценція в тонких плівках на основі оксиду ітрію, активованих тривалентними іонами

Рік закінчення – 2024

АспірантШифр і назва спеціальностіНауковий керівникТема дисертаційної роботи
1Мелех Дмитро Романович104 Фізика та астрономіяСмеречинський С.В.Фотоіонізаційне моделювання планетарних туманностей складної морфології
2Попільовський Назар Богданович104 Фізика та астрономіяМудрий С.І.Комп’ютерне моделювання процесів структурної саморганізації в аморфних металічних сплавах на основі заліза
3Крижова Анастасія Вікторівна104 Фізика та астрономіяГнатенко Х.П.Властивості спінових систем та їх дослідження на квантових комп’ютерах
4Горон Богдан Ігорович105 Прикладна фізика та наноматеріалиСтадник В.Й.Оптико-спектральні параметри кристалів групи фторберилату амонію
5Орихівський Іван Віталійович105 Прикладна фізика та наноматеріалиСтадник В.Й.,

Влох Р.О.

П’єзо, акустооптика та обмін моменту імпульсу в низькосиметричних кристалах
6Козаченко Олег Володимирович105 Прикладна фізика та наноматеріалиБовгира О.В.Енергетична структура, оптико-фізичні і магнітні властивості фероїків з органічними катіонами
7Біляк Катерина Любомирівна105 Прикладна фізика та наноматеріалиБордун О.М.

Розклад занять та іспитів

  • аспірантів фізичного факультету (очна, вечірня форма) спеціальності 104 Фізика та астрономія 
  • аспірантів фізичного факультету (очна, вечірня форма) спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

Розклад занять та іспитів

Акредитаційні матеріали

ПРОГРАМА Дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» у Львівському національному університеті імені Івана Франка  (з 08 по 10 липня 2020 р.)

Загальна інформація про докторантуру

Докторантура – форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

В Україні докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Результатом трирічної діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття ступеня доктора наук, а після привселюдного захисту роботи – затвердження її ВАК України та присвоєння наукового ступеня. Вступити до докторантури може громадянин України, який має ступінь кандидата наук, не раніше, ніж через 5 років після захисту відповідної дисертації.

Діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів регламентується «Положенням про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309. Виділяючи державне замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, держава велику увагу приділяє раціональному використанню бюджетних коштів. Основним критерієм ефективності діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час навчання в аспірантурі. У зв’язку з цим велика відповідальність лягає безпосередньо на аспірантів.