Національні програми

Держбюджетні проєкти та гранти

ФФ-83Ф «Квантові ефекти у фізиці одно- і багаточастинкових систем у просторах зі складною структурою». № д/р 0119U002203, 2019-2021 рр. (Наук. керівник проф. Ткачук В.М.)


Фт-16П «Новітні монокристалічні, композитні і низькорозмірні матеріали на основі фероїків, широкозонних напівпровідників і діелектриків». № д/р 0121U109624, 2021-2022 рр. (Наук. керівник д.ф.-м.н., проф. Капустяник В.Б.)


ФФ-11Нр «Еволюція матерії у Всесвіті та квантованість простору на планківських масштабах», № д/р 0121U100058, 2021-2023 рр. (Наук. керівник доц. Гнатенко Х.П.)


ФЛ-17П «Синтез, структура та властивості нанокомпозитних матеріалів  на основі легких високоентропійних сплавів», № д/р 0121U109730, 2021-2022 рр. (Науковий керівник д.ф.-м.н., проф. Мудрий С.І.)


Фл-84П «Нові сплави з аморфними та нанокристалічними фазами для припоїв з широким температурним використанням».  № д/р 0119U002204, 2019‑2021 рр. (Наук. керівник старший н. сп., док. фіз.-мат. наук Плевачук Ю.О.)


Фе-85Нр «Електронні та екситонні стани в новітніх іонних напівпровідниках типу органічно–неорганічних перовськитів». № д/р 0119U002205, 2019‑2021  рр. (Наук. керівник с.н.с. Малий Т.С.)


Фз-08Ф «Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки». № д/р 0120U102320, 2020-2022 рр. (Наук. керівник зав. каф. загальної фізики, док. фіз.-мат. наук, проф. Стадник В.Й.)


П2-БФ. Тематичний напрямок «Нові речовини, матеріали, види матерії та підходи до енергозбереження та охорони довкілля», № д/р  0121U113567, 01.07.2021–31.12.2021 рр. (Наук. керівник проф. Волошиновський А.С.).


Ґрант Національного державного фонду України 2020.02/0196 «Дослідження фізичних систем та ефектів квантованості простору на квантових комп’ютерах», 2020-2022 рр. (Наук. керівник проф. Ткачук В.М.)


Ґрант Національного державного фонду України 2020.02/0130 «Багатофункціональні органічно-неорганічні магнітоелектричні, фотовольтаїчні і сцинтиляційні матеріали», 2020-2022 рр. (Наук. керівник проф. Капустяник В.Б.)


Ґрант Національного державного фонду України 2020.02/0211 «Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випрoмінюванням», Керівник проекту: проф. Мицик Б.Г. (Фізико – механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України)