Національні програми

Держбюджетні проєкти та гранти

ФФ-83Ф «Квантові ефекти у фізиці одно- і багаточастинкових систем у просторах зі складною структурою». № д/р 0119U002203, 2019-2021 рр. (Наук. керівник проф. Ткачук В.М.)


ФФ-63Нр «Астрофізичні системи на різних енергетичних і просторово-часових масштабах та ефекти квантування простору». № д/р 0117U007190, 2017-2020 рр. (Наук. керівник с.н.с. Гнатенко Х.П.)


ФА-71Ф «Астрофізичні процеси на різних просторово-часових масштабах: порівняння моделей з даними спостережень». № д/р 0118U003607, 2018-2020  рр. (Наук. керівник – зав. каф. астрофізики, д.ф.-м. наук, ст. наук. сп. Мелех Б.Я.)


Фе-70Ф «Релаксація та міграція електронних збуджень у нанокомпозитних сцинтиляційних полімерних матеріалах». № д/р 0118U003606, 2018–2020 рр.  (Наук. керівник проф. Волошиновський А.С.)


Фл-84П «Нові сплави з аморфними та нанокристалічними фазами для припоїв з широким температурним використанням».  № д/р 0119U002204, 2019‑2021 рр. (Наук. керівник старший н. сп., док. фіз.-мат. наук Плевачук Ю.О.)


Фе-85Нр «Електронні та екситонні стани в новітніх іонних напівпровідниках типу органічно–неорганічних перовськитів». № д/р 0119U002205, 2019‑2021  рр. (Наук. керівник с.н.с. Малий Т.С.)


Фз-08Ф «Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки». № д/р 0120U102320, 2020-2022 рр. (Наук. керівник зав. каф. загальної фізики, док. фіз.-мат. наук, проф. Стадник В.Й.)


В межах робочого часу викладачів «Електронна структура, електричні, магнітні та Х-променеві спектральні властивості нових потрійних сполук на основі  d-  і  f -металів». № д/р 0118U000614, 2018-2020 рр. (Наук. керівник докт.  фіз.-мат. наук, проф. Щерба І.Д.)


Ґрант Національного державного фонду України 2020.02/0196 «Дослідження фізичних систем та ефектів квантованості простору на квантових комп’ютерах», 2020-2022 рр. (Наук. керівник проф. Ткачук В.М.)


Ґрант Національного державного фонду України 2020.02/0130 «Багатофункціональні органічно-неорганічні магнітоелектричні, фотовольтаїчні і сцинтиляційні матеріали», 2020-2022 рр. (Наук. керівник проф. Капустяник В.Б.)


Ґрант Національного державного фонду України 2020.02/0211 «Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випрoмінюванням», Керівник проекту: проф. Мицик Б.Г. (Фізико – механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України)