Йосип Стахіра

Енциклопедія Львівського університету
istperson_stahiraСТАХІРА Йосип Михайлович (09.XII.1934, с. Нирків Заліщицького р-ну Терноп. обл.) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Дослідження напівпровідникових властивостей селеніду індію – In2Se3, 1966), доц. (1967), д-р фіз.-мат. наук (Розупорядкування і електронні властивості шаруватих напівпровідників, 1986), проф. (1989). Закінчив фіз.-мат. ф-т Чернів. ун-ту (1958), аспірантуру (1963). У 1958-60 ст. лаборант каф. напівпровідників Чернів. ун-ту; 1964-68 зав. каф. фізики Чернів. мед. ін-ту; 1968-70 доц. каф. теорії тв. тіла, 1970-78 доц. каф. заг. фізики, 1978-80 ст. наук. співроб. НДС, 1980-87 доц., з 1987 зав. каф. фізики напівпровідників, 1995-2002 декан фіз. ф-ту Львів. ун-ту. Наук. інтереси: фізика шаруватих кристалів, дослідж. фіз. властивостей шаруватих напівпровідників та кореляції міжшарової взаємодії з електронними властивостями, електронні процеси в анізотропних напівпровідниках і низькорозмірних та гетероструктурах. Керівник 9 канд., 1 докт. дис. Бл. 200 наук. праць, зокр., Анизотропия электрических и фотоэлектрических свойств In2Se (Физика тв. тела. 1965. Т. 7. № 6; с соавт.); Возбуждение неравновесных состояний в монокристаллах In2Se при облучении (Физика и техника полупроводников. 1974. Т. 8. № 5; с соавт.); Дослідження адсорбційної активності шаруватих напівпровідникових кристалів селенідів індію та галію (Укр. фіз. журн. 1995. Т. 40. № 3, 4; зі співавт.); Спектри п’єзофотопровідності в моно полярних напівпровідниках (Журн. фіз. досліджень. 1998. Т. 2. № 3; зі співавт.); The energy structure of free electrons for semiconductor in the field of cylindrical symmetry (Semicond. Phys. Quantum Electronics and Optoelectronics. 2003. Vol. 6. N 1; with co-auth.). Член експерт. ради ВАК України з фізики, віце-президент Укр. фіз. т-ва, член наук. ради з фізики напівпровідників НАНУ, заст. голови спеціаліз. Вченої ради з захисту канд. та докт. дисертацій. Держ. премія України в галузі науки і техніки (2001). Засл. проф. Львів. ун-ту (2002).