Астрономія (Середня освіта. Географія)

Тип: Нормативний

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Смеречинський С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132Кошмак І. О.

Опис навчальної дисципліни

Мета:
Необхідність вивчення навчальної дисципліни «Астрономія» студентами географічного факультету університету зумовлена фундаментальністю астрономії як науки з широкими міжпредметними зв’язками. Курс знайомить студентів з фізичними поняттями, законами, теоріями та з основними явищами в астрономії, їх природою, механізмами та закономірностями.

Завдання:
забезпечити засвоєння фундаментальних фізичних понять, законів та теорій, необхідних для розуміння фізичних явищ та орієнтування в потоках наукової інформації;
сформувати у майбутніх фахівців початкові знання та основні поняття з астрономії, які вони можуть використовувати при подальшому навчанні, а також на практиці в своїй роботі.
сформувати цілісні уявлення про природу, що відповідають сучасній природничо-науковій картині світу, про наукове пізнання, розвиток наукового стилю мислення.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:
основні поняття, закони, рівняння;
теоретичні питання, робити висновки з них;
загальні питання, тобто розуміти взаємозв’язки, що стосуються цілого курсу, його структури, основних понять, методів фізичних досліджень, елементів фізичної картини світу.

Вміти:
застосовувати основні поняття, закони, рівняння при поясненні фізичних явищ;
розрізняти астрономічні явища і закономірності, яким вони підпорядковуються;
використовувати інтернет-ресурси для пошуку інформації.

Рекомендована література

Базова:
1. С.М. Андрієвський, І.А. Климишин. Курс загальної астрономії. – Одеса : Астропринт, 2010.
2. І.А. Климишин, Г.О. Гарбузов, Б.О. Мурніков, Т.І. Кабанова. Астрономія. – Одеса : Астропринт, 2012.
3. И.А. Климишин. Астрономия наших дней. – М. : Наука, 1976.

Інформаційні ресурси:
Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Матеріали

І.А. Климишин. Астрономія. – Львів : Світ, 1994.