Іноземна мова (Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: кафедра іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ФзФф-11
ФзФк-11
264ФзФф-11
ФзФк-11

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Іноземна мова (англійська, рівень В1) за професійним спрямуванням» є нормативною дисципліною зі спеціальностей 014 Середня освіта (фізика), 104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали для освітньої програми «Бакалавр», яка викладається в 1-4 семестрах в обсязі 12 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати та розвинути у студентів англомовну професійну комунікативну компетентність на рівні, що відповідає B1 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Це передбачає оволодіння студентами англійською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах в соціально-побутовій та соціально-культурній і професійній сферах на основі здобутих знань про систему англійської мови,  собливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок, комунікативних  тратегій, а також формування у студентів здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку.

Зміст формування англомовної професійної комунікативної компетентності передбачає розвиток у студентів низки компетентностей: лінгвістичної,  овленнєвої та соціокультурної.

Сформованість лінгвістичної компетентності майбутнього фахівця передбачає знання системи мови, її законів, правил та особливостей, а також її функціонування у процесі іншомовної комунікації. Мовленнєва компетентність полягає в опануванні студентами умінь говоріння, читання, аудіювання та письма. Зокрема компетентність у говорінні передбачає опанування уміннями монологічного та діалогічного мовлення. Лексична
компетентність включає лексичні знання і мовленнєві лексичні навички, граматична – граматичні знання і мовленнєві граматичні навички; фонологічна – фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички. Основою соціокультурної компетентності є сформованість цілісної системи уявлень про  раціонально-культурні особливості країни, мова якої вивчається. Розвиток соціокультурної компетентності на цьому етапі вимагає формування у майбутнього фахівця соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують його входження в іншомовне середовище і сприяють його соціалізації у ньому.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Іноземна мова (англійська) рівня B1» для освітньої програми «Бакалавр» є формування і розвиток англомовної професійної комунікативної компетентності на рівні B1 у студентів природничих спеціальностей. Завдання курсу полягає у формуванні у студентів рецептивних і продуктивних умінь та навичок у різних видах мовленнєвої діяльності.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Evans V. Round Up 5. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2007.
 2. Heyderman E., May P. Cambridge Complete PET (Student’s Book & Work Book). – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 239 p.

Додаткова література:

 1. Брона О.А., Сологуб Л.В., Цурковський О.Я. Англійська мова. Навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с.
 2. Ісаєва Г. Т., Комар Р. І., Веселівська С. М., Сологуб Л. В., Шумська О. А. Basic English. Підручник з англійської мови для студентів неспеціальних
  факультетів університету. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 272 с.
 3. Ісаєва Г. Т. Improve your English. Посібник з англійської мови для самостійної роботи. – Львів: ПАІС, 2010.
 4. Ісаєва Г. Т., Микитенко Н. О. Enjoy your Home Reading. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
  гуманітарного та природничого профілів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008.
 5. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B1. Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan, 2007

Силабус:

Завантажити силабус