Франів Андрій Васильович

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Експериментальні дослідження електрон-екситон-фононної взаємодії в шаруватих сполуках галогенідів індію і талію.

Публікації

Видані підручники та посібники:

 • А.Франів, В.Стадник, В.Курляк. Фізика низьких температур : навч. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.
 • Задачі з атомної фізики // А.В.Франів,О.В.Бовгира. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2011. – 210 с.
 • Вступ до фізики і техніки низьких температур // Франів А.В. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.

Основні наукові праці:

 1. Kashuba A.I. Birefringence of InxTl1-xІ solid state solution / A.I.Kashuba, A.V.Franiv,O.V.   Bovgyra, R.S.Brezvin  // Functional Materials. – 2017. –24 (1). – P. 026-030.
 2. V. Franiv, O. Bovgyra, O. Kushnir, A. Franiv, K.J. Plucinski. Simulation of optical spectra of novel Tl4CdI6 and Tl4HgI6 optoelectronic crystals // Optica Applicata – 2014. – Vol. XLIV, No. 2. – P. 317–326.
 3. O. S. Kushnir. I. S. Girnyk. A. V. Franiv, I. Kityk, M. Piasecki,K. I. Plucinski. Growth, crystal structure, thermal properties and optical anisotropy of Tl4CdI6 single crystals // Ukrainian Journal Physics Optics – 2013, V14, №1, p.6-14
 4. Довгий Я., Карбовник І., Франів А., Тернавська С. Оптичні функції твердих розчинів InxTl1-xI. // Вісн. Львів. ун-ту. Серія фіз. 2003. Вип. 36. С. 255-259. 29.
 5. Довгий Я.О., Тернавська С.В., Франів А.В. Комбінаційне розсіювання світла в системі InxTl1-xI: теоретико-груповий аналіз. // Вісн. Львів. ун-ту. Серія фізична. 2003. Вип. 36. – С. 34-41.
 6. Довгий Я., Тернавська С., Франів А. Фононні спектри твердих розчинів заміщення InxTl1-xI. // Збірник НТШ. 2002. Т.5. – С.210-240.
 7. Довгий Я.О.,Тернавська С.В., Франiв А.В. Явище автоінтеркаляції у шаруватих кристалах InxTl1-xI. // УФЖ. 2002. Т.47. №1. – C. 54-60.
 8. Довгий Я.О., Франів А.В., Тернавська С.В. ІЧ-спектри твердих розчинів InxTl1-xI. // Вісник Львів. університету, сер. Фізична. 2001. Вип. 34. – С. 49-52.
 9. Dovhyi Ya. O., Franiv A.V., Ternavska S.V. Izostructural phase transition in InxTl1-xI system. // Ukr. J. Phys. Opt.- 2001. Vol. 2. №3. – P. 141-147.
 10. Франів А.В., Франів О.В., Кравчук І.М., Савчук О.М. Кристалічна структура та оптичні властивості ТРЗ InxTl1-xI. // Фізичний збірник НТШ. 2001. Т. 4. – С. 75-79.
 11. Франів А.В. Про структуру і оптичні властивості твердих розчинів InxTl1-xI. // УФЖ. 2001. Т. 46, №4. – С. 461-465.
 12. Франів А.В., Пелещишин Р.В., Тернавська С.В., Франів О.В. Структура і динаміка ґратки твердих розчинів InxTl1-xI. // Вісник унів.-ту “Львівська політехніка”, сер. “Електроніка”.- 2000. №401. – С. 69-72.
 13. Franiv A.V., Peleshchyshyn R.V., Kolosivski Yu.M. Optical properties of quantum size InxTl1-xI em-bedded in solid matrices. //Ukr. J. Phys. Opt. 2000. Vol. 1. N.1. – P. 24-27.
 14. Франів А. Оптичні властивості твердих розчинів заміщення InxTl1-xI // УФЖ. 1999. Т.44. №12. – С. 1473-1475.
 15. Франів А.В. Спектральний розподіл випромінювання InxTl1-xI при лазерному збудженні // Журнал фізичних досліджень. 1999. Т. 3. – №2. – С. 209-212.
 16. Франів А., Пелещишин Р., Бублик М. Напівпровідникові кристали, вбудовані в твердотільні матриці // Вісник Львів. ун-ту, сер. фіз. 1998. Bип. 31. – C. 104-106.
 17. Франів А.В. Фотопровідність твердих розчинів заміщення InxTl1-xI // Вісник Львів. університету, сер. Фізична. 1998. Вип. 30. – С. 92-96.
 18. Kityk I.V. Kolinko M.I., Franiv A.V. Ferroelasticity of InI layered single crystals // Ferroelectrics. 1992. Vol. 130. – P. 347-350. 14. Blonsky I.V., Franiv A.V. Influence of static lattice disordering on optical properties of InxTl1-xI crystals // SPIE. 1995. Vol. 12. – Р. 144-149.
 19. Бродин М.С., Блонський І.В., Бігун М.І., Лунь Ю.О., Франів А.В. Екситони за умов статичного та динамічного розупорядкування ґратки в InxTl1-xI // УФЖ. 1992 Т. 37. №8. – 971-975.
 20. Блонський І.В., Бігун М.І., Лунь Ю.О., Франів А.В. Екситони в твердих розчинах заміщення з композиційним розупорядкуванням гратки InxTl1-xI // УФЖ. 1992. T. 37, №4. – P. 547-551.
 21. Крочук А.С., Колинько Н.И., Китык И.В., Франив А.В. Анизотропия фононных колебаний в слоистых кристаллах InІ. // Неорганические материаллы. 1992.- Т. 28. №3. – С. 619-621.
 22. Васькив А.П., Колинько Н.И., Крочук А.С., Франив А.В. Влияние электрического поля на экситонные спектры иодида индия // ЖПС. 1992. Т. 57. №1. – С. 143-146.
 23. Крочук А.С., Колинько Н.И., Китык И.В., Франив А.В. Поляризованные спектры отражения и оптические функции монокристаллов иодида индия // ЖПС.- 1991. Т. 55. №1. С. 142-146.
 24. Dovgij Ya.O., Kityk I.V., Kolinko M.I., Franiv A.V. et al. Band Structure and Charge Density Distribution of Cubic Fase-Centred TlI Single Crystals // Phys. Stat. Sol. (В). 1991. Vol. 167. – P. 637-646.
 25. Довгий Я.О., Китык И.В., Колинько Н.И., Крочук А,С., Франив А.В. Особенности зонной структуры и распределения электронной плотности гранецентрированого TlI // ФТТ. 1991. Т. 33. №1. – С. 225-233.
 26. Васьків А.П., Крочук А.С., Колінько М.І., Франів А.В. Розрахунок оптичних функцій кристалів InBr та InI // Вісник Львів. університету. Сер. Фіз. 1990. Вип. 23. – С. 7-12.
 27. Франів А.В., Васьків А.П. Фотолюмінесценція кристалів InI при збудженні аргоновим лазером. // Фізична електроніка. 1989. Вип. 39. – С. 17-19.
 28. Довгий Я.О, Заморский М.К, Китык И.В, Колинько Н.И., Крочук А.С., Франив А.В. Энергетические зоны слоистых кристаллов InBr, InI, TlI с орторомбической решеткой. // УФЖ. В 89. 1989. 18 с. Деп. №5898.
 29. Васьків А.П., Крочук А.С., Кулик Л.М., Франів А.В. Оптичні властивості шаруватого InI в області 2-25 еВ. // УФЖ. 1989- Т. 34. №9. – С. 1325-1327.
 30. Балтрамеюнас Р., Васькив А., Геразимаз В., Франив А. Коллективные эффекты в сильно возбуждённых кристаллах InI // Физика твердого тела. 1988. Т. 30. №2. – С. 447-451.

 

Біографія


Народився 08.05.1951, м. Копейськ Челябінської обл.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1974), доктор фіз.-мат. наук (2004, фізика напівпровідників і діелектриків), професор (2008).

Опублікував понад 150 наукових праць.

• Член спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій.

Розклад