Про кафедру фізики твердого тіла

logo_kfttКоротка історія

Утворення і початок наукової діяльності кафедри фізики твердого тіла припадають на 1958-64 рр. Тоді кафедру очолював А. Глауберман.

Кафедра забезпечувала підготовку студентів за спеціальностями фізика твердого тіла і фізика металів та читання курсів: фізика твердого тіла, фізика металів, фізика напівпровідників, металознавство, фізика кристалів, ренгеноструктурний аналіз та ін. Кафедра мала навчальні лабораторії з металознавства, вирощування напівпровідникових кристалів, рентгеноструктурного аналізу, фізики розплавів, фізики напівпровідників та ін.

При кафедрі було дві проблемні лабораторії, об’єднані 1961 в Проблемну науково-дослідну лабораторію росту та дослідження фізичних властивостей кристалів. На кафедрі успішно займалися рентгеноструктурними та рентгеноспектральними дослідженнями (Я. Дутчак, Я. Захарко, О. Миколайчук, Й. Кавич, М. Клим), теорією твердого тіла (А. Глауберман, О. Музичук), одержанням та дослідженням напівпровідникових і лужно-галоїдних кристалів (М. Пашковський, О. Лискович, І. Савицький, М. Цаль, Р. Луців та ін.). З 1963 виділено кафедру рентгенометалофізики, а 1964 розділено на кафедри фізики напівпровідників та теорії твердого тіла.

 

Сучасність

Створена заново 2007 і є однією із фундаментальних дослідницьких кафедр Львівського університету. Завідувач кафедри професор Володимир Богданович Капустяник. На кафедрі викладають доктор фіз.-мат. наук, професор Капустяник В.Б., кандидати фіз.-мат. наук, доценти Бовгира О.В., Тузяк О.Я., Еліяшевський Ю.І., Турко Б.І., Гречух Т.З., Коваленко М.В.

 

Навчальні дисципліни

Сьогодні кафедра  готує фахівців з фізики невпорядкованих систем та фізики наноструктур.  Викладачі кафедри читають курси – ядерна фізика, фізика низьких температур, фізика діелектриків, фізика фероїків, прикладна спектроскопія, програмування та математичне моделювання, фізика напівпровідників, термодинаміка і статистична фізика, мікроскопія нанорозмірних об’єктів, фізика нанорозмірних об’єктів, обчислювальні методи у фізиці твердого тіла, експериментальні методи у фізиці твердого тіла, структура невпорядкованих систем, фазові перетворення у твердому тілі та ін. Кафедра. працює на експериментальній базі Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень. Діють навчальні лабораторії з фізики і технології наноструктур, фізики і техніки низьких температур, електронографії, електронної мікроскопії, абсорбційної спектроскопії, фотолюмінесценції, фізики фероїків.

 

Конференції

Працівники кафедра, аспіранти та студенти беруть участь в організації та безпосередню участь у щорічній Міжнародній конференції студентів та молодих науковців із теоретичної та експериментальної фізики «Еврика», а також беруть участь в різноманітних Міжнародних наукових конференціях як в Україні («Нанотехнології та наноматеріали», «Young Scientists Forum», «Low Temperature Physics», «Лашкарьовські читання», Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials “ICEPOM”), так і за кордоном (Республіка Польща, Румунія, Франція, Німеччина, США) .

 

Відповідність сучасним вимогам

До сучасних фізиків у світі існує низка вимог. Безумовно необхідним є досконале володіння фізико-математичним апаратом, вміти працювати зі складним фізичним обладнанням, володіти навиками користування комп’ютерною технікою, знати англійську мову. Всіх цих знань та навичок набувають студенти фізичного факультету, які навчаються, за спеціальністю “Прикладна фізика” (спеціалізація “нанофізика та наноматеріали” та “комп’ютерні технології в прикладній фізиці”). Крім цього студенти отримують грунтовні знання і навички в напрямі ІТ технологій і програмування. Зі студентами першого курсу проводиться безкоштовна індивідуальна робота з метою адаптації до навчання в університеті. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

 

Матеріально-технічна база КФТТ фізичного факультету:

  • Кафедра працює на сучасній експериментальній базі Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень та Навчально-наукового центру “Фрактал”, яка включає комплекс сучасного обладнання для дослідження оптико-спектральних і електричних властивостей матеріалів, починаючи від температури рідкого гелію (4,2 К), технологічного обладнання для створення наноструктурованих матеріалів та сучасних приладів для візуалізації структури і дослідження властивостей наноматеріалів.
  • Комп’ютерні класи, локальна комп’ютерна мережа з доступом до Інтернету (Wi-Fi).

 

Аспірантура

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали .

Студенти та аспіранти мають змогу опановувати на високому рівні сучасні методи фізичних досліджень, проходити практику як на кафедрі, так і в Науково-технічному і навчальному центрі низькотемпературних досліджень, так і в інших ВУЗах та науково-дослідних центрах України: Ін-ті фізики НАН України (м. Київ), Ін-ті фізики конденсованого стану (м. Львів), Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (м. Київ), Фізико-технічному ін-ті низьких температур НАНУ (м. Харків), Ін-ті прикладних проблем механіки і математики НАНУ (м. Львів), НВО «Карат» (м. Львів), Київ., Харків., Чернів., Ужгород., Варшав., Оксфордському, Вроцлав., ун-тах, в Академії ім. Я.Длугоша (м. Ченстохова, Польща), Ун-ті м. Анжер (Франція), Ун-ті м. Каен (Франція), Ін-ті ядерних досліджень (Лісабон, Португалія), Інституті структурних досліджень Ун-ту м. Парми (Італія).

 

Основні роботодавці:

За додатковою інформацією звертайтеся:

Телефон кафедри: (032) 239-47-72

Завідувач кафедри: Капустяник Володимир Богданович

Моб. телефон: +38 (097) 482-99-91


 

Наукові зацікавлення працівників кафедри

Сучасні наукові напрями: фазові переходи в кристалічних фероїках, фізика мультифероїків, спектроскопія конденсованого стану, фізика і технологія наноструктур, теорія електронних та коливних спектрів кристалічних і аморфних матеріалах, оптичні властивості і зонно-енергетична структура кристалів і нанорозмірних об’єктів, екзоелектронна емісія, транспорт низькоенергетичних електронів у діелектриках.  За десять років існування кафедри її співробітниками опубліковано понад 250 наукових статей, зроблено понад 200 доповідей на конференціях. При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю Прикладна фізика та наноматеріали.

 

 

  1. Відео-презентація Науково-навчального центру ‘Фрактал’, м. Львів 

Міжнародна наукова співпраця

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Ін-том фізики НАН України (м. Київ), Ін-том фізики конденсованого стану (м. Львів), Ін-том фізики напівпровідників НАНУ (м. Київ), Фізико-технічним ін-том низьких температур НАНУ (м. Харків), Ін-том прикладних проблем механіки і математики НАНУ (м. Львів), НВО «Карат» (м. Львів), Київ., Харків., Чернів., Ужгород., Варшав., Оксфордським, Кембриджським, Вроцлав., Мінськ. ун-тами, ун-том м.Клемсон (США), Академією ім. Я.Длугоша (м. Ченстохова, Польща), Ун-том м. Анжер (Франція), Ун-том м. Каен (Франція), Ін-том ядерних досліджень (Лісабон, Португалія), Інститутом структурних досліджень Ун-ту м. Парми (Італія).

 


 

Практика студентів

На кафедрі діють програми академічного обміну студентами. Випускники кафедри успішно використовують можливості, передбачені т.з. Болонською системою для продовження/або паралельного навчання в магістратурі провідних закордонних університетів (Штутгарт, Юліх – ФРН, Женева – Швейцарія, Вроцлав, Ченстохова – Польща тощо).