Аналогові та цифрові методи обробки зображень (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Чорнодольський Я. М.ФзП-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФзП-31доцент Чорнодольський Я. М.

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна знайомить студентів із фізичними основами сучасної техніки одержання зображень, методами опису та перетворення двомірних масивів інформації, основними програмами роботи із зображеннями. Значна увага зосереджена на їхньому використанні під час фізичних досліджень.

 

Результати навчання:

 • знати:

сучасний стан і перспективи розвитку техніки одержання зображень;

основні поняття, визначення та функціональні можливості відеосенсорів;

принципи роботи та основні характеристики відео та фотокамер;

алгоритми програм для роботи із зображеннями.

 • вміти:

застосовувати теоретичні знання на практиці;

одержувати зображення за допомогою стандартної апаратури та вводити їх у ПК;

розраховувати параметри оптичних схем відеосистем;

визначати основні параметри та характеристики відео сенсорів, порівнювати їх між собою;

використовувати Інтернет-ресурси для пошуку інформації з техніки одержання і обробки зображень.

Рекомендована література

 1. Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник / С.М. Левитський; КНУТШ. – К : Київський університет, 2007. – 456 с.
 2. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В.А. Сойфера. – 2-е изд., испр. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 784 с.
 3. Фисенко В.Т., Фисенко Т.Ю. Компьютерная обработка и распознавание изображений. Учебное пособие / – СПб, 2008. – 195 с.
 4. Ефремов А.А.Секреты RAW. Профессиональная обработка. – СПб. : Питер, 2008. – 144 с.
 5. Мураховский В.И., Симонович С.В. Секреты цифрового фото. – СПб.: Питер, 2005. – 144с.
 6. Cipolla, Battiato S., and Farinella G.M. Computer Vision Detection, Recognition and Reconstruction. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. – 350 р.
 7. Digital Сolor Imaging Handbook / Edited by Gaurav Sharma. – Xerox Corporation Webster, New York, 2003.
 8. Gonzalez Rafael C., Woods Richard E. Digital Image Processing – 2nd Edition – Prentice Hall, 2002. – 793 р.
 9. Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов. – М. : Логос, 1999. – 480 с.
 10. Пресс Ф.П. Фоточувствительные приборы с зарядовой связью. – М. : Радио и связь, 1991. – 264 с.
 11. Техническое зрение роботов / Под ред. Якушенкова Ю.Г. – М. : Машиностроение, 1990. – 272с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму