Кафедра загальної фізики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Детальніше про кафедру загальної фізики

В 1945 році кафедра загальної фізики створена на базі кафедри експериментальної фізики. У різні роки кафедру очолювали: доценти С. П. Литвиненко (1945–1959), В. Н. Вишневський (1959–1962) та Б. М. Палюх (1962–1974), професори О. Б. Лискович (1974–1996) і З. В. Стасюк (1996–2003). Після поділу фізичного факультету в 2003 році на факультети електроніки та фізичний, завідувачами кафедри були: доцент Ю. В. Караван (2003), професор В. Д. Бондар (2003–2004), доцент Н. В. Пастернак (2004–2005), професор Я. І. Шопа (2005–2015), доцент Т. М. Демків (жовтень 2015 – квітень 2016). З травня 2016 року кафедру загальної фізики очолює професор В. Й. Стадник.

З моменту її заснування основним завданням було викладання фізики студентам природничих спеціальностей університету та забезпечення підготовки студентів-фізиків для викладацької роботи. В 1970–80-х роках кафедра загальної фізики була опорною кафедрою фізики для вищих навчальних закладів західного регіону України. В різні роки на кафедрі готували фахівців за спеціальністю “Фізика” (спеціалізації: “фізична електроніка” (1963–2003), “фізика медико-біологічних систем” та “фізична і біомедична електроніка” (1992–2003), “науково-технічна експертиза” (2005–2010)) та з 2010 року за спеціальністю “Прикладна фізика”.

На кафедрі навчаються бакалаври за спеціальностями “Прикладна фізика та наноматеріали”  та магістри за спеціальністю “Прикладна фізика та наноматеріали” (1 р. 4 м.).  З 2018 року кафедра також готує бакалаврів за спеціальностями “Середня освіта. Фізика” та “Прикладна фізика та наноматеріали” спеціалізація “комп’ютерні технології в прикладній фізиці”.

Підготовку бакалаврів та магістрів на кафедрі забезпечують 7 викладачів: професори, доктори фіз.-мат наук В. Й. Стадник (завідувач кафедри) та Т. М. Демків, доценти, кандидати фіз.-мат. наук О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин і Я. М. Чорнодольський та асистенти, кандидати фіз.-мат. наук І. С. Новосад і П. А. Щепанський (сумісники). При кафедрі діють міжкафедральна лабораторія загального фізичного практикуму (механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики) та лабораторія комп’ютерної техніки.

На кафедрі від моменту заснування активно ведуться наукові дослідження, які у свій час були широко відомі по Україні, а в наш час і в Євросоюзі. Персонал кафедри щорічно приймає активну участь у міжнародних наукових конференціях, публікує статті в провідних закордонних та фахових українських виданнях. Працівники кафедри є авторами 29 патентів України на винаходи та корисні моделі. Доцент О. І. Конопельник отримала Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих науковців (2010). Завідувач лабораторії, кандидат фіз.-мат. наук І. С. Новосад була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2011–2013).  Доцент  Н. Є. Фтомин керував темою, яка виконувалась в межах робочого часу викладача: “Параметрична кристалооптика, оптичні властивості та структура складних оксидів родини лангаситу”. Працівники кафедри продовжують науково працювати на різних держбюджетних темах. Науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук М. Я. Рудиш отримав академічну стипендію Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (2017–2018), а в листопаді 2019 року – премію обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) Львівської області. Він є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020–2022). Науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук П. А. Щепанський, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020–2022), 16 листопада 2020 року отримав премію для працівників наукових установ та закладів вищої освіти від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

Професор В. Й. Стадник керував науковою роботою по держбюджетній темі Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4” та госпдоговірній темі Ф76/77-2018 “Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням. З травня 2020 року він керує науковою роботою по держбюджетній темі Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020–2022 роки).

В доробку молодих вчених кафедри біля 200 наукових праць та 3 патенти України на корисну модель. Аспіранти кафедри під керівництвом професора В. Й. Стадника та доцента Я. М. Чорнодольського активно займаються науковою роботою, приймають участь в міжнародних конференціях і публікують наукові результати в провідних закордонних та українських виданнях. 

Працівники кафедри підтримують тісні наукові контакти з Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків), НВП “Карат” (м. Львів) та з низкою закордонних інституцій: Інститут фізики академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Польща), Факультет електроніки та комп’ютерної науки Кошалінського політехнічного університету (м. Кошалін, Польща), Університет кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща) та ін.

Основні напрями наукової діяльності:

 • методика викладання фізики в середніх та вищих навчальних закладах;
 • спектрально-люмінесцентні дослідження сцинтиляційних матеріалів, люмінофорів і кристалів;
 • моделювання кінетичних ефектів у напівпровідниках з непараболічним законом дисперсії  та розрахунок електронної енергетичної структури кристалів;
 • оптичні та електрофізичні властивості провідних полімерів, спряжених поліаренів, композитних полімерних матеріалів з диспергованими неорганічними наночастинками;
 • високоточна поляриметрія істотно анізотропних кристалів;
 • рефрактивні параметри механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалічних фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках та фізика несумірних фаз.

Співробітники

завідувач кафедриСТАДНИК Василь Йосифовичзавідувач кафедри
професорДЕМКІВ Тарас Михайловичпрофесор
доцентКОНОПЕЛЬНИК Оксана Ігорівнадоцент
доцентФТОМИН Назар Євгенійовичдоцент
доцентЧОРНОДОЛЬСЬКИЙ Ярослав Миколайовичдоцент
науковий співробітникРУДИШ Мирон Ярославовичнауковий співробітник
науковий співробітник, асистент (сумісник)ЩЕПАНСЬКИЙ Павло Андрійовичнауковий співробітник, асистент (сумісник)
завідувач лабораторіїКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач лабораторії
завідувач лабораторії, асистент (сумісник)НОВОСАД Ірина Степанівназавідувач лабораторії, асистент (сумісник)
провідний інженерРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний інженер
інженер 1 категоріїЛЕХІВ Раїса Іванівнаінженер 1 категорії
старший лаборантГУРАЛЬ Люба Мар'янівнастарший лаборант
аспірант, молодший науковий співробітник (сумісник)ГОРОН Богдан Ігоровичаспірант, молодший науковий співробітник (сумісник)
аспірантКАРНАУШЕНКО Владислав Олександровичаспірант
аспірантКІЛЬДІЯРОВ Роман Олександровичаспірант
аспірант, молодший науковий співробітник (сумісник)МАТВІЇВ Роман Богдановичаспірант, молодший науковий співробітник (сумісник)
аспірантОРИХІВСЬКИЙ Іван Віталійовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії:

 1. Стадник В. Й. Рефрактометрія кристалів з несумірними фазами : монографія /   В. Й. Стадник, В. М. Габа. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 352 с.
 2. Стадник В. Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Р. С. Брезвін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 306 с.
 3. Konopelnyk О. І. Chapters 3, 6, 9, 13 / O. I. Konopelnyk, О. І. Аksimentyeva [et al.] // Computational and Experimental Analysis of Functional Materials. – Toronto, New Jersey : Apple Academic Press, CRC Press. – 2017. – 532 p.
 4. Брезвін Р. С. Оптико-електронні параметри кристалів групи сульфатів та цинкатів : монографія / Р. С. Брезвін, В. М. Габа, М. О. Романюк, В. Й. Стадник. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 244 с.

Підручники:

 1. Пастернак Н. В. Фізика. 7 клас : підручник : [для загальноосвітьої середньої школи] / Н. В. Пастернак, М. М. Білик. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 164 с.
 2. Вакарчук С. О. Фізика : підручник : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / С. О. Вакарчук, Т. М. Демків, С. В. Мягкота. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 458 с.

Навчальні посібники:

 1. Кушнір Р. М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика : навч. посіб. : [для студ. нефізич. спеціал. вищ. навч. закл.] / Р. М. Кушнір. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 404 с.
 2. Федишин Я. І. Лабораторний практикум з фізики : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / Я. І. Федишин, Т. М. Демків, Т. В. Гембара. – Львів : Світ, 2006. – 350 с.
 3. Пастернак Н. В. Методика викладання фізики. Навчальні експерименти : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак, О. І. Конопельник, О. В. Радковська. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 106 с.
 4. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 106 с. (інструкція до цифрового мультиметра UT70C)
 5. Шопа Я. І. Основи радіоелектроніки. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 116 с.
 6. Стадник В. Й. Оптика, елементи атомної та ядерної фізики : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с.
 7. Антоняк О. Т. Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 240 с.
 8. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців, Т. М. Демків. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 288 с.
 9. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. геогр. ф-ту] / О. І. Конопельник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с.
 10. Антоняк О. Т. Збірник тестових завдань з курсу “Фізика” : навч. посіб. : [для студ. природн. спеціал. вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : СП “Євросвіт”, 2011. – 88 с.
 11. Шопа Я. І. Курсові, дипломні та магістерські роботи : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, О. І. Конопельник; за ред. П. М. Якібчука. – 2-е вид., зі змін. та доповн. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 100 с.
 12. Шопа Я. І. Студентська наукова робота : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] /    Я. І. Шопа, О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин; за ред. П. М. Якібчука. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 184 с.
 13. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. – 2-е вид., зі змін. та доповн./ О. І. Конопельник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 220 с.
 14. Антоняк О. Т. Оптика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. природн. ф-тів] / О. Т. Антоняк, Я. І. Шопа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 156 с.
 15. Мягкота С. В. Фізика. Електрика і магнетизм: навч. посіб. / С. В. Мягкота, О. М. Вовк, А. С. Пушак, Т. М. Демків. – Львів : УАД, 2016. – 200 с.
 16. Франів А. Фізика низьких температур : навч. посіб.  / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.
 17. Антоняк О. Т. Загальна фізика : підґрунтя оптики : навч. посіб. / О. Т. Антоняк, В. Й. Стадник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 216 с.
 18. Стадник В. Й. Фізика діелектриків : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник, В. Б. Капустяник. – Львів (у видавництві).

Методичні матеріали:

 1. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультету (Ч. ІІІ) / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 1988. – 36 с.
 2. Пастернак Н. В. Планування і проведення уроків фізики : Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань зі спецкурсу “Формування викладацької майстерності” : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак, Х. Г. Лах. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 17 с.
 3. Стадник В. Й. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу “Лазерна метрологія” для студентів фізичного факультету / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 2001. – 48 с.
 4. Пастернак Н. В. Методичні рекомендації до виконання курсових і дипломних робіт з методики викладання фізики : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак,   Х. Г. Лах. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 19 с.
 5. Бордун О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Оптика” : [для студ. природничих ф-тів] / О. М. Бордун, Х. Г. Лах; відпов. за випуск З. В. Стасюк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 35 с.
 6. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультет (Ч. ІV) / В. Й. Стадник, В. Ю. Курляк, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, Л. Т. Карплюк. – Львів, 2003. – 72 с.
 7. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 2. Молекулярна фізика і термодинаміка : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 36 с.
 8. Караван Ю. В.  Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 4. Коливання та хвилі : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 82 с.
 9. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 5. Фізика атома та атомного ядра : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук, Ю. С. Токар. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 55 с.
 10. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 1. Механіка : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук, Ю. С. Токар. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 57 с.
 11. Демків Т. М. Основи теорії похибок фізичних величин. Методичні матеріали для загального фізичного практикуму / Т. М. Демків, О. І. Конопельник, Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 40 с.
 12. Шопа Я. І. Бібліографія. Правила оформлення : методичні рекомендації : [для студ. фіз. ф-ту] / Шопа Я. І. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 24 с.
 13. Шопа Я. І. Аналогові та цифрові методи обробки зображень. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, Я. М. Чорнодольський. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 52 с.
 14. Чорнодольський Я. М. Спектральна експертиза матеріалів і сигналів. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. М. Чорнодольський. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 56 с.

Дослідження

Професор Стадник В. Й. – керівник держбюджетної теми Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4” (01.01.2017 – 31.12.2019) та співкерівник теми з Державним фондом фундаментальних досліджень  Ф76/77-2018 (Фз-5-18) Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням” (30.08.2017 – 31.12.2017; 01.09.2018 – 30.11.2018).

Держбюджетна тема Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4“:

Мета роботи: розробка фундаментальних основ технології та синтезу наноструктурованих матеріалів на основі кристалів А2ВХ4 та А4ВХ6, у т.ч. тих, що володіють інверсією знаку двопроменезаломлення та мають високу анізотропію фізичних характеристик; дослідження параметрів комірки, просторової групи симетрії, спектрів пропускання, відбивання та поглинання; температурних і спектральних змін показників заломлення, двопроменезаломлення, оптичної активності та дихроїзму.

У роботі передбачається дослідити структурні перетворення, вплив заміщення елементів структури на оптичні властивості, а також вплив зовнішніх чинників (тиск, температура, електричні та магнітні поля, опромінення) на зміну електронних властивостей об’ємних кристалів і нанокристалів.

Синтезовано кристали LiNH4SO4 α- та β-модифікацій, кристали з несумірною фазою Rb2ZnCl4 (ТХЦР), а також тверді розчини заміщення InxTl1–хІ. Досліджено вплив одновісних напружень на спектральні та температурні зміни показників заломленняni кристалів ТХЦP. Установлено, що в досліджуваному спектральному та температурному діапазонах дисперсія ni(λ) механічно вільних і затиснутих кристалів нормальна. Вивчено баричні зміни ni, розраховані кристалоооптичні параметри механічно деформованих кристалів. Розраховано зонно-енергетичну структуру кристалів ЛАС. Як кількісну міру дисперсії електронних рівнів розглянуто ефективну масу носіїв заряду, отриману для вершини валентної зони та дна зони провідності. Використовуючи розраховані повні та парціальні густини станів, встановлено генезис розрахованих зон.

Досліджено інфрачервоні спектри відбивання в діапазоні хвильових чисел 700-1700 см-1 механічно вільного та одновісно затиснутого кристалу LiNH4SO4. Отримано частоти смуг відбивання, повздовжніх νLO і поперечних νТO коливань, константи затухання g і сили осцилятора f. За допомогою дисперсійних співвідношень Крамерса–Кроніга та спектрами відбивання отримано й проаналізовано баричні зміни спектральних залежностей оптичних сталих. Проведено розрахунки зонно-енергетичної структури кристалів LiNH4SO4 двох модифікацій з використанням теорії функціонала густини. Встановлено низьку дисперсію енергетичних рівнів E(k) для точок високої симетрії зони Бріллюена з використанням різних функціоналів. Оцінено значення ширини забороненої зони.

Опубліковано 18 статей у журналах з імпакт-фактором, 10 тез доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються Scopus, отримано 3 патенти України на корисну модель та винахід, захищено дисертаційні роботи М. В. Коваленко “Електронна енергетична структура, оптико-спектральні та сенсорні властивості наноструктур на основі ZnO” (науковий керівник – доц., к. ф.-м. н. Бовгира О. В., спеціальність – 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”, 2017 р.); А. І. Кашуба “Трансформація енергетичних зон та оптичних параметрів твердих розчинів заміщення галогенідів індію і талію”(науковий керівник – проф., д. ф.-м. н. Франів А. В., спеціальність – 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”, 2018 р.); В. Б. Стахура “Оптико-електронні властивості одновісно затиснутих несумірно модульованих кристалів Rb2ZnCl4” (науковий керівник – доц., к. ф.-м. н. Курляк В.Ю., спеціальність – 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”, 2018 р.) та М. Я. Рудиш “Оптико-електронні властивості кристалів літій амоній сульфату під дією одновісних тисків” (науковий керівник – проф., д. ф.-м. н. В. Й. Стадник, спеціальність – 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”, 2018 р.).

Тема з Державним фондом фундаментальних досліджень  Ф76/77-2018 (Фз-5-18) Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням“:

Синтезовано кристали LiNH4SO4 (ЛАС), K1.75(NH4)0.25SO4) (КАС) та (NH4)2SO4 (СА) хорошої оптичної якості, визначено їх просторову групу симетрії та параметри елементарної комірки; досліджено дисперсійні та температурні залежності показників заломлення nі(λ) та двопроменезаломлення Δnі(λ) цих кристалів; для кристала КАС на довжині хвилі λ=500 нм за температур T01≈541 К і T02≈589 К виявлені дві ізотропні точки, які відповідають рівностям показників заломлення nz=ny і nz=nx; побудовані температурно-спектрально-баричні діаграми ізотропного стану кристала K1,75(NH4)0,25SO4, які дозволяють знайти співвідношення між деформаціями оптичної індикатриси, зумовлені змінами температури, одновісного стискання або довжини хвилі. Досліджено дисперсію показників заломленняn(λ) кристалів LiNH4SO4 двох модифікацій у видимій ділянці спектра для трьох кристалофізичних напрямків і встановлено, що вони володіють значною анізотропією. Досліджено двопроменезаломлюючі властивості кристалів і виявлено наявність ізотропних точок: для α-модифікації – у довгохвильовій ділянці спектра, для β – у короткохвильовій. Запропоновано використовувати кристали LiNH4SO4 та K1,75(NH4)0,25SO4 як нові кристали з ізотропною точкою в доступних температурному та спектральному діапазонах.

За результатами опубліковано 5 статті у журналах з імпакт-фактором; 5 тез доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються Scopus.

Науковими інтересами та дослідженнями працівників кафедри є:

 • рефрактивні параметри механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалічних фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках та фізика несумірних фаз;
 • кінетичні ефекти в напівпровідникових монокристалах, термодинаміка утворення та електронні властивості нано- та субмікронних кластерів у напівпровідниках;
 • спектрально-люмінесцентні властивості широкозонних діелектричних кристалів, радіаційно-чутливі властивості сцинтиляційних матеріалів та люмінофорів;
 • оптичні та електрофізичні властивості провідних полімерів;
 • люмінесцентно-кінетичні параметри кристалів та розрахунок їхньої електронної енергетичної структури;
 • високоточна поляриметрія, комп’ютеризація оптичного експерименту;
 • оптико-люмінесцентні та електрофізичні властивості монокристалічних матеріалів на основі галогенідів і оксидів металів.

Науковцям Львівського університету вручили обласні премії

17.11.2020 | 08:04

16 листопада 2020 року науковцям Львівського національного університету імені Івана Франка вручили обласні премії. Колектив кафедри загальної фізики вітає наукового співробітника Щепанського Павла Андрійовича та бажає подальшої плідної праці на науковій ниві. Диплом_лауреата

Читати »

Теми курсових робіт студентів кафедри загальної фізики (3 і 4 курс, 2020/2021 н.р.)

03.11.2020 | 18:34

Перелік тем курсових робіт:

група ФзП-31 (спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали) KZF_kursovi_3_pr
група ФзО-31 (спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика) ) KZF_kursjvi_3_osvita
група ФзП-41 (спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали) KZF_kursovi_4_pr

Читати »

Результати конкурсів наукових проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства» та «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»

15.09.2020 | 20:36

Новостворений Національний фонд досліджень України оголосив результати перших конкурсів наукових проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства» та «Підтримка досліджень провідних та молодих учених», на які подали заявки понад 900 наукових колективів з усієї України. Серед переможців є проєкт фізиків Львівського національного університету імені Івана Франка у співпраці з вченими ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України «Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випромінюванням».
Співкерівником проєкту є завідувач кафедри загальної фізики, професор Стадник В.Й., виконавцями –...

Читати »