Кафедра загальної фізики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Історія кафедри
 • Практики
 • Новини

Програма розвитку кафедри на 2021-2026 роки

Звіт завідувача кафедри за 2016-2021 роки

В 1945 році кафедра загальної фізики створена на базі кафедри експериментальної фізики. У різні роки кафедру очолювали: доценти С. П. Литвиненко (1945–1959), В. Н. Вишневський (1959–1962) та Б. М. Палюх (1962–1974), професори О. Б. Лискович (1974–1996) і З. В. Стасюк (1996–2003). Після поділу фізичного факультету в 2003 році на факультети електроніки та фізичний, завідувачами кафедри були: доцент Ю. В. Караван (2003), професор В. Д. Бондар (2003–2004), доцент Н. В. Пастернак (2004–2005), професор Я. І. Шопа (2005–2015), доцент Т. М. Демків (жовтень 2015 – квітень 2016). З травня 2016 року кафедру загальної фізики очолює професор В. Й. Стадник, якому 29 вересня 2021 року присвоєно Почесне звання Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

З моменту заснування кафедри основним завданням було викладання фізики студентам природничих спеціальностей університету та забезпечення підготовки студентів-фізиків для викладацької роботи. В 1970–80-х роках кафедра загальної фізики була опорною кафедрою фізики для вищих навчальних закладів західного регіону України. В різні роки на кафедрі готували фахівців за спеціальністю “Фізика” (спеціалізації: “Фізична електроніка” (1963–2003), “Фізика медико-біологічних систем” та “Фізична і біомедична електроніка” (1992–2003), “Науково-технічна експертиза” (2005–2010)) та з 2010 року за спеціальністю “Прикладна фізика та наноматеріали”.

З 2018 року кафедра готує бакалаврів за двома освітніми програмами:

Кафедра готує магістрів (1 р. 4 м.) за освітньою програмою:

 • Прикладна фізика та наноматеріали” – спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (гарант освітньої програми проф. В. Б. Капустяник).

Підготовку бакалаврів та магістрів на кафедрі забезпечують 7 викладачів: професори, доктори фіз.-мат наук В. Й. Стадник (завідувач кафедри) та Т. М. Демків, доценти, кандидати фіз.-мат. наук О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин і Я. М. Чорнодольський, П. А. Щепанський та асистент І. А. Пришко. При кафедрі діють міжкафедральна лабораторія загального фізичного практикуму (механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики), лабораторія комп’ютерної техніки та лабораторія методики викладання фізики.

Професори кафедри читають навчальні дисципліни для аспірантів (другого року навчання) фізичного факультету Львівського національного університету спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”:

 • Кріогеніка  (проф. В. Й. Стадник),
 • Сучасні проблеми фізики реальних кристалів (проф. В. Й. Стадник),
 • Проблеми комп’ютерного моделювання фізичних процесів (проф. Т. М. Демків).

На кафедрі від моменту заснування активно ведуться наукові дослідження, які у свій час були широко відомі по Україні, а в наш час і в Євросоюзі. Персонал кафедри щорічно приймає активну участь у міжнародних наукових конференціях, публікує статті в провідних закордонних та фахових українських виданнях. Працівники кафедри є авторами 29 патентів України на винаходи та корисні моделі. Доцент О. І. Конопельник отримала Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих науковців (2010). Завідувач лабораторії, кандидат фіз.-мат. наук І. С. Новосад була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2011–2013).  Доцент  Н. Є. Фтомин керував темою, яка виконувалась в межах робочого часу викладача: “Параметрична кристалооптика, оптичні властивості та структура складних оксидів родини лангаситу”. Працівники кафедри продовжують науково працювати на різних держбюджетних темах. Доцент П. А. Щепанський отримав премію для працівників наукових установ та закладів вищої освіти від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради (16 листопада 2020 року), разом зі співавторами отримав Премію Президента України за роботу “Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки” (в грудні 2022 року), крім того двічі є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020–2022 р.р. та 2022–2024 р.р.). Також працював старшим науковим співробітником по сумісництву на темі Фз-39НФ (фундаментальні дослідження молодих вчених) “Нові моно-, полі-, нанокристалічні матеріали подвійного призначення для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки” (керівник теми – доцент кафедри експериментальної фізики, старший науковий співробітник М. Я. Рудиш).

Професор В. Й. Стадник керував науковою роботою по держбюджетній темі Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4” , по госпдоговірній темі Ф76/77-2018 “Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням”, по держбюджетній темі Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки”, ґрантом Національного фонду досліджень України 2020.02/0211 Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випромінюванням. На даний час професор В. Й. Стадник керує держбюджетною темою Фз-01Ф “Нові широкозонні матеріали для детектування та керування електромагнітним випромінюванням у пристроях подвійного призначення” (01.01.2024 – 31.12.2026).

В доробку молодих вчених кафедри понад 200 наукових праць та 3 патенти України на корисну модель. Аспіранти кафедри під керівництвом професорів В. Й. Стадника та Т. М. Демківа, доцента Я. М. Чорнодольського активно займаються науковою роботою, приймають участь в міжнародних конференціях і публікують наукові результати в провідних закордонних та українських виданнях. 

Працівники кафедри підтримують тісні наукові контакти з Інститутом фізики НАН України (м. Київ), Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ), Інститутом фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ), Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків), Науковим-виробничим підприємством “Електрон-Карат” (м. Львів) та з низкою закордонних інституцій: Інститут фізики академії ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща),  Факультет електроніки та комп’ютерної науки Кошалінського політехнічного університету (м. Кошалін, Польща), Університет кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща),  Каліфорнійським університетом у Девісі, Каліфорнійським університетом у Сан-Дієго (США) та ін.

Основні напрями педагогічної та наукової діяльності:

 • методика викладання фізики в середніх та вищих навчальних закладах;
 • спектрально-люмінесцентні дослідження сцинтиляційних матеріалів, люмінофорів і кристалів;
 • моделювання кінетичних ефектів у напівпровідниках з непараболічним законом дисперсії  та розрахунок електронної енергетичної структури кристалів;
 • оптичні та електрофізичні властивості провідних полімерів, спряжених поліаренів, композитних полімерних матеріалів з диспергованими неорганічними наночастинками;
 • високоточна поляриметрія істотно анізотропних кристалів;
 • рефрактивні параметри механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалічних фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках та фізика несумірних фаз.

Співробітники кафедри загальної фізики також тісно співпрацюють з Львівською обласною Малою академією наук та сприяють вихованню майбутнього покоління кваліфікованих фізиків. Учні активно приймають участь в літніх школах, зокремаПоринь у світ науки: фізика та хімія(яка відбулась 6-10 червня 2022 року), та з вересня 2022 року дотепер з великим інтересом поглиблено вивчають курс “Електрики і магнетизму”, проходячи лабораторні роботи на кафедрі загальної фізики, де їм доступно висвітлюють теоретичний матеріал, допомагають провести експеримент та обрахувати відповідні величини на основі отриманих результатів. В процесі навчання учні виконали 8 лабораторних робіт під керівництвом асистента І. А. Пришка. Крім того, вони мали змогу прослухати лекції на тему “Електричний струм в різних середовищах” (читав асистент І. А. Пришко) та про дослідження, які проводяться науковцями на різних кафедрах, ознайомитись з деякими іншими навчальними лабораторіями та факультетом загалом.

Співробітники

завідувач кафедри, головний науковий співробітник (сумісник)СТАДНИК Василь Йосифовичзавідувач кафедри, головний науковий співробітник (сумісник)
професорДЕМКІВ Тарас Михайловичпрофесор
доцентКОНОПЕЛЬНИК Оксана Ігорівнадоцент
доцент, доцент (сумісник)ФТОМИН Назар Євгенійовичдоцент, доцент (сумісник)
доцент (сумісник)ЧОРНОДОЛЬСЬКИЙ Ярослав Миколайовичдоцент (сумісник)
доцент, старший науковий співробітник (сумісник)ЩЕПАНСЬКИЙ Павло Андрійовичдоцент, старший науковий співробітник (сумісник)
молодший науковий співробітникБАЛІГА Василь Ярославовичмолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітник (сумісник)ШАПРАВСЬКИЙ Андрій Олександровичмолодший науковий співробітник (сумісник)
завідувач лабораторіїКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач лабораторії
завідувач лабораторіїНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач лабораторії
провідний інженерРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний інженер
провідний інженерШВЕЙДІГУЛА Віталій Віленовичпровідний інженер
інженер 1 категоріїКОДРЕАНУ Марія Георгіївнаінженер 1 категорії
інженер 1 категорії, провідний інженер (сумісник)ЛЕХІВ Раїса Іванівнаінженер 1 категорії, провідний інженер (сумісник)
аспірантГОРОН Богдан Ігоровичаспірант
аспірантКІЛЬДІЯРОВ Роман Олександровичаспірант
аспірантМУЗИКА Тарас Михайловичаспірант
аспірантПІДГОРНИЙ Олександр Олександровичаспірант
аспірант, асистент (сумісник)ПРИШКО Іван Андрійовичаспірант, асистент (сумісник)
аспірантШВЕЦЬ Віталій Юрійовичаспірант
аспірант, молодший науковий співробітник (сумісник)ШТУКА Орест Васильовичаспірант, молодший науковий співробітник (сумісник)
аспірантЯЦЮШКА Дмитро Васильовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії:

 1. Стадник В. Й. Рефрактометрія діелектричних кристалів з несумірними фазами : монографія /   В. Й. Стадник, В. М. Габа. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 352 с.
 2. Стадник В. Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Р. С. Брезвін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 306 с.
 3. Konopelnyk О. І. Chapters 3, 6, 9, 13 / O. I. Konopelnyk, О. І. Аksimentyeva [et al.] // Computational and Experimental Analysis of Functional Materials. – Toronto, New Jersey : Apple Academic Press, CRC Press. – 2017. – 532 p.
 4. Брезвін Р. С. Оптико-електронні параметри кристалів групи сульфатів та цинкатів : монографія / Р. С. Брезвін, В. М. Габа, М. О. Романюк, В. Й. Стадник. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 244 с.
 5. Novosad Iryna Luminescence of Materials Based on CdBr2 and ZnO / Iryna Novosad, Borys Тurko, Ivan Karbovnyk. – Chisinau : Scholars’ Press, 2021. – 132 p. (ISBN-13:978-613-8-95655-6, ISBN-10:6138956559, EAN:9786138956556).
 6. Рудиш М. Я. Зонна структура та рефрактивні параметри кристалів з ізотропною точкою : монографія / М. Я. Рудиш, П. А. Щепанський, В. Й. Стадник, Р. С. Брезвін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 264 с.

Підручники:

 1. Пастернак Н. В. Фізика. 7 клас : підручник : [для загальноосвітьої середньої школи] / Н. В. Пастернак, М. М. Білик. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 164 с.
 2. Вакарчук С. О. Фізика : підручник : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / С. О. Вакарчук, Т. М. Демків, С. В. Мягкота. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 458 с.

Навчальні посібники:

 1. Кушнір Р. М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика : навч. посіб. : [для студ. нефізич. спеціал. вищ. навч. закл.] / Р. М. Кушнір. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 404 с.
 2. Федишин Я. І. Лабораторний практикум з фізики : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / Я. І. Федишин, Т. М. Демків, Т. В. Гембара. – Львів : Світ, 2006. – 350 с.
 3. Пастернак Н. В. Методика викладання фізики. Навчальні експерименти : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак, О. І. Конопельник, О. В. Радковська. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 106 с.
 4. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 106 с. (інструкція до цифрового мультиметра UT70C)
 5. Шопа Я. І. Основи радіоелектроніки. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 116 с.
 6. Стадник В. Й. Оптика, елементи атомної та ядерної фізики : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с.
 7. Антоняк О. Т. Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 240 с.
 8. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців, Т. М. Демків. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 288 с.
 9. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. геогр. ф-ту] / О. І. Конопельник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с.
 10. Антоняк О. Т. Збірник тестових завдань з курсу “Фізика” : навч. посіб. : [для студ. природн. спеціал. вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : СП “Євросвіт”, 2011. – 88 с.
 11. Шопа Я. І. Курсові, дипломні та магістерські роботи : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, О. І. Конопельник; за ред. П. М. Якібчука. – 2-е вид., зі змін. та доповн. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 100 с.
 12. Шопа Я. І. Студентська наукова робота : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] /    Я. І. Шопа, О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин; за ред. П. М. Якібчука. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 184 с.
 13. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. – 2-е вид., зі змін. та доповн./ О. І. Конопельник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 220 с.
 14. Антоняк О. Т. Оптика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. природн. ф-тів] / О. Т. Антоняк, Я. І. Шопа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 156 с.
 15. Мягкота С. В. Фізика. Електрика і магнетизм : навч. посіб. / С. В. Мягкота, О. М. Вовк, А. С. Пушак, Т. М. Демків. – Львів : УАД, 2016. – 200 с.
 16. Франів А. Фізика низьких температур : навч. посіб.  / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.
 17. Антоняк О. Т. Загальна фізика : підґрунтя оптики : навч. посіб. / О. Т. Антоняк, В. Й. Стадник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 216 с.
 18. Стадник В. Й. Фізика діелектриків : навч. посіб. / В. Й. Стадник, В. Б. Капустяник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 336 с.

Методичні матеріали:

 1. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультету (Ч. ІІІ) / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 1988. – 36 с.
 2. Пастернак Н. В. Планування і проведення уроків фізики : Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань зі спецкурсу “Формування викладацької майстерності” : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак, Х. Г. Лах. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 17 с.
 3. Стадник В. Й. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу “Лазерна метрологія” для студентів фізичного факультету / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 2001. – 48 с.
 4. Бордун О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Оптика” : [для студ. природничих ф-тів] / О. М. Бордун, Х. Г. Лах; відпов. за випуск З. В. Стасюк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 35 с.
 5. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультет (Ч. ІV) / В. Й. Стадник, В. Ю. Курляк, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, Л. Т. Карплюк. – Львів, 2003. – 72 с.
 6. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 2. Молекулярна фізика і термодинаміка : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 36 с.
 7. Караван Ю. В.  Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 4. Коливання та хвилі : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 82 с.
 8. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 5. Фізика атома та атомного ядра : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук, Ю. С. Токар. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 55 с.
 9. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 1. Механіка : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук, Ю. С. Токар. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 57 с.
 10. Демків Т. М. Основи теорії похибок фізичних величин. Методичні матеріали для загального фізичного практикуму / Т. М. Демків, О. І. Конопельник, Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 40 с.
 11. Шопа Я. І. Бібліографія. Правила оформлення : методичні рекомендації : [для студ. фіз. ф-ту] / Шопа Я. І. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 24 с.
 12. Шопа Я. І. Аналогові та цифрові методи обробки зображень. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, Я. М. Чорнодольський. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 52 с.
 13. Чорнодольський Я. М. Спектральна експертиза матеріалів і сигналів. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. М. Чорнодольський. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 56 с. 
 14. Мягкота С. В. Фізика. Електрика і магнетизм : практикум / С. В. Мягкота, В. М. Боярчук, А. С. Пушак, В. В. Вістовський, Т. М. Демків. – Львів : ЛНАУ, 2018. – 173 с.
 15. Пастернак Н. В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з методики викладання фізики / Н. В. Пастернак, О. І. Конопельник. – 2-е вид., зі змін. та доповн. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 26 с.
 16. Щепанський П. А. Моделювання фізичних властивостей матеріалів. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / П. А. Щепанський, М. Я. Рудиш. – Львів : Галич-Прес, 2022. – 52 с.
 17. Конопельник О. І. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин, Я. М. Чорнодольський – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2023. – 52 с.

Дослідження

Професор Стадник В. Й. був співкерівником та керував темами та ґрантом Національного фонду досліджень України:

 • тема з Державним фондом фундаментальних досліджень Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням” в 2017 та 2018 роках;
 • держбюджетна тема Фз-53Ф Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4” (2017–2019 роки);
 • держбюджетна тема Фз-08Ф Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (01.05.2020 – 31.12.2022). Мета роботи: З’ясування оптико-електронних та зонно-енергетичних параметрів фероїків структурних типів АВSO4 (у т. ч. твердих розчинів заміщення та кристалів, інкорпорованих домішками перехідних металів) і А4ВХ6 та впливу на них зовнішніх полів для можливого використання кристалів як активних елемен­тів пристроїв функціональної електроніки.
 • ґрант Національного фонду досліджень України 2020.02/0211 Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випромінюванням. Мета роботи:  Розвиток методології точного вивчення та прогнозування рефрактивних характеристик і створення бази даних вперше синтезованих кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 для їх ефективного використання в пристроях оптоелектроніки, в т.ч. акустооптичних комірках.

На даний час професор Стадник В. Й. керує новою держбюджетною темою  Фз-01Ф “Нові широкозонні матеріали для детектування та керування електромагнітним випромінюванням у пристроях подвійного призначення” (01.01.2024 – 31.12.2026). Мета роботи: Cинтез, експериментально-теоретичне дослідження та з’ясування механізму впливу зовнішніх чинників, катіонно-аніонних ізоморфних заміщень, а також домішкування атомами перехідних металів на температурно-спектральні зміни оптико-електронних параметрів кристалів групи А2ВХ4; вироблення рекомендацій щодо можливого практичного застосування досліджуваних матеріалів як активних світлочутливих елементів у пристроях керування електромагнітним випромінюванням та сенсорах.

Науковими інтересами та дослідженнями працівників кафедри є:

 • рефрактивні параметри механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалічних фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках та фізика несумірних фаз;
 • кінетичні ефекти в напівпровідникових монокристалах, термодинаміка утворення та електронні властивості нано- та субмікронних кластерів у напівпровідниках;
 • спектрально-люмінесцентні властивості широкозонних діелектричних кристалів, радіаційно-чутливі властивості сцинтиляційних матеріалів та люмінофорів;
 • оптичні та електрофізичні властивості провідних полімерів;
 • люмінесцентно-кінетичні параметри кристалів та розрахунок їхньої електронної енергетичної структури;
 • високоточна поляриметрія, комп’ютеризація оптичного експерименту;
 • оптико-люмінесцентні та електрофізичні властивості монокристалічних матеріалів на основі галогенідів і оксидів металів.

Канд. фіз.-мат. наук Новосад І.С. опубліковано монографію: Novosad I. Luminescence of Materials Based on CdBr2 and ZnO / I. Novosad,  B. Тurko, I. Karbovnyk. – Chisinau : Scholars’ Press, 2021. – 132 p. (ISBN: 978-613-8-95655-6).

План засідань наукових семінарів кафедри:

Історія кафедри

ТА ЇЇ СЬОГОДЕННЯ

Кафедра створена 1945 на базі експериментальної фізики кафедри. Керували кафедрою С. Литвиненко (1945–1959), В. Вишневський (1959–1962), Б. Палюх (1962–1974), О. Лискович (1974–1996), З. Стасюк (1996–2003), Ю. Караван (2003), В. Бондар (2003–2004), Н. Пастернак (2004–2005), Я. Шопа (2005-2015), Т. Демків (2015-2016), В. Стадник (з 2016-дотепер). При кафедрі діють такі навчальні лабораторії: міжкафедральна лабораторія практикуму з загальної фізики (механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики), методики викладання фізики, засобів навчання фізики, лабораторія комп’ютерної техніки (електрики і магнетизму, комп’ютерної фізики, функціональної електроніки, комп’ютерний клас). На кафедрі готували фахівців зі спеціальності “Фізика”, за спеціалізацією “Фізична електроніка” (1963–2003), “Фізика медико-біологічних систем” та “Фізична і біомедична електроніка” (1992–2003), “Науково-технічна експертиза” (2005-2010)). З 2010 року почали готувати фахівців зі спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали». З 2018 року на кафедрі готують бакалаврів за двома ОПП «Середня освіта (Фізика)» спеціальність 014 “Середня освіта” та “Комп’ютерні технології в прикладній фізиці”  спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” та  магістрів (1 р. 4 м.)  за ОНП “Прикладна фізика та наноматеріали” спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.

Кафедра забезпечувала викладання загальних та спеціальних курсів: загальна фізика, механіка, методика викладання фізики в середній школі, методика викладання фізики в вищих навчальних закладах (закладах вищої освіти) засоби навчання фізики, дидактичні основи викладання фізики, основи викладацької майстерності фізика-педагога, методика викладання інформатики,  фізична електроніка, електрика і магнетизм, фізика низькорозмірних систем, проблеми електронного матеріалознавства, комп’ютерне моделювання фізичних процесів, фазові переходи в кристалічних системах, сучасні проблеми фізики кристалів, основи експертних систем, інженерна комп’ютерна графіка, аналогові та цифрові методи обробки зображень, основи радіоелектроніки, основи сучасної електроніки, комп’ютерні вимірювальні системи та ін.

Працівники кафедри опублікували понад 100 навчально-методичних праць, зокрема, Лабораторний практикум з фізики (Л. Савчин, Є. Клос, М. Печений. Львів, 1972); Кристалографія (О. Лискович. К., 1978); Фізика. Практикум (Є. Клос, Я. Болюбаш, Ю. Караван, Н. Пастернак. К., 1989); Російськоукраїнський словник фізичних термінів (за ред. О. Лисковича. К., 1992); Загальна фізика: Лабораторний практикум з механіки (О. Логвиненко, Я. Пастирський. Львів, 1995); Механіка: Збірник задач. Методика розвязування (А. Бородчук. Львів, 1999); Механіка (Л. Іванків, Б. Палюх. К., 1995); Механіка: Збірник задач для студентів фізичного факультету (О. Бордун. Львів, 2000); Фізична електроніка: Лабораторний практикум (З. Стасюк, М. Козак, Б. Пенюх, Б. Павлик, Я. Пастирський, Р. Бігун. Львів, 2002. Ч. 1); Молекулярна фізика: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів (А. Бородчук, Я. Пастирський. Львів, 2002); Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика (Р. Кушнір. Львів, 2003); Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей та методичні вказівки щодо їхнього виконання (Б. Мельничук, Ю. Караван. Львів, 2004–2006. Ч. 2–5); Електрика та магнетизм: Лабораторний практикум (Я. Шопа, В. Лесівців. Львів, 2007); Фізика. 7 кл. (Н. Пастернак, М. Білик. Львів, 2007); Основи радіоелектроніки: Лабораторний практикум (Я. Шопа. Львів, 2008); Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму (О. Антоняк. Львів, 2009); Фізика (С. Вакарчук, Т. Демків, С. Мягкота. Львів, 2010). Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками (Я. Шопа, В. Лесівців, Т. Демків. Львів, 2010); Збірник тестових завдань з курсу «Фізика» (О. Антоняк. Львів, 2011); Курсові, дипломні та магі­стерські роботи (Я. Шопа, О. Конопельник; Львів, 2013); Аналогові та цифрові методи обробки зображень (Я. Шопа, Я. Чорнодольський. Львів, 2015); Спектральна експертиза матеріалів і сигналів (Я. Чорнодольський. Львів, 2015); Computational and Experimental Analysis of Functional Materials, Chapters 3, 6, 9, 13 (O. Konopelnyk, О. Аksimentyeva [et al.]. Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, 2017);  Оптика. Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів (О. Антоняк, Я. Шопа. Львів, 2017); Фізика низьких температур (А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. Львів, 2018); Фізика. Електрика і магнетизм: практикум (С. Мягкота, В. Боярчук, А. Пушак, В. Вістовський, Т. Демків. Львів, 2018);  Оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та цинкатів (Р. Брезвін, В. Габа, М. Романюк, В. Стадник. Львів, 2018); Загальна фізика. Підґрунтя оптики (О. Антоняк, В. Стадник. Львів, 2019); Фізика діелектриків (В. Стадник, В. Капустяник. Львів, 2020); Зонна структура і рефрактивні параметри кристалів з ізотропною точкою (М. Рудиш, П. Щепанський, В. Стадник, Р. Брезвін. Львів, 2022); Luminescence of Materials Based on CdBr2 and ZnO (I. Novosad, B.Тurko, I. Karbovnyk. Chisinau : Scholars’ Press, 2021), Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (О. Конопельник, Н. Фтомин, Я. Чорнодольський. Львів, 2023).

Головні напрямки наукових досліджень: з 1962 року із фізичної електроніки – вивчення іонно-атомних зіткнень та енергетичних залежностей імовірностей пружного розсіювання та резонансного перезарядження, а також рухливостей низькоенергетичних іонів ртуті, інертних газів, лужних металів, магнію і кадмію (Б. Палюх, Р. Кушнір, Л. Савчин, В. Злупко, О. Синицький, В. Чигінь); вивчення адсорбційно-емісійних явищ (Б. Палюх, Р. Кушнір, З. Стасюк, Л. Сіверс, Т. Смерека, А. Яківчук, Х. Лах, М. Гупало, С. Степановський), фізичних властивостей тонких плівок (З. Стасюк, Р. Панчишин, Х. Лах, Б. Мельничук); з 1965 року дослідження адсорбційних явищ на поверхні напівпровідникових матеріалів (Л. Іванків, З. Соляник, О. Ґудзь, О. Пенцак, І. Кецман, З. Комаровський, С. Тхір), з 1970 року – фізичних властивостей шаруватих кристалів (Й. Стахіра, О. Логвиненко, Ю. Орищин, А. Міліянчук, В. Савчин, В. Фоменко, Л. Бартіш, Я. Фіяла, М. Гузела, С. Новосад); з 1993 року – спектрально-оптичних та електрофізичних властивостей медико-біологічних систем (О. Лискович, О. Бордун, М. Гриців); з 2003 року дослідження електропровідності, спектрів поглинання електропровідних полімерів та композитів на їхній основі (О. Конопельник); з 2005 року – високоточної поляриметрії, комп’ютеризації оптичного експерименту, вивчення явищ просторової дисперсії світла та параметрів оптичних ефектів у кристалах (Я. Шопа, Н. Фтомин); з 2008 року – люмінесцентно-кінетичні дослідження та електронна енергетична структура кристалів (Я. Чорнодольський); з 2008 року – електронні збудження у наночастинках, композитних люмінесцентних матеріалах та кінетичні ефекти у кристалах перовскітів (Т. Демків), з 2016 року – рефрактометрія кристалів, фізика фазових переходів, фотопружні властивості кристалів, зонно-енергетична структура та оптико-електронні параметри діелектричних кристалів (В. Стадник, П. Щепанський, І. Пришко та ін.); з 1990 року вивчення проблем викладання фізики та вдосконалення змісту освіти у вищих та середніх навчальних закладах, розробка державних стандартів освіти з фізики (Н. Пастернак, Х. Лах, О. Радковська).

При кафедрі діяли такі наукові лабораторії: фізики поверхні й адсорбційних явищ (керівник Т. Смерека); вивчали властивості поверхні, зокрема, методом дифракції повільних електронів; природу взаємодії лужних і лужноземельних елементів, адсорбованих на основних гранях кристалів вольфраму, молібдену і ренію; процеси адсорбції рідкісноземельних елементів зі складною електронною будовою (Ф. Гончар, М. Гупало, Я. Лозовий, С. Степановський та ін.); люмінесценції (керівник О. Лискович); досліджували внутрішньоцентрові та рекомбінаційні процеси в кристалах CsI, KI, KCl, CaI2 з ртутеподібними і рідкісноземельними домішками; одержано фотохромні матеріали на основі галоїдних сполук кадмію; вивчено їхні оптико-люмінесцентні властивості; одержано радіаційно стійкі і високочутливі до дії рентген. квантів люмінесцентні матеріали з максимумом випромінювання в ділянці 630–750 нм; розроблено нові методики одержання чистих і активованих кристалів CdI2, CdCl2, CdBr2, CaI2, PbI2; синтезовано кераміки і напилено тонкі плівки на основі сполук PbWO4, Bi2WO6, Y2WO6 і Sc2WO6 (Б. Белікович, І. Болеста, В. Бондар, О. Бордун, О. Гальчинський, Н. Глосковська, В. Гончарук, Б. Калівошка, І. Кравчук, О. Кушнір, І. Матвіїшин, І. Новосад, С. Новосад, М. Рудка, Р. Турчак, С. Харамбура, Л. Ярицька та ін.). З 1996 року під керівництвом С. Новосада тривали роботи з одержання і дослідження люмінесцентних і світлочутливих матеріалів на основі оксидів і галогенідів металів; розроблено нові фотохромні матеріали і детектори іонізуючих випромінювань (О. Бордун, І. Бордун, Б. Калівошка, І. Матвіїшин, І. Новосад, Р. Турчак, Л. Ярицька та ін.); під керівництвом В. Бондара виконували наукову тематику з розробки технології отримання тонкоплівкових електролюмінесцентних екранів відображення інформації, виготовлення катодолюмінофорів з високим розділенням і високою радіаційною стійкістю; на замовлення Національного космічного агентства України розробляли технологію магнетронного напилення n– та p-типу шарів нітриду галію й алюмінію, а також гетероструктур на їхній основі; виконували спільні проекти з науковцями США, зокрема, із Сандійською національною лабораторією у Ліверморі (з розробки монокристалічних і плівкових люмінофорів для польово-емісійних дисплеїв) та університетами в Корвалісі, Девісі і Сан-Дієго (з синтезу плоскопанельних фосфорів) (М. Василів, М. Гриців, І. Кухарський, Б. Мельничук, С. Попович та ін.); фізики тонких плівок (керівник З. Стасюк); вивчали класичні розмірні ефекти в плівках перехідних металів, властивості термо- та фотоемісійних емітерів; розроблено методики виготовлення провідних оптичнопрозорих тонкоплівкових покрить для електронно-променевих приладів спец. призначення; в 1982 році створено малогабаритну іонно-гетерну помпу; реалізовано комплекс досліджень нових емісійно-ефективних матеріалів; систематизовано результати експериментальних досліджень кінетичних явищ у зразках обмежених розмірів і запропоновано теорію явищ перенесення заряду в полікристалічних зразках неоднорідної товщини; досліджено фізичні процеси зародження плівок на непровідних та слабкопровідних підкладках для створення шарів нанометрової товщини з відтворюваними властивостями; вивчали вплив квантових і класичних розмірних ефектів на перенесення заряду в плівках (М. Бігун, А. Бородчук, М. Козак, Х. Лах, А. Лопатинський, Б. Мельничук, Я. Пастирський, Р. Панчишин, В. Чабанюк та ін.); фізики поверхневих явищ (керівник Л. Іванків); досліджували взаємодію газового середовища з поверхнею тугоплавких оксидів та перехідних металів за умов надвисокого вакууму з використанням низки методик, зокрема, мас-спектрометрії, термопрограмованої десорбції, вимірювання роботи виходу, слабких електронних та фотонних потоків; освоювали технології отримання тонких шарів широкого кола матеріалів; спільно з НВО “Енергія” вели роботи з пошуку матеріалів для тонкоплівкових газових сенсорів, зокрема, сенсорів кисню, азоту та водню для дослідження складу верхніх шарів атмосфери (І. Кецман, З. Комаровський, О. Пенцак, С. Тхір та ін.); НДЛ оптики і фотоелектрики (керівник С. Новосад) проводили роботи з одержання сцинтиляторів, термолюмінофорів, фото- і рентгенолюмінофорів, фотохромних матеріалів. У широкому температурному інтервалі досліджували їхні оптико-люмінесцентні, електрофізичні та інші властивості.

В 2016 році створено лабораторію кристалооптичних досліджень (В. Стадник, П. Щепанський, І. Пришко та ін.); синтезовано низку діелектричних кристалів групи А2ВХ4, для яких визначено структуру за допомогою дифракції Х-променів і розраховано друге координаційне оточення  аніонів та катіонів; проведено спектральні та температурні дослідження показників заломлення та двопроменезаломлення, що дозволило виявити ізотропні точки; вивчено поведінку інфрачервоних спектрів відбивання механічно вільних і одновісно навантажених кристалів; проведено розрахунок зонно-енергетичних структур монокристалів сульфатів та цинкатів, розраховано повну та парціальну густини електронних станів та з’ясовано природу основних енергетичних груп, оцінено найменші прямі заборонені щілини кристалів, встановлено, що валентна зона кристалів складається з розділених забороненими енергетичними щілинами вузьких підзон, рівні яких досить плоскі і мають низьку дисперсію, а рівні зони провідності володіють значною дисперсією зонної структури, розраховано атомну заселеність компонент структури, довжину і ступінь заселеності найкоротших атомних зв’язків у кристалах та ідентифіковано комплекси з ковалентним та іонним типами зв’язку. В даній лабораторії виконувалась низка держбюджетних тем: “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4”, “Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням”, “Нові широкозонні матеріали для детектування та керування електромагнітним випромінюванням у пристроях подвійного призначення”.

Працівники кафедри захистили 5 докторських і понад 50 кандидатських дисертаційних робіт, були організаторами або співорганізаторами Респ. міжвуз. наук.-техн. конф. з питань радіоелектроніки та автоматики (Львів, 1967); ІІІ Всесоюз. симпозіуму “Властивості малих частинок та острівцевих металевих плівок” (Львів, 1980); Міжрегіон. семінару з проблем методики викладання фізики (Львів, 1995); Всеукр. наук.-практ. конф. “Стратег. проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі заг. сер. освіти” (Львів, 2002); Наук.-практ. конф. “Викладання фізики, наук. дослідження: 60 років досвіду та перспективи XXI ст.” (Львів, 2005).

З 2010 року працівники кафедри є організаторами Міжнародної конференції студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА. Працівники кафедри тісно співпрацюють з Львівською обласною МАН та сприяють вихованню майбутнього покоління кваліфікованих фізиків. Учні активно приймають участь в літніх школах, зокрема “Поринь у світ науки: фізика та хімія” (6-10.06. 2022).

Кафедра підтримує наукові контакти з Інститутом фізики НАН України (м. Київ), Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ), Інститутом фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ), Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків), Науковим-виробничим підприємством “Електрон-Карат” (м. Львів) та з низкою закордонних інституцій: Інститут фізики академії ім. Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща),  Факультет електроніки та комп’ютерної науки Кошалінського політехнічного університету (м. Кошалін, Польща), Університет кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща),  Каліфорнійським університетом у Девісі, Каліфорнійським університетом у Сан-Дієго (США).

Відвідання студентами групи ФзП-41 баз виробничої практики

28.02.2024 | 15:13

Під час проходження виробничої практики студенти групи ФзП-41, втому числі, відвідали бази практики товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесас Дизайн (Україна)» та Науково-виробничого підприємства «Електрон-Карат» (дочірнє підприємство ПрАТ «Концерн-Електрон»), які є стейкхолдерами освітньої програми «Комп’ютерні технології у прикладній фізиці». Студенти мали змогу ознайомитись з їх матеріально-технічною базою, зокрема, з технологічними установками по підготовці, пайці, прошиванню плат з мікроконтролерами та відповідним програмним забезпеченням. Практиканти задали багато запитань, зокрема, з приводу майбутнього працевлаштування та отримали вичерпні відповіді.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ренесас Дизайн (Україна)»
...

Читати »

Зустріч студентів з Principal engineer компанії Infineon Techologies Бігдаєм Володимиром

22.02.2024 | 18:15

У середу, 22 лютого 2024 року відбулась зустріч студентів 3 і 4 курсів фізичного факультету освітньо професійної програми «Комп’ютерні технології у прикладній фізиці» зі Principal engineer компанії Infineon Techologies Бігдаєм Володимиром на тему «Напрямки діяльності компанії Infineon Techologies та вимоги до працівників». Цікавий та інформативний виступ лектора супроводжувався численними запитаннями студентів стосовно діяльності компанії, навичок, які потрібні для роботи в ній та актуальності професії інженера-фізика на сучасному ринку праці.

Читати »

Теми магістерських та курсових робіт для студентів кафедри загальної фізики

19.10.2023 | 16:22

Перелік тем магістерських робіт для групи ФзПм-11 (1р.4м.).
Перелік тем курсових робіт для груп ФзП-31, ФзП-41 і ФзО-41.
Студенти можуть подати інформацію про вибір курсових та магістерських робіт на кафедру загальної фізики (вул. Драгоманова 19, 3 поверх, к. 301).

Читати »

Теми магістерських та курсових робіт для студентів кафедри загальної фізики

02.11.2022 | 09:44

Перелік тем магістерських робіт для групи ФзПм-11 (1р.4м.).
Перелік тем курсових робіт для груп ФзП-31, ФзО-31, ФзП-41 і ФзО-41.
Нагадуємо студентам групи ФзПм-11(1р.4м.), що вони можуть подати інформацію про вибір курсових та магістерських робіт на кафедру загальної фізики (вул. Драгоманова 19, 3 поверх, к. 301).

Читати »