Кафедра загальної фізики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Новини

Детальніше про кафедру загальної фізики

Програма розвитку кафедри на 2021-2026 роки

Звіт завідувача кафедри за 2016-2021 роки

В 1945 році кафедра загальної фізики створена на базі кафедри експериментальної фізики. У різні роки кафедру очолювали: доценти С. П. Литвиненко (1945–1959), В. Н. Вишневський (1959–1962) та Б. М. Палюх (1962–1974), професори О. Б. Лискович (1974–1996) і З. В. Стасюк (1996–2003). Після поділу фізичного факультету в 2003 році на факультети електроніки та фізичний, завідувачами кафедри були: доцент Ю. В. Караван (2003), професор В. Д. Бондар (2003–2004), доцент Н. В. Пастернак (2004–2005), професор Я. І. Шопа (2005–2015), доцент Т. М. Демків (жовтень 2015 – квітень 2016). З травня 2016 року кафедру загальної фізики очолює професор В. Й. Стадник, якому 29 вересня 2021 року присвоєно Почесне звання Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

З моменту заснування кафедри основним завданням було викладання фізики студентам природничих спеціальностей університету та забезпечення підготовки студентів-фізиків для викладацької роботи. В 1970–80-х роках кафедра загальної фізики була опорною кафедрою фізики для вищих навчальних закладів західного регіону України. В різні роки на кафедрі готували фахівців за спеціальністю “Фізика” (спеціалізації: “Фізична електроніка” (1963–2003), “Фізика медико-біологічних систем” та “Фізична і біомедична електроніка” (1992–2003), “Науково-технічна експертиза” (2005–2010)) та з 2010 року за спеціальністю “Прикладна фізика”.

З 2018 року кафедра готує бакалаврів за двома освітніми програмами:

Кафедра готує магістрів (1 р. 4 м.) за освітньою програмою:

 • Прикладна фізика та наноматеріали” – спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” (гарант освітньої програми проф. В. Б. Капустяник).

Підготовку бакалаврів та магістрів на кафедрі забезпечують 7 викладачів: професори, доктори фіз.-мат наук В. Й. Стадник (завідувач кафедри) та Т. М. Демків, доценти, кандидати фіз.-мат. наук О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин і Я. М. Чорнодольський, П. А. Щепанський та асистент І. А. Пришко. При кафедрі діють міжкафедральна лабораторія загального фізичного практикуму (механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики), лабораторія комп’ютерної техніки та лабораторія методики викладання фізики.

Професори кафедри читають навчальні дисципліни для аспірантів (другого року навчання) фізичного факультету Львівського національного університету спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”:

 • Кріогеніка  (проф. В. Й. Стадник),
 • Сучасні проблеми фізики реальних кристалів (проф. В. Й. Стадник),
 • Проблеми комп’ютерного моделювання фізичних процесів (проф. Т. М. Демків).

На кафедрі від моменту заснування активно ведуться наукові дослідження, які у свій час були широко відомі по Україні, а в наш час і в Євросоюзі. Персонал кафедри щорічно приймає активну участь у міжнародних наукових конференціях, публікує статті в провідних закордонних та фахових українських виданнях. Працівники кафедри є авторами 29 патентів України на винаходи та корисні моделі. Доцент О. І. Конопельник отримала Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих науковців (2010). Завідувач лабораторії, кандидат фіз.-мат. наук І. С. Новосад була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2011–2013).  Доцент  Н. Є. Фтомин керував темою, яка виконувалась в межах робочого часу викладача: “Параметрична кристалооптика, оптичні властивості та структура складних оксидів родини лангаситу”. Працівники кафедри продовжують науково працювати на різних держбюджетних темах. Старший науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук М. Я. Рудиш отримав академічну стипендію Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (2017–2018), а в листопаді 2019 року – премію обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) Львівської області, був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020–2022). Доцент П. А. Щепанський 16 листопада 2020 року отримав премію для працівників наукових установ та закладів вищої освіти від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради, був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2020–2022 р.р. Доцент П. А. Щепанський та старший науковий співробітник М. Я. Рудиш разом зі співавторами отримали в грудні 2022 року Премію Президента України за роботу “Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки“.  З листопада 2022 року П. А. Щепанський вдруге є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених, крім того він працює старшим науковим співробітником по сумісництву на темі Фз-39НФ (фундаментальні дослідження молодих вчених) “Нові моно-, полі-, нанокристалічні матеріали подвійного призначення для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки” (керівник теми – доцент кафедри експериментальної фізики, старший науковий співробітник М. Я. Рудиш).

Професор В. Й. Стадник керував науковою роботою по держбюджетній темі Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4” , госпдоговірній темі Ф76/77-2018 “Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням”, держбюджетній темі Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020–2022 р.р.).

В доробку молодих вчених кафедри понад 200 наукових праць та 3 патенти України на корисну модель. Аспіранти кафедри під керівництвом професора В. Й. Стадника та доцента Я. М. Чорнодольського активно займаються науковою роботою, приймають участь в міжнародних конференціях і публікують наукові результати в провідних закордонних та українських виданнях. 

Працівники кафедри підтримують тісні наукові контакти з Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків), НВП “Карат” (м. Львів) та з низкою закордонних інституцій: Інститут фізики академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Польща), Факультет електроніки та комп’ютерної науки Кошалінського політехнічного університету (м. Кошалін, Польща), Університет кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща) та ін.

Основні напрями наукової діяльності:

 • методика викладання фізики в середніх та вищих навчальних закладах;
 • спектрально-люмінесцентні дослідження сцинтиляційних матеріалів, люмінофорів і кристалів;
 • моделювання кінетичних ефектів у напівпровідниках з непараболічним законом дисперсії  та розрахунок електронної енергетичної структури кристалів;
 • оптичні та електрофізичні властивості провідних полімерів, спряжених поліаренів, композитних полімерних матеріалів з диспергованими неорганічними наночастинками;
 • високоточна поляриметрія істотно анізотропних кристалів;
 • рефрактивні параметри механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалічних фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках та фізика несумірних фаз.

Співробітники кафедри загальної фізики також тісно співпрацюють з Львівською обласною Малою академією наук та сприяють вихованню майбутнього покоління кваліфікованих фізиків. Учні активно приймають участь в літніх школах, зокремаПоринь у світ науки: фізика та хімія(яка відбулась 6-10 червня 2022 року), та з вересня 2022 року дотепер з великим інтересом поглиблено вивчають курс “Електрики і магнетизму”, проходячи лабораторні роботи на кафедрі загальної фізики, де їм доступно висвітлюють теоретичний матеріал, допомагають провести експеримент та обрахувати відповідні величини на основі отриманих результатів. В процесі навчання учні виконали 8 лабораторних робіт під керівництвом асистента    І. А. Пришка. Крім того, вони мали змогу прослухати лекції на тему “Електричний струм в різних середовищах” (читав асистент І. А. Пришко) та про дослідження, які проводяться науковцями на різних кафедрах, ознайомитись з деякими іншими навчальними лабораторіями та факультетом загалом.

Співробітники

завідувач кафедриСТАДНИК Василь Йосифовичзавідувач кафедри
професорДЕМКІВ Тарас Михайловичпрофесор
доцентКОНОПЕЛЬНИК Оксана Ігорівнадоцент
доцент, доцент (сумісник)ФТОМИН Назар Євгенійовичдоцент, доцент (сумісник)
доцент (сумісник)ЧОРНОДОЛЬСЬКИЙ Ярослав Миколайовичдоцент (сумісник)
доцентЩЕПАНСЬКИЙ Павло Андрійовичдоцент
завідувач лабораторіїКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач лабораторії
завідувач лабораторіїНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач лабораторії
провідний інженерРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний інженер
провідний інженерШВЕЙДІГУЛА Віталій Віленовичпровідний інженер
інженер 1 категоріїЛЕХІВ Раїса Іванівнаінженер 1 категорії
старший лаборантКОДРЕАНУ Марія Георгіївнастарший лаборант
аспірантГОРОН Богдан Ігоровичаспірант
аспірантКІЛЬДІЯРОВ Роман Олександровичаспірант
аспірантМУЗИКА Тарас Михайловичаспірант
аспірантПІДГОРНИЙ Олександр Олександровичаспірант
аспірант, асистент (сумісник)ПРИШКО Іван Андрійовичаспірант, асистент (сумісник)
аспірантШВЕЦЬ Віталій Юрійовичаспірант
аспірантШТУКА Орест Васильовичаспірант
аспірантЯЦЮШКА Дмитро Васильовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії:

 1. Стадник В. Й. Рефрактометрія діелектричних кристалів з несумірними фазами : монографія /   В. Й. Стадник, В. М. Габа. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 352 с.
 2. Стадник В. Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Р. С. Брезвін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 306 с.
 3. Konopelnyk О. І. Chapters 3, 6, 9, 13 / O. I. Konopelnyk, О. І. Аksimentyeva [et al.] // Computational and Experimental Analysis of Functional Materials. – Toronto, New Jersey : Apple Academic Press, CRC Press. – 2017. – 532 p.
 4. Брезвін Р. С. Оптико-електронні параметри кристалів групи сульфатів та цинкатів : монографія / Р. С. Брезвін, В. М. Габа, М. О. Романюк, В. Й. Стадник. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 244 с.
 5. Novosad Iryna Luminescence of Materials Based on CdBr2 and ZnO / Iryna Novosad, Borys Тurko, Ivan Karbovnyk. – Chisinau : Scholars’ Press, 2021. – 132 p. (ISBN-13:978-613-8-95655-6, ISBN-10:6138956559, EAN:9786138956556).
 6. Рудиш М. Я. Зонна структура та рефрактивні параметри кристалів з ізотропною точкою : монографія / М. Я. Рудиш, П. А. Щепанський, В. Й. Стадник, Р. С. Брезвін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 264 с.

Підручники:

 1. Пастернак Н. В. Фізика. 7 клас : підручник : [для загальноосвітьої середньої школи] / Н. В. Пастернак, М. М. Білик. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 164 с.
 2. Вакарчук С. О. Фізика : підручник : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / С. О. Вакарчук, Т. М. Демків, С. В. Мягкота. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 458 с.

Навчальні посібники:

 1. Кушнір Р. М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика : навч. посіб. : [для студ. нефізич. спеціал. вищ. навч. закл.] / Р. М. Кушнір. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 404 с.
 2. Федишин Я. І. Лабораторний практикум з фізики : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / Я. І. Федишин, Т. М. Демків, Т. В. Гембара. – Львів : Світ, 2006. – 350 с.
 3. Пастернак Н. В. Методика викладання фізики. Навчальні експерименти : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак, О. І. Конопельник, О. В. Радковська. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 106 с.
 4. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 106 с. (інструкція до цифрового мультиметра UT70C)
 5. Шопа Я. І. Основи радіоелектроніки. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 116 с.
 6. Стадник В. Й. Оптика, елементи атомної та ядерної фізики : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с.
 7. Антоняк О. Т. Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 240 с.
 8. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців, Т. М. Демків. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 288 с.
 9. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. геогр. ф-ту] / О. І. Конопельник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с.
 10. Антоняк О. Т. Збірник тестових завдань з курсу “Фізика” : навч. посіб. : [для студ. природн. спеціал. вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : СП “Євросвіт”, 2011. – 88 с.
 11. Шопа Я. І. Курсові, дипломні та магістерські роботи : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, О. І. Конопельник; за ред. П. М. Якібчука. – 2-е вид., зі змін. та доповн. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 100 с.
 12. Шопа Я. І. Студентська наукова робота : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] /    Я. І. Шопа, О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин; за ред. П. М. Якібчука. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 184 с.
 13. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. – 2-е вид., зі змін. та доповн./ О. І. Конопельник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 220 с.
 14. Антоняк О. Т. Оптика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. природн. ф-тів] / О. Т. Антоняк, Я. І. Шопа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 156 с.
 15. Мягкота С. В. Фізика. Електрика і магнетизм : навч. посіб. / С. В. Мягкота, О. М. Вовк, А. С. Пушак, Т. М. Демків. – Львів : УАД, 2016. – 200 с.
 16. Франів А. Фізика низьких температур : навч. посіб.  / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.
 17. Антоняк О. Т. Загальна фізика : підґрунтя оптики : навч. посіб. / О. Т. Антоняк, В. Й. Стадник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 216 с.
 18. Стадник В. Й. Фізика діелектриків : навч. посіб. / В. Й. Стадник, В. Б. Капустяник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 336 с.

Методичні матеріали:

 1. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультету (Ч. ІІІ) / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 1988. – 36 с.
 2. Пастернак Н. В. Планування і проведення уроків фізики : Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань зі спецкурсу “Формування викладацької майстерності” : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак, Х. Г. Лах. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 17 с.
 3. Стадник В. Й. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу “Лазерна метрологія” для студентів фізичного факультету / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 2001. – 48 с.
 4. Бордун О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Оптика” : [для студ. природничих ф-тів] / О. М. Бордун, Х. Г. Лах; відпов. за випуск З. В. Стасюк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 35 с.
 5. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультет (Ч. ІV) / В. Й. Стадник, В. Ю. Курляк, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, Л. Т. Карплюк. – Львів, 2003. – 72 с.
 6. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 2. Молекулярна фізика і термодинаміка : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 36 с.
 7. Караван Ю. В.  Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 4. Коливання та хвилі : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 82 с.
 8. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 5. Фізика атома та атомного ядра : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук, Ю. С. Токар. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 55 с.
 9. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 1. Механіка : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук, Ю. С. Токар. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 57 с.
 10. Демків Т. М. Основи теорії похибок фізичних величин. Методичні матеріали для загального фізичного практикуму / Т. М. Демків, О. І. Конопельник, Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 40 с.
 11. Шопа Я. І. Бібліографія. Правила оформлення : методичні рекомендації : [для студ. фіз. ф-ту] / Шопа Я. І. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 24 с.
 12. Шопа Я. І. Аналогові та цифрові методи обробки зображень. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, Я. М. Чорнодольський. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 52 с.
 13. Чорнодольський Я. М. Спектральна експертиза матеріалів і сигналів. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. М. Чорнодольський. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 56 с. 
 14. Мягкота С. В. Фізика. Електрика і магнетизм : практикум / С. В. Мягкота, В. М. Боярчук, А. С. Пушак, В. В. Вістовський, Т. М. Демків. – Львів : ЛНАУ, 2018. – 173 с.
 15. Пастернак Н. В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з методики викладання фізики / Н. В. Пастернак, О. І. Конопельник. – 2-е вид., зі змін. та доповн. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 26 с.
 16. Щепанський П. А. Моделювання фізичних властивостей матеріалів. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / П. А. Щепанський, М. Я. Рудиш. – Львів : Галич-Прес, 2022. – 52 с.

Дослідження

Професор Стадник В. Й. – керівник держбюджетної теми Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (01.05.2020 – 31.12.2022).

Мета роботи: З’ясування оптико-електронних та зонно-енергетичних параметрів фероїків структурних типів АВSO4 (у т. ч. твердих розчинів заміщення та кристалів, інкорпорованих домішками перехідних металів) і А4ВХ6 та впливу на них зовнішніх полів для можливого використання кристалів як активних елемен­тів пристроїв функціональної електроніки.

(01.05.2020–31.12.2020)

Синтезовано монокристали LiNH4SO4 методом повільного випаровування розчину за температури 35оС. Досліджено структуру кристалу методом дифракції Х-променів на порошкових зразках. Підтверджено, що синтезований кристал належить до β-модифікації та отримано структурні параметри елементарної комірки, які відповідають просторовій групі симетрії Pna21. З’ясовано, що за температури Т=461 К відбувається перетин кривих ∆nx та ∆nz. Наявність фазового переходу у кристалі β-LiNH4SO4 також підтверджено результатами диференціального термічного аналізу.

Опубліковано 5 статей (з них 3 статті у Scopus) та 6 тез доповідей, захищено докторську і кандидатську дисертації.

(01.01.2021–31.12.2021)

Досліджено температурні, спектральні та баричні залежності двопроменезаломлення Δni кристалів сульфату калію з 1,7 % домішкою міді. Установлено, що введення домішки змінює абсолютну величину Δni і приводить до збільшення температурної залежності Δnі(Т). Показано, що в домішковому кристалі сульфату калію виникають ізотропні точки (ІТ), які зміщені в бік нижчих температур на 5 і 11 К, відповідно, у порівнянні з чистим кристалом. Установлено, що одновісні напруження змінюють величину абсолютних значень Δni, а також область існування ізотропного стану. Температурно-баричні дослідження ІТ кристала у напрямках  X та Y  показали, що при збільшенні одновісного тиску до 200 бар ІТ практично лінійно зміщуються в бік вищих чи нижчих температур. Найчутливішими до впливу одновісних напружень є ІТ в X-напрямку (ІТ зміщується в бік вищих температур), тоді як при стисненні вздовж вісі Y вона зміщується в бік нижчих температур. Одновісне напруження суттєво розширює температурний інтервал існування ізотропного стану даного кристала.

Опубліковано навчальний посібник, 4 статті в міжнародних журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 2 конференційні статті та 5 тез доповідей на міжнародних конференціях.

Ґрант Національного фонду досліджень України 2020.02/0211 Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випромінюванням.

Мета роботи:  Розвиток методології точного вивчення та прогнозування рефрактивних характеристик і створення бази даних вперше синтезованих кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 для їх ефективного використання в пристроях оптоелектроніки, в т.ч. акустооптичних комірках.

Резюме за 1-й етап:

Проведено літературний огляд щодо фізичних властивостей домішкових кристалів K2SO4. Виявлено, що домішки суттєво змінюють поведінку діелектричної константи і коефіцієнта діелектричних втрат. Синтезовано кристал сульфату калію з 3 % вмістом міді та досліджено його дисперсійні залежності показників заломлення ni(λ) та двопроменезаломлення Δni(λ) за кімнатної температури. Встановлено, що введення домішки приводить до зменшення ni приблизно на 0,001…0,002. Розраховано кристалооптичні параметри і виявлено, що введення домішки спричиняє зміщення положення центрів УФ осциляторів l01 в довгохвильову ділянку спектру, зменшення сили відповідних осциляторів, величин рефракції звʼязків та електронної поляризовності. Методом Х-променевої порошкової дифракції вивчено структурні характеристики кристалів.

Опубліковано 1 статтю в міжнародному журналі, що входить до наукометричних баз Scopus та Web of Science та 3 тези доповідей на міжнародних конференціях.

Резюме за 2-й етап:

На даному етапі проєкту досліджено температурну і спектральну залежності головних показників заломлення та двопроменезаломлення кристалів (NH4)2BeF4. Встановлено, що двопроменезаломлення досліджуваних кристалів достат­ньо чутливе до дії одновісних тисків уздовж головних кристалофізичних нап­рямків. Визначено спектральні (300…700 нм) і температурні (77…300 К) зміни комбінованих п’єзооптичних коефіцієнтів кристалів (NH4)2BeF4 та встановлено, що характер їх аномалій під час фазових переходів (зміна нахилу кривих p0im(Т)) відповідає характеру аномальних змін показників заломлення і двопроменезаломлення.

Опубліковано 2 статті в міжнародних журналах, що входить до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 2 конференційні статті та 7 тез доповідей на міжнародних конференціях.

Науковими інтересами та дослідженнями працівників кафедри є:

 • рефрактивні параметри механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалічних фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках та фізика несумірних фаз;
 • кінетичні ефекти в напівпровідникових монокристалах, термодинаміка утворення та електронні властивості нано- та субмікронних кластерів у напівпровідниках;
 • спектрально-люмінесцентні властивості широкозонних діелектричних кристалів, радіаційно-чутливі властивості сцинтиляційних матеріалів та люмінофорів;
 • оптичні та електрофізичні властивості провідних полімерів;
 • люмінесцентно-кінетичні параметри кристалів та розрахунок їхньої електронної енергетичної структури;
 • високоточна поляриметрія, комп’ютеризація оптичного експерименту;
 • оптико-люмінесцентні та електрофізичні властивості монокристалічних матеріалів на основі галогенідів і оксидів металів.

Канд. фіз.-мат. наук Новосад І.С. опубліковано монографію: Novosad S. S. Luminescence of Materials Based on CdBr2 and ZnO / S. S. Novosad, I. S. Novosad,  B. I. Тurko, I. D. Karbovnyk. – Chisinau : Scholars’ Press, 2021. – 132 p. (ISBN: 978-613-8-95655-6).

План засідань наукових семінарів кафедри:

Зустріч студентів з Principal engineer компанії Infineon Techologies Бігдаєм Володимиром

22.02.2024 | 18:15

У середу, 22 лютого 2024 року відбулась зустріч студентів 3 і 4 курсів фізичного факультету освітньо професійної програми «Комп’ютерні технології у прикладній фізиці» зі Principal engineer компанії Infineon Techologies Бігдаєм Володимиром на тему «Напрямки діяльності компанії Infineon Techologies та вимоги до працівників». Цікавий та інформативний виступ лектора супроводжувався численними запитаннями студентів стосовно діяльності компанії, навичок, які потрібні для роботи в ній та актуальності професії інженера-фізика на сучасному ринку праці.

Читати »

Теми магістерських та курсових робіт для студентів кафедри загальної фізики

19.10.2023 | 16:22

Перелік тем магістерських робіт для групи ФзПм-11 (1р.4м.).
Перелік тем курсових робіт для груп ФзП-31, ФзП-41 і ФзО-41.
Студенти можуть подати інформацію про вибір курсових та магістерських робіт на кафедру загальної фізики (вул. Драгоманова 19, 3 поверх, к. 301).

Читати »

Теми магістерських та курсових робіт для студентів кафедри загальної фізики

02.11.2022 | 09:44

Перелік тем магістерських робіт для групи ФзПм-11 (1р.4м.).
Перелік тем курсових робіт для груп ФзП-31, ФзО-31, ФзП-41 і ФзО-41.
Нагадуємо студентам групи ФзПм-11(1р.4м.), що вони можуть подати інформацію про вибір курсових та магістерських робіт на кафедру загальної фізики (вул. Драгоманова 19, 3 поверх, к. 301).

Читати »

Візуалізація та дослідження електричних сигналів (відео від кафедри загальної фізики)

12.07.2022 | 10:24

В повсякденному житті нас оточує велика кількість сигналів – як аналогових, так і цифрових. Як можна “побачити” електричні сигнали? Розповідаємо:

Як візуалізувати електричний сигнал?
Як дослідити параметри електричних сигналів?
Як отримати фігури Ліссажу?

Дослідіть найпростіші електричні сигнали з доцентом кафедри загальної фізики фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Павлом Щепанським.

Читати »