Кафедра загальної фізики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Детальніше про кафедру загальної фізики

Програма розвитку кафедри на 2021-2026 роки

Звіт завідувача кафедри за 2016-2021 роки

В 1945 році кафедра загальної фізики створена на базі кафедри експериментальної фізики. У різні роки кафедру очолювали: доценти С. П. Литвиненко (1945–1959), В. Н. Вишневський (1959–1962) та Б. М. Палюх (1962–1974), професори О. Б. Лискович (1974–1996) і З. В. Стасюк (1996–2003). Після поділу фізичного факультету в 2003 році на факультети електроніки та фізичний, завідувачами кафедри були: доцент Ю. В. Караван (2003), професор В. Д. Бондар (2003–2004), доцент Н. В. Пастернак (2004–2005), професор Я. І. Шопа (2005–2015), доцент Т. М. Демків (жовтень 2015 – квітень 2016). З травня 2016 року кафедру загальної фізики очолює професор В. Й. Стадник.

З моменту її заснування основним завданням було викладання фізики студентам природничих спеціальностей університету та забезпечення підготовки студентів-фізиків для викладацької роботи. В 1970–80-х роках кафедра загальної фізики була опорною кафедрою фізики для вищих навчальних закладів західного регіону України. В різні роки на кафедрі готували фахівців за спеціальністю “Фізика” (спеціалізації: “Фізична електроніка” (1963–2003), “Фізика медико-біологічних систем” та “Фізична і біомедична електроніка” (1992–2003), “Науково-технічна експертиза” (2005–2010)) та з 2010 року за спеціальністю “Прикладна фізика”.

На кафедрі навчаються бакалаври та магістри (1 р. 4 м.) за спеціальністю 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.  З 2018 року кафедра готує бакалаврів за спеціальностями 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” спеціалізація “Комп’ютерні технології в прикладній фізиці” та 014 “Середня освіта (Фізика)”  спеціалізація “Фізика та астрономія” (гарант освітньої програми проф. В. Й. Стадник).

Підготовку бакалаврів та магістрів на кафедрі забезпечують 6 викладачів: професори, доктори фіз.-мат наук В. Й. Стадник (завідувач кафедри) та Т. М. Демків, доценти, кандидати фіз.-мат. наук О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин і Я. М. Чорнодольський та асистент, кандидат фіз.-мат. наук П. А. Щепанський. При кафедрі діють міжкафедральна лабораторія загального фізичного практикуму (механіки, молекулярної фізики, електрики, оптики) та лабораторія комп’ютерної техніки.

Професори кафедри читають навчальні дисципліни для аспірантів (другого року навчання) фізичного факультету Львівського національного університету за спеціальністю 105Д “Прикладна фізика та наноматеріали” спеціалізація “Прикладна фізика:

На кафедрі від моменту заснування активно ведуться наукові дослідження, які у свій час були широко відомі по Україні, а в наш час і в Євросоюзі. Персонал кафедри щорічно приймає активну участь у міжнародних наукових конференціях, публікує статті в провідних закордонних та фахових українських виданнях. Працівники кафедри є авторами 29 патентів України на винаходи та корисні моделі. Доцент О. І. Конопельник отримала Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих науковців (2010). Завідувач лабораторії, кандидат фіз.-мат. наук І. С. Новосад була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2011–2013).  Доцент  Н. Є. Фтомин керував темою, яка виконувалась в межах робочого часу викладача: “Параметрична кристалооптика, оптичні властивості та структура складних оксидів родини лангаситу”. Працівники кафедри продовжують науково працювати на різних держбюджетних темах. Науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук М. Я. Рудиш отримав академічну стипендію Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам (2017–2018), а в листопаді 2019 року – премію обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) Львівської області. Він є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020–2022). Науковий співробітник, кандидат фіз.-мат. наук П. А. Щепанський, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020–2022), 16 листопада 2020 року отримав премію для працівників наукових установ та закладів вищої освіти від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.

Професор В. Й. Стадник керував науковою роботою по держбюджетній темі Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4” та госпдоговірній темі Ф76/77-2018 “Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням. З травня 2020 року він керує науковою роботою по держбюджетній темі Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020–2022 роки).

В доробку молодих вчених кафедри біля 200 наукових праць та 3 патенти України на корисну модель. Аспіранти кафедри під керівництвом професора В. Й. Стадника та доцента Я. М. Чорнодольського активно займаються науковою роботою, приймають участь в міжнародних конференціях і публікують наукові результати в провідних закордонних та українських виданнях. 

Працівники кафедри підтримують тісні наукові контакти з Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків), НВП “Карат” (м. Львів) та з низкою закордонних інституцій: Інститут фізики академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Польща), Факультет електроніки та комп’ютерної науки Кошалінського політехнічного університету (м. Кошалін, Польща), Університет кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща) та ін.

Основні напрями наукової діяльності:

 • методика викладання фізики в середніх та вищих навчальних закладах;
 • спектрально-люмінесцентні дослідження сцинтиляційних матеріалів, люмінофорів і кристалів;
 • моделювання кінетичних ефектів у напівпровідниках з непараболічним законом дисперсії  та розрахунок електронної енергетичної структури кристалів;
 • оптичні та електрофізичні властивості провідних полімерів, спряжених поліаренів, композитних полімерних матеріалів з диспергованими неорганічними наночастинками;
 • високоточна поляриметрія істотно анізотропних кристалів;
 • рефрактивні параметри механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалічних фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках та фізика несумірних фаз.

Співробітники

завідувач кафедри, головний науковий співробітник (сумісник)СТАДНИК Василь Йосифовичзавідувач кафедри, головний науковий співробітник (сумісник)
професорДЕМКІВ Тарас Михайловичпрофесор
доцентКОНОПЕЛЬНИК Оксана Ігорівнадоцент
доцентФТОМИН Назар Євгенійовичдоцент
доцентЧОРНОДОЛЬСЬКИЙ Ярослав Миколайовичдоцент
науковий співробітникРУДИШ Мирон Ярославовичнауковий співробітник
науковий співробітник, асистент (сумісник)ЩЕПАНСЬКИЙ Павло Андрійовичнауковий співробітник, асистент (сумісник)
завідувач лабораторіїКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач лабораторії
завідувач лабораторіїНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач лабораторії
провідний інженерРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний інженер
інженер 1 категоріїЛЕХІВ Раїса Іванівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїШВЕЙДІГУЛА Віталій Віленовичінженер 1 категорії
старший лаборантГУРАЛЬ Люба Мар'янівнастарший лаборант
аспірантГОРОН Богдан Ігоровичаспірант
аспірантКАРНАУШЕНКО Владислав Олександровичаспірант
аспірантКІЛЬДІЯРОВ Роман Олександровичаспірант
аспірантМАТВІЇВ Роман Богдановичаспірант
аспірантОРИХІВСЬКИЙ Іван Віталійовичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії:

 1. Стадник В. Й. Рефрактометрія кристалів з несумірними фазами : монографія /   В. Й. Стадник, В. М. Габа. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 352 с.
 2. Стадник В. Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Р. С. Брезвін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 306 с.
 3. Konopelnyk О. І. Chapters 3, 6, 9, 13 / O. I. Konopelnyk, О. І. Аksimentyeva [et al.] // Computational and Experimental Analysis of Functional Materials. – Toronto, New Jersey : Apple Academic Press, CRC Press. – 2017. – 532 p.
 4. Брезвін Р. С. Оптико-електронні параметри кристалів групи сульфатів та цинкатів : монографія / Р. С. Брезвін, В. М. Габа, М. О. Романюк, В. Й. Стадник. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 244 с.

Наукова монографія:

Novosad S. S. Luminescence of Materials Based on CdBr2 and ZnO / S. S. Novosad, I. S. Novosad,  B. I. Тurko, I. D. Karbovnyk. – Chisinau : Scholars’ Press, 2021. – 132 p. (ISBN: 978-613-8-95655-6).

Підручники:

 1. Пастернак Н. В. Фізика. 7 клас : підручник : [для загальноосвітьої середньої школи] / Н. В. Пастернак, М. М. Білик. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 164 с.
 2. Вакарчук С. О. Фізика : підручник : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / С. О. Вакарчук, Т. М. Демків, С. В. Мягкота. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 458 с.

Навчальні посібники:

 1. Кушнір Р. М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика : навч. посіб. : [для студ. нефізич. спеціал. вищ. навч. закл.] / Р. М. Кушнір. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 404 с.
 2. Федишин Я. І. Лабораторний практикум з фізики : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / Я. І. Федишин, Т. М. Демків, Т. В. Гембара. – Львів : Світ, 2006. – 350 с.
 3. Пастернак Н. В. Методика викладання фізики. Навчальні експерименти : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак, О. І. Конопельник, О. В. Радковська. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 106 с.
 4. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 106 с. (інструкція до цифрового мультиметра UT70C)
 5. Шопа Я. І. Основи радіоелектроніки. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 116 с.
 6. Стадник В. Й. Оптика, елементи атомної та ядерної фізики : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с.
 7. Антоняк О. Т. Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 240 с.
 8. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців, Т. М. Демків. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 288 с.
 9. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. геогр. ф-ту] / О. І. Конопельник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с.
 10. Антоняк О. Т. Збірник тестових завдань з курсу “Фізика” : навч. посіб. : [для студ. природн. спеціал. вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : СП “Євросвіт”, 2011. – 88 с.
 11. Шопа Я. І. Курсові, дипломні та магістерські роботи : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, О. І. Конопельник; за ред. П. М. Якібчука. – 2-е вид., зі змін. та доповн. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 100 с.
 12. Шопа Я. І. Студентська наукова робота : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] /    Я. І. Шопа, О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин; за ред. П. М. Якібчука. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 184 с.
 13. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. – 2-е вид., зі змін. та доповн./ О. І. Конопельник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 220 с.
 14. Антоняк О. Т. Оптика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. природн. ф-тів] / О. Т. Антоняк, Я. І. Шопа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 156 с.
 15. Мягкота С. В. Фізика. Електрика і магнетизм: навч. посіб. / С. В. Мягкота, О. М. Вовк, А. С. Пушак, Т. М. Демків. – Львів : УАД, 2016. – 200 с.
 16. Франів А. Фізика низьких температур : навч. посіб.  / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.
 17. Антоняк О. Т. Загальна фізика : підґрунтя оптики : навч. посіб. / О. Т. Антоняк, В. Й. Стадник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 216 с.
 18. Стадник В. Й. Фізика діелектриків : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник, В. Б. Капустяник. – Львів (у видавництві).

Методичні матеріали:

 1. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультету (Ч. ІІІ) / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 1988. – 36 с.
 2. Пастернак Н. В. Планування і проведення уроків фізики : Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань зі спецкурсу “Формування викладацької майстерності” : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак, Х. Г. Лах. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 17 с.
 3. Стадник В. Й. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу “Лазерна метрологія” для студентів фізичного факультету / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 2001. – 48 с.
 4. Пастернак Н. В. Методичні рекомендації до виконання курсових і дипломних робіт з методики викладання фізики : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак,   Х. Г. Лах. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 19 с.
 5. Бордун О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу “Оптика” : [для студ. природничих ф-тів] / О. М. Бордун, Х. Г. Лах; відпов. за випуск З. В. Стасюк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 35 с.
 6. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультет (Ч. ІV) / В. Й. Стадник, В. Ю. Курляк, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, Л. Т. Карплюк. – Львів, 2003. – 72 с.
 7. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 2. Молекулярна фізика і термодинаміка : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 36 с.
 8. Караван Ю. В.  Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 4. Коливання та хвилі : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 82 с.
 9. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 5. Фізика атома та атомного ядра : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук, Ю. С. Токар. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 55 с.
 10. Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей і методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч. 1. Механіка : додаток до робоч. навч. прогр. / Ю. В. Караван, Б. Л. Мельничук, Ю. С. Токар. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 57 с.
 11. Демків Т. М. Основи теорії похибок фізичних величин. Методичні матеріали для загального фізичного практикуму / Т. М. Демків, О. І. Конопельник, Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 40 с.
 12. Шопа Я. І. Бібліографія. Правила оформлення : методичні рекомендації : [для студ. фіз. ф-ту] / Шопа Я. І. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 24 с.
 13. Шопа Я. І. Аналогові та цифрові методи обробки зображень. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, Я. М. Чорнодольський. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 52 с.
 14. Чорнодольський Я. М. Спектральна експертиза матеріалів і сигналів. Методичні вказівки до лабораторних робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. М. Чорнодольський. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 56 с.

Дослідження

Професор Стадник В. Й. – керівник держбюджетної теми Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (01.05.2020 – 31.12.2022).

Мета роботи: З’ясування оптико-електронних та зонно-енергетичних параметрів фероїків структурних типів АВSO4 (у т. ч. твердих розчинів заміщення та кристалів, інкорпорованих домішками перехідних металів) і А4ВХ6 та впливу на них зовнішніх полів для можливого використання кристалів як активних елемен­тів пристроїв функціональної електроніки.

Синтезовано монокристали LiNH4SO4 методом повільного випаровування розчину за температури 35оС. Досліджено структуру кристалу методом дифракції Х-променів на порошкових зразках. Підтверджено, що синтезований кристал належить до β-модифікації та отримано структурні параметри елементарної комірки, які відповідають просторовій групі симетрії Pna21. З’ясовано, що за температури Т=461 К відбувається перетин кривих ∆nx та ∆nz. Наявність фазового переходу у кристалі β-LiNH4SO4 також підтверджено результатами диференціального термічного аналізу.

Опубліковано 5 статей (з них 3 статті у Scopus) та 6 тез доповідей, захищено докторську і кандидатську дисертації.

Науковими інтересами та дослідженнями працівників кафедри є:

 • рефрактивні параметри механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалічних фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках та фізика несумірних фаз;
 • кінетичні ефекти в напівпровідникових монокристалах, термодинаміка утворення та електронні властивості нано- та субмікронних кластерів у напівпровідниках;
 • спектрально-люмінесцентні властивості широкозонних діелектричних кристалів, радіаційно-чутливі властивості сцинтиляційних матеріалів та люмінофорів;
 • оптичні та електрофізичні властивості провідних полімерів;
 • люмінесцентно-кінетичні параметри кристалів та розрахунок їхньої електронної енергетичної структури;
 • високоточна поляриметрія, комп’ютеризація оптичного експерименту;
 • оптико-люмінесцентні та електрофізичні властивості монокристалічних матеріалів на основі галогенідів і оксидів металів.

Канд. фіз.-мат. наук Новосад І.С. опубліковано монографію: Novosad S. S. Luminescence of Materials Based on CdBr2 and ZnO / S. S. Novosad, I. S. Novosad,  B. I. Тurko, I. D. Karbovnyk. – Chisinau : Scholars’ Press, 2021. – 132 p. (ISBN: 978-613-8-95655-6).

Захисти курсових робіт студентів кафедри загальної фізики (3 і 4 курси, 2020/2021 н.р.)

17.05.2021 | 15:54

Захисти курсових робіт студентами кафедри загальної фізики (3 і 4 курси, 2020/2021 н.р.) відбудуться дистанційно з використанням MS Teams.  Вхід за посиланням. zahyst_kursovyh_KZF
 
Студентами 3 курсу (групи ФзП-31 та ФзО-31) у четвер 27 травня 2021 року о 11:30.
Студентами 4 курсу (група ФзП-41) у середу 26 травня 2021 року о 13:30.

Читати »

Відкрита лекція проф. Т.М.Демківа

09.05.2021 | 14:55

У четвер, 13 травня 2021 року на 2-й парі відбудеться відкрита лекція професора кафедри загальної фізики Тараса Демківа на тему “Кінетичні ефекти у напівпровідниках”.
Лекція відбудеться дистанційно з використанням MS Teams. Вхід за посиланням.
Запрошуються члени Вченої ради, працівники фізичного факультету та всі бажаючі.

Читати »

Відкрита лекція доц. Н.Є.Фтомина

08.05.2021 | 14:58

У середу 12 травня на 3 парі відбудеться відкрита лекція доцента кафедри загальної фізики Фтомина Н.Є. з дисципліни “Основи сучасної електроніки” для студентів груп ФзФ-31, ФзК-31 спеціальності 104 Фізика та астрономія. Тема лекції: “Генератори коливань”.
Заняття відбудеться із використанням програми MS Teams за посиланням.
Запрошуються члени Вченої ради, працівники фізичного факультету та всі бажаючі.

Читати »

Відкрита лекція проф. В.Й.Стадника

07.05.2021 | 16:08

У вівторок 11 травня на 2 парі відбудеться відкрита лекція завідувача кафедри загальної фізики проф. Стадника В. Й. з курсу “Електрика і магнетизм”  для студентів групи  ФзI-11 спеціальності 104 Фізика та астрономія.
Тема лекції: “Магнітне поле провідників зі струмом”
Лекція проводиться у зв’язку з поданням документів на конкурсний відбір на заміщення посади завідувача кафедри загальної фізики.
Заняття відбудеться із використанням програми Microsoft Teams. Вхід за посиланням
Запрошуються члени Вченої ради та працівники фізичного факультету.

Читати »