Архітектури обчислювальних систем (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Григорчак О. І.ФзІ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзІ-31Григорчак О. І.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Архітектури обчислювальних систем» сприяє формуванню навиків роботи із закономірностями, які проявляються в імовірнісних процесах та опануванню підходів до опису статистичних даних.

Під час курсу студенти ознайомляться з правилами комбінаторики, теоретико-ймовірнісними закономірностями, різними типами розподілів та статистичною обробкою даних.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні для розвитку теоретико-ймовірнісної інтуїції, а також для обробки статистичних даних.

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь, необхідних для побудови математичних моделей, які адекватно відображають випадкові явищ і процеси та виконання обробки інформації, отриманої в результаті експерименту.

Для вивчення курсу студенти потребують знань з програмування,  лінійної алгебри, основ математичного аналізу.

Рекомендована література

Базова:

  1. Малярець Л.М. Теорія ймовірностей і математична статистика у вправах, прикладах та задачах : навч.-практ. посіб.– Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 548 с.
  2. Жалдак М.І., Кузьміна Н.М., Михалін Г.О. Теорія ймовірностей і математична статистика : піручник для студ. фіз.-мат. спец. пед. ун-тів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Полтава : Довкілля-К, 2009. – 500 с.
  3. Турчин В.М. Теорія ймовірностей: Основні поняття приклади, задачі : Навч. посібник. – К. : А.С.К., 2004. – 208
    Допоміжна:
  4. Каніовська І.Ю. Теорія ймовірностей у прикладах і задачах: Навч. посібник для вузів. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Політехніка, 2004. – 156 с.
    2. Конет І.М. Теорія ймовірностей та математична статистика в прикладах і задачах : навч. посібник. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 220

Інформаційні ресурси:

  1. https://stud.com.ua/25024/menedzhment/teoriya_statistichnih_viprobuvan_statistichnogo_imitatsiynogo_modelyuvannya
  2. https://www.wikipedia.org/

Силабус:

Завантажити силабус