Електродинаміка (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ФзІ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФзІ-31

Опис навчальної дисципліни

Предметом курсу електродинаміки є викладення основ електро і магніто статики та основ класичної електродинаміки, яка базується на принципах, закладених у теорії Максвелла — Лоренца. Розглядаються елементи релятивістської електро­динаміки, які покладені в основу спеціальної теорії відносності Ейнштейна. Докладно викладені математичні методи електро­статики, магнітостатики та електродинаміки, та їх застосування до вирішення широкого кола важливих практичних задач.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Електродинаміка» є формування в майбутнього фахівця цілісної картини фізичних явищ і процесів, пов’язаних із електромагнітним полем, та його взаємодією з речовиною. Основна ціль вивчення дисципліни полягає в творчому опануванні основних законів класичної електродинаміки, оволодіння математичним апаратом електродинаміки та практичними навичками  розв’язання задач, які можуть виникати у майбутній діяльності фізика.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: математичний аналіз, векторний та тензорний аналіз, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики механіка, електрика, оптика.

Рекомендована література

Базова:

 1. В. А. Головацький, Електродинаміка. Чернівці: Рута, 2011.
 2. В. О. Іванов, Є. І. Габрусенко, Л. В. Сібрук, Теорія електромагнітного поля. Київ: НАУ, 2017.
 3. А. М. Федорченко, Теоретична фізика, т. 1, 1988.
 4. Г.В. Понеділок Фізика електромагнітних явищ. Львів, Видавництво НУ ЛП, 2016.
 5. L. Deraad, K. A. Milton, J. Schwinger, and Wu-yang Tsai, Classical Electrodynamics. CRC Press, 2019.
 6. D. Jackson, Classical Electrodynamics. 3rd edition. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999.
 7. Griffiths Introduction to Electrodynamics. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 1999.

Допоміжна:

 1. М. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький та ін.; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака, Збірник задач з електродинаміки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
 2. В. М.Мигаль, Випромінювання електромагнітних хвиль: Методичні вказівки до розв’язування задач з вибраних розділів електродинаміки для студентів III курсу фізичного факультету. Львів: ЛДУ, 1999.
 3. Г. Понеділок, А. Данилов Векторний потенціал. Методичні вказівки з курсу “Електродинаміка”. Львів. Видавництво НУ”ЛП” , 2016/
 4. В. В. Обуховський, Збірка задач для контрольних робіт з електродинаміки. Київ: Вид-во КНУ імені Тараса Шевченка, 2003.
 5. Rovenchak, Yu. Krynytskyi. Radiation of the electromagnetic field beyond the dipole approximation. Am. J. Phys. 86(10): 727–732 (2018); https://doi.org/10.1119/1.5052427

Інформаційні ресурси:

 1. Eric Weisstein’s World of Physics https://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. https://www.wikipedia.org
 3. The Feynman Lectures on Physics. Vol. II: The electromagnetic field. https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_toc.html

Силабус:

Завантажити силабус