Електронна структура та фізичні властивості конденсованих систем (Фізика і астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор, ст. наук. співробітник Щерба І. Д.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис навчальної дисципліни

Мета спецкурсу Електронна структура та фізичні властивості конденсованих системнавчити майбутніх спеціалістів  володіти сучасними високоенергетичними методами для встановлення реальної природи електронної структури у неорганічних матеріалах в залежності від хімічного вмісту компонент, технології виготовлення і послідуючих механічної та термічної обробки. Зокрема,  встановлення впливу заселеності електронних d(f)  – рівнів перехідних елементів на такі властивості, як електропровідність, надпровідність, гістерезисні ефекти у феромагнетиках, які називають чутливими властивостями

Навчити студентів самостійно використовувати новітні методи дослідження електронної структури  в матеріалах.

В результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен

знати:

Моделі електронної структури перехідних металів. Моделі колективізованих електронів. Моделі обмінної  s-d- взаємодії. Феноменологічні теорії магнітних властивостей 3 d – металів. Інтерпретацію електронної структури   nd – перехідних металів. Сучасні методи розрахунку повних та парціальних електронних густин компонент у конденсованих системах.

вміти:

За даними дифракційних. методів (електронографія, РСА, структурна нейтронографія) 

 • визначати електронні конфігурації структурних складових у конденсованих системах.

За даними Х- променевих спектрів сполук встановлювати  :

 • зонну структуру заповненої частини енергетичного спектра сполук
 • статистичні ваги 4 d- електронів цирконію, ніобію та молібдену
 • ефективний заряд перехідних елементів у сполуках
 • електронні конфігурації компонент.

За даними температурної залежності опору, теплопровідності та е. р. с. інтерпретувати :

 • аномальні зміни валентності рідкісноземельних іонів у складних сполуках
 • встановлювати за даними дифрактометричних методів тип кристалічної структури складних інтерметалічних сполук
 • орієнтувати монокристали для одержання високоенергетичних спектрів

Рекомендована література

Базова

 1. Гельд Н. В. Силициды переходных металлов четвертого периода / Н. В. Гельд, Ф. А. Сидоренко//–  М. : Металлургия, 1974. – 584 с.
 2. Гладышевский Е. И., Бодак О. И. Кристаллохимия интерметаллических соединений редкоземельных металлов / Е. И.Гладышевский, О. И. Бодак// Львов. : Висшая школа. 1982.  255с.
 3. Амусья М.Я. Атомный фотоэффект/ Амусья М. Я.// – М. : Наука. – 1987. 196 с.
 4. Немошкаленко В. В., Антонов В. Н. Теоретические основы рентгеновской спектроскопии/ В. В. Немошкаленко, В. Н. Антонов//Киев: Наукова думка, 1978. – 415 с.

Допоміжна

 1. Шаскольская М.И. Кристаллография. М.: Висшая школа.1976.
 2. Зигбан К. Электронная спектроскопия / К. Зигбан М. : Мир. 1971. – 576 c.
 3. Немошкаленко В. В., Алешин В. Г. Электронная спектроскопия кристаллов / В. В. Немошкаленко, В. Г. Алишин// – К. : Наукова думка. 1976. – 336 с.
 4. Гинье А. Рентгенография кристаллов. М., 1961. 423 с.

 Інформаційні ресурси

 1. Вікіпедія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму