Фізика (геологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
18Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Тишко Н. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132Тишко Н. Л.
Смеречинський С. В.

Опис навчальної дисципліни

Мета:
ознайомлення студентів з основними фізичними явищами, їх механізмами та закономірностями. Формуванні в них наукового світогляду, здатності до наукового пізнання світу і використання набутих знань в практичній діяльності.

Завдання:
формування у майбутніх фахівців стійких знань та основних понять з фізики які вони повинні використовувати при подальшому навчанні а також на практиці в своїй роботі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:
основні поняття з таких розділів фізики як, механіка, молекулярна фізика та термодинаміка, електрика та магнетизм, оптика та атомна і ядерна фізика.

Вміти:
розрізняти фізичні явища і закономірності, яким вони підпорядковуються; використовувати фізичні закони і формули при розв’язуванні задач.

Рекомендована література

Базова:
1. І.М. Кучерук, І.Т. Гопбачук, П.П. Луцик. Загальний курс фізики. К.: «Техніка», 1999.
2. Г.Ф. Бушок, В.В. Левандовський, Г.Ф. Півень. Курс фізики. К.: «Либідь», 2001.
3. И.В. Савельев. Курс Физики. М.: «Наука», 1989.
4. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. М.: «Наука», 1979.
5. 1. Р.И. Грабовський. Курс физики. М.: “Высшая школа”, 1980.

Інформаційні ресурси:
Wikipedia. http://www.wikipedia.org