Класичні та квантові мережі (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Самар М. І.ФзІ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФзІ-31

Опис навчальної дисципліни

Розглядаються основні поняття та методи теорії графів, а також їх застосування при розв’язуванні прикладних задач.

Мета: ознайомлення з студентів базовими поняттями і методами теорії графів.
Завдання: сформувати у студентів вміння ефективно використовувати апарат дискретної математики в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру.

Для вивчення курсу студенти потребують базові знання з математики

Рекомендована література

Базова

  1. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. К.: Видавнича група BHV, 2007, 368с
  2. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л. Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи дискретної математики. К.: Наукова думка, 2002, 560 с.

Допоміжна

  1. Плотников А.Д. Дискретная математика: учеб. пособие. М.: Новое знание, 2005, 288 с.
  2. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов: СПб.: Питер, 2009, 384 с.

Інформаційні ресурси

  1. MathWorld: the web most extensive mathematics resource. – http: // mathworld.wolfram.com
  2. Wikipedia. – http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус