Квантова статистика (104 Фізика та астрономія, спеціалізація Теоретична фізика та астрофізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Стецко М. М.ФзФ-41
732доцент Стецко М. М.ФзФ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
848ФзФ-41доцент Стецко М. М.
732ФзФ-41доцент Стецко М. М.

Опис навчальної дисципліни

У цьому курсі передбачено вивчення таких розділів: вторинне квантування і його застосування для фізики багатьох частинок; когерентні стани для систем Бозе і Фермі; функції Гріна при абсолютному нулі температур, основи діаграмної техніки; мацубарівські функції Гріна та відповідна діаграмна техніка; двочасові функції Гріна; опис коливань кристалічної гратки, поняття про електрон-фононну взаємодію; основні поняття теорії надпровідності; метод функцій Гріна в теорії надпровідності; спінові системи та основи теорії магнетизму.

Мета: ознайомлення студентів із математичним апаратом квантової статистичної фізики (вторинного квантування, представлення когерентних станів, метод функцій Гріна, основи діаграмної техніки). Ці методи є базовими при розв’язуванні різноманітних задач фізики конденсованого стану, зокрема в теорії металів, напівдпровідників, магентиків, надпровідників та ін.

Завдання: навчити студентів володіти базовими методами квантової статистики і самостійно розв’язувати основні задачі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні рівняння та методи викладені у даному курсі.

вміти: використовувати методи викладені у програмі курсу.

Для слухачів курсу необхідними є знання з квантової механіки, статистичної фізики, лінійної алгебри, теорії функцій комплексної змінної та методів математичної фізики, зокрема інтегральних перетворень та теорії узагальнених функцій.

Матеріали

Базова

 1. М. М. Боголюбов. Лекції з квантової статистики, — К.: Рад. школа, 1949.
 2. 2. І. В. Стасюк. Функції Гріна у квантовій статистиці твердих тіл, — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013.
 3. 3. Ч. Киттель. Квантовая теория твердых тел, — М.: Наука, 1967.
 4. 4. А. С. Давыдов. Теория твердого тела, — М.: Наука, 1976.
 5. 5. Р. Фейнман. Квантовая статистическая механика, — М.: Мир, 1975.
 6. Н. Марч, У. Янг, С. Самптанпхар. Проблема многих тел в квантовой механике, — М.: Мир, 1969.
 7. А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, И. Е. Дзялошинский. Методы квантовой теории поля в статистической физике, — М.:Физматгиз, 1962.
 8. В. Г. Барьяхтар, В. Н. Криворучко, Д. А. Яблонский. Метод функций Грина в теории магнетизма, — К.: Наукова думка, 1984.
 9. 9. D. Mahan. Many-particle physics, –– N.Y.: Plenum press, 1993.
 10. 10. E. Zagoskin. Quantum theory of Many Body Systems, –– Berlin, New York, Heidelberg: Springer Verlag, 1998.
 11. 11. L. Fetter, J. D. Walecka. Quantum theory of many particle systems, –– N. Y.: McGraw-Hill, 1971.
 12. A. Atland, B. Simons. Condensed matter field theory, — Cambridge: Cambridge university press, 2010.

Допоміжна

 1. С.В. Тябликов. Методы квантовой теории магнетизма, — М.: Наука, 1975.
 2. A. И. Ахиезер, С. В. Пелетминский. Методы статистической физики, –– М.: Наука, 1977.
 3. Ф. А. Березин, Метод вторичного квантования, –– М.: Наука, 1986.
 4. Ю. А Изюмов, М. И. Кацнельсон, Ю. Н. Скрябин. Магнетизм коллективизированых электронов, — М.: Физматлит, 1994.
 5. Д. Н. Зубарев. Неравновесная статистическая термодинамика, — М.: Наука, 1971.
 6. Л. Каданов, Г. Бейм. Квантовая статистическая механика, — М.: Мир, 1964.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму