Квантова статистика (104 Фізика та астрономія. ОП Фізика та астрофізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832ст. наук. співробітник Держко О. В.ФзФ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФзФ-41ст. наук. співробітник Держко О. В.

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб стисло подати основи квантової статистики: представлення чисел заповнення, теорія надплинності, теорія надпровідності, а також магнетизм металів та ізоляторів.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Квантова статистика» є формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із статистикою тотожних квантових частинок. Це передбачає виклад основ теорії колективних явищ у багаточастинкових квантових системах, засвоєння математичного апарату, вивчення теорії надплинності, надпровідності та магнетизму.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, квантова механіка, термодинаміка і статистична механіка.

Рекомендована література

Базова:

 1. М. М. Боголюбов, Лекції з кванової статистики, К.: Радянська школа, 1949.
 2. І. В. Стасюк, Функції Гріна у квантовій статистиці твердих тіл, Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2013.
 3. А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, И. Е. Дзялошинский, Методы квантовой теории поля в статистической физике, Москва: Физматгиз, 1962.

Допоміжна:

 1. В. Б. Кобилянський, Статистична фізика, Київ: Вища школа, 1972.
 2. Д. Н. Зубарев, Неравновесная статистическая термодинамика, Москва: Наука, 1971.

Інформаційні ресурси:

 1. Eric Weisstein’s World of Physics https://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. https://www.wikipedia.org

The Feynman Lectures on Physics. https://www.feynmanlectures.caltech.edu/

Матеріали

Базова

 1. М. М. Боголюбов. Лекції з квантової статистики, — К.: Рад. школа, 1949.
 2. 2. І. В. Стасюк. Функції Гріна у квантовій статистиці твердих тіл, — Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013.
 3. 3. Ч. Киттель. Квантовая теория твердых тел, — М.: Наука, 1967.
 4. 4. А. С. Давыдов. Теория твердого тела, — М.: Наука, 1976.
 5. 5. Р. Фейнман. Квантовая статистическая механика, — М.: Мир, 1975.
 6. Н. Марч, У. Янг, С. Самптанпхар. Проблема многих тел в квантовой механике, — М.: Мир, 1969.
 7. А. А. Абрикосов, Л. П. Горьков, И. Е. Дзялошинский. Методы квантовой теории поля в статистической физике, — М.:Физматгиз, 1962.
 8. В. Г. Барьяхтар, В. Н. Криворучко, Д. А. Яблонский. Метод функций Грина в теории магнетизма, — К.: Наукова думка, 1984.
 9. 9. D. Mahan. Many-particle physics, –– N.Y.: Plenum press, 1993.
 10. 10. E. Zagoskin. Quantum theory of Many Body Systems, –– Berlin, New York, Heidelberg: Springer Verlag, 1998.
 11. 11. L. Fetter, J. D. Walecka. Quantum theory of many particle systems, –– N. Y.: McGraw-Hill, 1971.
 12. A. Atland, B. Simons. Condensed matter field theory, — Cambridge: Cambridge university press, 2010.

Допоміжна

 1. С.В. Тябликов. Методы квантовой теории магнетизма, — М.: Наука, 1975.
 2. A. И. Ахиезер, С. В. Пелетминский. Методы статистической физики, –– М.: Наука, 1977.
 3. Ф. А. Березин, Метод вторичного квантования, –– М.: Наука, 1986.
 4. Ю. А Изюмов, М. И. Кацнельсон, Ю. Н. Скрябин. Магнетизм коллективизированых электронов, — М.: Физматлит, 1994.
 5. Д. Н. Зубарев. Неравновесная статистическая термодинамика, — М.: Наука, 1971.
 6. Л. Каданов, Г. Бейм. Квантовая статистическая механика, — М.: Мир, 1964.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус