Квантова теорія твердого тіла (104 – Фізика та астрономія, ОНП Теоретична фізика та астрофізика, Експериментальна фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Якібчук П. М.ФзФм-21, ФзФм-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзФм-21професор Якібчук П. М.
ФзФм-22

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Квантова теорія твердого тіла» розроблена таким чином, щоб надати учасникам відповідні теоретичні знання, уміння, навички, загальні та фахові компетентності для продукування нових ідей, розв’язання проблем у галузі фізики твердого тіла. Тому у курсі представлені відповідні теоретичні дані та передбачене виконання лабораторних робіт, пов’язаних з застосуванням квантово-механічних і класичних методів моделювання зонної структури твердих тіл, вивчення їхніх електричних та магнітних властивостей.

Метою і завданням навчальної дисципліни “Квантова теорія твердого тіла» є навчити майбутніх спеціалістів  володіти сучасними методами опису електронних властивостей твердих тіл, а саме ознайомити їх з основними квантово-механічними поняттями у фізиці твердого тіла. Навчити майбутніх спеціалістів самостійно проводити розрахунки енергетичного спектру та зонної структури твердих тіл із використанням низки квантово-механічних методів, серед яких є метод лінійної комбінації атомних орбіталей, метод комірок, метод функцій Гріна, метод плоских хвиль, метод ортогоналізованих плоских хвиль та інші. Ознайомити студентів із методиками першопринципних розрахунків електронних властивостей твердих тіл за допомогою побудови рядів теорії збурень за псевдопотенціалом електрон-іонної взаємодії. Навчити студентів самостійно використовувати вищезгадані методи для теоретичного прогнозування та інтерпретації експерименту.

В результаті вивчення цього  курсу студент буде

знати: традиційні методи розрахунку зонної структури твердих тіл, а саме метод лінійної комбінації атомних орбіталей, метод комірок, метод приєднаних плоских хвиль, метод плоских, ортогоналізованих та повністю ортогоналізованих плоских хвиль тощо..

вміти: оцінювати властивості електронного газу в основному стані, розраховувати його термодинамічні властивості; застосовувати метод ЛКАО до простих молекул і ідеальних кристалів; застосовувати метод псевдопотенціалу для опису електронної структури і властивостей твердих тіл; застосовувати відповідний метод розрахунку зонної структури у залежності від типу досліджуваного об’єкту; проводити розрахунки формфакторів псевдопотенціалів; проводити процедуру екранування локальних та нелокальних модельних потенціалів; вибирати оптимальну модель та метод розрахунку параметрів першопринципних потенціалів та псевдопотенціалів.

Рекомендована література

Базова:

 1. Вакарчук I.О. Квантова механiка : пiдручник / I.О. Вакарчук. 4-те вид., доп. Львiв : ЛНУ iменi Iвана Франка, 2012. 872 с.
 2. Пінкевич І.П., Сугаков В.І. Теорія твердого тіла. Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 334 с.
 3. Theory of Solids (MIT open courses)
 4. Theory of Solids (MIT open courses)
 5. Репецький С.П. Теорiя твердого тiла. Електроннi стани кристалiв. Навчальний посiбник. Київ, 2004.-102 с.
 6. Якібчук П.М., Швець В.Т. Модельні методи в фізиці металів. Львів, ЛНУ. 2012. – 618 с.

Допоміжна:

 1. Репецький С.П. Теорiя твердого тiла. Невпорядковані середовища : навч. посіб. – К.: Наукова думка, 2008. – 308 с.
 2. Попель О.М. Фізика твердого тіла : текст лекцій / О.М. Попель.  Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020.  – 104 с.
 3. Збірник задач з фізики конденсованого стану : навчальний посібник. В 2 т. Т. 1 / А.В.Коротун, І.М.Тітов, Ю.А.Куницький, В.В.Погосов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 358 с.
 4. Збірник задач з фізики конденсованого стану : навчальний посібник. В 2 т. Т.2 / А.В.Коротун, І.М.Тітов, Ю.А.Куницький, В. В. Погосов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 470 с.
 5. Якібчук П.М. Фізика металів. Львів, видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2000. – 103 с.
 6. Поплавко Ю.М. Фізика твердого тіла : підручник. В 2-х томах. / Ю.М.Поплавко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – Том 1: Структура, квазічастинки, метали, магнетики. – 415 с.
 7. Поплавко Ю.М. Фізика твердого тіла : підручник. В 2-х томах. / Ю. М. Поплавко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – Том 2: Діелектрики, напівпровідники, фазові переходи. – 379 с.
 8. Lee J. D. Computational materials science: an introduction / J. G. Lee – Second edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis, 2017. – 351 p.
 9. Martin R. Electronic Structure. Basic theory and practical methods / R. Martin. – Cambrige – 2004. – 642 p.

Інформаційні ресурси:

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
 2. Львівська національна наукова Бібліотека України імені В. Стефаника
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Силабус:

Завантажити силабус