Методи математичної фізики 1 (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Самар М. І.ФзН-21, ФзП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФзН-21
ФзП-21

Опис навчальної дисципліни

Анотація навчальної дисципліни:

Методи математичної фізики 1 (ММФ1) займають важливе місце у навчальному процесі, це перша частина завершального математичного курсу, що складає основу математичного апарату наступних курсів теоретичної фізики.

Мета: засвоєння студентами тих розділів математики, що виникли в результаті дослідження різних фізичних явищ: теорія функцій комплексної змінної, теорія узагальнених функцій, елементи операційного числення.

Завдання: навчити студентів самостійно оперувати з комплексними функціями, узагальненими функціями, обчислювати означені інтеграли із застосуванням теорії лишків, розв’язувати диференціальні рівняння математичної фізики методом інтегральних перетворень,

В результаті вивчення ММФ1 студент повинен

знати основні поняття теорії функцій комплексної змінної, теорії узагальнених функцій, елементи операційного числення.

вміти: встановлювати області аналітичності функцій комплексної змінної, обчислювати інтеграли за теоремою Коші про лишки, застосовувати метод інтегральних перетворень до розв’язування рівнянь електродинаміки та квантової механіки, виконувати різні дії над узагальненими функціями, зокрема над δ-функцією Дірака.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. С. С. Піх, О. М. Попель, А. А. Ровенчак, І. І. Тальянський. Методи математичної фізики.– Л., ЛНУ імені Івана Франка.— 2011.
 2. С. С. Піх, А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький. 1001 задача з математичної фізики.– Л., ЛНУ імені Івана Франка.— 2006.
 3. Піх С. С. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із курсу “Методи математичної фізики”. Ч. 1, Ч. 2. Теорія функції комплексної змінної.– Львів: Львівський національний унівенситет ім. І. Франка.
 4. Тальянський І. І. Методи математичної фізики. Тексти лекцій. Львів. Національний ун-т ім. Івана Франка.— Львів.– 1996.

 Базова

 1. Свешников А.Г., Тихонов А.Н. Теория функций комплексной переменной.– М., 1979.
 2. Лаврентьев М.А, Шабат Б.В. Методы теории функций комплексной переменной.– М.– 1973.
 3. Владимиров В.С. Уравнения математической физики.— М.– 1976.
 4. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа.– М.– 1981.
 5. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.– М.– 1977.
 6. Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции.– М.– 1974.
 7. Никифоров А.Ф., Уваров В.Б. Теория специальных функций.– М.– 1974.
 8. В. М. Адамян, М. Я. Сушко.Варіаційне числення.– Одеса: Астропринт.– 2005.
 9. А. П. Карташов, Б. Л. Рождественский. Обыкновенные диференциальные уравнения и основы вариационного исчисления.– М.– 1980.

 Допоміжна

 1. Бицадзе А.В. Основы теории аналитических функций комплексного переменного.– М.– 1972.
 2. Перстюк М.О., Маринець М.М. Теорія рівнянь матфізики.– К.– 1993.
 3. В. М. Адамян, М. Я. Сушко. Вступ до математичної фізики. Introduction to mathematical – Одеса: Астропринт.– 2003.
 4. А. Свідзінський. Математичні методи теоретичної фізики. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа”.– 2001.
 5. Фарлоу С. Уравнения с частными производными для научных работников и инженеров. М.: Мир.– 1985.
 6. В. М. Адамян, М. Я. Сушко. Вступ до математичної фізики. Introduction to mathematical – Одеса: Астропринт.– 2014.

Інформаційні ресурси

 1. MathWorld: the web most extensive mathematics resource. – http:// mathwolfram.com
 2. – http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму