Методи математичної фізики (105 Прикладна фізика та наноматеріали. ОП Комп’ютерні технології в прикладній фізиці)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Самар М. І.ФзН-21, ФзП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФзН-21
ФзП-21

Опис навчальної дисципліни

Анотація навчальної дисципліни:

Методи математичної фізики 1 (ММФ1) займають важливе місце у навчальному процесі, це перша частина завершального математичного курсу, що складає основу математичного апарату наступних курсів теоретичної фізики.

Мета: засвоєння студентами тих розділів математики, що виникли в результаті дослідження різних фізичних явищ: теорія функцій комплексної змінної, теорія узагальнених функцій, елементи операційного числення.

Завдання: навчити студентів самостійно оперувати з комплексними функціями, узагальненими функціями, обчислювати означені інтеграли із застосуванням теорії лишків, розв’язувати диференціальні рівняння математичної фізики методом інтегральних перетворень.

В результаті вивчення ММФ1 студент повинен

знати основні поняття теорії функцій комплексної змінної, теорії узагальнених функцій, елементи операційного числення.

вміти: встановлювати області аналітичності функцій комплексної змінної, обчислювати інтеграли за теоремою Коші про лишки, застосовувати метод інтегральних перетворень до розв’язування рівнянь електродинаміки та квантової механіки, виконувати різні дії над узагальненими функціями, зокрема над δ-функцією Дірака.

Рекомендована література

Базова

  1. С. С. Піх, О. М. Попель, А. А. Ровенчак, І. І. Тальянський. Методи математичної фізики.– Л., ЛНУ імені Івана Франка.— 2011.
  2. С. С. Піх, А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький. 1001 задача з математичної фізики.– Л., ЛНУ імені Івана Франка.— 2006.
  3. Наказной, П. О. Комплексний аналіз. Збірник задач – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, – 2021.
  4. С. М. Єжов, М. А. Разумова. Теорія функцій комплексної змінної. — К., Видавництво Київський Університет. — 2012.
  5. Т. А. Мельник, Комплексний аналіз. — К., Видавництво Київський Університет. — 2015.

Допоміжна

  1. В.Т. Швець, Вища математика: теорія функцій комплексної змінної, Одеса. Видавництво БМВ. — 2014.
  2. А. Свідзінський. Математичні методи теоретичної фізики. – Луцьк:

Ред.-вид. відділ “Вежа”.– 2001.

Інформаційні ресурси

  1. MathWorld: the web most extensive mathematics resource. – http: // mathworld.wolfram.com
  2. Wikipedia. – http://www.wikipedia.org