Об’єктно-орієнтоване програмування (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34.0Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Григорчак О. І.ФзІ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФзІ-21Григорчак О. І.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування» сприяє формуванню навичок об’єктно-орієнтованого підходу до створення програм для вирішення практичних задач, зокрема наукоємного характеру.

Під час курсу студенти навчаться працювати в рамках об’єктно-орієнтованої парадигми програмування мовою Пайтон, а також засвоять  методи побудови алгоритмів на основі об’єктно-орієнтованого підходу для роботи з простими та складним структурами даних.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні людині для створення комп’ютерних програм, зокрема наукоємного характеру, мовою програмування Пайтон з використанням об’єктно-орієнованого підходу.

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь, необхідних для створення ефективних алгоритмів розв’язання математичних задач і моделювання фізичних процесів з використанням об’єктно-орієнованого підходу.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні:

знати: базові синтаксичні конструкції об’єктно-орієнтованого підходу до програмування мовою Пайтон

вміти: реалізовувати основні алгоритми для роботи з простими та складними структурами даних, використовуючи об’єктно-орієнтовану парадигму програмування.

Рекомендована література

Базова:

  1. Мнушка О.В. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Python: навчальний посібник – Х.: ХНАДУ, 2021. – 228 с.
  2. Замуруєва О. В. Об’єктно-орієнтоване програмування в Python : курс лекцій – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 64 с.
  3. Селіверстов Р., Мельничин А. Основи програмування мовою Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020 – 190 с.

Допоміжна:

  1. Мнушка О.В., Савченко В.М., Методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» – Харків, ХНАДУ, 2020.
  2. Смірнов О.А., Коваленко О.В., Мелешко Є.В., Константинова Л.В., Кожанова А.С., Інженерія програмного забезпечення: навчальний посібник. – Кіровоград: Вид. КНТУ, 2012. – 409 с.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

https://docs.python.org/3/tutorial/index.html

https://pythonguide.rozh2sch.org.ua/

Силабус:

Завантажити силабус