Прикладна спектроскопія (104 – Фізика та астрономія, ОНП Теоретична фізика та астрофізика, ОНП Експериментальна фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Капустяник В. Б.ФзФм-22, ФзФм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ФзФм-21професор Капустяник В. Б., професор Капустяник В. Б.
ФзФм-22професор Капустяник В. Б., професор Капустяник В. Б.

Опис навчальної дисципліни

Курс прикладної спектроскопії є одним з найважливіших розділів фізики.

Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями спектрального аналізу та спектроскопії речовин в конденсованому стані, ознайомити з різними оптико-спектральними методами дослідження елементного хімічного складу, молекулярної і кристалічної структури різних речовин.

          Основні завдання курсу:

а) розглянути основні поняття і теоретичні основи прикладної спектроскопії;

б) розширити науковий світогляд студентів;

в) виробити навички до самостійної роботи з вирішення як наукових, так і прикладних задач із застосуванням оптико-спектральних методів.

За підсумками вивчення курсу студент повинен

знати:

– основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;

– мати уяву про сучасний стан знань щодо електронної структури атомів і її зв’язку з оптико-спектральними властивостями.

вміти:

  • використовувати отримані знання на практиці при розв’язанні задач з визначення елементного хімічного складу, молекулярної і кристалічної структури різних речовин та аналізу різних фізико-хімічних процесів, які в них відбуваються, із застосуванням методів прикладної спектроскопії.

            Вивчення курсу «Прикладної спектроскопії» ґрунтується на знаннях студентів, одержаних при вивченні загальних та спеціальних дисциплін: «Електрика і магнетизм», «Молекулярна фізика», «Оптика», «Атомна і ядерна фізика», «Квантова механіка», «Фізика твердого тіла», «Фізика і техніка низьких температур», «Програмування і математичне моделювання», «Математичний аналіз», «Диференціальні рівняння», а також низки спецкурсів вільного вибору, в яких розглядаються проблеми, пов’язані з прикладною спектроскопією.

Рекомендована література

Базова

  1. В. Капустяник, В.Мокрий. Прикладна спектроскопія.-Л.:Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка.- 2009.-305 с.
  2. A.B.P. Lever. Inorganic Electronic Spectroscopy. Amsterdam.:Elsevier.- 1987.- 407 p.
  3. Ю.М. Буравльов, І.А. Грікіт та ін. Методи спектрального аналізу металів и сплавів.-К.:Техника.-1988.-215 с.
  4. K. Nakamoto. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. New Jersey.- 2009.- 415 p.

 

Допоміжна

 1. В. Б. Капустяник. Фізика фероїків з органічним катіоном.-Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.-2006.- 439 с.

 

Матеріали

Інформаційні ресурси

  1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
  2. http://www.wikipedia.org
  3. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment

Силабус:

Завантажити силабус