Кафедра фізики твердого тіла

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини

Утворення і початок наукової діяльності кафедри фізики твердого тіла припадають на 1958-64 рр. Тоді кафедру очолював А. Глауберман. Створена заново 2007. Зав. каф. проф. В. Капустяник.

Сьогодні кафедра  готує фахівців з фізики невпорядкованих систем та фізики наноструктур. 

Співробітники кафедри проводять дослідження за такими сучасними науковими напрямами: фазові переходи в кристалічних фероїках, кристалооптична метрологія, спектроскопія конденсованого стану, фізика і технологія наноструктур, теорія електронних та коливних спектрів кристалічних і аморфних матеріалів, теорія дефектів у топол. невпорядкованих системах, оптичні властивості і зонно-енергетична структура кристалів і нанорозмірних об’єктів, екзоелектронна емісія, транспорт низькоенергетичних електронів у діелектриках.

Співробітниками кафедри опубліковано понад 200 наукових статей, зроблено близько 200 доповідей на конференціях.

Детальніше про кафедру фізики твердого тіла

Стратегічний план розвитку кафедри

Дисертації захищені на кафедрі фізики твердого тіла

Програма розвитку кафедри на 2021-2026 роки

Співробітники

завідувач кафедриКАПУСТЯНИК Володимир Богдановичзавідувач кафедри
доцентБОВГИРА Олег Вікторовичдоцент
доцентГРЕЧУХ Тарас Зіновійовичдоцент
доцентЕЛІЯШЕВСЬКИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентКОВАЛЕНКО Марія Василівнадоцент
доцентТУЗЯК Оксана Ярославівнадоцент
доцентТУРКО Борис Ігоровичдоцент
завідувач лабораторіїСЕРКІЗ Роман Ярославовичзавідувач лабораторії
інженер 1 категоріїДУБОВ Юрій Георгійовичінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїКУЛИК Богдан Ярославовичінженер 1 категорії
аспірантГРИЦАК Андрій Михайловичаспірант
аспірантДЗІКОВСЬКИЙ Віктор Євгеновичаспірант
аспірантКОЗАЧЕНКО Олег Володимировичаспірант
аспірантМОСТОВОЙ Устим Романовичаспірант
аспірантРУДКО Микола Степановичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

Дослідження

Навчальна робота на кафедрі фізики твердого тіла

Необхідність підготовки магістрів за спеціальністю 105 «Прикладна фізика і наноматеріали» у Львівському національному університеті імені Івана Франка була викликана тривалим використання твердотільних матеріалів у різних сферах діяльності людства, яке зумовило їхнє всестороннє вивчення різними фізичними методами. Багатогранність явищ та ефектів, які проявляються у твердих тілах, а також пов’язані з цим практичні застосування зумовили широкий спектр дослідної діяльності у цій галузі. Основні фізичні особливості твердих тіл пов’язані насамперед з такими фізичними явищами, як квантові розмірні ефекти, фазові переходи, надпровідність, магнетизм, електро- та теплопровідність, дифузія тощо. У зв’язку з цим постійно існує потреба у підготовці висококваліфікованих спеціалістів з фізики твердого тіла, які б володіли глибокими фундаментальними знаннями та мали практичні навики досліджень. Незважаючи на те, що в Україні готуються фахівці з фізики, їхня підготовка не відповідає цим вимогам. Це насамперед пов’язано з тим, що широке коло явищ та процесів у твердих тілах постійно використовується у різних функціональних системах і ефективність такого використання залежить від наявності інформації про їхній фізичний механізм. Крім цього, постійно з’являються нові результати, особливо в області нанотехнологій. Їхнє практичне застосування неможливе без детального вивчення фізичними методами.

У вищих навчальних закладах України існує низка спеціальностей матеріалознавчого профілю, які передбачають підготовку спеціалістів за програмами, в яких певну частку займають питання, пов’язані з фізикою твердого тіла. Однак в цих випадках вивчаються або окремі класи твердих тіл (наприклад, метали) або звертається увага лише на певне коло явищ (наприклад, термічна обробка). Систематизовані і глибокі знання про фізичні властивості твердих тіл у цьому випадку у фахівців не формуються. Присутність на ринку праці України спеціалістів з фізики твердого тіла в поєднанні з інженерами-матеріалознавцями, технологами та іншими фахівцями спорідненого профілю сприяє ефективнішому розв’язанню складних наукових і прикладних задач. Це особливо стосується західних регіонів України, де працює багато дослідницьких та виробничих установ, пов’язаних з пошуком нових матеріалів для електроніки, оптики, машинобудування.

Основою освітньої діяльності зі спеціальності «Фізика твердого тіла» є навчальний план. Згідно з навчальним планом з 2003 р. на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка студенти навчаються за двома спеціалізаціями – «Фізика наноструктур» і «Фізика невпорядкованих систем».

Кафедрою підготовлені лекційні курси і розгорнуті повнокровні практикуми з усіх курсів, передбачених навчальним планом. У значній мірі кафедра у своїй діяльності спирається на науковий потенціал Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень, на території якого вона розташована. Зважаючи на те, що Центр є найпотужнішою установою в Західній Україні саме в області досліджень твердих тіл, в тому числі, при низьких температурах (починаючи від 4,2 К), підготовка фахівців з фізики твердого тіла отримала новий імпульс. Під керівництвом директора Центру і завідувача кафедри фізики твердого тіла В. Капустяника успішно розвиваються дослідження низькотемпературних фазових переходів у кристалічних фероїках, фізичних властивостей наноструктур і матеріалів для реєстрації і перетворення електромагнітного випромінювання. Завдяки співпраці з Центром працівники кафедри і студенти отримали доступ до складного наукового обладнання, нанотехнологій і мають унікальну можливість проводити дослідження фізичних властивостей твердих тіл при низьких,  в тім числі, при гелієвих температурах.

Значні перспективи розвитку спеціальності пов’язані зі створенням міжфакультетської лабораторії рентгеноструктурних досліджень, розташованої на території фізичного факультету. Для цієї мети спеціально закуплений сучасний порошковий дифрактометр фірми «STOE».

Потужна експериментальна база, створена на фізичному факультеті і в Науково-технічному і навчальному центрі низькотемпературних досліджень, використовується не тільки в суто наукових цілях, але й для проведення лабораторних практикумів і забезпечення наукової роботи студентів.

Щорічно, починаючи з 2005 р., на спеціальність «Фізика твердого тіла» вступає 25 осіб. Серед вступників близько половини – це випускники шкіл, нагороджені медалями, або, ті що отримали диплом з відзнакою після закінчення навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. В переважній своїй більшості вступниками на дану спеціальність є жителі сільських районів Львівської, Волинської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Навчальний процес за спеціальністю «Фізика твердого тіла», в тім числі, підготовка курсових і дипломних робіт, реалізуються у низці лабораторій. Кафедра фізики твердого тіла крім власних навчальних лабораторій використовує в навчальному процесі експериментальну базу Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень. НТНЦ низькотемпературних досліджень є єдиною установою в Західній Україні, в якій виробляється рідкий гелій і систематично проводяться дослідження різних фізичних явищ в околі температури 4,2 К.

Лабораторія фізики і технології наноструктур забезпечує практикуми для курсів: «Фізика нанорозмірних об’єктів» і «Експериментальні методи у фізиці твердого тіла». Має обладнання для одержанню тонких плівок металічних, напівпровідникових, діелектричних матеріалів різними методами (резистивний і електронний нагрів, катодне, високочастотне магнетронне розпилення). Розроблені технологічні режими одержання плівок простих і складних оксидів. У лабораторії наявні серійні установки для одержання плівок: ВУП-5М (2 штуки) та УРМ-3. Наноструктури отримують з використанням двоступеневого методу на основі установки для високочастотного магнетронного розпилення і методу газотранспортних реакцій. Крім цього, у лабораторії використовуються: електронна вага WAA-210, мікроінтерферометр МИИ-4, ультразвукова ванна ПСБ-1335-05.

Лабораторія електронографії функціонує на основі електронографа ЕМР-100, що може працювати у режимах проходження електронів через тонкий зразок та відбивання електронів від поверхні масивного зразка. Температурний діапазон роботи електронографа ЕМР-100 складає 293-1000 К. В режимі пропускання електронів проводяться дослідження тонких плівок, товщина яких, в залежності від сполуки, може становити 30-70 нм. Зразки, що використовуються в електронографі у режимі відбивання електронів, отримують методом осадження на лужно-галоїдні монокристалічні підкладки. В результаті досліджень встановлюють тип та якість структури, а також проводять визначення параметрів ґратки. В режимі відбивання електронів монтаж зразків здійснюється шляхом механічного кріплення або наклеювання (піцеїн, віск). В цьому режимі може використовуватися прискорювальна напруга 25, 50, 75, 100 кВ. В режимі відбивання електронів не руйнується поверхня зразка, що дозволяє встановити тип біляповерхневого шару, а також його структурну якість. На основі лабораторії забезпечується читання курсів «Структура невпорядкованих систем» і «Експериментальні методи у фізиці твердого тіла».

Лабораторія електронної мікроскопії забезпечує практикуми для курсів «Мікроскопія нанорозмірних об’єктів», «Фізика нанорозмірних об’єктів»,  «Експериментальні методи у фізиці твердого тіла», «Структура невпорядкованих систем», «Фазові перетворення у твердому тілі».Має растровий електронний мікроскоп-мікроаналізатор РЕММА-102-02. У цій лабораторії проводиться візуалізація наноструктур, спостереження морфології поверхонь у вторинних та пружно-відбитих електронах, а також здійснюється локальний аналіз хімічного складу зразка у відбитих електронах. Джерелом електронів служить вольфрамовий катод. Роздільна здатність в режимі вторинних електронів є не гіршою від 5,0 нм. Електронний мікроскоп дозволяє отримувати збільшення зображення від 10 до 300000. Діапазон зміни прискорювальних напруг 0,2 – 40 кВ. Поряд з цим, мікроскоп-мікроаналізатор РЕММА-102-02 дозволяє проводити якісний та кількісний мікроаналіз спектрометрами хвильової та енергетичної дисперсії з діапазоном аналізованих елементів: від 5B до 92U. Роздільна здатність ∆λ/λ кристал-дифракційного спектрометра на лінії Cu Kα є не гіршою від 5,5×10-3. Роздільна здатність енергодисперсійного рентгенівського мікроаналізу на лінії Mn Kα складає не більше, ніж 143 еВ. Тиск у колоні мікроскопа-мікроаналізатора не перевищує 1,33 мПа.

Лабораторія фізики і техніки низьких температур. В лабораторії експлуатуються дві азотні установки ЗИФ-1002. Потужність виготовлення азоту однієї установки ЗИФ-1002 складає 10 л рідкого азоту на годину. В  лабораторії функціонує установка для зрідження газоподібного гелію КГУ-150/4,5 з потужністю випуску 45 л рідкого гелію на годину. На базі цієї установки змонтовано систему замкнутого обігу рідкого-газоподібного гелію, що дозволяє застосовувати використаний в експерименті газоподібний гелій для повторного зрідження. Крім гелієвих та азотних установок у лабораторії використовується допоміжне обладнання для прогрівання і продування установок, а також ємності для зберігання рідкого азоту та рідкого гелію. У лабораторії фізики і техніки низьких температур систематично ведеться робота зі зрідження гелію та виготовлення рідкого азоту. В лабораторії проводяться лабораторні заняття з курсів «Фізика низьких температур», «Фізика діелектриків», «Експериментальні методи у фізиці твердого тіла».

Лабораторія абсорбційної спектроскопії є провідною у забезпеченні курсів: «Фізика низьких температур», «Фізика діелектриків», «Фізика фероїків», «Прикладна спектроскопія», «Фізика напівпровідників». Дослідження спектрів поглинання в діапазоні 250-900 нм проводяться на основі дзеркального монохроматора ЗМР-3 з набором кварцових юстувальних лінз. Для регуляції температури використовується гелієвий кріостат з температурним регулятором Утрекс К43, що дозволяють змінювати температуру досліджуваного зразка в діапазоні 4,2-400 К з точністю, не нижчою від 0,1 К. Як джерела світлового випромінювання використовуються дейтерієва лампа ДДС-3 і галогенна лампи. З допомогою наявної у лабораторії поляризаційної призми Глана можна досліджувати поляризовані спектри поглинання.

Лабораторія фотолюмінесценції забезпечує практикуми для курсів «Фізика діелектриків», «Фізика фероїків», «Прикладна спектроскопія», «Фізика напівпровідників». Для отримання спектрів фотолюмінесценції використовується монохроматор МДР-12. Для збудження спектрів люмінесценції застосовують:

 • –   дугову ртутну лампу високого тиску;
 • –   ксенонову лампу потужністю 1 кВт;
 • –   водневу лампу потужністю 400 Вт;
 • –   He-Cd лазер з генерацією на довжині хвилі 440 нм;
 • –   азотний лазер з генерацією на довжині хвилі 337 нм;
 • –   галогенну лампу розжарення.

Крім цього використовується ультрафіолетовий лазер з генерацією на довжині хвилі 270 нм. Для низькотемпературних досліджень застосовують гелієвий кріостат з температурним регулятором Утрекс К43, що позволяє змінювати температуру досліджуваного зразка в діапазоні 4,2-320 К з точністю, не нижчою від 0,1 К; 2 азотні кріостати, що дають змогу змінювати температуру досліджуваного зразка в діапазоні 80-500 К. Обладнання лабораторії дозволяє знімати спектри люмінесценції в діапазоні  220 нм – 1,2 мкм, а також отримувати спектри збудження в діапазоні 200 нм – 5 мкм. При отриманні спектрів збудження передбачене їхнє нормування. У цій лабораторії проводяться дослідження вольт-амперних характеристик напівпровідникових плівок.

Лабораторія активаційної спектроскопії є провідною у забезпеченні курсів: «Експериментальні методи у фізиці твердого тіла», «Структура невпорядкованих систем», «Фазові перетворення у твердому тілі».  В лабораторії функціонує комп’ютеризована установка для вимірювання спектрів на базі монохроматора МДР-4, а також спектрофотометра СФ-4А. Для збудження використовується ксенонова лампа, лампа розжарення або джерело високо-енергетичного збудження (рентгенівська установка). Для регуляції температури досліджуваного зразка використовується температурний регулятор Утрекс К24 та гелієвий кріостат з берилієвим вікном, що дає змогу змінювати температури в діапазоні 4,2-300 К з точністю, не нижчою від 0,1 К. Для температурних досліджень в діапазоні 80-500 К в лабораторії використовується азотний кріостат з берилієвим та оптичними вікнами. Обладнання лабораторії дозволяє отримувати спектри термостимульованої деполяризації, термовисвічування, наведеного поглинання (центри забарвлення). В лабораторії можлива реєстрація спектрів в режимі лічби фотонів від ультрафіолетового діапазону до інфрачервоної області.

Лабораторія фізики фероїків  Лабораторія забезпечує практикуми для курсів «Фізика діелектриків», «Фізика фероїків», «Фізика напівпровідників», «Фазові перетворення у твердому тілі».  В лабораторії функціонує установка на основі вимірювача імпендансу МНИПИ-Е7-20, частотний діапазон вимірювання якого складає 25 Гц–1 МГц з амплітудою вимірювального поля до 1 В з пружинним контактним тримачем, що дає змогу вимірювати діелектричні параметри зразка у вказаному частотному діапазоні. В лабораторії створений  кварцовий дилатометр, в якому чутливим елементом для реєстрації зміни лінійних розмірів зразка є повітряний конденсатор змінної ємності. Гелієвий кріостат з температурним регулятором Утрекс К43 забезпечує вимірювання діелектричних параметрів та температурного розширення зразківв діапазоні температур 4,2-320 К з точністю стабілізації температури, не нижчою від 0,1 К. Поляризаційний мікроскоп ЛОМО С-111 дає змогу здійснювати оптико-поляризаційні дослідження доменної структури у сегнетоелектриках та сегнетоеластиках.

Навчальний процес за спеціальністю “Фізика твердого тіла” забезпечують також навчальні лабораторії кафедр експериментальної фізики та фізики металів, а саме:

Лабораторія кристалооптики забезпечує читання курсів: «Фізика діелектриків», «Фазові перетворення у твердому тілі», проведення відповідних лабораторних практикумів, виконання курсових і дипломних робіт.

Для навчальних цілей задіяні такі прилади і установки:

 • –        установка для вимірювання абсолютних п’єзооптичних констант;
 • –        установка для вимірювання комбінованих п’єзооптичних констант методом півхвильових напруг;
 • –        установка для вимірювання температурних змін п’єзооптичних констант на базі  ГЗ-33 і термостата МК-70;
 • –        установка для вимірювання спонтанної поляризації на базі схеми Сойєра-Тауера;
 • –        установка для вимірювання діелектричних констант на базі LCR-моста;
 • –        установка для вимірювання швидкості поверхневих хвиль на базі лазера ЛГН-105, осцилографа СІ-74 і генератора сигналів ГЗ-112;
 • –        дифракційний спектрограф ДФС-8, спектрально-вимірювальний комплекс КСВУ-23, ІЧ-спектрометр, монохроматори, спектрофотометри, мас-спектрометр.

Лазерна лабораторія забезпечує практикум до курсу «Експериментальні методи у фізиці твердого тіла» та виконання курсових і дипломних робіт. Лабораторні роботи виконуються на установках, змонтованих на базі серійних лазерів типу: ЛГ-70, ЛГН-126, ЛГИ-21, ЛГН-106, ЛГН-113, рубіновий лазер К-ЗМ, ексимерний лазер, твердотільний лазер.

Стратегія

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

кафедри фізики твердого тіла на 2020 – 2024 роки

 

 1. Місія

Хто ми? Чому ми це робимо?

Кафедра  – наше місце в освітньому, науковому просторі України, Європи, Світу

Наші цінності

Кафедра фізики твердого тіла — структурний підрозділ фізичного факультету Університету, що проводить навчальну, методичну, науково-дослідну та виховну роботу з підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями «Прикладна фізика та наноматеріали» (виробничий профіль для магістратури) і «Фізика і астрономія» (спеціалізація «Фізика конденсованого стану» — науковий профіль для магістратури), за якими кафедра є випускаючою. Ці спеціальності (спеціалізації) пов’язані з підготовкою фахівців виробничого профілю і науковців в області нанотехнологій – наукового напряму, який знаходиться на передньому краї сучасних природничих наук. Завданням кафедри є формування у співпраці з іншими кафедрами і підрозділами Університету фахівців з високим рівнем підготовки в галузі фізики, суміжних природничих і технічних наук та інформаційних технологій, які зможуть знайти застосування своїх знань у провідних навчальних закладах, наукових установах і підприємствах нових високотехнологічних галузей як в Україні, так і за кордоном. Вирішення такого завдання є неможливим без формування у студентів принципів академічної свободи і доброчесності, патріотизму, уміння об’єктивно оцінювати свої здобутки і здобутки колег. 

 1. Візія

Якими ми б хотіли бути?

Факультет / кафедра має стати

найкращою науковою школою в …

престижним факультетом серед …

інноваційним підрозділом у …

 

У розвитку сучасного глобалізованого світу чітко простежуються певні негативні тенденції. Насамперед мова іде про зниження зацікавленості молоді у вивченні природничих і точних наук. Така ситуація зумовлена хибними уявленнями про можливість вирішення будь-якої, навіть найскладнішої проблеми, з допомогою пошукових систем в Інтернеті, а також небажанням переобтяжувати себе важкою працею, якої вимагають такі науки. Ситуація в Україні набуває ще більш загрозливих масштабів через демографічні фактори, відтік потенційних абітурієнтів у закордонні університети (які часом зовсім не є кращими від провідних вітчизняних) і засиллям великого числа новостворених на основі колишніх училищ і технікумів університетів, які за можливостями не відповідають своєму статусу. Наслідком такої ситуації уже є нестача фахівців, викладачів і науковців в галузі природничих та технічних наук, яка згодом може набути загрозливого характеру. За таких обставин завданням кафедри фізики твердого тіла є не тільки підготовка висококласних фахівців, і підвищення престижності фізики і напряму нанотехнологій зокрема, але й забезпечення провідної ролі Львівського національного університету імені Івана Франка в зазначених галузях загалом.

 

 1. Цілі

Чого кафедра фізики твердого тіла має досягти?

у посиленні ролі Університету в суспільстві: забезпечення дослідницького статусу Університету, насамперед за рахунок формування технологічної і експериментальної бази для розвитку нанотехнологій і підготовки фахівців відповідного профілю;

 у наукових дослідженнях: розвиток потужної наукової школи «Оптичні і електрофізичні властивості наноструктурованих, тонкоплівкових і монокристалічних широкозонних напівпровідників, сцинтиляторів і фероїків» у співпраці з науковцями провідних закордонних і вітчизняних наукових установ та університетів;

 у навчальному процесі: підготовка висококваліфікованих фахівців з фізики конденсованого стану, а також прикладної фізики і нанотехнологій з широким науковим кругозором в галузі фізики, суміжних природничих і технічних наук та інформаційних технологій, які зможуть працювати як науковці, викладачі закладів освіти, програмісти та інженери у високотехнологічних галузях промисловості;

 у створенні сучасної інфраструктури: активна участь в розвитку потенціалу Науково-навчального центру «Фрактал», як ефективного майданчика для розвитку нанотехнологій в Університеті, та Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень, який сформувався як потужний центр колективного користування складним науковим обладнанням.

 1. Операційний план – стратегічний план розвитку

Шляхи досягнення сформульованих цілей

Вимірні індикатори і показники досягнення цілей

 

Стратегічний план розвитку

Участь кафедри у вдосконаленні управління університетом та інформатизації

№ з/п Пункти плану розвитку Індикатори та показники досягнення Термін
1 Інтеграція із системою електронного документообігу факультету та університету. Скорочення затрат часу викладача на бюрократичні процедури.  2020-2024 рр.
2 Забезпечення розбудови репозитарію публікацій викладачів і науковців кафедри.  On-line публікації викладачів і науковців кафедри  2020-2024 рр.
3 Забезпечення сталого розвитку web-ресурсів кафедри. Щомісячне оновлення інформації на інтернет-сторінці кафедри  2020-2024 рр.
4 Формування набору електронних методичних матеріалів, посібників, підручників на основі Положення про електронні видання Університету. Електронні версії методичних матеріалів, посібників, підручників  2020-2024 рр.
5 Участь працівників у формуванні єдиного інформаційного простору Університету через наповнення бази даних та розширення функціоналу інформаційної системи управління навчальним процесом, ведення особистих кабінетів викладачів.  Наявність особистих кабінетів усіх викладачів кафедри  2020-2024 рр.

 

Освітня діяльність

№ з/п Пункти плану розвитку Індикатори та показники досягнення Термін
1 Зважаючи на зростання попиту на ринку праці на фахівців інженерних і природничих спеціальностей, необхідно активно розвивати підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями «Прикладна фізика та наноматеріали» (виробничий профіль для магістратури) і «Фізика і астрономія» (спеціалізація «Фізика конденсованого стану» – науковий профіль для магістратури), за якими кафедра є випускаючою, апробувати відповідні оновлені освітні програми для магістрантів. Набір достатньої кількості студентів для формування академічних груп 2020-2024 рр.
2 З метою забезпечення усіх навчальних дисциплін, за які відповідає кафедра, навчально-методичною літературою планується видати низку підручників і навчальних посібників, зокрема:

– «Фізика діелектриків» (автори – проф. Стадник В.Й., проф. Капустяник В.Б.);

– «Програмування і математичне моделювання» (автори – доц. Бовгира О.В., доц. Тузяк О.Я., доц. Вістовський В.В.);

– «Симетрія у фізиці молекул та кристалів» (автор – доц. Попель О.М.)

– «Вступ до фізики твердого тіла» (автор – доц. Попель О.М.) тощо.

Добиватися від керівництва Університету відновлення повноцінного друку навчальних посібників і підручників за рахунок бюджетних коштів.

4 навчальні посібники/підручники 2020-2024 рр.
3 Особливу увагу сконцентрувати на підготовці фахівців і науковців з нанотехнологій, зважаючи на провідну роль кафедри у розвитку цього наукового напряму в університеті. Працевлаштування не менше 4-ох випускників у наукових установах і підприємствах відповідного профілю щороку 2020-2024 рр.
4 Забезпечити підтримку у підготовці навчальних планів і відповідних навчальних курсів за спеціалізацією «Комп’ютерні методи в прикладній фізиці», які є особливо актуальними для формування спеціалістів в напрямі інформаційних технологій, запропонувати спецкурс у напрямі кібербезпеки (доц. Бовгира О.В.). Програми спецкурсів 2021 р.
5 Розширювати і оновлювати парк комп’ютерів кафедри, в тім числі, з використанням коштів  мотиваційного фонду Університету, зважаючи на значний внесок викладачів і науковців кафедри у показники його наукових здобутків. Щорічне оновлення хоча б частини парку комп’ютерів 2020-2024 рр.
6 Обладнання аудиторії кафедри сучасною комп’ютерною технікою для ефективного використання інформаційних технологій у навчальному процесі. Придбання комп’ютерного проектора і леп-топа за бюджетні кошти 2024 р.
7 Надалі ефективно використовувати експериментальну базу НТНЦ низькотемпературних досліджень як для забезпечення лабораторних занять і практик студентів, так і для підготовки ними магістерських робіт. 5 магістерських робіт, проходження різних видів практик 20-ма студентами щороку, забезпечення усіх практикумів зі спецкурсів 2020-2024 рр.
8 Добиватися від керівництва Університету адекватного фінансування для оновлення матеріально-технічної бази лабораторій загальних і спеціальних курсів шляхом придбання нового та модернізації наявного обладнання, а також умеблювання приміщень кафедри. Нове обладнання, меблі 2024 р.
9 Активна профорієнтаційна робота серед учнів шкіл м. Львова та області, а також інших регіонів України відповідно до планів факультету, залучення для виконання цієї місії потенціалу НТНЦ низькотемпературних досліджень, зокрема, з метою організації екскурсій, днів науки, олімпіад з фізики та інших заходів, активна участь працівників кафедри у проведенні конкурсів та керівництві науковими роботами слухачів МАН. Набір достатньої кількості студентів для формування академічних груп за спеціальностями, за які відповідає кафедра 2020-2024 рр.
10 Підготовка навчальних курсів англійською мовою викладання. Навчальні курси 2024 р.

 

Наукова і міжнародна діяльність

№ з/п Пункти плану розвитку

 

Індикатори та показники досягнення Терміни
1 Розвиток наукових напрямів: «Нанотехнології і фізика наноструктур», «Сцинтиляційні матеріали», «Фізика фероїків і мультифероїків», «Комп’ютерне моделювання структури і фізичних властивостей наноструктурованих матеріалів», які є провідними у сучасній науці. Не менше 10-ти публікацій в журналах зі списку ISI та 10-ти виступів на міжнародних конференціях щороку 2020-2024 рр.
2 Виконання щороку принаймні двох держбюджетних тем за згаданими напрямами у співпраці з НТНЦ низькотемпературних досліджень. Звіти по темах, не менше 10-ти публікацій в журналах зі списку ISI, патенти щороку 2020-2024 рр.
3 Підготовка запитів на міжнародні науково-дослідні гранти в рамках діяльності ННЦ «Фрактал» Участь принаймні в одному проекті 2020-2024 рр.
4 Активна участь в розвитку потенціалу Науково-навчального центру «Фрактал», як ефективного майданчика для розвитку нанотехнологій в Університеті на основі формування міждисциплінарних зв’язків і залучення провідних науковців з різних підрозділів Університету Не менше однієї спільної науково-дослідної теми зі співробітниками інших підрозділів Університету щороку 2020-2024 рр.
5 Формування у співпраці з кафедрою експериментальної фізики унікальної комплексної установки з дослідження сцинтиляційних характеристик матеріалів при низьких температурах (від 10 К) у рамках діяльності Науково-навчального центру «Фрактал». Установка 2020 р.
6 Активний розвиток потенціалу НТНЦ низькотемпературних досліджень, який сформувався як потужний центр колективного користування складним науковим обладнанням. Добиватися від керівництва Університету придбання нового наукоємного обладнання, збільшення обсягу фінансування на матеріали і прилади, в тому числі – на їхнє обслуговування та ремонт. Оновлене обладнання 2020-2024 рр.
7 Активна підтримка підготовки аспірантів і докторантів. Захист аспірантами і співробітниками кафедри принаймні однієї кандидатської чи докторської дисертації щороку 2020-2024 рр.
8 Сприяння студентській науковій роботі через наукові гуртки, написання наукових праць студентами, залучення до участі в наукових конфе­ренціях. Участь принаймні двох студентів у наукових конференціях і підготовці наукових публікацій щороку 2020-2024 рр.
9 Організація стажувань студентів-магістрантів та аспірантів у провідних зарубіжних наукових установах. Щорічне стажування принаймні одного студента чи аспіранта у зарубіжних наукових установах 2020-2024 рр.
10 Видання двох монографій у напрямі фізики фероїків і фізики наноструктур. 2 монографії 2020-2024 рр.
11 Забезпечення публікації переважної більшості наукових статей у журналах з імпакт-фактором і активне патентування результатів прикладних розробок. Публікація не менше 10-ти статей у журналах з імпакт-фактором і отримання принаймні одного патента щороку 2020-2024 рр.
12 Участь провідних науковців кафедри в організації міжнародних наукових конференцій в напрямі фізики твердого тіла, нанофізики і нанотехнологій. Щорічна участь в організації принаймні однієї міжнародної наукової конференції 2020-2024 рр.
13 Подальший розвиток наукової співпраці з іншими, в тім числі, закордонними, університетами та інститутами, насамперед, з Оксфордським університетом (Великобританія); Вроцлавським університетом, Інститутом високих тисків ПАН і Політехнікою Ченстоховською (Республіка Польща), Університетом м. Анже та Інститутом фізики і хімії матеріалів CNRS у м. Страсбургу (Франція), Університетом Клемсона (США), проведення спільних досліджень, підготовка спільних науково-дослідних проектів. Публікація не менше  5-ти спільних статей в журналах з імпакт-фактором, захист однієї дисертації під спільним керівництвом 2020-2024 рр.
    14 Розширення можливостей для стажування викладачів і наукових працівників кафедри у перелічених вище та інших зарубіжних науково-дослідних установах Щорічні закордонні стажування викладачів і наукових працівників кафедри 2020-2024 рр.
15 Запрошення іноземних фахівців для освітньої та наукової діяльності. Щорічний приїзд іноземних фахівців 2020-2024 рр

 

Кадрова політика

№ з/п Пункти плану розвитку

 

Індикатори та показники досягнення Терміни
1 Усіма засобами добиватися відновлення оптимального кадрового складу кафедри. За сприятливих обставин ставити питання щодо розширення числа викладачів відповідно до середнього педнавантаження кафедри, яке упродовж тривалого часу перевищує середнє по факультету. 5,5 ставок викладачів та 6 працівників навчально-допоміжного персоналу відповідно до штатного розпису кафедри 2020-2024 рр.
2 З метою підвищення кваліфікації передбачається робота викладачів і співробітників кафедри над докторськими дисертаціями, в тім числі, шляхом вступу в докторантуру (доц. Бовгира О.В., доц. Еліяшевський Ю.І., доц. Турко Б.І.). Мінімум 1 докторант і 1 захищена дисертація 2020-2024 рр.
3 Залучення до викладацької роботи принаймні одного працівника з навчально-допоміжного персоналу з науковим ступенем або випускника аспірантури 2019р. Оновлення викладацького складу 2020-2024 рр.
4 Активне залучення до штату навчально-допоміжного персоналу кафедри працівників з науковими ступенями, а також створення умов для захисту  працівниками кандидатських дисертацій. Не менше третини працівників зі штату навчально-допоміжного персоналу зі ступенем кандидата наук 2020-2024 рр.

Зустріч з учнями Винниківської загальноосвітньої санаторної школи І-ІІІ ступеня

25.01.2024 | 12:43

24 січня 2024 р. учні Винниківської загальноосвітньої санаторної школи І-ІІІ ступеня відвідали фізичний факультет. Активну участь в ознайомленні учнів з факультетом прийняла кафедра фізики твердого тіла та Центр нанотехнологій та низьких температур

 
 

Читати »

Експерименти зі зрідженим гелієм

08.12.2023 | 11:49

14 листопада 2023 року у Центрі нанотехнологій та низьких температур здійснено зрідження гелію (12 л), що дає змогу проводити фізичні експерименти до температури кипіння рідкого гелію: 4,2 К. У процесі зрідження приймали участь працівники Центру нанотехнологій та низьких температур. А співробітники кафедри фізики твердого тіла, зокрема доц. Юрій Еліяшевський, асп. Олена Віра, зав. лаб. Юрій Чорній та зав. кафедри Володимир Капустяник взяли участь у низці експериментів з використанням зрідженого гелію.

Читати »

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньої-професійної програми “Прикладна фізика та наноматеріали” другого (магістерського) рівня вищої освіти

23.10.2023 | 15:55

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньо-професійної програми  “Прикладна фізика та наноматеріали” другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка відбудеться  24  жовтня 2023 року о 16 год. 10 хв.   дистанційно у ZOOM(i) .   
 
Час: 24 жовтня 2023 р. 16:10 
 
Приєднатися до конференції:  https://us05web.zoom.us/j/97314895978?pwd=RXFSMVN6VHpkZ0RIY05LdHJKT2JTZz09

Ідентифікатор конференції: 973 1489 5978
Пароль: eBy9E8

Читати »

Вебінар “Академічна мобільність у Львівському національному університеті імені Івана Франка”

17.10.2023 | 17:20

20 жовтня 2023 року о 15:00 на платформі MS Teams в режимі онлайн  відбудеться вебінар «Академічна мобільність у Львівському національному університеті імені Івана Франка» за участі Відділу міжнародних зв’язків. та координаторів академічної мобільності фізичного факультету.

Лінк на приєднання до зустрічі.

Читати »