Прикладні аспекти фізики діелектриків (Спеціальність “Прикладна фізика і наноматеріали”)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Капустяник В. Б.ФзПс-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзПс-51сТурко Б. І.

Опис навчальної дисципліни

Спецкурс «Прикладні аспекти фізики діелектриків» є одним з найважливіших розділів фізики напівпровідників і діелектриків.

Мета курсу: ознайомити студентів з основними закономірностями та поняттями фізики діелектриків, ознайомити з методами дослідження діелектричної дисперсії та прояву фазових переходів і просторової модуляції в оптико-спектральних і електрофізичних властивостях діелектриків, що відносяться до класу фероїків, надати інформацію про можливості практичного застосування діелектриків, в тім числі, наноструктурованих.

Основні завдання курсу:

а) розглянути основні поняття фізики діелектриків, теоретичні основи і природу діелектричної дисперсії в таких матеріалах;

б) розширити науковий світогляд студентів;

в) виробити навички до самостійної роботи з вирішення як наукових, так і прикладних задач пов’язаних із застосуванням діелектриків.

За підсумками вивчення курсу студент повинен

знати:

– основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;

– мати уяву про сучасний стан знань щодо теорії діелектричної дисперсії в діелектриках, їхніх оптико-спектральних і електрофізичних властивостей і перспектив практичного застосування.

вміти:

  • використовувати отримані знання на практиці при вивченні фазових переходів у фероїках, дослідженні їхньої діелектричної дисперсії, доменної структури, оптико-спектральних властивостей та інших фізичних характеристик.

Вивчення курсу «Прикладні аспекти фізики діелектриків» ґрунтується на знаннях студентів, одержаних при вивченні загальних та спеціальних дисциплін: «Механіка», «Електрика і магнетизм», «Молекулярна фізика», «Оптика», «Атомна і ядерна фізика», «Квантова механіка», «Фізика твердого тіла», «Фізика і техніка низьких температур», «Програмування і математичне моделювання», «Математичний аналіз», «Фізика фероїків» а також низки спецкурсів вільного вибору, в яких розглядаються дотичні наукові проблеми.

Рекомендована література

Базова

1.А.С.Сонин, Б.А.Струков. Введение в сегнетоэлектричество.-М.:ВШ.-2005.

2. В.Б.Капустяник. Фізика фероїків з органічним катіоном.-Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.-2006.

3. В.Капустяник, В.Мокрий. Прикладна спектроскопія.-Л.:Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка.- 2009.-305 с..

4.М.О.Романюк. Кристалооптика.-К.:ІЗМН.-1997.

5. Смоленский Г.А., Боков В.А. и др. Физика сегнетоэлектрических явлений.М.: Наука.-1985.

6. К.Накамото. ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений.М.:Мир.-1991.

7. Ю.М.Поплавко. Физика диэлектриков.- К.: ВШ.-1980.

8. Дж.Барфут, Дж.Тейлор. Полярные диэлектрики и их применения.М.:Мир.- 1981.

 

Допоміжна

  1. Э.Ливер Электронные спектры неорганических соединений.Т.1.М.:Мир.-
  2. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment

 Інформаційні ресурси

  1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
  2. http://www.wikipedia.org
  3. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму