Прикладні проблеми фізики низьких температур (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Еліяшевський Ю. І.ФзПм-51 (1.4)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФзПм-51 (1.4)Турко Б. І.

Опис навчальної дисципліни

Мета курсу: ознайомити студентів з фізичними властивостями як низьких так і при наднизьких температур та явищами, що спостерігаються при низьких температурах. Розглянути методи отримання наднизьких температур, вивчити особливості температурних вимірювань при температурах нижче 1 К. Ознайомити студентів з основними положеннями теорій надпровідності та з можливостями практичного застосування явища надпровідності та супутніх ефектів.

Основні завдання курсу:
а) ознайомлення з основними властивостями матеріалів при низьких та наднизьких температур;
б) розширення світогляду студентів в сфері низькотемпературних властивостей твердих тіл, детальне вивчення явища надпровідності;
в) вироблення практичних навиків для вирішення як наукових задач пов’язаних із використанням низьких температур.

За підсумками вивчення курсу студент повинен
знати:
– основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;
– мати уяву про сучасний стан знань в сфері новітніх досягнень в галузі низькотемпературної фізики, властивостей тіл при низьких та наднизьких температурах. Орієнтуватися у можливостях практичного застосування досягнень низькотемпературної фізики.
вміти:
– використовувати отримані знання при низькотемпературних дослідженнях фізичних властивостей твердих тіл, температурних вимірюваннях.

обслуговувати установки для отримання низьких температур, та зберігання кріорідин здійснювати модернізацію та вдосконалення існуючих установок
– здійснювати вимірювання та проводити інтерпретацію отриманих результатів в області як низьких так і наднизьких температур.

Рекомендована література

Базова
1. Франів А.В. Стадник В.Й., Курляк В.Ю. Фізика низьких температур. Навчальний посібник- Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка 2018, 362 с.
2. Веркин Б.И. Криогенная техника. – Киев: Наукова думка. 1985, 195 с.
3. Капица И. А. Криогенная техника. – Москва: Мир. 1992, 345 с.
4. Лоунасмаа О. В. Принципы и методы получения температур ниже 1 К. Мир: Москва 1977, 356 с.
5. Розанов Л.Н. Вакуумная техника. – Москва: Высшая школа 1990, 320 с.
6. Pobell F. Matter and Methods at Low Temperatures. – Springer-Verlag: Berlin Heidelberg 2007, 461 p.
7. Weisend II J.G. Handbook of cryogenic engineering.- Taylor-Francis: London 1998. 503 p.

Допоміжна
1. Ekin J. W. Experimental techniques for low-temperatures measurements.- Oxford University Press 2006, 346 p.
2. Малков М.П., Данилов И.Б., Зельдович А.Г., Фрадков А.Б.- Справочник по физико-техническим основам криогеники. Энергоатомиздат: Москва, 1985, 432 с.

 Інформаційні ресурси

1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org
2. http://www.lbl.gov/abc/Contents.html#experiment
3. http://www.cryogenicsociety.org/
4. http://bse.sci-lib.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму