Термодинаміка і статистична фізика (105 Прикладна фізика та наноматеріали. ОП Комп’ютерні технології в прикладній фізиці)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
82.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Пастухов В. С.ФзП-41
816доцент Пастухов В. С.ФзП-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФзП-41доцент Пастухов В. С.
ФзН-41
832ФзП-41доцент Пастухов В. С.

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб стисло подати основи  термодинаміки рівноважних та необоротних процесів, статистичної механіки та елементів фізичної кінетики.

Метою курсу є формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із тепловою формою руху матерії.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач термодинаміки і статистичної фізики і застосовувати в процесі виконання курсових , бакалаврських та магістерських робіт.

У результаті вивчення цього  курсу студент буде

знати: основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу;

вміти: застосовувати рівняння і співвідношення термодинаміки, рівноважної статистичної фізики та основ необоротніх явищ і кінетики для розв’язування задач, що стосуються теплової форми руху матерії.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: математичний аналіз, класична та квантова механіки, електроди­на­мі­ка.

 

Рекомендована література

Базова:

  1. Landau L.D. & Lifschitz E.M. Statistical Physics. – Pergamon Press, 1980. – Vol. 5.
  2. Кобилянський В.Б.Статистична фізика. – К.: Вища школа, 1972.
  3. Єрмолаєв О.М., Раба Г.І. Вступ до статистичної фізики і термодинаміки. – Харків: ХНУ, 2004.
  4. Федорченко А. М. Квантова механіка, термодинаміка і статистична фізика // Теоретична фізика. — К. : Вища школа, 1993. — Т. 2.
  5. Pathria P. K., Beale Paul D. Statistical Mechanics. — 4th ed. — Elsevier/Academic Press, 2021.

Допоміжна:

  1. Feynman R. P. Statistical Mechanics: A Set of Lectures. – CRC Press, 1998.
  2. Кобилянський В. Б. Методичні вказівки до розв’язування задач з термодинаміки (метод характеристичних функцій). – Львів: ЛДУ, 1985.

Інформаційні ресурси:

  1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
  2. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус