Термодинаміка і статистична фізика (Прикладна фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Мигаль В. М.ФзП-41(1), ФзП-42(1)
832доцент Мигаль В. М.ФзП-41(1), ФзП-41(2), ФзП-42(1), ФзП-42(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724доцент Мигаль В. М.
доцент Мигаль В. М.
832ФзП-41(1)доцент Мигаль В. М.
ФзП-41(2)доцент Мигаль В. М.
ФзП-42(1)доцент Мигаль В. М.
ФзП-42(2)доцент Мигаль В. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс термодинаміка і статистична фізика є фундаментальним розділом основного курсу теоретичної фізики і є базовим для ряду спеціальних курсів.

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із тепловою формою руху матерії.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач термодинаміки і статистичної фізики і застосовувати в процесі виконання курсових , бакалаврських та магістерських робіт.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу

вміти: застосовувати рівняння і співвідношення термодинаміки і статистичної фізики для розв’язування задач, що стосуються теплової форми руху матерії, використовувати начала термодинаміки та основні принципи статистичної механіки у самостійній науковій роботі.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів диференціальні рівняння, варіаційне числення, класична та квантова механіки, електроди­на­мі­ка.

Рекомендована література

Рекомендована література

 Базова

 1. Ландау Л. Д. , Лифшиц Е. М. Статистическая физика. Ч.1. – М.: “Наука”, 1995.
 2. Терлецкий Я. П. Статистическая физика. – М.: “Высшая школа”, 1966.
 3. Квасников И. К. Термодинамка и статистическая физика. – М.: МГУ, 1991. –Т.1; 1987. –Т.2.
 4. Базаров И. П. Термодинамика. – М.: Высшая школа, 1991.
 5. Базаров И. П. . Геворкян Э. П, Николаев П. Н. Термодинамика и статисческая физика. Теория равновесных систем. М.: МГУ, 1986.
 6. Базаров И. П. . Геворкян Э. П, Николаев П. Н. Неравновесная термодинамика и физичес­кая кинетика. М.: МГУ, 1989.
 7. Ансельм А. И. Основы статистической физики и термодинамики. – М.: “Наука”, 1973.
 8. Єрмолаєв О.М., Раба Г.І. Вступ до статистичної фізики і термодинаміки. – Харків: ХНУ, 2004.

Допоміжна

 1. Киттель Ч. Статистическая термодинаміка. – М.: Наука, 1977.
 2. Кубо Р. Статистическая механіка. – М.: Мир, 1967.
 3. Кубо Р. Термодинамика. – М.: Мир, 1970.
 4. Леонтович М.А. Введение в термодинаміку. Статистическая физика. – М.: Наука, 1983.
 5. Самойлович А.Г. Термодинамика и статисческая физика. – М.: ГИТТЛ, 1953.
 6. Фейнман Р. Статистическая механіка. – М.: Мир, 1975.

 

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. http://www.wikipedia.org

 

Матеріали

Методичне забезпечення

 1. Кобилянський В.Б. Статистична фізика. – К.: Вища школа, 1972.
 2. Вакарчук І. О., Кнігініцький О. В., Попель О.М., Кулій Т. В. Збірник задач з термодинаміки і статистичної фізики. – Львів: ЛНУ, 1998.
 3. Кобилянський В. Б. Методичні вказівки до розв’язування задач з термодинаміки (метод характеристичних функцій). – Львів: ЛДУ, 1985.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму