Відновлювальна енергетика (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Турко Б. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332

Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення є сучасні технології використання відновлювальних джерел енергії
для енергозабезпечення будівель, споруд та технологічних процесів та пристрої, що
забезпечують концентрацію та освоєння енергії відновлюваних джерел.
Мета курсу: формування у студентів уявлення про сучасні технологій освоєння, методи та
засоби практичного використання відновлювальних джерел енергії, оцінку необхідної
технічної потужності та проектування пристроїв перетворення енергії відновлювальних
джерел у теплову та електричну.

За підсумками вивчення курсу студент повинен:
знати:
– умови освоєння енергії відновлюваних джерел
– особливості розподілу енергетичного потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел
енергії у світі та в Україні
– методи та засоби перетворення енергії нетрадиційних та відновлюваних джерел в якість,
необхідну споживачам
– методи підвищення ефективності обладнання на основі нетрадиційних та відновлюваних
джерел енергії за рахунок комплексного їх використання та застосування акумуляторів
енергії
– методи оцінки еколого-енергетичних показників нетрадиційної та відновлюваної енергетики
вміти:
– класифікувати види нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії
– оцінювати роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії як одного із заходів
енергозбереження в подальшому розвитку енергетики
– визначати ефективність застосування різних джерел енергії з врахуванням
кліматометеорологічних та географічних особливостей територій
– оцінювати переваги застосування технологій освоєння нетрадиційних та відновлюваних
джерел енергії порівняно з традиційними методами отримання енергетичної продукції
– визначати та оцінювати загальні енергетичні показники нетрадиційних та відновлюваних
джерел енергії
– оцінювати переваги та недоліки різних методів перетворення енергії та знаходити
оптимальні рішення застосування кожного з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії
– оцінювати паливно-енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії
(загальний, технічно-досяжний та економічно-доцільний).

Рекомендована література

1. Вступ до спеціальності. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: Курс лекцій / Кудря
С. О. , Будько В. І. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 387 с.
2. Вітроенергетика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» / Головко В. М. – Київ : КПІ
ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 88 с.
3. Системи технологій: навчальний посібник / Клименко Л. П., Соловйов С. М., Норд Г. Л. –
Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 600 с.
4. Тарасенко М. Г. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Відновлювані джерела
енергії». Методичні вказівки / Тарасенко М. Г., Гетманюк В. І. – Тернопіль : Видавництво
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 65 с.5. Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні. Звіт Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарств в Україні. Березень 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-
content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai–ni.pdf.
6. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Альтернативні
джерела енергії» / Укл. Костенко В. К., Колеснікова В. В., Зав’ялова О. Л. – Донецьк:
ДоНТУ, 2013. – 54 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму