Актуальні проблеми фізики конденсованого стану (104 Фізика та астрономія. ОНП Теоретична фізика та астрофізика і Експериментальна фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Мудрий С. І.ФзФм-11, ФзФм-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФзФм-11професор Мудрий С. І.
ФзФм-12професор Мудрий С. І.

Опис навчальної дисципліни

Курс передбачає надання учасникам основних фундаментальних знань, умінь, навичок, загальних та фахових компетентностей з фізики конденсованого стану і які мають поглибити попередні знання з теоретичних та експериментальних дисциплін і стати основою для подальшого їх вивчення на науково-дослідницькому рівні. В курсі представлені основні знання з різних розділів цієї дисципліни, які є взаємопов’язані та відображають основні досягнення на сьогодні й окреслюють коло необхідних для розв’язання проблем на майбутнє. Оскільки основним питанням є взаємозв’язок структури і фізичних властивостей, то розглянуто основні закономірності формування різного типу структур залежно від характеру міжатомної взаємодії і термодинамічних характеристик.

Для вивчення даної дисципліни необхідні знання з вищої математики, загальної фізики, термодинаміки, фізики твердого тіла, фізики кластерних і наноструктурних систем, хімії, статистичної фізики та квантової механіки

У програмі використовуються результати наукових досліджень з найактуальніших досягнень у різних напрямках фізики конденсованого стану, включаючи: фазові переходи, поверхневі явища, критичні явища, надпровідність, магнетизм, електронні  процеси.

Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання, комп’ютерних проекторів.

Програма семінарських занять

Метою дисципліни «Актуальні проблеми фізики конденсованого стану» є формування глибоких фундаментальних знань про рідини і тверді тіла з розумінням закономірностей їх формування шляхом структурування при переході від газоподібного стану у конденсовану речовину. Передбачено детальний розгляд структури найпростіших рідин і твердих тіл з кристалічною та аморфною будовою, а також фазові переходи між цими фазами включаючи і нанокристалізацію. Метою цієї дисципліни є також і формування знань з теоретичних методів та наближень, які вже існують і можуть бути розвинутими у майбутньому для вивчення конденсованих речовин у різних термодинамічних умовах, включаючи  екстремальні. Передбачається виклад основних розділів фізики конденсованого стану, які пов’язані з розвитком і застосуванням комп’ютерних методів дослідження конденсованих систем.

Завданням курсу є навчити студентів аналізувати отримані ними знання зі загальних курсів та спеціальних дисциплін і на основі цього аналізу формулювати теми наукових досліджень з фізики конденсованого стану. При цьому, метою є навчити студентів характеризувати різні явища та процеси, що відбуваються в конденсованих речовинах та знаходити взаємозв’язок між атомною й електронною структурою та фізичними властивостями.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні характеристики конденсованих речовин і методи їх теоретичного та експериментального вивчення;
 • теоретичні методи опису структури та властивостей рідин, їх термодинамічні характеристики та моделі;
 • явища та процеси, які протікають у твердих кристалічних та аморфних речовинах при зміні основних термодинамічних параметрів;
 • моделі фазових переходів та їх опис у конденсованих системах;
 • методику вибору потенціалу міжатомної взаємодії для розра­хунку структури та термодинамічних характеристик конденсованих речовин.

вміти:

 • встановлювати закономірності структурно-фазових перетворень із застосуванням законів термодинаміки та фізичної кінетики;
 • проводити розрахунки властивостей  рідин та твердих розчинів на основі сучасних теоретичних методів з використанням потенціалів міжчастинкової взаємодії;
 • використовувати методи комп’ютерного моделювання для оцінки фізичних характеристик конденсованих речовин.

Рекомендована література

Базова:

 1. Колінько С.О., Бутенко Т.І., Ващенко В.А. Фізика конденсованого стану матеріалів. Конспект лекцій. -Черкаси, 2021. -175с.
 2. Говорун Т.П. Фізика конденсованого стану матеріалів / Т.П. Говорун, В.О. Пчелінцев, В.М. Радзієвський, Л.В. Носонова. навч. посіб. – Суми: СумДУ, 2015. – 236 с.
 3. Ткач М. Квазічастинки у наногетеросистемах, Чернівці, 2003, 311с.
 4. Шпак А.П., Захаренко М.І. Магнетизм аморфних та нанокристалічних систем, Київ, Академперіодика, 2003,211с.
 5. F.Owens, C.Poole. The physics and Chemistry of Nanosolids. Willey-Interscience, 2008, 539p.
 6. Поплавко Ю.М. Фізичне матеріалознавство, Ч.3. Провідники та магнетики / Ю.М.Поплавко, С.О.Воронов, Ю.І.Якименко. Навчальний посібник. К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 372 с.
 7. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей педагогічних університетів. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 416 с.
 8. Булавін Л.А., Плевачук Ю.О., Склярчук В.М. Критичні явища розшарування в рідинах на Землі та в космосі. – Київ.: Наукова думка, 2011. –278 с. (http://www.ndumka.kiev.ua/books/library-fund).
 9. Булавін Л. А. Властивості рідин у критичній області : Навч. посіб. / Л.А.Булавін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 207 c. – Бібліогр.: 122 назв. – укp.
 10. 10.Metallic glasses. https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/metallic-glass

Допоміжна:

 1. Marvin L.Cohen, Steven G.Louie, Fundamentals of condenced matter physics, Cambridge, 2016, 450 p.
 2. Michael C. Gao, Jien-Wei Yeh, Peter K. Liaw, Yong Zhang. High-Entropy Alloys. Fundamentals and Applications. Springer International Publishing, Switzerland, 2016.
 3. S. Murty, Jien-Wei Yeh, S. Ranganathan, P. P. Bhattacharjee. High-Entropy Alloys, 2nd Edition. Elsevier 2019.

Інформаційні ресурси:

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
 2. Львівська національна наукова Бібліотека України імені В. Стефаника
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Силабус:

Завантажити силабус