Актуальні проблеми фізики конденсованого стану (Фізика та астрономія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Мудрий С. І.ФзАм-51м, ФзТм-51м, ФзФм-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзАм-51мдоцент Королишин А. В.
ФзТм-51мдоцент Королишин А. В.
ФзФм-51мдоцент Королишин А. В.

Опис навчальної дисципліни

 • Даний курс відноситься до дисциплін, які підсумовують основні профілюючі курси і є логічним їхнім завершенням. У ньому містяться розділи, присвячені найголовнішим питанням фізики конденсованого стану. Розглядаються: рідини, тверді тіла, а також ефекти, які спостерігаються в цих речовинах. Причому класичні знання поєднуються з викладом найновіших теоретичних та експериментальних даних, опублікованих у періодичних наукових виданнях та монографіях. Для успішного засвоєння даного курсу необхідними є знання з курсів загально фізики, термодинаміки, фізики твердого тіла, фізики невпорядкованих систем, фізики кластерів та наносистем, а також статистичної фізики та кристалографії, що дасть змогу поєднати теоретичні та експериментальні дані та побачити перспективи подальших наукових досліджень у цій галузі.

Для вивчення даної дисципліни необхідні знання з вищої математики, загальної фізики, термодинаміки, фізики твердого тіла, фізики кластерних і наноструктурних систем, хімії, статистичної фізики та квантової механіки

У програмі використовуються результати наукових досліджень з найактуальніших досягнень у різних напрямках фізики конденсованого стану, включаючи: фазові переходи, поверхневі явища, критичні явища, надпровідність, магнетизм, електронні  процеси.

Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання, комп’ютерних проекторів.

Програма семінарських занять

Мета: формування у  майбутнього спеціаліста системи знань з фізики конденсованого стану і розуміння закономірностей утворення структури та її взаємозв’язку з фізичними властивостями. Це передбачає виклад основних розділів фізики конденсованого стану, з яких можна отримати решту навчального матеріалу. Головна увага звертається на розуміння ролі міжчастинкової взаємодії при формуванні конденсованих систем.

Завдання: навчити студентів характеризувати різні явища та процеси , що відбуваються в кондесованих речовинах та знаходити взаємозв’язок між атомною і електронною структурою з одного боку та фізичними властивостями з іншого.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні явища, що відбуваються у рідинах різного типу (молекулярних рідинах, рідких металах, зріджених інертних газах)
 • теоретичні методи опису структури та властивостей рідин та їх термодинамічні характеристики
 • явища та процеси, які протікають у твердих кристалічних та аморфних речовинах та роль електронної структури в цих явищах
 • моделі фазових переходів та інших перетворень у конденсованих системах
 • методику вибору потенціалу міжчастинкової взаємодії для розрахунку структури та термодинамічних характеристик конденсованих речовин

вміти:

 • застосовувати фундаментальні знання з фізики конденсованого стану для аналізу явищ та процесів, які відбуваються в твердих тілах та рідинах
 • проводити розрахунки властивостей рідин та твердих розчинів на основі сучасних теоретичних методів з використанням потенціалів міжчастинкової взаємодії
 • використовувати методи комп’ютерного моделювання для оцінки фізичних характеристик конденсованих речовин.

Рекомендована література

Базова

 1. С.Лавси, Т.Шрингер. Динамические свойства твердых тел и жидкостей. Мир. Москва. 1990, 487с.
 2. Н.Марч, М.Паринелло. Коллективные эффекты в твердых телах и жидкостях. Москва, Мир. 1986, 319с.
 3. А.Брус, Р.Каули. Структурные фазовые переходы. Москва, Мир, 1984, 408с.
 4. Ф.Блатт. Термоэлектродвижущая сила металлов. Москва, Металлургия. 1980. 248с.
 5. И. Пригожин, Д.Кондепуди. Современная термодинамика. Москва, Мир, 2002, 462с.

 Допоміжна

 1. И.Р. Пригожин. Молекулярная теория растворов. Москва, Металлургия, 1990, 358с.
 2. Ш.Ма. Современная теория критических явлений. Москва, Мир, 1980,298с.

 Інформаційні ресурси

 1. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму