Електронна будова і оптика кристалів (104 – Фізика та астрономія, ОНП Експериментальна фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Рудиш М. Я.ФзФм-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзФм-12

Опис навчальної дисципліни

У магістерському курсі „Електронна будова і оптика кристалів” з єдиних позицій розглядаються енергетична структура та оптичні властивості кристалів. Висвітлюються основні підходи до розрахунку зонних енергетичних параметрів кристалів та засади прогнозування оптико-спектральних властивостей кристалів.
Поряд з лекційним курсом студенти мають можливість проводити практичні розрахунки електронної будови кристалів та їх оптичних спектрів. Розрахунки проводяться із використанням пакету програм Abinit, який є одним із найбільш популярних та доступних інструментів для розрахунку електронного спектра, просторової структури та макроскопічних властивостей різноманітних систем із використанням теорії функціонала густини.

Мета: ознайомлення з основними методами розрахунку та розшифрування зонної енергетичної структури кристалів, розрахунку та інтерпретації оптичних спектрів кристалів та основних оптичних функцій.

Завдання: встановлення зв’язку між параметрами зонної енергетичної структури кристалів і їх спектральними властивостями, такими як спектри поглинання, діелектричні постійні, дисперсія показника заломлення;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

– основні наближення, що використовуються для розрахунку електронної будови кристалів;
– основні методи теоретичних розрахунків зонних структур кристалів;
– методи розрахунку основних оптичних функцій кристалів
– принципи ідентифікації особливостей оптичних спектрів
– експериментальні оптико-спектральні методи визначення параметрів енергетичної структури кристалів;

вміти:
– розрахувати електронну енергетичну структуру атомів, молекул, кристалів, нанооб’єктів із використанням пакету програм Abinit;
– здійснювати розрахунок загальної та парціальної густини електронних станів кристалів;
– візуалізувати просторову густину електронів у кристалах;
– розраховувати та проводити інтерпретацію спектрів поглинання кристалів
– проводити розрахунок головних оптичних функцій кристалів.
– здійснювати оптимізацію кристалічної гратки

Рекомендована література

Базова:

 1. Jang S.J. Quantum mechanics for chemistry. Switzerland: Springer Nature, 2023, 444 p.
 2. Болеста І.М. Фізика твердого тіла. Львів: ЛНУ, 2003. 479 с.
 3. Довгий Я.О., Кітик І.В. Електронна будова і оптика нелінійних кристалів. Львів: „Світ”, 1996. 176 с.
 4. Рудиш М.Я., Щепанський П.А., Стадник В.Й., Брезвін Р.С. Зонна структура та рефрактивні параметри кристалів з ізотропною точкою: монографія / – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 264 с.
 5. Немошкаленко В.В., Антонов В.Н., Методи обчислювальної фізики в теорії твердого тіла. Зонная теорія металів. Київ: Наукова думка, 1985. 408с.
 6. Ohno K., Esfarjani K., Kawazoe Y. Computational materials science: From ab initio to Monte Carlo methods. Second Edition. Berlin: Springer. 2018. 433 p.

Допоміжна:

 1. Prasad R.Y. Computational quantum chemistry, Second Edition. CRC Press. 2021. 715 p.
 2. Kittel C. Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, Wilry, 2004. 704 p.
 3. Lee J.G. Computational materials science: an introduction. Second edition. Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis, 2017. 351 p.
 4. Слєта Л. О., Іванов В. В. Квантова хімія. — Х. : Фоліо, 2007. — 443 с.
 5. Bassani F., Pastori G. Parravicini. Electronic states and optical transitions in solids. Pergamon Press, Oxford New York Toronto Sydney: Braungchweig, 1975. 391 p.

Інформаційні ресурси:

 1. https://www.abinit.org/
 2. https://www.quantum-espresso.org/
 3. https://www.scopus.com/

Силабус:

Завантажити силабус