Електрика і магнетизм (105 – Прикладна фізика та наноматеріали. ОП Комп’ютерні технології у прикладній фізиці)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348професор Стадник В. Й.ФзП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364ФзП-21

Опис навчальної дисципліни

Курс загальної фізики є основою у профілюючій підготовці студентів фізичних і технічних спеціальностей. Без ґрунтовних знань з фізики неможлива майбутня повноцінна професійна діяльність в експериментальній та теоретичній фізиці, педагогічній, інженерній галузях тощо. Предмет «Електрика і магнетизм» займає центральне місце серед інших курсів загальної фізики. Закони та явища електромагнетизму є основою сучасної електроніки, фундаментом для різних галузей науки і техніки. Їхнє вивчення під час лекційних, лабораторних і практичних занять дасть змогу опанувати багато інших важливих курсів на фізичному факультеті.

Метою даної дисципліни є формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ за допомогою електричних та магнітних властивостей речовин та електромагнітного поля. Це передбачає виклад основ електростатики, магнітостатики та електромагнетизму. Предмет навчальної дисципліни включає основні поняття, закономірності та закони електрики і магнетизму, ґрунтовний розгляд явищ, що відносяться до цього розділу фізики.

Ціль: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач електрики і магнетизму.

Рекомендована література

 1. Базова:
  1. Воловик П.М. Фізика для університетів: повний курс в одному томі : підручник. / П.М. Воловик. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 864 с. – ISBN 966-569-172-4.
  2. Дідух Л.Д. Електрика та магнетизм : підручник / Л.Д. Дідух. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. – 464 с. – ISBN 978-966-07-3614-6.
  3. Курс фізики. У книзі 1. Електрика і магнетизм: навч. посіб. / Г.В. Бушок, Г.В. Півень, В.В. Левандовський; за заг. ред. І.М. Кучерука. – К.: Техніка, 2001. – 446 с. – ISBN 966-575-183-2.
  4. Загальний курс фізики. У 3 ч. Ч.2. Електрика і магнетизм : навч. посіб. / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик ; за заг. ред. І.М. Кучерука. – К.: Техніка, 2001. – 452 с.– ISBN 966-575-183-2.
  5. Шопа Я.І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Я.І. Шопа, В.М. Лесівців, Т.М. Демків. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 288 с.

  Допоміжна:

  1. Венгренович Р.Д. Курс фізики. У 3-х ч. Ч.2. Електрика та магнетизм : навч. посіб. / Р.Д. Венгренович, М.Ю. Стасик; за ред. проф. Р.Д. Венгреновича. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-399-124-5.
  2. Курс фізики. У 2 т. Т.1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм: навч. посіб. / за заг. ред. Г.В. Бушка. – К. : Либідь, 2001. – 448 с. – ISBN 966-06-0084-4.
  3. Антоняк О.Т. Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму: навч. посіб. / О.Т. Антоняк. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 239 с. – ISBN 978-966-613-664-3.
  4. Загальний курс фізики. Збірник задач: навч. посіб. / І.П. Гаркуша, І.Т. Горбачук [та ін.]; за ред. І.П. Гаркуші. – К.: Техніка, 2003. – 560 с. – ISBN 966-575-130-1.

Силабус: навчальна дисципліна «Електрика і магнетизм»

Завантажити силабус