Філософські проблеми квантової механіки (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Понеділок Г. В.ФзІм-21

Опис навчальної дисципліни

В курсі «Філософські проблеми квантової механіки» розглядаються фундаментальні принципи квантової фізики, показана їх роль та місце в сучасному природознавстві, гуманітарних науках – психології, логіці, теорії мислення, природи пам’яті, природного та штучного інтелекту.

Метою даної дисципліни є сформувати у студентів стійкі та систематизовані знання з фундаментальних принципів квантової теорії та їх стосунок до суміжних галузей науки. Виробити у студентів цілісне наукове уявлення про Природу, роль та місце в ній Людини. Навчити студентів відстоювати наукові знання про об’єктивну реальність перед псевдонауковими теоріями, хибними уявленнями.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: фундаментальні закони квантової фізики, їх загальнонаукове значення для сучасної науки; загальну концепцію про структуру Всесвіту, роль і місце людини у Природі та Суспільстві; межі застосування явищ і законів квантової фізики, їх  фізичне і математичне підґрунтя, взаємозв’язок і зв’язок з іншими фізичними явищами;

 вміти: творчо та об’єктивно аналізувати задачі квантової фізики, застосовувати концептуальні положення квантової фізики до аналізу проблем, які виникають в суміжних галузях науки.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з квантової механіки, спеціальних розділів квантової механіки, загальних питань філософії, основ метафізики.

Рекомендована література

Базова:

 1. В. Петрушенко Філософія і методологія науки. Львів. Національний університет “Львівська політехніка” 2016.
 2. The Oxford Handbook of Philosophy of Physics. Edited by Robert Batterman,. ISBN 978-0-19-539204-3.
 3. I.Вакарчук Квантова механіка. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2012.
 4. В. Ткачук Фундаментальні проблеми квантової механіки . – Вид. ЛНУ ім. І. Франка, Львів, 2011.
 5. Лукіянець Б.А., Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К. Основи квантової фізики. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.
 6. David Wallace_ Philosophy of Quantum Mechanics. _Department of Philosophy/Department of History and Philosophy of Science, of Pittsburgh University. 2022.
 7. Wilson Quantum Psychology. New Falcon Publications (July 1, 1990
 8. Fran De AquinoPhysical Foundations of Quantum Psychology. HTP Arxive 00000297, 2007.

 

Допоміжна:

 1. Roger Penrose The Road to Reality. A Complete Guide to the Laws of the Universe. Jonathan Cape London. 2004
 2. Мечислав Альберт Кромпєц Метафізика. Нарис теорії буття. Суми. СумДУ, 2011.
 3. Harrigan, Nicholas and Robert W. Spekkens, “Einstein, Incompleteness, and the Epistemic View of Quantum States”, Foundations of Physics, 2010, 40: 125–157.
 4. Букалов А. Про природу свідомості та психіки. Фізика свідомості та життя., космологія та астрофізика. № 3-4, 2016.
 5. Danko D. Georgiev Quantum information theoretic approach to the mindbrain problem. arXiv:2012.07836v1 [q-bio.NC] 13 Dec 2020.

 

Інформаційні ресурси:

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус