Фізика твердого тіла (Фізика та астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Гречух Т. З.ФзФ-41, ФзФ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ФзФ-41доцент Гречух Т. З.
ФзФ-41доцент Гречух Т. З.
ФзФ-42доцент Гречух Т. З.

Опис навчальної дисципліни

Курс фізика твердого тіла є одним з курсів зі спеціальності “фізика” напряму “прикладна фізика ” і є необхідним для підготовки спеціалістів у галузі фізики твердого тіла.

Мета: виробити у студентів розуміння основних понять, які стосуються широкого кола фізичних явищ, які мають місце у твердих тілах.

Завдання: навчити студентів застосовувати набуті знання з даного предмета для пояснення процесів і явищ, з якими вони стикаються при вивченні спеціальних курсів та виконанні курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати основні поняття та закони щодо фізичних властивостей твердих тіл.
вміти: застосовувати знання, отримані ними в курсах загальної фізики до аналізу фізичних явищ в твердих тілах та інтерпретації результатів вимірювань, отриманих в експериментах лабораторного практикуму та в наукових дослідженнях.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з усіх розділів курсу загальної фізики, зокрема, електрики та магнетизму, атомної фізики, математичного аналізу, вищої алгебри та тензорного аналізу.

Рекомендована література

Базова

  1. Киттель Ч. Введение в физику твёрдого тела.-М.:ФМ, 1963.
  2. Жданов Т.С., Худжуа А.Г. Лекции по физике твёрдого тела -М.:Изд-во Моск. ун-та, 1988.

 

Допоміжна

 

  1. 1. Ансельм А. И. Введение в теорію полупроводников.-М.:Наука, 1978.
  2. Шаскольская М.П. Кристаллография. –М.:Высшая школа, 1976.
  3. Кацнельсон А.А. Введение в физику твёрдого тела.-М.:, Изд-во Моск. ун-та, 1984.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму