Класична та квантова інформація (Classical and quantum information) (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор, професор Ткачук В. М.ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзІм-11(1)Кузьмак А. Р.
ФзІ-11(2)Кузьмак А. Р.

Опис навчальної дисципліни

В курсі представлені основи класичної та квантової інформації. Дано означення ентропії Шенона, які міри класичної інформації. Представлено властивості ентропії Шенона. Уведено поняття ентропій фон Неймана, що є аналогом ентропії Шенона на квантовий випадок. Розглянуто властивості ентропій фон Неймана та її зв’язок з ентропією Шенона. Встановлено зв’язок ентропії та міри заплутаності квантових станів.  Також робочою програмою курсу передбачено лабораторні заняття, які включають всі основні розділи курсу.

Метою цієї дисципліни є вивчення основ класичної та квантової інформації. Навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач, пов’язаних з інформаційними процесами в класичному та квантовому випадках.

Після завершення цього курсу студент буде :

  • знати основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.
  • вміти застосовувати отримані знання для розв’язування задач, пов’язаних з інформаційними процесами в класичному і квантовому випадках.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, лінійна алгебра, векторний аналіз, квантова механіка, теорія імовірностей і математична статистика.

Рекомендована література

Базова

1. В. М. Ткачук. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Текст лекцій. ЛНУ. імені Івана Франка, 2010.

2.  E. Witten. La Rivista del Nuovo Cimento 43, 187–227 (2020).

Інші наукові статті за тематикою спецкурсу.

Допоміжна

3. І. О. Вакарчук, Квантова механіка (вид. 4-е, доп.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 872 с. (Розділ XII. Основи квантової інформації.)

Інші наукові статті за тематикою спецкурсу.

Інформаційні ресурси

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус