Комп’ютерні методи моделювання фізичних процесів (105 Прикладна фізика та наноматеріали. ОП Комп’ютерні технології у прикладній фізиці)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832професор Демків Т. М.ФзП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФзП-41(1)професор Демків Т. М.
ФзП-41(2)професор Демків Т. М.

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Комп’ютерні методи моделювання фізичних процесів» дає навики опису складних фізичних процесів за допомогою математичного апарату, складання алгоритму вирішення завдання, перекладу алгоритму на мову програмування Python, отримання результатів за допомогою комп’ютера та проведення їх аналізу. Дисципліна сприяє розвитку навичок використання обчислювальних систем вільного доступу для вирішення професійних завдань.

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями і методами комп’ютерного моделювання фізичних процесів та їх застосуванням за допомогою ООП Python та математичного середовища Sage.

Цілі: навчити студентів формулювати постановку задачі для комп’ютерного моделювання фізичних процесів та застосовувати методи комп’ютерного моделювання (включно з графічними) до практичних задач.

Рекомендована література

Базова:

 1. Lutz M. Learning Python – Published by O’Reilly Media, Inc. – 2013. – 1320 p.
 2. Креневич А.П. Python у прикладах і задачах. Навчальний посібник: Частина 1. Структурне програмування. К.: ВПЦ “Київський Університет”, 2017. – 206 с.
 3. Креневич А.П. Python у прикладах і задачах. Навчальний посібник: Частина 2. Об’єктно-орієнтоване програмування – К.: ВПЦ “Київський Університет”, 2020. – 152 с.
 4. Васильєв А. Програмування мовою Python. – Навчальний посібник. – Богдан. – 2018. – 504 с.
 5. Barry P. Head First Python (2nd Edition). – All IT books. – 2016. – 624 p.
 6. https://uk.wikibooks.org/wiki/Підручник_мови_Python/Неформальний_вступ_до_мови
 7. Шокалюк С.В. Основи роботи в SAGE. – К.: НПУ ім. Драгоманова. – 2008. – 64 c.

Допоміжна:

 1. Савчин В.П., Шувар Р.Я. Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах. – Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка. – 2008. – 688 с.
 2. Gould H., Tobochnik J., Christian W. An Introduction to Computer Simulation Methods Applications to Physical System. – 2016. – 780 p.
 3. Програмування числових методів мовою Python : навч. посіб. / А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий, Є. В. Глушко ; за ред. А. В. Анісімова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – 463 с.

Інформаційні ресурси:

 1. https://pythonguide.rozh2sch.org.ua/
 2. https://docs.python.org/
 3. https://wiki.python.org
 4. http://www.wikipedia.org
 5. http://docs.scipy.org/

Силабус: навчальна дисципліна «Комп’ютерні методи моделювання фізичних процесів»

Завантажити силабус