Демків Тарас Михайлович

Посада: професор
кафедри загальної фізики
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: taras.demkiv@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • люмінесценція та електричні властивості композитних полімерних матеріалів з диспергованими неорганічними наночастинками;
 • дослідження механізмів утворення кластерів у напівпровідникових плівках системи In-Se, мікро- та нанофаз, вкраплених у галоїдні кристали;
 • експериментальне дослідження та математичне моделювання кінетичних ефектів у напівпровідниках А3В6 з непараболічним законом дисперсії.

Науковий керівник кандидатських дисертаційних робіт:

 1. Галяткін О. О. “Взаємодія іонізуючого випромінювання з композитами на основі полімерів і мікро- та нановключень” (Львів, 2017).
 2. Булик Л.-І. І. “Люмінесцентні властивості рідкісно-земельних елементів у кристалах фторидів”.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Стахіра Й. М. Стрибкова провідність у шаруватих кристалах In4Se/    Й. М. Стахіра,   В. П. Савчин, Т. М. Демків // Укр. фіз. журн. – 1993. – Т. 38, № 6. – С. 891–893.
 2. Демків Л. С. Особливості розподілу локалізованих станів у забороненій зоні кристалу In4Se3 / Л. С. Демків, Т. М. Демків, В. П. Савчин, Й. М. Стахіра // Журнал фізичних досліджень. – 1998. – Т. 2, № 4. – С. 536–540.
 3. Стахіра Й. М. Частотна залежність провідності в шарі кристалів In4Se3 / Й. М. Стахіра, Т. М. Демків, О. Є. Флюнт // Укр. фіз. журн. – 1995. – Т. 40, № 7. – С. 737–739.
 4. Demkiv Т. Formation of La-containing microcrystals in KCl and NaCl matrices / T. Demkiv, V. Vistovskyy, P. Savchyn, G. Stryganyuk, A. Voloshinovskii, L. Demkiv // Functional Materials. – 2009. – Vol. 16, № 3. – Р. 225–229.
 5. Myagkota S. V. Spectral-kinetic luminescent basic solid state physics characteristics of CsI-Ba single crystals / S. V. Myagkota, A. S. Pushak, G. B. Stryganyuk, T. M. Demkiv, L. S. Demkiv // Phys. Status Solidi B. – 2010. –  Vol. 247, No. 2. – Р. 393–397.
 6. Vistovskiі V. V. Luminescence properties of LaBr3:Ce microcrystals dispersed in NaBr matrix / V. V. Vistovskiі, A. S. Pushak, S. V. Myagkota, T. M. Demkiv, A. S. Voloshinovskiі, P. A. Rodnyі // Optics and Spectroscopy. – 2010. – Vol. 109, No. 3. – Р. 352–357.
 7. Пушак А. С. Люминесценция активированных ионами Eu2+ микрокристаллов SrX2 (X = Cl, I), диспергированных в матрице NaI / А. С. Пушак, В. В. Вистовский, Т. М. Демкив [и др.] // Оптика и спектроскопия. – 2014. – Т. 117, № 4. – C. 611–615.
 8. Демків Т. Вплив йонізуючого випромінювання на електричні властивості композитних полімерних матеріалів з наночастинками BаF2 та SrF2 / Т. Демкiв, О. Галяткiн, З. Хапко [та ін.] // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична. – 2015. – Вип. 50. – С. 64–71.
 9. Demkiv T. M. Luminescent and kinetic properties of the polystyrene composites based on BaF2 nanoparticles / T. M. Demkiv, O. O. Halyatkin, V. V. Vistovskyy [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. – 2016. – Vol. 810. – P. 1–5.
 10. Demkiv T. M. X-ray excited luminescence of polystyrene-based scintillator loaded with LaPO4–Pr nanoparticles / T. M. Demkiv, O. O. Halyatkin, V. V. Vistovskyy [et al.]  // J. Appl. Phys. – 2016. – Vol. 120, № 14. – P. 144301-1–144301-6.
 11. Демків Т. Люмінесценція полістирольних композитів з вкрапленими наночастинками, отриманих з використанням статичного тиску / Т. Демкiв, О. Галяткiн, О. Перевiзник [та ін.] // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична. – 2016. – Вип. 51. – С. 52–61.
 12. Чилiй М. О. Особливостi люмiнесценцiї автолокалiзованих екситонiв в монокристалах i наночастинках SrF2 при рентгенiвському збудженнi / М. О. Чилiй, В. В. Вiстовський, А. В. Жишкович [та ін.] // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична – 2016. – Вип. 51. – С. 68–76.
 13. Pushak A. S. Luminescent properties of LaI3-Ce microcrystals embedded in NaI host / A. S. Pushak, V. V. Vistovskyy, T. M. Demkiv [et al.] // Functional Materials. – 2015. – № 4. – P. 434–439.
 14. Demkiv T. M. Luminescence properties of CsPbBr3 nanocrystals dispersed in a polymer matrix / T. M. Demkiv, S. V. Myagkota, T. Malyi [et al.] // Journal of Luminescence. – 2018. – Vol. 198. – Р. 103–107.
 15. Chylii M. Quenching of exciton luminescence in SrF2 nanoparticles within a diffusion model / M. Chylii, T. Demkiv, V. Vistovskyy [et al.]  // Journal of Applied Physics. – 2018. – Vol. 123, №3 – P. 034306-1–034306-6.
 16. Chylii M. Diffusion of 5p-holes in BaF2 nanoparticles / M. Chylii, T. Malyi, I. Rovetskyi, T. Demkiv [et al.]  // Optical Materials. – 2019. – Vol. 91. – P. 115-119.
 17. Galchynsky O. V. Influence of stoichiometric cadmium excess on photoelectret properties of CdI2-PbI2 crystal system / O. V. Galchynsky, V. V. Vistovskyy, N. V. Gloskovska, L. I. Yarytska, T. M. Demkiv // Funct. Mater. – 2019. – Vol. 26, No.2.– P. 228-232.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського державного університету (ЛДУ) імені Івана Франка в 1986 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика” і здобув кваліфікацію фізик, викладач фізики.

1986–1989 роки працював інженером, а згодом стажер-дослідником Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1989–1992 роки був аспірантом кафедри фізики напівпровідників ЛДУ імені Івана Франка.

1992–1994 роки працював науковим співробітником Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

В 1994 році захистив кандидатську дисертацію Розпорядкування та електронні властивості кристалів In4Se3“. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

1994–2007 роки займався викладацькою діяльністю в Львівській академії ветеринарної медицини (з 2003 року Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького) на посадах старшого викладача та доцента кафедри фізики і математики.

В 2002 році присуджено вчене звання доцента кафедри фізики і математики.

В 2007 році повернувся працювати в Львівський національний університет (ЛНУ) імені Івана Франка, де до тепер працює доцентом кафедри загальної фізики фізичного факультету.

2010–2018 роки виконував обов’язки заступника декана фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка з навчально-методичної роботи.

З жовтня 2015 року по квітень 2016 року виконував обов’язки завідувача кафедри загальної фізики.

11 вересня 2019 року захистив докторську дисертаційну роботу “Трансформація електронних збуджень у композитних люмінесцентних матеріалах”. Присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

16 грудня 2019 року отримав диплом про присудження доктора фізико-математичних наук.

З 1 листопада 2020 року переведений на посаду професора кафедри загальної фізики фізичного факультету.

Науковий керівник кандидатських дисертаційних робіт.

В різні роки був виконавцем держбюджетних та госпдоговірних тем. Опублікував 120 наукових праць. Отримав 7 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Навчально-методичний доробок: монографія, підручник, 5 навчальних посібників та методичні матеріали.

Методичні матеріали

Підручник:

Вакарчук С. О. Фізика : підручник : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / С. О. Вакарчук, Т. М. Демків, С. В. Мягкота. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 458 с.

Навчальні посібники та методичні матеріали:

 1. Федишин Я. І. Лабораторний практикум з фізики : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / Я. І. Федишин, Т. М. Демків, Т. В. Гембара. – Львів : Світ, 2001. – 224 с.
 2. Стерилізація і ветеринарно-санітарна експертиза м’ясних консервів : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / Р. Й. Кравців, Я. І. Федишин, Т. М. Демків [та ін.] – Львів : Світ, 2002. – 224 c.
 3. Федишин Я. І. Лабораторний практикум з фізики : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / Я. І. Федишин, Т. М. Демків, Т. В. Гембара. – Львів : Світ, 2006. – 350 с.
 4. Демків Т. М. Основи теорії похибок фізичних величин. Методичні матеріали для загального фізичного практикуму / Т. М. Демків, О. І. Конопельник, Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 40 с.
 5. Шопа Я. І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв’язками : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / Я. І. Шопа, В. М. Лесівців, Т. М. Демків. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 288 с.
 6. Мягкота С. В. Фізика. Електрика і магнетизм : навч. посіб. / С. В. Мягкота, О. М. Вовк, А. С. Пушак,    Т. М. Демків. – Львів : УАД, 2016. – 200 с.
 7. Мягкота С. В. Фізика. Електрика і магнетизм : практикум / С. В. Мягкота, В. М. Боярчук, А. С. Пушак, В. В. Вістовський, Т. М. Демків. – Львів : ЛНАУ, 2018. – 173 с.

Розклад