Методика викладання фізики (Середня освіта. Фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит
63Залік
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Конопельник О. І.ФзО-31
616доцент Конопельник О. І.ФзО-31
732доцент Конопельник О. І.ФзО-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564ФзО-31доцент Конопельник О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФзО-31доцент Конопельник О. І.
748ФзО-41доцент Конопельник О. І.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Методика викладання фізики» є нормативною дисципліною з спеціальності 014 Середня освіта для освітньої програми бакалавра, яка викладається в V–VII семестрах в обсязі 9 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб сформувати у студентів відповідні загальні та фахові компетентності засновані на освоєнні методики викладання курсу фізики в середніх закладах освіти на основі сучасних технологій навчання, проведення фізичного експерименту і розв’язування задач, а також до роботи в напрямі удосконалення змісту, форм і методів навчання. Тому у курсі представлені відповідні теоретичні дані та передбачене проведення лабораторних занять, на яких студенти проводить демонстраційний експеримент та практичних, що присвячені розв’язуванню задач відповідних розділів курсу фізики середньої школи.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання фізики» є освоєння студентами теоретичні основи методики викладання фізики, методичних основ викладання основних розділів фізики на першому та другому ступенях навчання в середній школі, проведення демонстраційного експерименту та методики розв’язування задач курсу фізики середньої школи.

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):

Загальні компетентності:

 • ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК4. Здатність працювати в команді.
 • ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні компетентності:

 • СК1. Здатність використовувати систематизовані теоретичні й практичні знання з фізики та методики навчання фізики у вирішенні професійних завдань.
 • СК3. Здатність до організації й реалізації освітнього процесу з фізики в базовій середній школі.
 • СК5. Здатність до організації та проведення шкільного фізичного експе­рименту із застосуванням всіх його видів в освітньому процесі з фізики.
 • СК6. Здатність розв’язувати задачі шкільного курсу фізики та астрономії різного рівня складності та пояснювати їх розв’язок учням.
 • СК9. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.
 • СК11. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

Програмні результати навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване вивчення курсу:

 • ПРН3. Знати та розуміти принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання фізики та астрономії в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).
 • ПРН5. Уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.
 • ПРН13. Знати та розуміти основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики і астрономії та методики їх навчання, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії їх розвитку.
 • ПРН15. Володіти методикою проведення навчального фізичного експерименту, застосовувати всі його види в освітньому процесі з фізики.
 • ПРН16. Знати, розуміти і демонструвати здатність реалізовувати теоретичні й методичні засади навчання фізики та астрономії для виконання освітньої програми в базовій середній школі.
 • ПРН17. Розв’язувати задачі різних рівнів складності курсів фізики і астрономії в базовій середній школі, чітко й раціонально пояснює розв’язання учням.
 • ПРН19. Знати та розуміти зміст і особливості різних видів позакласної та позашкільної роботи з фізики і астрономії, володіти сучасними методами й технологіями їх організації та проведення.
 • ПРН20. Володіти основами наукових досліджень, здійснювати самостійну експериментальну діяльність з фізики та методики навчання фізики з описом, аналізом та критичним оцінюванням експериментальних даних.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Пастернак Н.В., Конопельник О.І., Радковська О.В. Методика викладання фізики. Навчальні експерименти. Навчальний посібник. Львів: ЛНУ, 2007. – 112 с.
 2. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград, 2013. – 252 с.
 3. Клос Є.С., Болюбаш Я.Я., Караван Ю.В., Пастернак Н.В. Фізика. Практикум. Львів: Вища школа, 1989. –192 с.
 4. Навчальний фізичний експеримент (методичний практикум) : Навчальний посібник для студентів / В.Ф.Савченко, М.П.Бойко, М.М.Дідович, В.М.Закалюжний, М.П.Руденко; заг.ред. В.Ф.Савченка. – Ніжин, 2011. – 540 с.
 5. Фізика (Підручник) 7 клас / за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О. – Ранок, 2015. – 256с.
 6. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Довгий С.О. Фізика (Підручник) 8 клас. – Ранок, 2016. – 240с.
 7. Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Довгий С.О. Фізика (Підручник) 9 клас. – Ранок, 2017. – 272 с.
 8. Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я. Фізика (Підручник) 10 клас. – Ранок, 2018. – 275 с.
 9. Бар’яхтар В. Г. Фізика (Підручник) 11 клас. – Ранок, 2019. – 272 с.

Додаткова література:

 1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. Теоретические основы. – М.: Просвещение, 1989. – 288 с.
 2. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: в 2-х ч. / Под ред. А.А.Покровского. М.: Просвещение, 1988.
 3. Савченко В.Ф. Методика навчання фізики. Статті (2010-1018). – Чернігів, 2019. – 140 с.

Силабус:

Завантажити силабус