Молекулярна фізика (Спеціальність: 105 – Прикладна фізика та наноматеріали. Напрями підготовки: Нанофізика та наноматеріали і Комп’ютерні технології в прикладній фізиці)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
212Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Королишин А. В.ФзПн-11, ФзПк-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ФзПн-11
ФзПк-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
264ФзПн-11
ФзПк-11

Опис навчальної дисципліни

Курс загальної фізики є основою у профілюючій підготовці студентів фізичних і технічних спеціальностей. Без ґрунтовних знань з фізики неможлива майбутня повноцінна професійна діяльність в експериментальній та теоретичній фізиці, педагогічній, інженерній галузях тощо.

Дисципліна “Молекулярна фізика” займає важливе місце серед інших курсів загальної фізики. Закони та явища молекулярної фізики та термодинаміки є фундаментом для різних галузей науки і техніки. Їхнє вивчення під час лекційних, лабораторних і практичних занять дасть змогу опанувати багато інших важливих курсів на фізичному факультеті.

Лабораторний практикум з курсу „Молекулярна фізика” для студентів фізичного факультету є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з апаратурою, дає відомості про методи дослідження речовини, закладає передумови для самостійної наукової роботи в лабораторії.

Підготовка висококваліфікованого фізика має опиратись на фундаментальні знання, які можна набути й під час практичних занять. Розв’язування задач сприяє глибшому розумінню фізичних явищ, встановленню взаємозв’язків між основними величинами.

Метою викладання даної дисципліни є одержання студентами знань з розділу “Молекулярна фізика” з загального курсу фізики, вивчення фізичних властивостей речовин (газів, рідин, твердих тіл) залежно від їхньої внутрішньої будови та зовнішніх впливів (тиску, температури), розглянути явища перенесення (дифузія, теплопровідність, внутрішнє тертя) у різних агрегатних станах речовин за їхньою молекулярною будовою та характером молекулярного руху, фазову рівновагу, процеси фазових переходів (кристалізація і плавлення, випаровування і конденсація), критичний стан речовини, поверхневі явища на межі розділу.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач молекулярної фізики та термодинаміки, забезпечити отриманні практичних навиків роботи з вимірювальною апаратурою, навчити інтерпретувати отримані експериментальні та теоретично розраховані результати.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. основні ідеї, поняття та закони молекулярної фізики та термодинаміки, межі їхнього застосування,
 2. закони ідеальних газів; перший і другий принцип термодинаміки; основи молекулярно-кінетичної теорії речовин; основні положення статистичної фізики; процеси переносу; реальні гази; основи фізики поверхневих явищ; фази і фазові перетворення; основи фізики розчинів; елементи симетрії і будова кристалів;
 3. основні фізичні величини, які характеризують стан речовини, одиниці їхнього вимірювання; фундаментальні поняття;
 4. головні технічні проблеми, пов’язані з використанням теплових явищ.

вміти:

 1. застосовувати вивчені закони і принципи для розв’язування задач з молекулярної фізики та термодинаміки;
 2. застосовувати здобуті знання на практиці, зокрема під час фізичного експерименту;
 3. пояснювати теплові процеси та явища, які використовуються у техніці та побуті;
 4. визначати принципи дії та область застосування фізичних методів та приладів, робота яких ґрунтується на теплових явищах.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, основи векторного аналізу та теорії диференціальних рівнянь, механіка.

У програмі використовуються приклади з науки, техніки, побуту, які дають змогу показати визначальну роль фізики у становленні інформаційної та енергетичної інфраструктури сучасного світу. Розгляд законів та явищ молекулярної фізики ілюструється експериментальними результатами. Лекційний курс передбачає використання демонстраційного експерименту, технічних засобів навчання, комп’ютерних проекторів.

Рекомендована література

Базова

 1. Якібчук П.М. Молекулярна фізика. Підручник. / П.Якібчук, М.Клим – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.і Івана Франка, 2015. –584 с.
 2. Клим М.М. Молекулярна фізика. Підручник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім.і Івана Франка, 2003, -546с.
 3. Дутчак Я.Й. Молекулярна фізика./ Я.Дутчак, П.Якібчук. – Київ: НМК ВО, 1991, -340с.
 4. Булавін Л.А. Молекулярна фізика. / Л.Булавін, Д.Гаврюшенко, В.Сисоєвю – Київ:Знання, 2006. -567с.
 5. Клим М.М. Збірник задач з молекулярної фізики. Навчальний посібник. / М.Клим, П.Якібчук – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –242с. (гриф МОН України)
 6. Клим М.М. Збірник задач з молекулярної фізики. Навч. посібник. / М.Клим, М.Комарницький, С.Мудрий – Київ: УМК ВО, 1990.-172с.
 7. Гаркуша І.П. Загальний курс фізики. Збірник задач: навч. посіб./ І.Гаркуша, І.Горбачук [та ін.]; за ред. І.Гаркуші. – Київ: В-во “Техніка”, 2003. – 560 с. – ISBN 966-575-130-1.
 8. Якібчук П.М. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. / П.Якібчук, А.Королишин – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009 –131с.
 9. Гапчин Б.М. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. / Б.Гапчин, Я.Дутчак, В.Френчко – Львів: Світ, 1990, -237с.

 Допоміжна

 1. Воловик П.М. Курс фізики для університетів : навч. посіб. / П.Воловик – К.: Ірпінь, Перун, 2005. – 864 с. – ISBN 966-569-172-4.
 2. Барановський В. Загальна фізика : лабораторний практикум : навч. посіб. / В.Барановський, П.Бережний, І.Горбачук, В.Дущенко, М.Шут; за заг. ред. І.Т.Горбачука. – К. : Вища шк., 1992. – 509 с. – ISBN 5-11-002569-Х.

Інформаційні ресурси

 1. Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського
 2. Львівська національна наукова Бібліотека України імені Василя Стефаника
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
 4. Вікіпедія

Матеріали

 1. Медійні матеріали для читання лекцій.
 2. Прилади для демонстраційного експерменту.
 3. Прилади для проведення лабораторних робіт
 4. Підручники, збірники задач, інструкції до лабораторних робіт, видані викладачами кафедри фізики металів
 5. Тести для контролю знань студентів.
 6. Програмне забезпечення: навчально-контролюючі програми.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму