Королишин Андрій Володимирович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Телефон (робочий): (032) 239-45-94
Електронна пошта: andriy.korolyshyn@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua
Профіль ORCID: orcid.org
Профіль у Scopus: www.scopus.com
Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Дослідження структури у рідкому стані інтерметалічних сполук, які є основою багатокомпонентних сплавів з різними функціональними характеристиками залежно від типу цих фаз і природи легуючих елементів. Взаємозв’язок між специфічною будовою даних сплавів в твердому стані, ближнім порядком в рідкій фазі і термодинамічними умовами їх кристалізації.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Мудрый С.И., Королышин А.В. Структура расплавов системы Pb-Te. //Расплавы.- 1994.- 6.- C. 74-76.
 2. S. Mudry, A. Korolyshyn. X-ray study of the structure of liquid Bi-Tl //Journal of Alloys and Compounds.- 1996.- 235.- P. 120-123.
 3. Mudry S., Korolyshyn A., Klym N. The Structure of Nonstoichiometric Compounds in Liquid State. //Phys. Ghem. Liq.- 1996.- 32.- P. 115-122.
 4. Мудрый С.И., Королышин А.В. Структура промежуточных фаз системы Fe-Ge в жидком состоянии. //Неорганические материаллы.- 1996.- 32, 7.- С. 825-830.
 5. Н.М. Клым, С.И. Мудрый, М.С., Королышин А.В., Комарницкий. Особенности химического упорядочения в жидких сплавах системы никель-галлий. //Расплавы.– 1999.– 2.– С 8-11.
 6. М.М. Клим, С.І. Мудрий, А.В. Королишин. Атомне впорядкування розплавів системи Pb-Te в околі еквіатомного складу. //Журнал фізичних досліджень.- 1999.- 3, 4.- С. 463-467.
 7. С.І.Мудрий, М.М. Клим, А.В. Королишин. Структура рідких сплавів GaxTe1-x збагачених телуром. //Вісник Львівського Університету, серія фізична.‑ 2000.‑ випуск 33.‑ С. 283‑287.
 8. B. Padljak, S. Mudry, V. Halchak, Korolyshyn A. Structure of CaO-Ga2O3-GeO2 glasses: X-ray and molecular dynamics simulation studies //Optica Aplicata.- 2000.-XXX, 4.- P.691-699.
 9. S. Mudry, Korolyshyn A., Y. Kulyk, V. Halchak. Influence of magnetic field on the structure of glasses //Optica Aplicata.- 2000.-XXX, 4.- P.727-733.
 10. С.И. Мудрый, Л.М. Беднарская, М.О. Ковбуз, Ю.К. Гореленко, А.В. Королышин, О.М. Герцик Влияние тетмической обработки на свойства аморфных металлических сплавов на основе кобальта, легированых Cr или Mo. //Труды Х Российской конференции “Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов”.- 2001.- 4.- С. 112-115
 11. О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Б.Я. Котур, Л.М. Беднарська, А.В. Королишин. Інгібіторний захист поверхні аморфного сплаву після термообробки //Фізико-хімічна механіка матеріалів.-2002.- 37, 2.- С. 76-80.
 12. S. Mudry, A. Korolyshyn, V.Halchak, Yu. Kulyk, T. Lutchyshyn. The Structure and Chemical Bonding in Metallic Melts //Molecular Physics Reports.- 2002.- v.36.- P.17-21.
 13. B. Padlyak, S. Mudry, A. Korolyshyn, V.Halchak, Yu. Kulyk, P. Buchynskii. Peculiarities of Structure of the Cr-doped Compounds of CaO-Ga2O3-GeO2 System: an EPR and X-Ray //Studies Molecular Physics Reports.- 2002.- v.36.- P.79-84.
 14. L.Bednarska, M.Kovbuz, V.Nosenko, S. Mudry, A. Korolyshyn. The Thermal and Magnetic Treatment of Amorphous Alloys //Molecular Physics Reports.- 2002.- v.36.- P.117-122.
 15. Mudry S., Kotur B., Bednarska L., A. Korolyshyn, Kulyk Yu., Hertsyk O. The formation of intermetallic phases upon crystallization of amorphous Co67.2Fe3.8Cr3.0Si14.0B12.0 and Co66.5Fe4.0Mo1.5Si16.0B12.0 //Journal of Alloys and Compounds.- 2004.- 367.- P. 274-276.
 16. Мудрый С.И., Луцишин Т.И., Штаблавый И.И., Королышин А.В. Структурные особенности растворения в расплавах эвтектических систем //Труды XI Российской конференции „Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов”, 14 – 16 сентября 2004. – Т2.-Екатеринбург: Из-во ЮУрГУ, 2004. –С.53-56.
 17. S.I.Mudryi, T.I. Lutsishin, A.V. Korolyshyn. Structure of Sn-Rich Sn-In Melts //Inorganic Meterials.- 2004.- v.40, № 12.- P. 1284-1286
 18. Мудрий С.І., Котур Б.Я., Беднарська Л.М., Герцик О.М., КовбузМ.О., Королишин А.В. Оцінка об’ємної частки кристалічної фази в аморфних сплавах. //Фізико-хімічна механіка матеріалів.-2005.- 3.- С. 126-128.
 19. S. Mudry, V. Sklyarchuk, A. Korolyshyn, I. Shtablavyi Structure and electroconductivity of tin-enriched Sn0.987Cu0.013, Sn0.987Ag0.013 and Sn0.949Ag0.038Cu0.013 liquid eutectic alloys //Journal of Molecular Liquids Volume 127 (1-3) (2006) 121-123.
 20. S. Mudry, I. Shtablavyi, A. Korolyshyn. Structural inhomogeneities in Cu0.005Bi0.995 liquid eutectic alloy doped with Ni //Journal of Molecular Liquids Volume 127, 15 August 2006, Pages 124-127
 21. S. Mudry, A. Korolyshyn, Yu. Kulyk, Yu. Plevatchuk. Temperature Dependence of Structure of Amorphous Fe73.1Si15.5B7.4Nb3Cu1 Alloy. //Rewies on Advanced Materials Sciences, №1, Vol.14, 2007, p.41-45.
 22. S. Mudry, I. Shtablavyj, A. Korolyshyn, Yu. Kulyk. Structure changes in molten eutectic alloys doped with powder Ni. //Journal of Physics: Conferences Series, vol 79 (2007) 012036, p.1-6.
 23. S Mudry, I Shtablavyi, A. Korolyshyn. The structure changes in Al0,88Si0,12 eutectic melt upon addition of Ni //Journal of Physics: Conference Series 98 (2008) 012016
 24. S. Mudry , U.E. Klotz, A. Korolyshyn, I. Shtablavyi Formation of intermetallic compounds upon cooling of Sn1-x Zrx melts //Chem. Met. Alloys.- 2008.- 1.- P. 154-158.
 25. S. Mudry, I. Shtablavyi, A. Korolyshyn, Yu. Kulyk , U. E. Klotz and C. Leinenbach The structure changes in Sn1-xTix alloys at transition from liquid to solid state //Physics and Chemistry of Liquids Vol. 47, №.4, August 2009, P. 437-446.
 26. Y. Plevachuk, S. Mudry, V. Sklyarchuk, A. Korolyshyn, A. Yakymovych, I. Shtablavyy, Y. Kulyk, U. E. Klotz, C. Liu,C. Leinenbach Determination of liquidus temperature in Sn-Ti-Zr alloys by viscosity, electrical conductivity and XRD measurements //Int. J. Mat. Res. 100 (2009) 5 P. 689-694
 27. С.И. Мудрый, А.В. Королышин, И. И. Штаблавый, В. Е. Сидоров, Е. В. Рожицина Структура жидкой эвтектики Cu-Si легированной свинцом //Расплавы, 2, 2010
 28. С. І. Мудрий, І. І. Штаблавий, В. М. Склярчук, Ю. О. Плевачук, А.В. Королишин, А. С. Якимович, І. М. Шевернога. В.Є. Сідоров Структура та електроопір припоїв Sn-Cu(Ag) в передкристалізаційному інтервалі температур //Фізико-хімічна механіка матеріалів 4, 2010
 29. L.I. Duarte, Ch. Leinenbach, J. Wang, Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Korolyshyn, U.E. Klotz, J.F. Löffler Comparison of the liquidus temperatures of Ti-rich Fe–Ni–Ti alloys obtained by DTA, electrical conductivity and XRD measurements //Int. J Mater. Research. – 2011. – Vol. 102, № 3.
 30. Shtablavyi, V. M. Sklyarchuk, Yu. O. Plevachuk, A. V. Korolyshyn, A, S, Yakymovych, I. M. Shevernoga and B. E. Sidorov Structure and electric resistance of Sn-Cu(Ag) solders in the precrystallization temperature range //Materials Science. V. 46, No 4, 2011
 31. А.В. Королишин, В. М. Вус, А. С. Якимович Вплив обробки в магнетному полі на корозійну стійкість аморфних стопів на основі заліза та кобальту //Металлофиз. новейшие технол.-2012.-Т.34.-№3
 32. S. Mudry, A. Korolyshyn, V. Vus, A. YakymovychViscosity and structure of liquid Cu–In alloys //Journal of Molecular Liquids.-  2013.- V.179.
 33. Ю. Плевачук, С. Мудрий, Ю. Кулик, I. Штаблавий, А. Королишин. Структура i електрофiзичнi властивостi сплаву Au49Cu26,9Si16,3Ag5,5Pd2,3 //Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2013. Випуск 48.
 34.  Королишин А., Олійник З., Мудрий С., Штаблавий І.Ближній порядок розплавів квазі-бінарної системи Al2Cu-Fe. // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. – 2017. –Випуск 54.С.37-44.
 35. Bilyk R., Korolyshyn A., Shtablavyi I., Kulyk Y., Ovsianyk R.Structural Inhogeneties and Configuration Entropy of Liquid Metals // CONFERENCE PROCEEDINGS 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering Lviv, UkraineJuly 2 – 6, 2019 .- P. 592-595.
 36. З.М. Олійник, А.В. Королишин, С.І. Мудрий Хімічне впорядкування в розплаві Ni66,7In33,3  // Фізика і хімія твердого тіла. – 2018. – T. 19, № 4. – С.336-340.
 37. Олійник З. М., Королишин А. В., Мудрий С. І. Структура ближнього порядку інтерметаліду Cu2In у передкристалізаційному інтервалі температур // Фізико-хімічна механіка матеріалів.- 2019.- Т. 55, № 6.- С. 139-145.
 38. Z. М. Oliinyk, A.V. Korolyshyn, S.I. Mudryi Short-Range Ordering Structure of the Cu2In Intermetallic Compound in the Precrystallization Temperature Range // Materials Science. – 2020. – V. 55. – P. 930–936
 39. A.V. Korolyshyn, Z.M. Olyinyk, S.I. Mudry The Structure of liquid Alloys of Pseudo-binary PbTe-Bi2Te3 System // Archives of Materials Science and Engineering. – 2019. – V. 1-2 (100 double regular issue) . – P. 5-12.
 40. З. М. Олійник, А. В. Королишин, С. І. Мудрий, І. З. Коваль. Ближній порядок та конфіґураційна ентропія проміжних фаз у рідкому стані //Журнал фізичних досліджень. –2020. –Том 24, № 3. –С 3601 (6 с.)
 41. А. Королишин, С. Мудрий, З. Олійник. Моделювання структури рідкого інтерметаліду Ni2 In //Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2020. – Вип. 30. – С. 50-54.

Біографія

КОРОЛИШИН Андрій Володимирович (15.06.1965 р. м. Львів) закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка в 1987 році за спеціальністю «Фізика» та здобув кваліфікацію фізик, викладач фізики. З серпня 1987 року по березень 1992 року працював на посаді інженера Львівського науково-дослідного інститут матеріалів. В 1991 році поступив на заочне навчання аспірантури фізичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, а в 1992 році перевівся на денне навчання, де навчався до грудня 1994 року. На кафедрі фізики металів працює з січня 1995 року, спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, а з 1999 року – наукового співробітника. З 2000 року працював на викладацьких посадах, спочатку асистентом, а з 2004 року по сьогоднішній день на посаді доцента. В 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Структура розплавлених проміжних фаз з різною шириною області гомогенності (Cu-In, Ni-In, Fe-Ge, Bi-Te, Bi-Tl, Pb-Te)». Працюючи на кафедрі фізики металів він був виконавцем (та відповідальним виконавцем) низки держбюджетних тем та наукових міжнародних проектів, зокрема з Швейцарією, Німеччиною, Білоруссю. З 2009 року виконував обов’язки заступника декана з науки фізичного факультету. Неодноразово приймав участь в оргкомітетах з проведення міжнародних конференцій, є членом редколегії Вісника університету (серія фізична). Співавтор біля 100 наукових публікацій.

Методичні матеріали

 1. Б.П. Коман, М.М. Клим та ін Збірник конкурсних тестових завдань з фізики. Навчальний посібник Видання четверте, перероблене.- Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. 214 с.
 2. П.М. Якібчук, А.В. Королишин. Молекулярна фізика. Лабораторний практикум. Навчальний посібник Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. 130 с.

Розклад