Наноматеріали і нанотехнології (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Турко Б. І.ФзН-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзН-31Турко Б. І.

Опис навчальної дисципліни

Розглядаються методи синтезу наноструктур різної розмірності, основна увага приділяється гетеро- і гомоепітаксії, осадженню матеріалів з іонно-молекулярних пучків, мікролітографії, формуванню нанорельєфу за допомогою скануючого та атомно-силового мікроскопів. Сформульовано фізичні основи ряду методів дослідження поверхні, серед яких традиційні дифракційні і мікроскопічні методи та нові зондові.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття нанотехнології та фізики нанорозмірних об’єктів, викладені у програмі курсу

вміти:

 • вирощувати конкретні нуль-, одно-, дво- та тримірні об’єкти,
 • розраховувати розміри об’єктів за даними зондової мікроскопії,
 • описувати процес дослідження низькорозмірної структури: від технології підготовки підкладки для неї до отримання її фізичних властивостей,
 • працювати на зондовому мікроскопі на рівні початкуючого користувача,
 • читати отримані мікроскопом у різних режимах зображення,
 • обробляти та інтерпретувати отримані результати зондової мікроскопії з допомогою спеціального програмного забезпечення.

Рекомендована література

 1. Тузяк О. Я., Курляк В. Ю. Основи електронної та зондової мікроскопії: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 296 с.
 2. Sulabha K. Kulkarni Nanotechnology: Principles and Practices. 3rd Ed. – New Delhi: Co-published by Springer International Publishing, Cham, Switzerland, with Capital Publishing Company, 2015 – 403 p.
 3. Заячук Д. М. Низькорозмірні структури і надгратки: Навч. посібник. – Львів: В-во «Львівська політехніка», 2006. – 220 с.
 4. Заячук Д. М. Нанотехнології і наноструктури: Навч. посібник. – Львів: В-во «Львівська політехніка», 2009. – 580 с.
 5. Поплавко Ю. М. Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка: Навч. посібник. – Київ: В-во «КПІ», 2012. – 300 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Наноматеріали і нанотехнології"

Завантажити силабус