Наноматеріали і нанотехнології (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Турко Б. І.ФзН-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзН-31Турко Б. І.

Опис навчальної дисципліни

Розглядаються методи синтезу наноструктур різної розмірності, основна увага приділяється гетеро- і гомоепітаксії, осадженню матеріалів з іонно-молекулярних пучків, мікролітографії, формуванню нанорельєфу за допомогою скануючого та атомно-силового мікроскопів. Сформульовано фізичні основи ряду методів дослідження поверхні, серед яких традиційні дифракційні і мікроскопічні методи та нові зондові.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття нанотехнології та фізики нанорозмірних об’єктів, викладені у програмі курсу

вміти:

 • вирощувати конкретні нуль-, одно-, дво- та тримірні об’єкти,
 • розраховувати розміри об’єктів за даними зондової мікроскопії,
 • описувати процес дослідження низькорозмірної структури: від технології підготовки підкладки для неї до отримання її фізичних властивостей,
 • працювати на зондовому мікроскопі на рівні початкуючого користувача,
 • читати отримані мікроскопом у різних режимах зображення,
 • обробляти та інтерпретувати отримані результати зондової мікроскопії з допомогою спеціального програмного забезпечення.

Рекомендована література

 1. Шик А.Я., Бакуева Л. Г., Мусихин С.Ф., Рыков С.А. Физика низкоразмерных систем / Под ред. А.Я. Шика. — СПб.: Наука., 2001.
 2. Wolf E.L. Nanophysics and Nanotechnology. An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience. – Weinheim: WILEY-VCH, 2004.
 3. Шпак А.П., Куницкий Ю.А., Коротченков О.О., Смик С.Ю. Квантові низькорозмірні системи. – Київ: Академперіодика, 2003.
 4. Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологии. – М:БИНОМ, 2008.
 5. Пул Ч.-мл., Оуэнс Ф. Нанотехнологии, 2-е изд. – М:Техносфера, 2006.
 6. Тузяк О.Я., Курляк В.Ю. Основи електронної та зондової мікроскопії: навч. посібник. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
 7. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. -Нижний Новгород: ИФМ РАН, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму