Вісник університету

Вісник Львівського університету. Серія фізична

Збірник наукових праць, входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Правила для авторів


Редакція “Вісника Львівського університету. Серія фізична” приймає до друку оригінальні, не опубліковані раніше матеріали. Максимальний об’єм статті 12 сторінок.

Статті друкують українською (з розширеною анотацією англійською обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова) або англійською (з розширеною анотацією українською обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова) мовами. Поклики на статті слід супроводжувати ідентифікатором DOI. Окрім списку, оформленого згідно ДСТУ 8203:2015, поклики потрібно продублювати англійською мовою, окремим списком «References», оформивши їх згідно стандарту AIP. Приклад оформлення статті та стильовий файл: zrazok.zip. Файли рисунків (.eps, .tiff, .pdf тощо) мають мати розділення не гірше 300 dpi.

У редакцію потрібно надсилати :

  • електронний варіант статті у форматі LaTeX на адресу visnyk.lnu@gmail.com;
  • контактні дані про відповідального автора (авторів): електронну пошту, телефон, поштову адресу.

Отримані статті рецензують два рецензенти.

Рік заснування:

1962 рік

Проблематика:

Актуальні проблеми теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики металів, напівпровідників та діелектриків, фізики конденсованих систем, нанофізики, фізики пучків заряджених частинок, астрономії та астрофізики

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 14611-3582 Р від 28.10.2008 р.

Періодичність:

1-2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д-р фіз.-мат. наук, проф. Якібчук П.М.

Заступники головного редактора:

  • за напрямком “Теоретична фізика та астрофізика” – д-р фіз.-мат. наук, проф. Ваврух М.В.
  • за напрямком “Експериментальна фізика” – д-р фіз.-мат. наук, проф. Волошиновський А.С.

Відповідальний секретар:

канд. фіз.-мат. наук, доц. Коваленко М. В.

Члени редколегії:

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
фізичний факультет, вул. Кирила і Мефодія, 8, Львів, 79005,
e-mail: visnyk.lnu@gmail.com

Правила для авторів


Редакція “Вісника Львівського університету. Серія фізична” приймає до друку оригінальні, не опубліковані раніше матеріали. Максимальний об’єм статті 12 сторінок.
Статті друкують українською (з розширеною анотацією англійською обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова) або англійською (з розширеною анотацією українською обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова) мовами. Поклики на статті слід супроводжувати ідентифікатором DOI. Окрім списку, оформленого згідно ДСТУ 8203:2015, поклики потрібно продублювати англійською мовою, окремим списком «References», оформивши їх згідно стандарту AIP. Приклад оформлення статті та стильовий файл: zrazok.zip. Файли рисунків (.eps, .tiff, .pdf тощо) мають мати розділення не гірше 300 dpi.У редакцію потрібно надсилати :

  • електронний варіант статті у форматі LaTeX на адресу visnyk.lnu@gmail.com;
  • контактні дані про відповідального автора (авторів): електронну пошту, телефон, поштову адресу.

Отримані статті рецензують два рецензенти.

Випуски

 

Випуск 59 (2022 р.)

Зміст випуску

А.І. Кашуба, І.В. Семків, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь. Вплив тиску на електронний енергетичний спектр кристалу CdTe розрахований методом функціонала густин. С. 3-14
Повна версія статті

І. Кошмак. Іонізаційно-корекційні множники отримані з фотоіонізаційного моделювання низькометалічних зон H II навколо областей неперервного зореутворення. С. 15-22
Повна версія статті

В. Капустяник, С. Семак, Ю. Чорній, О. Бовгира, М. Коваленко. Вивчення модифікації хромофорної групи у сегнетоеластоелектрику (NH$_4$)$_2$CuCl$_4\times$2Н$_2$О з використанням абсорбційної спектроскопії і комп’ютерного моделювання. С. 23-41
Повна версія статті

Ю. Плевачук, О. Ткач, М. Дуфанець, В. Повержук. Електропровідність розплавів Sn–Ag–Cu з нанорозмірними керамічними домішками. С. 42-52
Повна версія статті

Випуск 58 (2021 р.)

Зміст випуску

С. Першина, А. Кашуба, І. Семків, Я. Сторожук, Г. Ільчук, Р. Петрусь. Осадження та оптична характеризація тонких плівок телуриду кадмію. С. 3-15
Повна версія статті

О. Бовгира, М. Коваленко, В. Капустяник, О. Козаченко. Структурні, електронні та оптичні властивості мультифероїків групи (CnH{2n+1}NH3)2CuCl4. С. 16-29
Повна версія статті

Х. П. Гнатенко, Н. А. Сусуловська, В. М. Ткачук. Параметри деформованої алгебри з мінімальними невизначеностями координати та імпульсу та слабкий принцип еквівалентності. P. 30-38
Full text

М. Ваврух, О. Стельмах, Д. Дзіковський. Ефект депресії у спектрах неперервного випромінювання сонця і зір. С. 39-49
Повна версія статті

I. Карбовник, Б. Турко, В. Васільєв, A. Кухта, О. Кушнір, Г. Клим. Поляризована фотолюмінесценція отриманих методом осадження під косим кутом тонких плівок диціанометиленпірану та його похідних. С. 50-60
Повна версія статті

І. Кошмак. Фотоіонізаційне моделювання низькометалічних зон H II навколо областей неперервного зореутворення. С. 61-71
Повна версія статті

М. Гусєв, А. Ровенчак. Параметризація рангово-частотних розподілів послідовностей нуклеотидів у вірусних РНК. С. 72-84
Повна версія статті

В. Капустяник, С. Семак, Ю. Чорній. Вплив сегнетоеластоелектричного фазового переходу на температурну еволюцію оптичного краю поглинання кристалів тетрахлоркупрату амонію дигідрату. С. 85-97
Повна версія статті

М. П. Дендебера, Т. С. Малий, А. С. Пушак, Я. М. Чорнодольський, О. Т. Антоняк, В. В. Вістовський, А. С. Волошиновський. Люмінесценція наночастинок CsPbBr3, вкраплених у KBr. С. 98-107
Повна версія статті

Випуск 57 (2020 р.)

Зміст випуску

Б. Наталіч, Д. Захарова, У. Швець, В. Борисюк. Механічні властивості біметалевих нанодротів: дослідження методами комп’ютерного моделювання. С. 3-14
Повна версія статті

Р. Матвіїв, В. Стадник. Фотопружний ефект у кристалах K2SO4 з домішкою міді. С. 15-31
Повна версія статті

М. I. Самар. Класичні dS та AdS космології в загальному випадку деформованого простору з мінімальною довжиною. С. 32-45
Повна версія статті

М.Я. Рудиш, П.А. Щепанський, В.Й. Стадник, Р.С. Брезвін. Температурні дослідження структурних перетворень у кристалах β-LiNH4SO4. С. 46-55
Повна версія статті

Б. Турко, Л. Топоровська, Ю. Еліяшевський, В. Капустяник, У. Мостовой, Ю. Кулик, М. Рудко. Вплив концентрації легуючих домішок і кристалічної структури на край поглинання плівок ZnO:Co. С. 56-64
Повна версія статті

М. Ваврух, Д. Дзіковський. Внутрішня будова зір з осьовим обертанням. С. 65-100
Повна версія статті

П.М. Якібчук, О.В. Бовгира, М.В. Коваленко, І.В. Куца. Електронна енергетична структура твердих розчинiв замiщення Si1-xGex, Si1-xSnx та Ge1-xSnx. С. 101-113
Повна версія статті

А. Кульчицький, А. Пушак, О. Семотюк. Сумарний фотоіндукований дихроїзм кубічних кристалів. С. 114-121
Повна версія статті

В.О. Карнаушенко, Я.М. Чорнодольський, В.В. Вістовський, С.В. Сиротюк, А.С. Волошиновський. Особливості позиціонування електронних станів 4f та 5d іону Prв матриці LaF3 С. 122-131
Повна версія статті

Випуск 56 (2019 р.)

Зміст випуску

К.О. Вергелес, В.А. Сминтина, В.М. Скобєєва, М.В. Малушин. Залежність спектрів фотолюмінесценції КТ CdS від стехіометрії С. 3-10
Повна версія статті

М. Ваврух, Н. Тишко, Д. Дзіковський, О. Стельмах. Новий метод розрахунку рівноваги зір з осьовим обертанням С. 11-30
Повна версія статті

Х. П. Гнатенко, О. І. Григорчак. Зв’язок параметрів некомутативної алгебри з масою та принцип еквівалентності у просторі з квадратичною некомутативністю координат С. 31-42
Повна версія статті

В.І. Жаба. Розрахунки формфакторів дейтрона С. 43-55
Повна версія статті

Ю. З. Гольський, Х. П. Гнатенко. Заплутаність спінів в трикутному спіновому кластері С. 56-64
Повна версія статті

Б. Собко, А. Ровенчак. Сyперадитивна модель ідеального фермі-газу поблизу абсолютного нуля температури С. 65-75
Повна версія статті

К. А. Єрьоміна, О. І. Буря. Використання математичного моделювання при дослідженні теплофізичних властивостей вуглепластиків С. 76-83
Повна версія статті

Б. Турко, М. Рудко, М Дендебера, В. Капустяник, А Дувіряк, Р. Серкіз, В. Терешко. Зелена люмінісценція мікрострижнів ZnO С. 84-90
Повна версія статті

Б. Наталіч, У. Швець, В. Борисюк. Моделювання термічної стабільності та плавлення біметалевої наночастинки Ag@Pd С. 91-102
Повна версія статті

Т. Малий, В. Цюмра, А. Жишкович, В. Вістовський, А. Васьків, А. Волошиновський. Люмінесцентні властивості мікрокристалів YVO4-Bi,Eu С. 103-111
Повна версія статті

П. Щепанський, М. Рудиш, Р. Матвіїв, В. Стадник, Р. Брезвін, О. Кушнір, Л. Карплюк. Кореляційний аналіз між структурними і рефрактивними параметрами кристалів групи ABSO4 С. 112-121
Повна версія статті

М. П. Дендебера, Я. М. Чорнодольський, А. В. Жишкович, В. М. Салапак, Н. Є. Мітіна, Р. В. Гамерник, В. В. Вістовський, А. С. Волошиновський. Вплив умов синтезу на люмінесцентно-кінетичні властивості колоїдних наночастинок CsPbBr3 С. 122-132
Повна версія статті

В. О. Карнаушенко, Я. М. Чорнодольський, С. В. Сиротюк, А. С. Волошиновський. Електронна енергетична структура кристала LaF3:Ce С. 133-139
Повна версія статті

Випуск 55 (2018 р.)

Зміст випуску

А. Ровенчак. Поділ кафедри фізики Львівського університету на теоретичну та експериментальну в документах С. 3-12
Повна версія статті

Х. П. Гнатенко. Вплив імпульсної некомутативності на рух системи вільних частинок у сферично-симетричному некомутативному фазовому просторі С. 13-23
Повна версія статті

Б. Мелех, О. Хмілевська, М. Кашеба. Перевiрка надiйностi визначення хiмiчного вмiсту планетарних туманностей дiагностичним методом у поєднаннi з популярними виразами для iонiзацiйно-корекцiйних множників С. 24-39
Повна версія статті

О. І. Буря, С. В. Калініченко, С. П. Сучиліна-Соколенко, А.-М. В. Томіна, А. І. Синельна. ІЧ-спектральний аналіз органопластиків на основі політрифторхлоретилену С. 40-49
Повна версія статті

Р. Матвіїв, М. Рудиш, В. Стадник, Р. Брезвін, І. Матвіїшин, Л. Карплюк. Структура та рефрактивні параметри домішкових кристалів K2SO4 С. 50-61
Повна версія статті

І. Болеста, А. Васьків, С. Вельгош, О. Кушнір, Я. Шмигельський. Плазмонні спектри наночастинок срібла С. 62-70
Повна версія статті

М. Соловйов. Синтез та фотолюмінесценція нанокристалів Tl4CdI6, Tl4HgI6, вбудованих в природні порожнини С. 71-77
Повна версія статті

Т. М. Демків, Л. І. Булик, Т. С. Малий, А. Г. Жишкович, М. В. Дячук, В. В. Вістовський, А. С. Волошиновський. Люмінесценція полістирольних композитів з вкрапленими наночастинками LaF_3:Gd С. 78-86
Повна версія статті

Випуск 54 (2017 р.)

Зміст випуску

Свелеба С., Куньо I., Карпа I., Катеринчук I. Вплив поверхневої енергiї на неспiвмiрну надструктуру. С.03-13.
Повна електронна версія статті

Гіржон В., Смоляков О., Гайворонський І. Моделювання оберненої гратки ікосаедричних квазікристалів. С.14-21.
Повна електронна версія статті

Жаба В. Структурні функції дейтрона. C.22-32.
Повна електронна версія статті

Білик Р. Термодинамічні властивості та структура рідких розплавів індію та галію. C.33-41.
Повна електронна версія статті

Королишин А., Олійник З., Мудрий С., Штаблавий І. Ближній порядок розплавів квазі-бінарної системи Al2Cu-Fe. С.42-50.
Повна електронна версія статті

Лучечко А., Костик Л., Цвєткова О., Павлик Б. Рекомбінаційна люмінесценція у полікристалах гадоліній галієвого гранату активованого іонами Tb3+. С.51-63.
Повна електронна версія статті

Склярчук В., Плевачук Ю., Штаблавий I., Якимович А., Дуфанець М. Густина i молярний об’єм високоентропiйних сплавiв. С.64-73.
Повна електронна версія статті

Демкiв Т., Вiстовський В., Жишкович А., Васькiв А., Малий Т., Чилiй М., Булик Л.-I., Гектiн А., Волошиновський А. Люмiнесценцiя полiстирольних композитiв з вкрапленими наночастинками SrF2-Се. C.74-87.
Повна електронна версія статті

Присяжнюк В., Миколайчук О., Трач К. Процеси намагнічування плівок і бінарних сполук інтерметалічної системи Gd-Fe. С.88-99.
Повна електронна версія статті

Випуск 53 (2017 р.)

Зміст випуску

Кашеба М. , Мелех Б.
Сiтковий метод визначення параметрiв розподiлу густини речовини в оболонках планетарних туманностей
Повна електронна версія статті

Мелех Б., Гаврилiв М.
Модельно-дiагностичний пiдхiд до визначення хiмiчного вмiсту планетарних туманностей чумацького шляху.
Повна електронна версія статті

Гатенко Х.
Особливостi опису системи частинок у двовимiрному квантованому просторi з некомутативнiстю координат канонiчного типу.
Повна електронна версія статті

Урбаневич В.В., Шарф І.В., Тарасов В.О., Русов В.Д.
Надповільнe автохвильове нейтронно-ядерне горіння та хвильове горіння, що підтримується зовнішнім джерелом нейтронів.
Повна електронна версія статті

Стадник В., Щепанський П., Рудиш М.
Вплив температури та одновісних тисків на рефрактивні параметри кристалів LiNaSO4.
Повна електронна версія статті

Демків Т., Чилій М., Дендебера М. Пушак А.. Перевізник О., Васьків А., Вістовський В., Волошиновський А.
Вплив температури на рекомбінаційну люмінесценцію наночастинок CaF2.
Повна електронна версія статті

Дмитренко Т., Танцюра Т.
Лазерне легування промислового титану кобальтом.
Повна електронна версія статті

Склярчук В., Плевачук Ю., Якимович А., Ткач О.
Вплив нанорозмiрних частинок на електрофiзичнi властивостi сплавiв системи Ag–Cu–Sn.
Повна електронна версія статті

Випуск 52 (2016 р.)

Зміст випуску

Гнатенко Х.
Спiввiдношення невизначеностей у некомутативному фазовому просторi
Повна електронна версія статті

Григорчак О., Пастухов В.
Енергiя основного стану i розмиття бозе-конденсату в бозе-газi з далекодiючими силами
Повна електронна версія статті

Вакарчук І., Паночко Г., Пастухов В.
Метод функцiонального iнтегрування у проблемi бозе-полярона
Повна електронна версія статті

Васюта В.
Зв’язанi стани в потенцiалi − γ/r2 в просторi зi спiновою некомутативнiстю координат
Повна електронна версія статті

Бiлик Р., Людкевич У.
Мiкронеоднорiдна структура рiдкого iндiю
Повна електронна версія статті

Бордун І., Кухарський І., Половинко І., Партика М.
Вплив концентрацiї активатора на спектральнi та кiнетичнi характеристики катодолюмiнесценцiї тонких плiвок Y2O3:Eu
Повна електронна версія статті

Чилiй М., Жишкович А., Васькiв А., Вiстовський В., Демкiв Т., Волошиновський А.
Люмiнесцентнi властивостi наночастинок SrF2:Ce рiзного розмiру
Повна електронна версія статті

Кашуба А., Брезвiн Р., Франiв А., Стадник В., Бовгира О., Франiв В.
Змiна двопроменезаломлення твердих розчинiв замiщення Inx Tl1−x I з температурою
Повна електронна версія статті

Стадник В., Рудиш М., Брезвiн Р., Щепанський П.
Електронна структура та оптичнi властивостi кристалу лiтiй-амонiй сульфату α-модифiкацiї
Повна електронна версія статті

Квашнiвська Н.
Аналiз та порiвняння впливу iнтеркаляцiї на електрохiмiчнi властивостi InSe та GaSe
Повна електронна версія статті

Sklyarchuk V., Plevachuk Yu., Dufanets M.
Structure-sensitive properties of model high-entropy liquid alloys
Повна електронна версія статті

Фтомин Н., Шопа Я., Судак І.
Моделювання коноскопiчних картин одновiсних кристалiв
Повна електронна версія статті

Щепанський П., Стадник В., Брезвiн Р., Рудиш М.
Рефрактивнi параметри кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4
Повна електронна версія статті

Випуск 51 (2016 р.)

Зміст випуску

СПОЛУКИ I СПЛАВИ

Н.Квашнiвська
Властивостi та змiна структури iнтеркальованого воднем GaSe
Повна електронна версія статті

У.Людкевич, I.Штаблавий, С.Мудрий
Структурнi перетворення та теплове розширення рiдких Bi, In, Ga та Sn
Повна електронна версія статті

М.Мороз, О.Миколайчук, Б.Рудик, Б.Нечипорук, Л.Соляк
Рiвноважний фазовий стан суперiонних сплавiв системи Ag3SBr1–xClx в концентрацiйному 0<x< 0.5 та температурному 465–490 К iнтервалах
Повна електронна версія статті

О.Швед, С.Мудрий
Фазовi рiвноваги в системi Zr-Ni-Al при 250С
Повна електронна версія статті

В.Склярчук, Ю.Плевачук, I.Штаблавий, Б.Соколюк, О.Ткач
Фiзичнi властивостi евтектичного розплаву Ga–In–Cu
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

В.Присяжнюк, О.Миколайчук
Структурнi перетворення та магнiтнi властивостi аморфних плiвок системи Gd-Fe
Повна електронна версія статті

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

Т.Демкiв, О.Галяткiн, О.Перевiзник, Л.Демкiв, В.Вiстовський, А.Волошиновський
Люмiнесценцiя полiстирольних композитiв з вкрапленими наночастинками, отриманих з використанням статичного тиску
Повна електронна версія статті

А.Франiв, М.Соловйов, O.Футей, О.Гомонай, А.Кашуба
Спектри комбiнацiйного розсiювання кристалiв групи A4BX6
Повна електронна версія статті

М.Чилiй, В.Вiстовський, А.Жишкович, В. Нєстєркiна, Т.Демкiв, А.Волошиновський
Особливостi люмiнесценцiї автолокалiзованих екситонiв в монокристалах i наночастинках
SrF2 при рентгенiвському збудженнi
Повна електронна версія статті

МАТЕМАТИЧНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ

В.Жаба
Апроксимацiя хвильової функцiї та поляризацiйнi характеристики дейтрона для потенцiалу Argonne v18
Повна електронна версія статті

Б.Собко, А.Ровенчак
Спектр системи двох енiонiв у сталому магнiтному полi з магнiтними зарядами
Повна електронна версія статті

О.Флюнт
Коливнi процеси в мiжзонних електронних переходах у шаруватих кристалах InSe
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

М.Ваврух, Д.Дзiковський, Н.Тишко
Статистичний опис електрон-ядерної моделi в теорiї вироджених карликiв. II. Енергiя та рiвняння стану
при T=0 K у парамагнiтнiй фазi
Повна електронна версія статті

О.Стельмах
Поперечнi перерiзи фотоiонiзацiї збуджених атомiв водню
Повна електронна версія статті

М.Ковальчук, М.Гiрняк, М.Стодiлка, I.Лаушник
Дослiдження варiацiй параметрiв фраунгоферових лiнiй в залежностi вiд фази циклу сонячної активностi
Повна електронна версія статті

Випуск 50 (2015 р.)

Зміст випуску

МОЛЕКУЛЯРНА ФIЗИКА

А.Кашуба
Концентрацiйна залежнiсть ширини забороненої зони твердих розчинiв замiщення InxTl1−xI
Повна електронна версія статті

В.Крiвцов, В.Гудь
Стан i структура вологи в гетерогенних полiмерних системах
Повна електронна версія статті

Т.Шевчук, М.Бордюк
Фрактальнi розмiрностi i гнучкiсть макромолекул полiмерних систем на основi полiвiнiлхлориду
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

О.Бордун, I.Медвiдь, I.Кухарський
Електропровiднiсть тонких плiвок – Ga2O3 та (Y0.06Ga0.94)2О3
Повна електронна версія статті

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

I.Болеста, С.Вельгош, О.Кушнiр, В.Лесiвцiв, I.Ровецький
Плазмонне поглинання та люмiнесценцiя гетероструктур Ag − CdI2
Повна електронна версія статті

НАНОФIЗИКА

В.Вiстовський, Я.Чорнодольський, М.Чилiй, В.Гевик, С.Сиротюк, А.Васькiв, А.Жишкович, А.Волошиновський
Моделювання залежностi iнтенсивностi рентгенолюмiнесценцiї вiд розмiру наночастинок MeF2 (Me=Ba, Ca, Sr)
Повна електронна версія статті

Т.Демкiв, О.Галяткiн, З.Хапко, П.Якiбчук, О.Перевiзник, О.Антоняк, Л.Демкiв, В.Вiстовський, А.Волошиновський
Вплив йонiзуючого випромiнювання на електричнi властивостi композитних полiмерних матерiалiв з наночастинками BaF2 та SrF2
Повна електронна версія статті

МАТЕМАТИЧНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ

М.Самар
Фiзичнi стани у деформованому просторi з мiнiмальною довжиною
Повна електронна версія статті

М.Ваврух, Я.Куштай, С.Смеречинський
Циклiчне перетворення статистичної суми в теорiї електронної рiдини
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

М.Ваврух, Д.Дзiковський, В.Солов’ян, Н.Тишко
Статистичний опис електрон-ядерної моделi в теорiї вироджених карликiв. I. Кореляцiйнi функцiї електронної пiдсистеми
Повна електронна версія статті

Б.Мелех
Визначення хiмiчного вмiсту газопилових оболонок планетарних туманностей
Повна електронна версія статті

М.Ковальчук, М.Гiрняк, М.Стодiлка, А.Бiлiнський, Є.Вовчик, Я.Благодир, Н.Вiрун
Можливiсть прогнозування сонячних спалахiв на основi теорiї екстремальних значень
Повна електронна версія статті

Випуск 49 (2014 р.)

Зміст випуску

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

Шопа Я., Фтомин Н., Соколюк I.
Лазерний поляриметр та його основнi параметри
Повна електронна версія статті

Shopa M.
Metamaterial with high optical absorption
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

Литвин М.
Вплив нiкелю на густину розплавленого олова
Повна електронна версія статті

Плевачук Ю., Склярчук В., Калюк K., Гассер Ж.
Електричний опiр та термоерс потрiйних сплавiв Fe–Si–B
Повна електронна версія статті

Konstantinov V., Sagan V., Revyakin V., Karachtvtseva A.
Heat transfer in plastic phases of cyclic hydrocarbons
Повна електронна версія статті

Щерба I., Сахаревич М., Коник M., Савицький Н., Яцик Б.
Рентгенiвськi спектри та електронна структура сполуки ErMn2Ge2
Повна електронна версія статті

Плевачук Ю., Склярчук В., Королишин А.
Структура та теплофiзичнi властивостi потрiйних сплавiв Fe–Ni–Ti
Повна електронна версія статті

НАНОФIЗИКА

Т. Демкiв, О. Галяткiн, С. Мягкота, А. Пушак, Ю. Дацюк, Л. Демкiв, А. Волошиновський
Особливостi утворення нано- та мiкрокристалiв у дiелектричних матрицях NaCl, KCl та CsI
Повна електронна версія статті

Жишкович А.В., , Вiстовський В.В., Булик Л.-I.I., Цюмра В.Б., Гектiн О.В., Волошиновський А.С.
Рекомбiнацiйна домiшкова люмiнесценцiя наночастинок BaF2:Eu3+
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

Ваврух М., Тишко Н., Смеречинський С.
Критична маса i стiйкiсть вироджених карликiв
Повна електронна версія статті

Ваврух М., Тишко Н., Дзiковський Д.
Модель виродженого карлика зi спiн-поляризованою електронною системою
Повна електронна версія статті

Головатий В., Мелех Б., Гаврилова Н.
Хiмiчний склад волокон крабовидної туманностi
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стодiлка М., Гiрняк М.
Iнтерпретацiя спектральних спостережень лiнiй натрiю для дiагностики атмосфери Сонця
Повна електронна версія статті

Стельмах О.
Розрахунок йонiзацiйної рiвноваги у зоряних фотосферах
Повна електронна версія статті

Н.Тишко, Прунчак I.
Розрахунок конфiгурацiї протопланетного диску за рiвнянням Лена-Емдена
Повна електронна версія статті

Випуск 48 (2013 р.)

Зміст випуску

ЗАГАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ

Ваврух М., Тишко Н., Смеречинський С.
Електрон–ядерна модель при “карликових” густинах. Базисний пiдхiд
Повна електронна версія статті

АТОМНА I ЯДЕРНА ФIЗИКА

Стельмах О.
Поперечнi перерiзи фотойонiзацiї атомiв водню у фотосферi Сонця
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

Ваврух М., Якiбчук П., Смеречинський С., Тишко Н.
Врахування кореляцiйних ефектiв у мiкроскопiчнiй теорiї металiв
Повна електронна версія статті

Дорошенко Г., Могiлiна Д., Рогачова О.
Теплоємнiсть твердих розчинiв Bi1-xSbx при високих температурах
Повна електронна версія статті

Нiколаєнко Г.О., Рогачова О.I.
Товщиннi залежностi гальваномагнiтних властивостей плiвок GeTe
Повна електронна версія статті

Плевачук Ю., Склярчук В., Якимович А.
Теплофiзичнi властивостi потрiйних розплавiв Ag-Sb-Sn та Bi-Cu-Sn
Повна електронна версія статті

Склярчук В., Плевачук Ю., Мудрий С., Кулик Ю., Штаблавий I., Королишин А.
Структура i електрофiзичнi властивостi сплаву Au49Cu26,9Si16,3Ag5,5Pd2,3
Повна електронна версія статті

Товстюк Н.
Зонна структура GaSe з гостьовими компонентами рiзної природи
Повна електронна версія статті

Чорнодольський Я., Вiстовський В., Жишкович А., Сиротюк С., Гектiн О., Васiльєв А., Волошиновський А.
Визначення довжини термалiзацiї електронiв у кристалах CaF2, SrF2 та BaF2
Повна електронна версія статті

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

Довгий Я.
Ефект тунелювання в спектроскопiї кристалiв
Повна електронна версія статті

Малий Т., Вiстовський В., Волошиновський А., Гектiн О., Васькiв А., Заїченко О., Мiтiна Н.
Люмiнесцентнi властивостi та механiзми трансформацiї енергiї у наночастинках LaPO4-Pr,Ce
Повна електронна версія статті

Стадник В., Когут З., Матвiїшин I., Рудиш М., Щепанський П.
Пошук нових кристалiв з iзотропною точкою
Повна електронна версія статті

Франiв В.
Оптичнi властивостi кристалiв Tl4HgI6, Tl4CdI6 та Tl4PbI6
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н., Соколюк I.
Оптична анiзотропiя кристалiв лангаситу
Повна електронна версія статті

НАНОФIЗИКА

Демкiв Т., Галяткiн О., Мягкота С., Пушак А., Дацюк Ю., Демкiв Л., Волошиновський А.
Особливостi утворення нано– та мiкрокристалiв у дiелектричних матрицях CsI та KCl
Повна електронна версія статті

ПУЧКИ ЧАСТИНОК: ФIЗИКА I ТЕХНОЛОГIЯ

Ваврух М., Корепанов В.
Механiзм формування лiнiй гармонiчного випромiнювання в iоносферi
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

Ваврух М., Тишко Н., Смеречинський С.
Трифазна модель у теорiї вироджених карликiв
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гiрняк М., Лаба I.
Особливостi сонячної активностi в надвiковому циклi
Повна електронна версія статті

Костюченко П.
Визначення характеристик гало астрономiчним способом
Повна електронна версія статті

Мелех Б., Коритко Р.
Визначення розподiлу енергiї в спектрi йонiзуючого випромiнювання ядер зон НII у галактицi NGC300
Повна електронна версія статті

Сорока О., Чорнодольський Я.
Аерозольно–акустичний механiзм утворення озону
Повна електронна версія статті

МАТЕМАТИЧНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ

Nazarenko A.
Directed random walk on the eight–branching cayley tree
Повна електронна версія статті

Флюнт О.
Вплив розрядностi чисел на правильнiсть та точнiсть чисельного розрахунку перехiдних дiелектричних характеристик
Повна електронна версія статті

Kuzmak A., Tkachuk V.
Quantum evolution on torus for two spins with isotropic Heisenberg interaction
Повна електронна версія статті

Випуск 47 (2012 р.)

Зміст випуску

АТОМНА I ЯДЕРНА ФIЗИКА

Ваврух М., Стельмах О.
Поперечний перерiз фотойонiзацiї вiд’ємних йонiв водню
Повна електронна версія статті

Русов В., Тарасов В., Чернеженко С., Какаєв А., Молчинниколов П., Гречан Е., Беспалько В.
Критерiй хвильового ядерного горiння для уран-плутонiєвого середовища i теплового спектру нейтронiв ВВР
Повна електронна версія статті

Sharf I., Sokhrannyi G., Rusov V.
New mechanism of hadron inelastic scattering cross-section behavior in φ3 field theory
Повна електронна версія статті

КОНДЕНСОВАНI СИСТЕМИ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА, МЕХАНIЧНI, ТЕПЛОВI, ЕЛЕКТРИЧНI I МАГНЕТНI ВЛАСТИВОСТI

Бондаренко О., Водорiз О., Рогачова О.
Термоелектричнi властивостi твердих розчинiв PbTe-Sb2Te3
Повна електронна версія статті

Бурик I., Кiлиб О., Бiбик В.
Електрофiзичнi властивостi гетерогенних плiвок тугоплавких металiв
Повна електронна версія статті

Ваврух М., Якiбчук П., Тишко Н.
Електрон-плазмонний пiдхiд в теорiї металiв
Повна електронна версія статті

Мартинова К., Водорiз О., Рогачова О.
Теплопровiднiсть напiвпровiдникових твердих розчинiв PbTe-PbSe
Повна електронна версія статті

Мартинова К., Водорiз О., Рогачова О.
Електроннi властивостi твердих розчинiв PbTe-PbSe
Повна електронна версія статті

Ольховська С., Рогачова О.
Гальваномагнiтнi властивостi плiвок PbSe з домiшкою хлору
Повна електронна версія статті

ОПТИЧНI ВЛАСТИВОСТI КРИСТАЛIВ

Антонюк В., Стецик Н., Рудка М.
Вплив контактiв на фотоелектричнi та люмiнесцентнi властивостi чистих i з домiшкою мiдi кристалiв CdJ2
Повна електронна версія статті

Довгий Я.
Урахування гiротропiї в задачi формування оптичних солiтонiв у кристалах силенiтiв
Повна електронна версія статті

Сиротюк С., Волошиновський А., Чорнодольський Я., Стриганюк Г., Родний П.
Розрахунок енергетичних параметрiв остовно-валентної люмiнесценцiї кристала CsBr
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н.
Оптична анiзотропiя активованих марганцем кристалiв Sr3Ga2Ge4O14
Повна електронна версія статті

НАНОФIЗИКА

Болеста I., Кушнiр О., Кулик Б., Гаврилюх В.
Фрактальна структура ультратонких плiвок срiбла
Повна електронна версія статті

Вiстовський В., Малий Т., Волошиновський А., Гектiн О., Шаповал О., Заїченко О., Мiтiна Н.
Релаксацiя електронних збуджень у наночастинках LaPO4-Eu i LaPO4-Pr
Повна електронна версія статті

Демкiв Т.
Люмiнесцентнi характеристики нанокристалiв CsPbCl3, вкраплених у дiелектричну матрицю СsCl
Повна електронна версія статті

Кондович C., Гомонай О.
Iндукованi напругою процеси перемикання у синтетичному мультифероїку з антиферомагнiтним упорядкуванням
Повна електронна версія статті

Парафiло А.
Особливостi температурної залежностi критичного струму у S-QD-S контактi
Повна електронна версія статті

ПУЧКИ ЧАСТИНОК: ФIЗИКА I ТЕХНОЛОГIЯ

Князєв Р., Сотнiков Г.
Фокусування електронних згусткiв кiльватерними полями, що збуджуються електронним згустком в плазмово–дiелектричному хвилеводi
Повна електронна версія статті

Мiсiрук I., Гiрка О., Середа К., Бiзюков О.
Оптимiзацiя iонно-променевої системи для нанорозмiрної обробки поверхнi твердого тiла
Повна електронна версія статті

АСТРОНОМIЯ ТА АСТРОФIЗИКА

Ваврух М., Смеречинський С., Шабат Б.
Дiагностика вироджених карликiв у подвiйних зоряних системах
Повна електронна версія статті

Ваврух М., Тишко Н., Прунчак I.
Екзопланетнi системи i закон Тiцiуса-Боде
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гiрняк М.
Аналiз довготної синхронностi плямотворчої дiяльностi Сонця
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Рикалюк Р., Гiрняк М.
Дiагностика сонячної атмосфери методом мультиплетних лiнiй
Повна електронна версія статті

Melekh B.
Review of nebular astrophysics
Повна електронна версія статті

ПЕРСОНАЛIЇ, ХРОНIКА, БIБЛIОГРАФIЯ

Пам’ятi Романа Васильовича Луцiва
Повна електронна версія статті

Випуск 46 (2011 р.)

Зміст випуску

Вакарчук І., Григорчак О.
Статистична сума багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій
Повна електронна версія статті

Ільєнко К., Яценко Т.
Обчислення квазістатичних поверхневих густин заряду та струму, наведених помірковано релятивістським електричним зарядом, що довільно рухається в циліндричній камері дрейфу
Повна електронна версія статті

Kondratyev E., Gerasymenko A., Merkotan K., Rusov V.
Behavior of nonlinear reactive system under external harmonic perturbation nearby a critical state
Повна електронна версія статті

Князь І., Сайко І.
Синхронізація у системі нелінійних осциляторів зі зворотним зв’язком
Повна електронна версія статті

Романюк М.
Рефракційні дослідження фероїків у Львівському університеті
Повна електронна версія статті

Благодир Я., Ковальчук М., Гірняк М., Лаба І., Стоділка М.
Дослідження сонячної корони під час затемнення 1990 року
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Кошовий В., Івантишин О., Лозинський А.
Довгохвильові сонячні радіосплески як індикатори активних процесів на Сонці
Повна електронна версія статті

Стоділка М., Лаушник І., Ковальчук М., Гірняк М.
Утворення ліній поглинання в атмосфері Сонця за наявності дрібномасштабних магнітних полів
Повна електронна версія статті

Стоділка М., Лаушник І., Ковальчук М., Гірняк М.
Емпірична модель короткотермінового стійкого прогнозу геомагнітних збурень
Повна електронна версія статті

Швець У.
Взаємозв’язок оптичних параметрів і електронної структури аморфних сплавів
Повна електронна версія статті

Борух І.
Поверхневий натяг і густина розплавів CuxSn1-x (x = 0,03, 0,06, 0,10, 0,14, 0,20)
Повна електронна версія статті

Константинов В., Ревякін В., Саган В.
Теплопровідність твердого ізобутану
Повна електронна версія статті

Кушніренко Н., Гохман О.
Теоретичне дослідження текстури під час пластичної деформації, зумовленої кристалографічним ковзанням
Повна електронна версія статті

Беркутов І., Андрієвський В., Мірзоєв І., Комнік Ю.
Визначення ефективної маси в асиметрично допованій дірковій Si0,05Ge0,95 гетероструктурі
Повна електронна версія статті

Chizhov M., Eingorn M.
The matrix of nanoscale emitters: the cross effects and the tunneling current
Повна електронна версія статті

Орлова Д., Рогачова О.
Залежність коефіцієнта Зеєбека тонких плівок твердого розчину B91Sb9 від товщини
Повна електронна версія статті

Сендецький О., Мазур Ю.
Вплив легуючих елементів на магнітні та електрофізичні характеристики швидкозагартованих стрічок на основі Fe82Si6B12
Повна електронна версія статті

Цисар М.
Дослідження скла системи Ag2O-B2O3 за методом сканувальної тунельної мікроскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям
Повна електронна версія статті

Монастирський Л., Яремик Р., Оленич І., Парандій П.
Багатоелементні сенсорні системи на основі поруватого кремнію
Повна електронна версія статті

Ярова І., Журенко В., Желтопятова Н., Калантар’ян О., Кононенко С., Муратов В., Филиппенко В.
Спектри люмінесценції кварцу під дією швидких легких іонів
Повна електронна версія статті

Новосад І.
Вплив домішки європію на спектральні характеристики кристалів CdI2:MnCl2
Повна електронна версія статті

Довгий Я., Капустяник В., Маньковська І., Рудик В., Сольський І.
Температурні зміни крайового поглинання кристалів парателуриту
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н.
Вимірювання оптичної активності кристалів за наявності дихроїзму та ефектів багатократного відбивання світла
Повна електронна версія статті

Свірідова С., Бекшаєв О.
Моделювання перетворень вихрових пучків світла в комп’ютерно-синтезованих голограмах із вбудованою фазовою сингулярністю
Повна електронна версія статті

Болеста І., Бородчук А., Кушнір О., Сиворотка І.
Структура та оптичні спектри ультратонких плівок срібла
Повна електронна версія статті

Єрьоміна К., Кирєєв В., Пабат А.
Інноваційна технологія об’ємної аморфізації металевих сплавів
Повна електронна версія статті

Монарха В., Шабло А., Тимофєєв В.
Особливості динаміки захоплених магнітних вихорів у надпровідних зразках YBCO
Повна електронна версія статті

Пабат А., Кирєєв В., Мухіна Д.
Інноваційні нанотехнології національного автомобілебудування
Повна електронна версія статті

Випуск 45 (2010 р.)

Зміст випуску

Бовгира О., Охримчук М., Франів А.
Зонно-енергетичний спектр кристала InCl у різних структурних типах
Повна електронна версія статті

Болтовець П., Бойко В., Снопок Б.
Аналіз кінетики вірус-специфічних взаємодій методом ППР
Повна електронна версія статті

Павлишенко Б.
Квантовий алгоритм розпізнавання образів на растрових зображеннях
Повна електронна версія статті

Болеста І., Вельгош С., Гамерник Р., Карбовник І., Колич І., Мартинів С.
Спектри поглинання CdBr2–Ag
Повна електронна версія статті

Коворотний О., Гончаренко Ю.
Моделювання впливу аерозольних шарів на тропосферу під час сонячно-протонних подій
Повна електронна версія статті

Стебленко Л., Кордубан О., Коплак О., Демченко П.
Магнітостимульовані процеси окиснення n-Si
Повна електронна версія статті

Белюх В., Пашковський М.
Комбінована еліпсометрична методика оптичної характеризації кристалів. Частина 1
Повна електронна версія статті

Чунихин Л., Карабанов А., Беляшов А., Дроздов Д., Герман О.
Классификационные признаки для картирования радонового риска на территории Гомельской и Могилёвской областей Республики Беларусь
Повна електронна версія статті

Ляшенко О., Піскун О., Христенко Ю., Передрій В., Солдаткіна І.
Трансформація 137Cs та 90Sr у системі ґрунт–рослина на дерново-підзолистому ґрунті під впливом добрив та меліорантів
Повна електронна версія статті

Буздалкин К., Жученко Ю., Чунихин Л.
Автоматизированный мобильный комплекс контроля радиационной обстановки
Повна електронна версія статті

Беляєв В., Волкова О.
Роль швидких компонент виведення у динаміці формування вмісту радіонукліда в гідробіонтах
Повна електронна версія статті

Бордун І., Пташник В., Черновол Н.
Дослідження зміни спектрів пропускання електрохімічно активованої води у процесі релаксації
Повна електронна версія статті

Коваленко О., Морозов О., Чорна В.
Дослідження спектрів фотолюмінесценції плазми крові та сечі людини з метою діагностики онкологічних захворювань нирок
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Кошовий В., Івантишин О., Лозинський А.
Особливості структури сонячного корпускулярного випромінювання поблизу Землі
Повна електронна версія статті

Купльовський Б.
Моделювання хвильового поля для складних сейсмічних розрізів
Повна електронна версія статті

Брич Т.
Математичне моделювання впливу процесу поглиблення нафтогазової свердловини на напружено-деформований стан гірського масиву
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Лаба І., Баран О.
Вивчення зв’язків між активністю 23-го сонячного циклу та геомагнітними збуреннями
Повна електронна версія статті

Шпотюк Я., Балицька В.
Динаміка радіаційно-індукованих ефектів у склоподібних напівпровідниках квазібінарного розрізу As2S3-Sb2S3
Повна електронна версія статті

Османов М., Золотарюк Я.
Направлений рух доменних стінок у феромагнетиках під впливом змінних магнітних полів
Повна електронна версія статті

Ольховська С., Водоріз О., Щуркова Н., Рогачова О.
Гальваномагнітні властивості кристалів і тонких плівок телуриду свинцю, легованого натрієм
Повна електронна версія статті

Ємець О., Шугарова В., Птащенко О., Птащенко Ф.
P–n – переходи на основі Si та AlGaAs як газові сенсори
Повна електронна версія статті

Богдан О., Птащенко О., Птащенко Ф., Маслєєва Н.
Сульфідна активація p–n – переходів на основі GaAs як газових сенсорів
Повна електронна версія статті

Яновський О., Томілін С.
Нанокаталізатори на основі паладію (Pd) та ніобію(Nb): технологія виготовлення та властивості
Повна електронна версія статті

Алієв Е., Яновський О.
Шляхи збільшення ККД сонячних елементів на основі мультикристалічного кремнію
Повна електронна версія статті

Алтоіз Б., Кіріян С., Шатагіна О.
Реологічна модель течії структурованих ЕРК-шарів “постійної в’язкості”
Повна електронна версія статті

Бритавський Є., Каракіс Ю.
Особливості спектрального розподілу фотоструму в умовах реверсного збудження
Повна електронна версія статті

Слюсар В., Жданов В.
Статистика кривих блиску віддаленого мікролінзованого джерела при різних моделях його структури
Повна електронна версія статті

Іовчев С., Стоянов П., Волчок Н.
Інтегральні характеристики гексагональних текстур
Повна електронна версія статті

Усов В., Тітєнков А.
Анізотропія втоми і текстура магнієвого сплаву AZ31
Повна електронна версія статті

Шкатуляк Н., Ткачук О.
Вплив текстури на руйнування труби зі сталі 20
Повна електронна версія статті

Брюханов А., Праведная Н.
Анізотропія механічних властивостей супердуралюміну 1160
Повна електронна версія статті

Єлізаров О., Журав В.
Використання хемографічного ефекту для дослідження електродних процесів на поверхні кремнію
Повна електронна версія статті

Брехаря Г., Козіна Н., Бондар Н.
Дослідження впливу низьких температур на процес подрібнення залізних руд
Повна електронна версія статті

Пабат А., Мухіна Д.
Інноваційна технологія електролізу води
Повна електронна версія статті

Ляшков О., Антонов К., Антонова К., Тонкошкур О.
Електрофізичні властивості композитів полімер–варисторна кераміка
Повна електронна версія статті

Коноплянко Д.
Синтез та дослідження електричних характеристик інтеркальованих калію нітратом ‹KNO3› моноселенідів індію та галію
Повна електронна версія статті

Дуплавий В.
Анізотропія електричних властивостей шаруватих монокристалів InSe
Повна електронна версія статті

Лисенко О., Якунін О., Сілка Л., Калініна Т.
Структура та властивості сплавів алюмінію з перехідними металами отриманих ексрузією швидко загартованих фольг
Повна електронна версія статті

Цисар М.
Дослідження особливостей поверхні монокристалів молібдену різної орієнтації методом сканівної тунельної мікоскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям
Повна електронна версія статті

Кісс Г., Зубрицький С.
Поглинання та раманівське розсіяння світла нанорозмірних структур
Повна електронна версія статті

Стоянов П., Совкова Т.
Вплив деформації згину на текстурні характеристики магнієвого сплаву AZ31
Повна електронна версія статті

Випуск 44 (2009 р.)

Зміст випуску

Борейко В.
Електрофізичні властивості системи Sn-Bi в рідкому стані
Повна електронна версія статті

Гайсак І., Жаба В.
Про вузли хвильової функції дейтрона
Повна електронна версія статті

Кікемезей С., Рішко О., Чобаль О.
Просторова та електронна структура нанорозмірних кластерів сегнетоелектричних кристалів Sn2P2S6:
першопринципні розрахунки
Повна електронна версія статті

Кікемезей С., Онищак В.
Структурні фазові переходи в стеклах системи Ge-As-Se
Повна електронна версія статті

Водоріз О., Дзюбенко Н., Рогачова О.
Вплив міді та нестехіометрії на структуру та електрофізичні властивості SnTe
Повна електронна версія статті

Водоріз О., Калашнік Н., Рогачова О.
Температурні залежності термоелектричних властивостей твердих розчинів PbTe-SnTe
Повна електронна версія статті

Горбачова Т., Бедрік О., Кожурова Е., Видай Ю., Шершуков В., Тарасов В.
Створення та дослідження спектрометричних та радіометричних параметрів рідинних сцинтиляторів
Повна електронна версія статті

Морлок С., Конопацький Б., Хоткевич Н.
Пружна мікроконтактна спектроскопія електрон-фононної взаємодії у твердій ртуті
Повна електронна версія статті

Дьомін О., Раєвський А., Скибін О.
Прецизійна сцинтиляційна система високої роздільної здатності
Повна електронна версія статті

Смирнов О., Кудрявцев Д., Пундик І.
Нелінійно-оптичні ефекти в χ3-активному кристалі β -BaB2O4
Повна електронна версія статті

Цисар М., Лисенко О., Грушко В., Щербаков О., Міцкевич Є.
Особливості методик наноструктурних досліджень поверхні матеріалів методом сканівної тунельної мікроскопії з напівпровідниковим алмазним вістрям
Повна електронна версія статті

Губанов І., Брусник А.
Комп’ютерне моделювання динаміки електронного пучка в стаціонарному ондуляторному ЕН-прискорювачі
Повна електронна версія статті

Раєвський А., Гаврилюк В., Педаш В., Скибін О.
Конструктивні особливості сцинтиляційного циліндричного детектора для МАММО-ОФЕКТ системи
Повна електронна версія статті

Павлишенко Б.
Комбіновані алгоритми аналізу кластерних структур на растрових зображеннях
Повна електронна версія статті

Свелеба С., Куньо І., Катеринчук І., Семотюк О., Карпа І., Фіцич О., Панківський Ю.
Двозаломлювальні і діелектричні властивості кристалів [N(CH3)4]2СuСl4 у вихідній фазі
Повна електронна версія статті

Карпа І., Свелеба С., Куньо І., Катеринчук І., Семотюк О., Фіцич О., Панківський Ю.
Вплив розмірів зразків на температури фазових переходів вихідна–неспівмірна–сегнетоелектрична фази кристалів [N(CH3)4]2СuСl4
Повна електронна версія статті

Сімонов Р., Теслюк М., Климович Ю., Кушнір О.
Газохроматографічний аналіз вмісту пестицидів у харчових продуктах
Повна електронна версія статті

Довгий Я.
Щодо можливості голографічного моніторингу параметрів аерозолю об’єкта “Укриття”
Повна електронна версія статті

Довгий Я.
Константа електрон-фононної взаємодії високотемпературного надпровідника HgBa2CuO4+y
Повна електронна версія статті

Семотюк О., Свелеба С., Катеринчук І., Куньо І., Карпа І., Панківський Ю.
Поведінка теплопровідності в хаотичній фазі кристала [N(CH3)4]2ZnСl4
Повна електронна версія статті

Козел Р., Мелех Б.
Трансформація енергетичного розподілу йонізуючого випромінювання під час проходження тонкого шару небулярної плазми з високою густиною
Повна електронна версія статті

Сокіл М., Мелех Б.
Детальне фотойонізаційне моделювання світіння околиць спалаху зореутворення
Повна електронна версія статті

Плакош Ю., Ковтун В., Романюк М., Лямаєв В.
Панель управління на основі персонального комп’ютера для мікротрона М-30
Повна електронна версія статті

Певзнер М., Холод Д.
Фазовий перехід у квантовій електродинаміці при T ≠ 0 у калібруванні, що узагальнює калібрування Ландау
Повна електронна версія статті

Болтовець П., Шварц Ю., Снопок Б.
Інтелектуальна система контролю якості зерна: перспективи і шляхи застосування
Повна електронна версія статті

Шопа Я., Фтомин Н.
Лінійний дихроїзм у легованих хромом і марганцем кристалах галогерманату
Повна електронна версія статті

Корнієнко В., Нецветов М., Нікуліна В., Суслова О.
Дослідження стійкості дерев до вібрацій
Повна електронна версія статті

Серьожкіна О., Тимчик Г.
Лазерна гетеродинна інтерферометрія у дослідженні серцево-судинної системи
Повна електронна версія статті

Гуль Р., Ільченко В., Лісняк П., Ющенко А.
Відгук вольтамперних характеристик гетероструктур Al-(n-SnO2)-p-Si-Al із проміжним наношаром
n-SnO2 на молекули Cl2
Повна електронна версія статті

Парлаг О., Симканич Н., Маслюк В.
Методологія радіоекологічного моніторингу за донними відкладеннями рік закарпаття
Повна електронна версія статті

Симканич Н.
Радіоспектроскопічні дослідження донних відкладень р. Боржава (закарпаття): сезонні та просторові закономірності
Повна електронна версія статті

Вовканич Л., Власов А., Савицький Г., Климович Ю.
Комплексна діагностика анаеробних можливостей спортсменів
Повна електронна версія статті

Флюнт О.
Розрахунок перехідної характеристики низькоомних шаруватих кристалів GaSe
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гірняк М., Стоділка М.
Аналіз поведінки резонансної лінії KI λ 7699Å на диску Сонця
Повна електронна версія статті

Solecki A., Lapchenko V., Bubniak I., Hrabovskyj V.
Environmental radioactivity of the Karadag geotouristic site (Ukraine)
Повна електронна версія статті

Парандій П., Курляк В., Лучечко А.
Люмінесцентні та електрофізичні властивості електро- хімічно модифікованого кремнію
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гірняк М., Стоділка М., Лаба І.
Статистичні дослідження активних областей на Cонці в оптичному, радіо- та рентгенівському діапазонах
Повна електронна версія статті

Монастирський Л., Аксіментьєва О., Оленич І., Ярицька Л.
Інфрачервоні спектри пропускання низькорозмірних гібридних композитів на основі поруватого кремнію
Повна електронна версія статті

Бабич О., Бойко Я., Васюк М., Габрієль І., Луців Р., Матвіїв М., Садовий Б.
Синтез та дослідження ртутьвмісних ВТНП, допінгованих свинцем і залізом
Повна електронна версія статті

Бордун О., Дробчак О., Дудик І.
Природа люмінесцентного свічення сухих залишків урини у нормі та за наявності уратних і оксалатних солей
Повна електронна версія статті

Вах І., Подтинних В., Андрєєва О., Бакулін О.
Нейтронно-активаційний аналіз на основі дослідницького реактора ДР-100 СНУЯЕтаП
Повна електронна версія статті

Баран М.
Моделювання періодичних режимів високодобротних радіоелектронних схем
Повна електронна версія статті

Випуск 43 (2009 р.)

Зміст випуску

Миколайчук О., Байцар Г., Яцишин Б.
Дослідження електричних і магнітних властивостей аморфних та нанокристалічних плівок La-{ Fe,Ni }-Ge
Повна електронна версія статті

Ваків М., Шпотюк О.
Ефекти зовнішньоіндукованої модифікації невпорядкованих функціональних середовищ
Повна електронна версія статті

Kushnir O., Shopa R., Dzyubanski V., Polovynko I.
On the birefringence fluctuations in A2BX4 crystals near the normal-incommensurate phase transition
Повна електронна версія статті

Galiy P., Nenchuk T., Dveriy O., Ciszewski A., Mazur P., Zuber S.
Nanoscale stm/sts/afm studies of (100) In4Se3 crystal surfaces
Повна електронна версія статті

Górecki Cz., Górecki T., Wacke S.
Effect of electrolytical hydrogenation on the thermal stability and crystallization kinetics of metallic glass Ni78Si12B10
Повна електронна версія статті

Górecki Cz., Górecki T., Kostrzewa M.
Thermal stability and kinetics of structural transformations in vitreous chalcogenide semiconductors AsxSe100-x as studied by differential thermal analysis and exoelectron emission methods
Повна електронна версія статті

Kania S.
Hole drift mobility in anthrone layers
Повна електронна версія статті

Kostrzewa M., Górecki Cz.
The differential scanning calorimetry and positron annihilation lifetime spectra studies on amorphous and polycrystalline selenium and amorphous As19Se80Bi1
Повна електронна версія статті

Lekston Z., Łągiewka E.
Phase transitions and shape memory properties of nickel-titanium alloys used to make medical implants
Повна електронна версія статті

Podolak M.
Effect of the solute and solvent molecular volumes on the osmotic pressure
Повна електронна версія статті

Świątek-Prokop J., Świątek J., Tkaczyk St., Laskowski Ł.
Electrical conductivity in thin polymeric layers
Повна електронна версія статті

Wacke S., Górecki T., Książek K., Górecki Cz.
Effect of the milling conditions on the degree of crystallization of amorphous selenium by milling in a planetary ball mill
Повна електронна версія статті

Wacke S., Górecki T., Książek K.
Relations between the cohesive energy, molar volume, bulk modulus, and sound velocity in alkali halides
Повна електронна версія статті

Balitska V., Iоvu M., Shpotyuk O.
Relaxation-degradation photoinduced kinetic effects in thin chalchogenide films
Повна електронна версія статті

Golis E., Reben M.
Investigations of oxide glasses with use of faraday effect method
Повна електронна версія статті

Hanc A., Kansy J., Dercz G., Pająk L.
Point defect concentrations in Fe-Al systems determined from Mössbauer spectroscopy data
Повна електронна версія статті

Hyla M., Filipecki J., Świątek J., Świątek-Prokop J.
Thermally treated effects on polymers based on acrylate oligomers by positron annihilation lifetime spectroscopy
Повна електронна версія статті

Hyla M., Boyko V., Shpotyuk O., Filipecki J.
Two-cation corner- and edge-sharing interlinked clusters in As/Ge-S glasses
Повна електронна версія статті

Jakubczyk M., Siemion P., Krajczyk L., Jakubczyk E.
Study of the influence of crystallization on the properties of Fe-Si-B metallic glass
Повна електронна версія статті

Orzechowski J., Mandowski A.
Modelling excitation kinetics in the framework of semi-localized transitions model
Повна електронна версія статті

Orzechowski J., Mandowski A.
Numerial verification of certain scaling property relating to thermoluminescence peaks
Повна електронна версія статті

Tkaczyk S., Świątek J., Świątek-Prokop J.
DC-electrical conductivity of the polycrystalline films of p-terphenyl
Повна електронна версія статті

Śliwa W., Chrząstek L., Dondela B.
Rotaxanes
Повна електронна версія статті

Sugak Yu., Sugak D., Zhydachevskii Ya., Buryy O., Solskii I., Ubizskii S., Becker K.-D., Börger A.
Peculiarities of coloration processes in LiNbO3Fe crystals under high temperature reducing/oxidizing annealing
Повна електронна версія статті

Kavetskyy1 T., Shpotyuk Ya.
Medium-range ordering effects in pseudo-binary vitreous As2S3 -Sb2S3 studied with conventional XRD analysis
Повна електронна версія статті

Klym H., Hadzaman I., Shpotyuk O., Brunner M., Balitska V.
Multifunctional spinel-type ceramics for environment sensors
Повна електронна версія статті

Balitska V., Hadzaman I., Klym H., Shpotyuk O.
Degradation inhibition effect in high-reliable mixed transition-metal manganite ceramics
Повна електронна версія статті

Shpotyuk O., Filipecki J., Klym H., Ingram A.
Combined XRD, XPS and PALS characterization of humidity sensitive MgAl2O4 ceramics
Повна електронна версія статті

Golovchak R.
Structural models of long- and short-term physical ageing in selenium-rich glasses
Повна електронна версія статті

Shpotyuk O., Boyko V., Shpotyuk Ya., Hyla M.
CINCA: cation-interlinking network cluster approach in application to binary glassy chalcogenides
Повна електронна версія статті

Boyko V., Hyla M., Shpotyuk O.
Chain- and ring-like sulphur clusters: modeling within HyperChem program
Повна електронна версія статті

Kavetskyy T.
Structural compress of vitreous As2S3 induced by γ-irradiation
Повна електронна версія статті

Karwowski Ł., Gurdziel A.
Secondary minerals in morasko and Pułtusk meteorites
Повна електронна версія статті

Mazur P., Zuber S.
STM and AFM study of NaCl layers on Si(100) surface
Повна електронна версія статті

Jaroszewicz R., Bak Z., Gruhn W.
Long range order in the “net fractal” systems
Повна електронна версія статті

Стахіра Й., Белюх В., Данилюк Г.
Оптичні властивості кристалічного Tl2S в ділянці краю власного поглинання
Повна електронна версія статті

Випуск 42 (2008 р.)

Зміст випуску

Конопацький Б., Морлок С., Хоткевич А.
Анізотропія електрон-фононної взаємодії та енергетичної щілини в олові
Повна електронна версія статті

Шевчук Т., Бордюк М.
Вплив ангармонічних ефектів на релаксацію структурних елементів макромолекул наповненого полівінілхлориду
Повна електронна версія статті

Колупаєв Б.
Дисипація енергії β̄-променів у ПВХ та ПВБ- системах
Повна електронна версія статті

Назарчук С., Гаврилова В.
Характер ущільнення алмазних порошків різної дисперсності та генезису під час компактування в сталевих прес-формах
Повна електронна версія статті

Жавжаров Є., Антонченко Н., Матюшин В.
Модифікація параметрів тонких плівок міді під дією атомарного водню
Повна електронна версія статті

Коротун А., Курбацький В., Погосов В., Васютін Є.
Квантово-розмірні ефекти в оптичному поглинанні тонких металевих плівок
Повна електронна версія статті

Дроздова Г., Орлова Д., Рогачова О.
Вплив магнітного поля на ізотерми коефіцієнта термо-е.р.с. твердих розчинів вісмут-сурма
Повна електронна версія статті

Водоріз О., Рогачова О.
Механічні властивості твердих розчинів PbTe-PbSe
Повна електронна версія статті

Бондаренко О., Завгородній А., Лотник Д., Оболенський М.
Квазістатичний та динамічний перехід порядок-непорядок за наявності сильного потенціалу пінінгу
Повна електронна версія статті

Константинов В., Ревякін В., Саган В.
Ізохорна теплопровідність твердих фреонів етанового ряду: C2F6
Повна електронна версія статті

Корнієнко Є., Гомонай О.
Незвичайна поведінка намагніченості Sr2Cu3O4Cl2: конкуренція феро- та антиферомагнітних доменів
Повна електронна версія статті

Конопацький Б., Морлок С., Хоткевич А.
Експериментальне спостереження тонкої структури спектральної функції електрон-фононної взаємодії у молібдені
Повна електронна версія статті

Свелеба С., Семотюк О., Катеринчук І., Куньо І., Фіцич О.
Перехід між метастабільними станами у неспівмірній фазі кристалів [N(CH3)4]2CuCl4
Повна електронна версія статті

Мазанко В., Храновська К., Стаценко В., Іващенко Є.
Мікроструктура та фазовий склад залізної мішені, які формуються під час легування карбідом кремнію
Повна електронна версія статті

Курбатов Д., Опанасюк А., Опанасюк Н., Данильченко С.
Структурні та оптичні характеристики плівок сульфіду цинку, отриманих методом квазізамкненого об’єму
Повна електронна версія статті

Свелеба С., Семотюк О., Катеринчук І., Куньо І., Карпа І., Пастухов Р.
Температурна еволюція двозаломлення у стохастичному режимі неспівмірної фази кристала [N(CH3)4]2CuCl4
Повна електронна версія статті

Брехаря Н., Гуляєва Т., Николаєва Т.
Дослідження структурно-фазових перетворень під час спікання у системі Nd-Fe-B,C,Cu, загартованих з рідкого стану
Повна електронна версія статті

Паль-Валь П., Паль-Валь Л., Семеренко Ю., Головін І.
Акустичні властивості хрому в області низькотемпературних магнітних фазових перетворень
Повна електронна версія статті

Стадник Ю., Ромака В., Давидов В., Ромака В.
Механізми провідності інтерметалічного напівпровідника р-TiCoSb, значно легованого донорною домішкою V. I. Дослідження структури та електронної густини
Повна електронна версія статті

Ромака В., Стадник Ю., Горинь А., Гореленко Ю.
Механізми провідності інтерметалічного напівпровідника р-TiCoSb, сильно легованого донорною домішкою V. II. Електрокінетичні дослідження
Повна електронна версія статті

Кухар В., Ляшенко О.
Радіоекологічні проблеми земель зони впливу аварії на ЧАЕС у дослідженнях ІБОНХ НАН України
Повна електронна версія статті

Монастирський Л., Соколовський Б., Савула Я., Мандзак Т., Якимів В., Прокопів Ю.
Розрахунок балістично-кондуктивного перенесення тепла методом скінченних елементів
Повна електронна версія статті

Бовгира О., Франів А., Франів В.
Детектор іонізаційного випромінювання на основі нанокристалів іодиду індію
Повна електронна версія статті

Грабовський В., Дзендзелюк О., Трофімук А.
Радіологічне забруднення ґрунтів Карпат
Повна електронна версія статті

Кушнір О., Дзюбанський В., Шопа Р.
Про температурну поведінку анізотропії термічного розширення сегнетоелектриків
Повна електронна версія статті

Сплошной Б., Ганжа Д., Назаров О.
Випробувальні майданчики для метрологічного забезпечення радіометричних вимірювань
Повна електронна версія статті

Стадник В., Романюк М., Тузяк М., Курляк В., Брезвін Р.
Кристалооптичний сенсор для вимірювання тиску
Повна електронна версія статті

Ганжа Д., Ганжа Р.
Застосування гамма-радіометрії для оцінки літолого-геохімічної трансформації ландшафтів під впливом забудови
Повна електронна версія статті

Каглян О., Гудков Д., Кленус В., Широка З., Беляєв В.
Забруднення радіонуклідами представників іхтіофауни озера Азбучин та інших водойм зони відчуження Чорнобильської АЕС
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гірняк М.
Нерівноважне утворення ліній поглинання літію в сонячній атмосфері
Повна електронна версія статті

Павлишенко Б.
Моделювання радіочастотної абляції тканинних пухлин
Повна електронна версія статті

Єлізаров О., Єременко Г.
Основні ефекти при клиноподібній дегідратації на прикладі модельних рідин
Повна електронна версія статті

Бурий О.
Оптичні in-situ дослідження кристала Cr,Mg:YAG під час відпалів у відновній та окисній атмосфері за температур, нижчих від 1 000º C
Повна електронна версія статті

Бобровник А., Кузьма В., Конопльов О., Мастюгін В., Подгорецька Г., Дробнич В.
Новий механізм збудження поверхневих плазмонів у разі іонного опромінення поверхні металу
Повна електронна версія статті

Бондаренко Ю., Клімов А., Шматко О.
Кінетичні та термодинамічні параметри старіння сплавів Co–W
Повна електронна версія статті

Borovik V., Shimon L.
Excitation of the (2p53s2)2P autoionizing state in sodium by electron impact
Повна електронна версія статті

Галстян І., Лихторович С., Нищенко М.
Позитронна спектроскопія рідкокристалічних органічних матеріалів, легованих нанокластерами паладію
Повна електронна версія статті

Випуск 41 (2008 р.)

Зміст випуску

Куриця І., Біганич В.
Вплив гідростатичного тиску на діелектричні та оптичні властивості кристалів (Sn0,95Zn0,05)2P2S6. Фазова р,Т-діаграма
Повна електронна версія статті

Плекан Р., Пойда В., Хiмiч І.
Дослідження парних кореляцій нуклонів в адіабатичній тричастинковій моделі ядра
Повна електронна версія статті

Ганшина К., Захожай В.
Залежність часу перебування зір населень І та ІІІ типів на стадії головної послідовності від їх маси нульового віку
Повна електронна версія статті

Венгер Є., Пасічник Ю., Шпортько К., Baran J., Trzebiatowska-Gusowska M.
Модель діелектричної проникності монокристалів Zn3P2 та ZnGeP2 в області залишкових променів
Повна електронна версія статті

Сахно В., Зелінський А., Томчай С., Сахно О., Хрін Т.
Розробка пікохвильових методів стерилізації пакувальних виробів для харчової промисловості
Повна електронна версія статті

Яриновська І., Білий О., Саварин В.
Аналіз спектрів поглинання сульфгемоглобіну хемометричними методами
Повна електронна версія статті

Капустяник В., Рудик В., Свелеба С., Партика М.
Прояв просторової модуляції структури в оптичному двопроменезаломленні твердих розчинів [(CH3)2NH2]5Cd2CuCl11
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Гірняк М., Лаба І.
Визначення параметрів дрібномасштабної турбулентності в активних областях на Сонці для прогнозу спалахів
Повна електронна версія статті

Бабаєвська Н., Савін Ю., Толмачов О.
Оптичні та структурні властивості Ca10-XMex(PO4)6F2:Eu3+, отриманого низькотемпературним методом
Повна електронна версія статті

Дудяк О.
Cu4Bi5S10 як катодний матеріал літієвих джерел струму
Повна електронна версія статті

Левко Д.
Розсіювання солітонів нелінійного рівняння Шредінгера
Повна електронна версія статті

Мазанко В., Храновська К., Іващенко Є., Ворона С.
Особливості масоперенесення у залізі та міді внаслідок зміни температури підкладки під час електроіскрової обробки
Повна електронна версія статті

Ткаченко А., Бабко С., Мікаєлян Г.
Деякі деталі взаємодії атомарного водню з поверхнями Si (100)
Повна електронна версія статті

Мацокін Д., Пахомова І.
Високотемпературна релаксація внутрішніх напружень у процесі повзучості лужногалоїдних монокристалів
Повна електронна версія статті

Лінтур М., Приходько М., Маркович Л., Дащенко А., Поп С.
Абсолютний вихід фотонів з поверхні чистого та легованого домішками кремнію у разі електронного бомбардування
Повна електронна версія статті

Косяк В., Опанасюк А.
Явища перенесення та осадження у разі одержання плівок CdTe методом квазізамкненого об’єму
Повна електронна версія статті

Прокопенко Ю., Філіпов Ю., Шипілова І.
Власні частоти півциліндричного діелектричного резонатора з циліндричною неоднорідністю
Повна електронна версія статті

Колупаєв Б.
Дисипація енергії хвиль напруги в гнучколанцюгових полімерних системах
Повна електронна версія статті

Баганов Є., Саріков А., Чернов А., Шутов С.
Отримання полікристалічних плівок GaSb кристалізацією з тонкого шару розчину–розплаву
Повна електронна версія статті

Колесник М., Опанасюк А.
Вплив просторової негомогенності зразків на точність визначення параметрів локалізованих станів методом струмів, обмежених просторовим зарядом
Повна електронна версія статті

Ромака В., Стадник Ю., Гореленко Ю.
Особливості впливу донорної домішки Cu на зміну електронної структури та механізми провідності в інтерметалічному напівпровіднику TiCoSb. I. Розрахунок електронної структури
Повна електронна версія статті

Єрмолаєва Ю., Матвєєвська Н., Толмачов О.
Одержання та дослідження оптичних властивостей гетеронаночастинок “ядро–оболонка” SiО2/ PbS
Повна електронна версія статті

Кравців М., Бойчук В., Шпотюк О., Гадзаман І., Медвідь М.
Дослідження фотоелектричних властивостей органічного напівпровідника класу похідних акридину
Повна електронна версія статті

Неділько С., Зенькович О., Головченко О., Дзязько О.
Композити на основі Bi-2212 кераміки
Повна електронна версія статті

Єлізаров О., Закатнов М.
Дослідження корозійних процесів методом електролітичної ванни
Повна електронна версія статті

Єлізаров М.
Дослідження особливостей електропровідності вологого ґрунту
Повна електронна версія статті

Кузьма В., Бобровник А., Конопльов О., Мастюгін В., Подгорецька Г., Дробнич В.
Доплерівська томографія потоку збуджених атомів Na з поверхні NaCl
Повна електронна версія статті

Приходько М., Лінтур М., Маркович Л., Поп С.
Абсолютний вихід фотонів під час електронного опромінення поверхні KBr
Повна електронна версія статті

Шевчук Т., Бордюк М.
Вплив ангармонізму коливань структурних елементів макромолекул на теплопровідність наповненого полівінілхлориду
Повна електронна версія статті

Подольский А., Бідило М.
Міцність і пластичність ультрадрібнозернистого сплаву Ti-6Al-4V ELI
Повна електронна версія статті

Бевз В., Герцрикен Д., Зайцева Н., Мазанко В.
Міграція атомів міді та нікелю у разі пластичної деформації стисканням та одночасної дії електричного струму
Повна електронна версія статті

Стадник Ю., Ромака В., Гореленко Ю.
Особливості впливу донорної домішки Cu на зміну електронної структури та механізми провідності інтерметалічного напівпровідника TiCoSb. II. Експериментальні дослідження
Повна електронна версія статті

Жолудєв Г., Хрипко С.
Розрахунок ширини забороненої зони поруватого кремнію з вимірювання спектрів фото-е.р.с.
Повна електронна версія статті

Неділько С., Ничипорук О.
Заміщення Y на РЗЕ в 124 ВТНП-кераміці
Повна електронна версія статті

Зеленько М., Неділько С.
Деградація високотемпературних надпровідних матеріалів на основі талію
Повна електронна версія статті

Стадник В., Романюк М., Чиж О., Вахулович В.
Двопроменезаломлення механічно затиснутих кристалів K2SO4
Повна електронна версія статті

Лябук С., Клименко О., Сидоренко Т.
Ефект Портевена–Ле–Шательє у бронзі з метастабільною структурою
Повна електронна версія статті

Свелеба С., Куньо І., Катеринчук І., Семотюк О., Карпа І., Куньо В., Панківський Ю.
Автоматизована установка з вимірювання величини повороту оптичної індикатриси
Повна електронна версія статті

Швець У., Карпуша В.
Еліпсометричні дослідження структурних змін аморфних сплавів унаслідок пластичної деформації
Повна електронна версія статті

Усов В., Шкатуляк Н., Тітєнков А., Мамай Д.
Вплив термічної обробки на структуру і властивості сплаву Cu – 10 ат.% Ni
Повна електронна версія статті

Гнип Р., Хапко З., Вістовський В.
Демонстраційний інтерферометр на базі зонної пластинки Френеля
Повна електронна версія статті

Сергієнко О.
Час у квантовій механіці
Повна електронна версія статті

Гулай Л., Олексеюк І.
Структурні типи Pb-вмісних сполук систем R2X3-Cu2X-PbX (R-рідкісноземельний елемент, X=S, Se)
Повна електронна версія статті

Ходаківський В.
Кінетика рідкофазової епітаксії твердих розчинів CdxHg1-xTe для активних шарів фотоприймачів ІЧ випромінювання
Повна електронна версія статті

Випуск 40 (2007 р.)

Зміст випуску

Корнієнко Є., Гомонай О., Локтєв В.
Дослідження впливу форми кристала компенсованого афм типу “легка площина” на спектр АФМР
Повна електронна версія статті

Горбик Г., Ільєнко К.
Обчислення потенціалу, створеного електричним зарядом у циліндричній камері дрейфу
Повна електронна версія статті

Турка В., Варюхін В., Прудніков А., Шалаєв Р.
Вплив УФ-випромінювання на структуру і властивості алмазоподібних плівок a-C:N
Повна електронна версія статті

Шутов С., Степанчиков Д., Гоголева Т.
Перспективи використання фосфіду кадмію (Cd3P2) як матеріалу для термофотовольтаїчної системи
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Лаба І.
Вплив параметрів поглинаючого середовища в плямах і поза ними на фраунгоферові лінії у спектрі Сонця
Повна електронна версія статті

Мороз М.
Т-х простір та плинність фізичних властивостей кристалів гомогенних фаз неорганічних систем. Система Ag-Sn-S
Повна електронна версія статті

Куньо І., Карпа І., Свелеба С., Катеринчук І., Семотюк О., Фіцич О., Панківський Ю.
Поворот оптичної індикатриси в неспівмірній фазі кристалів [N(CH3)4]2ZnCl4
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М., Лаба І.
Дослідження хромосферної сітки як горизонтальної неоднорідності реальної хромосфери Сонця
Повна електронна версія статті

Галдіна О.
Термодинамічні властивості моделей Бекстера й Ешкіна–Теллера в критичній області
Повна електронна версія статті

Бородай Д.
Дослідження оптичних характеристик антиерозійного покриття теплозахисних плиток оболонки космічного корабля „Буран”
Повна електронна версія статті

Khomenko A., Lyashenko I.
Influence of temperature correlations on phase kinetics of boundary friction
Повна електронна версія статті

Шмегера Р., Дуб С.
Механічні властивості нанооб’ємів високочистої міді
Повна електронна версія статті

Монастирський Л., Оленич І.
Світловипромінювання та фототермостимульована деполяризація гетероструктур на основі поруватого кремнію
Повна електронна версія статті

Луців Р., Бабич О., Бойко Я., Васюк М., Габрієль І., Матвіїв М.
Синтез та дослідження ртутьвмісних ВТНП із впровадженням кадмію
Повна електронна версія статті

Рудик В., Капустяник В., Еліяшевський Ю., Партика М.
Вивчення особливостей кристалічної структури твердих розчинів [(CH 3)2NH2]5Cd2CuCl11 методом спектроскопії КРС
Повна електронна версія статті

Павлишенко Б.
Векторизація кластерів на растрових зображеннях електронної мікроскопії
Повна електронна версія статті

Свелеба С., Куньо І., Катеринчук І., Семотюк О., Карпа І., Фіцич О., Панківський Ю.
Вплив напруженості електричного поля на модульовану структуру кристалів [N(CH3)4]2CuCl4
Повна електронна версія статті

Яриновська І.
Преципітація як механізм утворення фосфатних каменів урини
Повна електронна версія статті

Куций О., Шопа Я.
Прецизійне вимірювання ступеня поляризації світла
Повна електронна версія статті

Шувар Р., Столярчук О.
Чисельний розв’язок фундаментальної системи рівнянь для задач стаціонарної фотопровідності
Повна електронна версія статті

Kavetskyy T., Shpotyuk O., Boyko V., Filipecki J., Popescu M.
On the origin of nanovoids in binary chalcogenide glasses studied by FSDP-related XRD, PALS and Monte-Carlo simulation
Повна електронна версія статті

Signerski R.
Modeling of photovoltaic properties of bilayer organic systems
Повна електронна версія статті

Lach G., Laskowski Ł., Świątek-Prokop J., Świątek J., Tkaczyk St.
The influence of dodecyl maleate admixture on the dielectric and electric properties of polarized polyethylene
Повна електронна версія статті

Tomaszewska A., Stępień Z., Sawicki P.
A statistical method of processing the image from the field ion microscope
Повна електронна версія статті

Jakubczyk M., Misztal R.
Morphology and kinetic of crystal growth
Повна електронна версія статті

Jakubczyk E., Stępień Z., Siemion P.
Kinetic of crystallization of Co-Si-B metallic glass
Повна електронна версія статті

Wacke S., Książek K., Górecki T.
Vacancy model of melting and change in the activation energy for self-diffusion in rare gases on passing from the solid to the liquid state
Повна електронна версія статті

Klym H., Ingram A., Shpotyuk O., Filipecki J.
Nanoporous spinel-type functional ceramics characterized by pal technique
Повна електронна версія статті

Golis E.
Physical and structural properties of the PbO-Bi2O3-Ga2O3 glasses
Повна електронна версія статті

Szczygieł I.
Phase equilibria in the system CePO4–K4P2O7–KPO3
Повна електронна версія статті

Tomaszewicz W., Grygiel P.
Thermally stimulated currents in disordered solids at step heating
Повна електронна версія статті

Wąsik J.
Evolution of the volume flows for through horizontal monument membrane NF-45
Повна електронна версія статті

Górecki T., Górecki Cz., Książek K., Wacke S.
Effective vacancy formation energy and the solute – vacancy binding energy in binary Cu – based alloys
Повна електронна версія статті

Olesik Z., Olesik J.
Hysteresis effects of field induced electron emission phenomenon
Повна електронна версія статті

Górecki C., Górecki T., Kozdraś A., Golovchak R.
Kinetics of phase transitions in vitreous chalcogenide semiconductors AsxSe100-x as studied by differential thermal analysis (DTA) and exoelectron emission (EEE) methods
Повна електронна версія статті

Górecki C., Górecki T.
Effect of the storing time on the thermal stability and crystallization kinetics of metallic glasses Ni78SixB22-x
Повна електронна версія статті

Gil A.
Crystal electric field effect in RTxX2 compounds
Повна електронна версія статті

Man D., Podolak M., Olchawa R.
The influence of an charge admixture on the binding energy of an electric dipoles system simulating the surface layer of a lipid membrane – a computer model
Повна електронна версія статті

Balitska V., Shpotyuk O.
Mathematical description of ageing kinetics in topologically disordered solids
Повна електронна версія статті

Piasecki M., Brągiel P., Kityk I.
An opticaly active phase in Er doped Ge2O-PbO glasses
Повна електронна версія статті

Laskowski Ł., Laskowska M., Lach G., Świątek J.
Evolution strategy for fitting of coefficients in Havriliak–Negami equation in dielectric relaxation phenomenon
Повна електронна версія статті

Wąsik J.
The physical bases of braking hard objects in Taekwon-do
Повна електронна версія статті

Olesik J.
Phenomenological model of field induced electron emission from MIS system
Повна електронна версія статті

Shpotyuk M., Vakiv M.
Influence of γ-irradiation on physical ageing in As-Se glasses
Повна електронна версія статті

Kania S.
Charge carrier transport in the tetracene layers with a different structural order
Повна електронна версія статті

Оленич І.
Вплив електричного поля на світловипромінювальні властивості поруватого кремнію
Повна електронна версія статті

Випуск 39 (2006 р.)

Зміст випуску

Капустяник В., Корчак Ю., Батюк А.
Спектри поглинання і доменна структура кристалів NH(CH3)3CuCl3·2H2O
Повна електронна версія статті

Ананьїна О., Бабко С., Яновський І.
Моделювання поверхонь Ge(100) і Si(100) за допомогою кластерів
Повна електронна версія статті

Любченко М., Степановcький Ю.
Деякі особливі електромагнітні властивості частинки зі спіном 1
Повна електронна версія статті

Khomenko A.
Stochastic models of ultrathin lubricant film melting
Повна електронна версія статті

Беднарський В., Степанчиков Д., Чуйко Г.
Розрахунки густини енергетичних станів у межах узагальненої моделі Кілдал-Боднар (на прикладі Cd3As2)
Повна електронна версія статті

Лінтур М., Приходько М., Маркович Л., Поп С.
Спектральний склад та властивості вимірювання, яке виникає під час бомбардування електронами поверхні чистого і легованого кремнію
Повна електронна версія статті

Приходько М., Ігнац Т., Маркович Л., Поп С.
Спектральний склад та поляризаційні властивості випромінювання під час бомбардування електронами поверхні лужно-галоїдних кристалів
Повна електронна версія статті

Кротько А., Степановcький Ю.
Високозбуджений двовимірний атом водню у магнітному полі
Повна електронна версія статті

Келемен В., Стойка В., Ремета Є.
Пружне розсіювання повільних електронів атомами кальцію в наближенні оптичного потенціалу
Повна електронна версія статті

Шульга С., Яценко О.
Суперпозиція синглетного та триплетного впорядкувань у двокомпонентній фермі-рідині
Повна електронна версія статті

Свелеба С., Катеринчук І., Семотюк О., Фіцич О., Панківський Ю., Куньо І.
Скорельований рух Т-груп у парафазі кристалів [N(CH3)4]2CuCl4
Повна електронна версія статті

Криськов Ц., Киселюк М., Левицький С., Мельник Н.
Вплив домішок на тип провідності сполук на основі телуриду свинцю
Повна електронна версія статті

Мотущук В.
Генераційно-рекомбінаційні процеси в тонкоплівкових сонячних елементах на основі CdTe
Повна електронна версія статті

Лісунова Ю., Лісунова М., Головіна Н.
Дослідження пружних властивостей напівпровідникових нанотрубок
Повна електронна версія статті

Гуль Р. , Ільченко В. , Лісняк П.
Про деякі особливості впливу парів етилового спирту на електрофізичні параметри контактів SnO2p-Si, отриманих за допомогою спрей-технології
Повна електронна версія статті

Виставкіна В., Васильєва О.
Вплив термообробки на структуру та властивості магнітів системи Nd-Fe-C
Повна електронна версія статті

Захарчук Д.
Зміна параметра анізотропії рухливості в n–Ge залежно від дози γ-опромінення та підсвічування
Повна електронна версія статті

Любченко С., Рогачова О.
Вплив температури підкладки на знак носіїв заряду у плівках PbTe
Повна електронна версія статті

Харитонова О., Виставкіна В., Брехаря Г.
Магніти системи Nd-Fe-B, армовані вуглеволокном
Повна електронна версія статті

Бойко М., Криськов Ц., Левицький С.
Термоелектричні властивості нестехіометричних сполук сульфіду та селеніду свинцю
Повна електронна версія статті

Андрющенко В., Богайчук Д., Шаповал Т.
Моделювання змін орієнтаційних співвідношень кристалічних ґраток за допомогою матричного аналізу
Повна електронна версія статті

Д. Бородай, І. Коломієць, М. Бородай
Дослідження інтегрального коефіцієнта поглинання сонячної радіації теплозахисної ізоляції орбітального корабля „Буран”
Повна електронна версія статті

Мирончук Г., Трохимчук П.
Моделювання кінетично-динамічних ланцюжків релаксаційної оптики
Повна електронна версія статті

Дьомін О., Прокоф’єва О., Коваленко О., Штамбур І.
Визначення макроскопічних параметрів напівпровідникових зразків за допомогою резонансних вимірювань
Повна електронна версія статті

Лапшин В., Стоянов О., Ткаченко В., Ткаченко І.
Обчислення дисперсійних характеристик плоскопаралельного гофрованого плазмового хвилеводу
Повна електронна версія статті

Ковальчук М., Стоділка М., Гірняк М.
Дослідження фізичних умов у сонячних корональних дірах по лініях водню: попередні результати
Повна електронна версія статті

Русов В., Зеленцова Т., Михалусь О.
Астрофізична модель глобального клімату Землі
Повна електронна версія статті

Гірняк М., Ковальчук М.
Дослідження впливу ефектів надтонкої структури ліній на визначення вмісту хімічних
елементів в атмосфері Сонця. І. Перевизначення вмісту елементів із непарними атомними та зарядовими числами: Mn і Co
Повна електронна версія статті

Русов В., Тарасов В., Літвінов Д.
Обчислення антинейтринних спектрів
Повна електронна версія статті

Горяшко В., Ільєнко К.
Хвилеводний лазер на вільних електронах
Повна електронна версія статті

Стойка В., Ремета Є.
Аналітична апроксимація статичних потенціалів та електронних густин атомних систем
Повна електронна версія статті

Жихарєв І., Бухтіярова С., Горбенко Є.
Теорія спін–переорієнтаційних переходів у нанорозмірних тонких плівках
Повна електронна версія статті

Яльч А., Приходько М., Поп С.
Поляризація оптичного випромінювання під час бомбардування поверхні кристала рубіну електронами середньої енергії
Повна електронна версія статті

Баглай В., Лисий І., Понеділок А., Розізнана Н.
Визначення показника заломленням халькогенідних склоподібних матеріалів As2S3
Повна електронна версія статті

Рійвес Р., Кельман В., Жменяк Ю., Шпеник Ю., Улусова С.
Вплив домішки срібла на роботу лазера на парі міді
Повна електронна версія статті

Світличний Є., Кельман В., Жменяк Ю., Шпеник Ю.
Особливості імпульсної генерації лазера на самообмежених переходах іонізованого кальцію
Повна електронна версія статті

Henžel M., Kovalčík J., Dusza J., Juhász A., Lendvai J.
Instrumented indentation of MoSi2 based materials
Повна електронна версія статті

Русов В., Тарасов В., Косенко С., Большаков В.
Урахування запізнілих нейтронів в нестаціонарних нейтронних мультиплікувальних системах та кінетичні рівняння реактора Л.П. Феоктистова
Повна електронна версія статті

Коваль Ю., Ящинський Л., Федосов С.
Ефект перемикання в кристалах CdSb, легованих Te
Повна електронна версія статті

Grankin V., Alioshin S., Voloshchuk S.
Electronic processes on the surface of wide-gap semiconductors via excitation by thermal energy atoms and ultra-violet light
Повна електронна версія статті

Беднарський В., Дворник О., Дон Н., Мартинюк В., Чуйко Г.
Аналіз температурних залежностей параметра полуботка для упорядкованих фаз арсенідів цинку та кадмію ( Zn3As2, Cd3As2)
Повна електронна версія статті

Яковлева Г., Рогачова О.
Вплив сурми на мікротвердість вісмуту
Повна електронна версія статті

Волчок Н., Гохман О.
Дослідження орієнтаційної залежності коефіцієнта ушкоджень прокатаних листів технічного титану ВТ1-0
Повна електронна версія статті

Благітко Б., Бригілевич В., Ярмоловський І.
Виділення сигналу з суміші сигнал-шум за допомогою вейвлет-перетворення
Повна електронна версія статті

Bolesta I., Kulay T.
Phonon spectra of Ag2CdI4 and Ag2HgI4 in far infrared region
Повна електронна версія статті

Бойко М., Киселюк М., Левицький С.
Подолання нестабільності типу провідності у твердих розчинах Pb1-xGexTe
Повна електронна версія статті

Випуск 38 (2005 р.)

Зміст випуску

Демчук І., Мудрий С., Якимович А., Дацко В.
Вплив вязкості розчинів ефірів целюлози на процес нанесення полімерних оболонок у псевдозрідженому шарі
Повна електронна версія статті