Обчислювальні методи у фізиці (Середня освіта, Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
57Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Малий  Т. С.ФзО-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзО-31Малий  Т. С.

Опис навчальної дисципліни

Курс «Обчислювальні методи у фізиці» є вибірковою навчальною дисципліною спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика).

Мета: одержання студентами знань і практичних навичок алгоритмізації, створення, налагодження та тестування програм для розв’язання фахових задач на комп’ютері. Велика увага приділяється сучасним технологіям проведення наукових розрахунків із використанням програмного пакету MatLab.

Завдання: навчити студентів самостійно створювати, налагоджувати та тестувати програми комп’ютерного моделювання фізичних процесів i систем.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні принципи програмування в середовищі MatLab, чисельні  методи обробки даних, підходи до розв’язання фізичних задач чисельними методами;

вміти: самостійно складати алгоритми програм для чисельного розв’язання задач , які розглядаються в даному курсі.

Значна частина навчальних годин курсу відведена на самостійне опрацювання. Самостійна робота студентів містить: підготовку до аудиторних занять (лекцій,  лабораторних тощо); виконання відповідних завдань із навчальної дисципліни протягом семестру; самостійну роботу з окремих тем навчальної дисципліни; підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до модульних і комплексних контрольних робіт; участь у студентських наукових гуртках, семінарах, конференціях тощо.

Рекомендована література

Базова

  1. Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підручник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 544 с.
  2. Цегелик Г.Г. Чисельні методи: Підручник. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 408 с.
  3. .А. Андруник, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник, Л.Б. Чирун, Л.В. Чирун: Чисельні методи в комп’ютерних науках. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2020. – 470 с.
  4. Квєтний Р.Н. Методи комп’ютерних обчислень: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 148 с.

 

Інформаційні ресурси

  1. znannya.org.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус