Основи експертних систем (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Демків Т. М.ФзПм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФзПм-11(1)професор Демків Т. М.
ФзПм-11(2)професор Демків Т. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс присвячено принципам побудови, структури, технологіям розробки та організації експертних систем. Розглянуто розвиток експертних систем як складової систем штучного інтелекту, етапи побудови експертних систем, принципи виявлення та структуризації знань, побудову систем, заснованих на основі класичної теорії ймовірностей та на теорії нечітких множин. Висвітлено основи експертних систем та можливості їхнього застосування.

Рекомендована література

Базова

  1. Месюра В.І., Яровий А.А., Арсенюк І.Р. Експертні системи. Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 114 с.
  2. Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В Інтелектуальні системи.– В-во: Новий Світ. – 2000. – 2012. – 406 с.
  3. Федорчук Є. Н. Програмування систем штучного інтелекту Експертні системи: навч. Посібник . / Є. Н.Федорчук ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. -165 c.
  4. Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с
  5. Хабаров С. Экспертні системи. – М.: СПб., 1999. (роc.мова)
  6. Кошелев В.Е. Access 2007. – М.: ООО “Бином-Пресс”, 2008 (роc.мова).

Допоміжна

  1. Малишев Н.Г., Берштейн Л.С., Боженюк А.В. Нечіткі модели для експертних систем в САПР. – М.: Енергоатомвидав, 1991. (роc.мова)
  2. Черноруцький И. Г. Методы прийняття рішень. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005 (роc.мова) (рус.)
  3. Уотермен Д. Керівництво з экспертних систем. – М.: Світ, 1989. (ромова)
  4. П.В. Бураков, В.Ю. Петров. Вседення в системи баз даних. Навч. посібник. – Санкт-Петербург, 2010. (роc.мова.)

Інформаційні ресурси

Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Експертна_системаю

Силабус:

Завантажити силабус