Основи експертних систем (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Демків Т. М.ФзПм-51(1), ФзПм-51(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФзПм-51(1)доцент Демків Т. М.
ФзПм-51(2)доцент Демків Т. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс присвячено принципам побудови, структури, технологіям розробки та організації експертних систем. Розглянуто розвиток експертних систем як складової систем штучного інтелекту, етапи побудови експертних систем, принципи виявлення та структуризації знань, побудову систем на основі класичної теорії ймовірностей, заснованих на теорії нечітких множин. Розглядаються основи експертних систем та можливості їхнього застосування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
1. принципи побудови, структуру, організацію основних типів експертних систем;
2. закони, на яких ґрунтується робота експертних систем;
3. принципи формалізації та структуризації знань для вводу в експертні системи та інтерп-ретації отриманих даних.
вміти:
1. застосовувати здобуті знання на практиці, при побудові експертної системи та наповнен-ню її знаннями;
2. уявляти принципи дії та область застосування експертних систем;
3. розуміти принципи формалізації та структуризації знань для вводу в експертні системи та інтерпретації отриманих даних.
Лекційний курс передбачає використання технічних засобів навчання. Поряд з лек-ційними програмою передбачені лабораторні заняття, які сприяють більш глибокому засво-єнню студентами теоретичних знань, виробленню вміння застосовувати здобуті знання для вирішення практичних завдань.

Рекомендована література

  1. Хабаров С. Экспертные системы. – М.: СПб., 1999.
  2. Таунсенд К., Фохт Д. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 1990.
  3. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.
  4. Левин Р., Дранг Д., Эдельсон Б. Практическое введение в технологию искусственного интеллекта и экспертных систем с иллюстрациями на Бейсике. – М.: Финансы и статистика, 1990.
  5. Кошелев В.Е. Access 2007. – М.: ООО “Бином-Пресс”, 2008.
  6. Малышев Н.Г., Берштейн Л.С., Боженюк А.В. Нечеткие модели для экспертных систем в САПР. – М.:Энергоатомиздат, 1991.
  7. П.В. Бураков, В.Ю. Петров. Введение в системы баз данних. Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 2010.

Інформаційні ресурси
1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org