Основи експертних систем (105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Демків Т. М.ФзПм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФзПм-11(1)професор Демків Т. М.
ФзПм-11(2)професор Демків Т. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс присвячено принципам побудови, структури, технологіям розробки та організації експертних систем. Розглянуто розвиток експертних систем як складової систем штучного інтелекту, етапи побудови експертних систем, принципи виявлення та структуризації знань, побудову систем, заснованих на основі класичної теорії ймовірностей та на теорії нечітких множин. Висвітлено основи експертних систем та можливості їхнього застосування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
1. принципи побудови, структуру, організацію основних типів експертних систем;
2. закони, на яких ґрунтується робота експертних систем;
3. принципи формалізації та структуризації знань для вводу в експертні системи та інтерп-ретації отриманих даних.
вміти:
1. застосовувати здобуті знання на практиці, при побудові експертної системи та наповнен-ню її знаннями;
2. уявляти принципи дії та область застосування експертних систем;
3. розуміти принципи формалізації та структуризації знань для вводу в експертні системи та інтерпретації отриманих даних.
Лекційний курс передбачає використання технічних засобів навчання. Поряд з лек-ційними програмою передбачені лабораторні заняття, які сприяють більш глибокому засво-єнню студентами теоретичних знань, виробленню вміння застосовувати здобуті знання для вирішення практичних завдань.

Рекомендована література

Базова

  1. Месюра В.І., Яровий А.А., Арсенюк І.Р. Експертні системи. Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 114 с.
  2. Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В Інтелектуальні системи.– В-во: Новий Світ. – 2000. – 2012. – 406 с.
  3. Федорчук Є. Н. Програмування систем штучного інтелекту Експертні системи: навч. Посібник . / Є. Н.Федорчук ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. -165 c.
  4. Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с
  5. Хабаров С. Экспертні системи. – М.: СПб., 1999. (роc.мова)
  6. Кошелев В.Е. Access 2007. – М.: ООО “Бином-Пресс”, 2008 (роc.мова).

Допоміжна

  1. Малишев Н.Г., Берштейн Л.С., Боженюк А.В. Нечіткі модели для експертних систем в САПР. – М.: Енергоатомвидав, 1991. (роc.мова)
  2. Черноруцький И. Г. Методы прийняття рішень. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005 (роc.мова) (рус.)
  3. Уотермен Д. Керівництво з экспертних систем. – М.: Світ, 1989. (ромова)
  4. П.В. Бураков, В.Ю. Петров. Вседення в системи баз даних. Навч. посібник. – Санкт-Петербург, 2010. (роc.мова.)

Інформаційні ресурси

Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Експертна_системаю

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус