Основи електроніки (014.08 Середня освіта (фізика))

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Фтомин Н. Є.ФзО-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзО-31доцент Фтомин Н. Є.

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна „Основи електроніки” знайомить студентів із методами опису та перетворення радіосигналів, фізичними основами сучасної радіоелектроніки та основними дискретними елементами. Значна увага зосереджена на їхньому використанні під час фізичних досліджень. Їхнє вивчення під час лекційних та лабораторних занять дає змогу опанувати знання з радіоелектроніки, які є фундаментом для різних галузей науки і техніки.

Лабораторний практикум з курсу „Основи електроніки” для студентів фізичного факультету є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з радіоелектронною апаратурою, дає відомості про сучасну елементну базу та основні методи вимірювань в електроніці, закладає передумови для самостійної наукової роботи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • сучасний стан і перспективи розвитку радіоелектроніки;
 • основні поняття, визначення та функціональні можливості елементів радіоелектроніки;
 • характеристики електровимірювальних приладів, правила їхнього ввімкнення;
 • принципи роботи та основні характеристики напівпровідникових приладів: транзисторів, операційних підсилювачів;
 • принципи роботи та основні характеристики оптоелектронних приладів;
 • принципи роботи цифрової техніки.

вміти:

 • застосовувати теоретичні знання на практиці;
 • досліджувати основні характеристики електронних елементів (діодів, транзисторів, тиристорів) та пристроїв (підсилювачів, генераторів, стабілізаторів);
 • розраховувати параметри лінійних електричних схем побудованих за принципом чотириполюсника;
 • визначати основні характеристики електровимірювальних приладів, принципи дії та область застосування.
 • використовувати інтернет-ресурси для пошуку інформації з радіоелектроніки.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 1. Шопа Я.І. Основи радіоелектроніки. Лабораторний практикум. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –116 с.

Базова рекомендована література:

 1. Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник / С.М. Левитський; КНУТШ. – К : Київський університет, 2007. – 456 с.
 2. Сисоєв В.М.Основи радіоелектроніки : підручник. – К. : Техніка, 2001. – 224 с.
 3. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. – К. : Высшая школа, 1989.
 4. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 3 томах. – М. : Мир,
 5. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М. : Радио и связь, 1986. – 511 с.
 6. Богданович М.И., Грель И.Н. Цифровые интегральные микросхемы. – Минск, 1991.
 7. Осадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника. – М. : Горячая линия, 1999.
 8. Епифанов Г.Н., Мома Ю. А. Твердотельная электроника. – М. : Высшая школа, 1986.
 9. Ефимов И.Е. и др. Микроэлектроника. – М. : Высшая школа, 1986.

Допоміжна:

 1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М. : Высшая школа, 1988. – 448 с.
 2. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. – М. : Энергоатомиздат,
 3. Акимов Н.Н. и др. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дроссели, коммутационные устройства РЭА : справочник. – Минск, 1994.
 4. Рычина Т.А., Зеленский А.В. Устройства функциональной электроники и электрорадиоэлементы. – М. : Радио и связь, 1989.
 5. Радиотехнические цепи и сигналы ; под ред. Самойло К.А. – М. : Сов. радио, 1982. – 527 с.
 6. Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. – М. : Мир, 1988. – Т.1, 336 с. ; т.2, 359 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму