Основи електроніки (Середня освіта. Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Фтомин Н. Є.ФзО-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФзО-31доцент Фтомин Н. Є.

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна “Основи електроніки” знайомить студентів із методами опису та перетворення радіосигналів, фізичними основами сучасної радіоелектроніки та основними дискретними елементами. Значна увага зосереджена на їхньому використанні під час фізичних досліджень. Їхнє вивчення під час лекційних та лабораторних занять дає змогу опанувати знання з радіоелектроніки, які є фундаментом для різних галузей науки і техніки.

Лабораторний практикум з курсу “Основи електроніки” для студентів фізичного факультету є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з радіоелектронною апаратурою, дає відомості про сучасну елементну базу та основні методи вимірювань в електроніці, закладає передумови для самостійної наукової роботи.

Метою і завданням навчальної дисципліни “Основи електроніки” є надати студентам інформацію про основні складові частини радіоелектроніки та їхню роль у сучасному суспільстві; забезпе-чити знання студентами основних понять та визначень радіоелек-троніки; ознайомити студентів з будовою, принципом роботи та основними характеристиками радіоелектронних елементів навчи-ти студентів виконувати вимірювання основних параметрів в еле-ктричних колах; навчити студентів складати схеми найпростіших електронних ланок; навчити студентів обробляти сигнали за до-помогою спеціальних комп’ютерних програм.

Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні компетентності (СК):

Загальні компетентності:

 • ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних те-хнологій.

Спеціальні компетентності:

 • СК9. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.

Програмні результати навчання (ПРН), на досягнення яких спрямоване вивчення курсу:

 • ПРН21. Добирати міжпредметні зв’язки курсів фізики в базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».
 • ПРН22. Розуміти місце фізики та астрономії у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник / С.М. Левитський. – КНУТШ. – К : Київський університет, 2007. – 456 с.
 2. Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : підручник / В.М. Сисоєв. – К. : Техніка, 2001. – 224 с.
 3. Horowitz P. The Art of Electronic / P. Horowitz, W. Hill. – Cambridge University Press, 2015. – P. 1225.
 4. Бучковський І.А. Електроніка. Ч.1. Напівпровідникові прилади / І.А. Бучковський. – Чернівці : Рута, 2006. – 144 с.
 5. Готра З.Ю. Фізичні основи електронної техніки / З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Б.А. Лукіянець, З.М. Микитюк, І.В. Петрович. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 880 с.
 6. Болеста І.М. Теорія електромагнітного поля : навчальний посібник / І.М. Болеста. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 478 с.
 7. Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика. Т.1. Основні принципи та прилади: навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рихлюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 312 с.

Додаткова література:

 1. Медведенко Б.І. Основи електроніки: Навчальний посібник на базі програми схемотехнічного моделювання «MULTISIM» / Б.І.Медведенко, Л.В. Коломієць, В.П. Квасніков.– К., 2015. – 370 с.
 2. Бобало Ю.Я. Основи теорії електронних кіл / Ю.Я. Бобало, Б.А. Мандзій, П.Г. Стахів, Л.Д. Писаренко, Ю.І. Якименко; За ред. проф. Ю.І. Якименка. – Київ: Видавництво Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, 2011. – 332 с.
 3. Любунь З. Радіотехнічні кола і сигнали. Навчально- методичні вказівки / З. Любунь, Ю. Мочульський. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 50 с.
 4. Любунь З. Основи радіоелектроніки. Частина 1, Лабораторний практикум / З. Любунь, Ю. Мо­чульсь­кий. – Львів, Ви­дав­ни­чий центр ЛНУ імені Івана Фран­ка, 2003. – 74 с.

Матеріали

 1. Шопа Я.І. Основи радіоелектроніки. Лабораторний практикум. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 116 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус